Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 104 gasten en geen leden online

schuilen bij GodGebed voor bescherming tegen het coronavirus, de griep of andere dreigingen

genade kGenade is het grootste geschenk van God aan ons gegeven.
Het is het geschenk wat ons verbindt met Zijn Liefde en toegang geeft tot de hemelse zegeningen zonder dat we het verdienen of er zelfs maar iets voor hoeven of kunnen doen.
Het wordt ons geschonken via Jezus Christus.
Genade is niet goedkoop. Jezus heeft Zijn leven gegeven om ons dat godsgeschenk te kunnen geven.

syrian refugees2De laatste tijd wordt er heel veel angst gezaaid via de media voor de vluchtelingen.
God leert ons om lief te hebben en gastvrij te zijn.
Het is juist de tegenstander van God die continu angst wil laten toenemen op aarde. Als kinderen van God zich ook laten verlammen door angst en negativiteit kan de vijand zijn gang gaan.
Laten we als kinderen van God als een Licht zijn in deze duistere wereld en reageren met Liefde, geloof en hoop.
Laten we geen angst toelaten maar in gebed gaan en voor onze naaste bidden vanuit bewogenheid en liefde.

De vluchtelingen zijn in nood en hebben nu heel hard ons gebed nodig. Evenals de politieke leiders die nu lastige beslissingen moeten nemen.

Exodus 22:21  Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, noch hem benauwen, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte.

Gebed voor vluchtelingen die vluchten voor hun leven.

gods love1Via mindfulness, het bewust aanwezig zijn in het hier en nu, naar het liefdevol aandacht geven aan alles wat is en zo heling brengen in het lijden.
Dat is mindfulness en heartfulness combineren en aanvullen tot lovefulness!

lied over Gods liefde100Spontaan profetisch lied over Gods Liefde. Duet tussen mij en de Heilige Geest.

fathers embraceWees niet bang mijn geliefd kind.....

ochtendgebedMooi ochtendgebed om de dag te beginnen en op te dragen aan God.

Hierbij nodig ik je uit onderstaand gebed voor 2019 met me mee te bidden.
Ontvang 2019 als een geschenk uit de hand van God, tel je zegeningen en laat Gods Liefde door je leven tot expressie komen komend jaar.
Met elkaar kunnen we zo de wereld een stukje mooier maken. Verandering begint altijd van binnenuit.

Gebed voor 2019

Hemelse Vader,

In het begin van het nieuwe jaar kom ik voor Uw troon.
In dankbaarheid neem ik het geschenk 2019 in ontvangst uit Uw hand.
Help mij om alle parels en zegeningen, de grote en de kleine die dit jaar op mijn pad komen, te herkennen en me erin te verheugen.
Help mij te genieten en stil te staan bij de mooie dingen die U op mijn pad brengt om zo te groeien in dankbaarheid.
Help mij om U te herkennen in ieder mens die ik dit jaar zal ontmoeten.
Geef mij kracht in moeilijke omstandigheden en wees mij nabij als ik door lijden heen moet gaan. Help mij om trouw, geduldig en liefdevol te zijn en te groeien in liefde en geloof dwars door moeilijkheden en lijden heen. Help mij om in alle omstandigheden in mijn leven te groeien in Uw liefde en help mij hen nabij te zijn die door lijden heen gaan zonder oordeel vanuit Uw liefde en genade.
Help mij dit jaar om steeds meer mijn mooie zelf te zijn in vrijheid en Uw liefde uit te stralen en door te geven via de gaven en talenten die U mij heeft gegeven. Help mij om de mogelijkheden te benutten die op mijn pad komen om Uw Liefde door te geven.
Help mij om mijn gaven en talenten verder te ontwikkelen vanuit Uw Liefde zodat de kwaliteiten en potentie die U mij heeft geven tot volle bloei mogen komen tot eer van Uw naam en tot zegen van de mensen om mij heen.
Help mij om de wereld een stukje mooier te maken door Uw Liefde uit te dragen in mijn leven.
Jezus, U heeft door Uw leven laten zien hoe Gods Liefde eruit ziet hier op aarde.
Vul mij met Uw Geest en help mij op dezelfde wijze Gods Liefde uit te dragen zoals U dat deed.

Amen

 

ongeboren kindje1Vanuit de Bijbel weten we dat wij al voor de grondlegging der wereld gepland en gewenst zijn door God.
God is dus al vanaf het prilste begin betrokken bij ons leven. Hij was bij de conceptie en heeft ons geweven in de schoot van onze moeder. Ongewenste kinderen bestaan niet bij God. Elk kind is nadrukkelijk gewenst. Daarom is abortus een zeer beladen daad en moet zeer goed overwogen worden. Want niet wij maar God draagt de verantwoordelijkheid van het leven.
Om een kindje een zo goed mogelijke start te geven in deze wereld is het belangrijk dat de ouders en in het bijzonder de dragende moeder, het kindje al in de baarmoeder omringen met liefde, vrede en blijdschap.
Het ongeboren kind krijgt niet alleen voeding via de navelstreng maar ook levensenergie van de sferen om zich heen. Het ongeboren kindje is gevoelig voor emoties, sferen en geluiden.
Je kunt je ongeboren kindje geen groter geschenk meegeven dan het dagelijks zegenen onder handoplegging in Jezus naam en woorden van leven en liefde over het kindje uitspreken.
Hieronder staat een gebed wat je kunt bidden.
(Heb je behoefte om je ongeboren kindje te laten zegenen en een gebed te ontvangen voor de opvoeding dan kun je ook een consult afspreken. zie https://agapecoach.nl/zegening-ongeboren-kindjezwangerschap/ )

Gebed voor je ongeboren kindje.

Heer Jezus,

Ik dank U voor Uw oneindige liefde en trouw.
Ik dank U voor het voorrecht dat ik Uw kind mag dragen in mijn schoot en dat U mij de opvoeding toevertrouwd.
Ik wil U om vergeving vragen voor mijn zonde en dat van mijn voorgeslacht. Wilt U ons vergeven van alle zonden in het voorgeslacht gedaan en wilt U ons schoonwassen met Uw kostbaar bloed. Wilt U het kindje in mijn schoot op dit moment ook schoonwassen en reinigen met Uw kostbaar bloed van alle gevolgen van zonden van mijn voorgeslacht.
(leg je handen op je buik en richt je op je kindje in je schoot)
In de naam van Jezus zegen ik je met Gods liefde en vrede.
Ik zegen je met liefde, vrede, gezondheid en voorspoed.
Ik draag je op aan God en bid dat je Gods liefde mag uitdragen in je leven en succesvol mag zijn voor Gods aangezicht tot eer van God.
In Jezus naam spreek ik bescherming over je uit tegen machten van duisternis nu en voor in de toekomst.
Ik roep het verbondsbloed van Jezus Christus over je uit ter bescherming en bewijs van eigendom van Jezus Christus.
In Jezus naam zegen ik je met de kracht van de Heilige Geest opdat Hij je al van voor de geboorte mag heiligen en bekrachtigen.
Je bent zeer geliefd en gewenst door God en je papa en mama.
We zien uit naar je komt en om je te leren kennen.

Amen

 

Psalmen 139: 13 Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. 15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; 16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.

Psalmen 22:9 Gij toch hebt mij uit de moederschoot getogen, Gij deedt mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder;

Psalmen 22:10 aan U werd ik overgegeven bij mijn geboorte, van de moederschoot af zijt Gij mijn God.

Jeremia 1:5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.

Jesaja 44:24 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de HERE, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht;

Psalmen 71:6 op U heb ik gesteund van de moederschoot aan, van het ingewand mijner moeder aan zijt Gij mijn helper. U geldt bestendig mijn lofzang.

Efeziërs 1:4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. (1-5) In liefde

Deuteronomium 28:4 Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot,

Deuteronomium 30:9 De HERE, uw God, zal u in overvloed het goede schenken bij al het werk uwer handen, in de vrucht van uw schoot,

Lukas 1:15 Want hij zal groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan,