Dit gebed voor genezing van de aarde heb ik ontvangen na een intens verblijf in het hart van God. Later heb ik de tekstverwijzingen erbij gezocht.

Wil je meer leren hoe je zelf kunt bijdragen aan heling van de aarde dan kun je je hier inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Je ontvang dat mijn gratis e-boek. 'We kunnen de aarde helen'


.

Gebed voor genezing van de aarde.

genezing-aardeHemelse Vader, Schepper van hemel en aarde.{tip Genesis 14:19  Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde,}[1]{/tip} U heeft Uw Zoon gezonden tot genezing van de aarde.
Jezus Christus, U is gegeven alle macht in hemel en op aarde{tip Mattheüs 28:18  Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.}[2]{/tip}Hoelang nog zal het onrecht en vernietiging zijn gang kunnen gaan op aarde? {tip Psalm 94: 3  Hoe lang nog zullen de wettelozen, HEER, hoe lang nog zullen de wettelozen juichen,}[3]{/tip}Wanneer grijpt U in tot bevrijding van de hele aarde?
Opdat de hoogmoedige zullen neerknielen en moeten erkennen dat U Heer bent.
Hoelang nog moeten rechtvaardigen lijden?{tip Romeinen 14:11  want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef-zegt de Heer-, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven}[4]{/tip}
Hoe kan het dat de duisternis nog zo krachtig is op aarde terwijl U de satan en de dood heeft overwonnen?{tip 1 Cor 15: 55  Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 56  De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57  Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.}[5]{/tip}
Ik bid voor de aarde opdat Uw Koninkrijk kome en Uw heil zich zal openbare over de hele aarde.{tip Lukas 11:2  Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.}[6]{/tip}
Ik bid voor de aarde opdat zij vol zal zijn van Uw heerlijkheid.{tip Jesaja 6:3  En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.
Habakuk 2:14  Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.
Psalmen 57:5  Verhef U boven de hemelen, o God; uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.}[7]{/tip}
Ik vraag om vergeving voor hoe wij als mensheid zijn omgegaan met Uw mooie schepping en onze verantwoordelijkheid niet hebben genomen om deze liefdevol te beheren.{tip Genesis 1:28  Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’}[8]{/tip}
Ik vraag om vergeving voor hoe wij als mensheid met elkaar zijn omgegaan. Dat we elkaar benijden, oordelen{tip Mattheüs 7:1  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;}[9]{/tip} afslachten, ons ten koste van anderen verrijken{tip Filippenzen 2:3  Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.}[10]{/tip} misbruik maken van onze gaven en talenten, onze ogen afwenden voor hen die hulp nodig hebben{tip Ezechiël 34:4  zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij.}[11]{/tip}, misbruik maken van onwetendheid van anderen, onszelf verheffen boven anderen{tip Deuteronomium 17:20  opdat zijn hart zich niet verheffe boven zijn broeders,}[12]{/tip}, onrecht plegen, liegen en bedriegen, anderen misbruiken, afpersen, het ongeboren kind niet beschermen, goed praten wat fout is en het goede fout noemen{tip Jesaja 5:20  Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.}[13]{/tip}, het huwelijksverbond minachten en seks gebruiken als lust in plaats van het vieren van de heilige liefde.{tip Hebreeën 13:4  Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen.}[14]{/tip}
Vergeef ons dat we in hoogmoed en trots ons hebben afgekeerd van U en andere goden hebben nagelopen. {tip Deuteronomium 5:7  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Psalmen 100:3  Erkent, dat de HERE God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt.}[15]{/tip}De god van geld, macht, technologie, wetenschap en invloed.{tip Filippenzen 3:19  en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.}[16]{/tip} Vergeef ons dat we onszelf tot god hebben gemaakt en menen U niet nodig te hebben.{tip Psalm 53: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; niemand is er, die goed doet.}[17]{/tip}
Vergeef ons dat we Uw Zoon hebben geminacht, bespot en gekruisigd. Vergeef ons dat we Uw Zoon een plek hebben aangewezen naast andere mensen als voorbeeld in plaats van als God, Heer, Redder en Verlosser.{tip Handelingen 10:36  God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.
Romeinen 10:9  Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.}[18]{/tip}
Vergeef ons dat we onze eigen god hebben gemaakt in plaats van ons te onderwerpen aan U.
Vergeef ons dat we onze eigen bijbel hebben gemaakt en vertalen naar onze eigen inzichten in plaats van ons te buigen voor de goddelijke openbaring.
Vergeef ons dat we religie en regeltjes en wetten verheffen boven liefde en genade en daarmee het wezen van U verloochenen.{tip Galaten 3:10  Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’}[19]{/tip}

Heer Jezus, laten er tijden van verademing komen voor Uw aangezicht en openbaar Uzelf met Uw volle heerlijkheid en kracht opdat er heling en genezing, bevrijding en herstel, verootmoediging en reiniging zal zijn voor Uw aangezicht en de aarde weer tot genezing zal komen{tip Handelingen 3:19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,}[20]{/tip}
Heer Jezus, openbaar Uzelf in volle heerlijkheid aan hen die gebonden en verblind, gevangen en geketend zijn in de macht van de duisternis. Opdat er bekering, bevrijding en genezing zal zijn over de hele aarde en de aarde zelf ook genezing mag ontvangen door Uw genade.{tip Jesaja 61:1 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding}[21]{/tip}
Ik bid dat de aarde vol mag zijn van Uw heerlijkheid en de volken in diep ontzag voor U in vrede mogen wonen op aarde en dat de aarde vol mag worden van Uw Liefde.
Her Jezus, neem Uw plaats in op aarde en regeer door Uw Liefde en genees de aarde.{tip Zacharia 14:16  Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren.
Jesaja 45:23  Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.
Romeinen 14:11  Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
Micha 4:3  En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natien tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.}[22]{/tip}
Heer Jezus, vergeef Uw kerk, dat wij in zoveel vlakken in gebreke zijn gebleven en Uw heilige naam hebben besmeurd en Uw naam ongeloofwaardig hebben gemaakt door in Uw naam onrecht te plegen, te moorden, te oordelen, te minachten, te kwetsen, uit te sluiten, het kwaad goed te praten, ons te verheffen boven onze broeders en zusters en zo voor velen de toegang tot Uw genade hebben ontzegt.{tip Mat 7: 20  Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. 21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22  Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23  En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”}[23]{/tip}
Vergeef ons dat we onze taak om Uw Licht en Liefde te verspreiden hebben veronachtzaamd en op vele vlakken in gebreken zijn gebleven en zo de aarde Uw Licht, Liefde en Genade hebben onthouden.
Vergeef ons dat we de opdracht om heen te gaan en Uw boodschap van Liefde te verkondigen aan alle volken niet hebben volbracht of op zo’n manier dat het geen eer heeft gegeven aan Uw naam.
Vergeef ons dat we als kerk zo vaak zwak en krachteloos zijn en niet in staat zijn geweest om het bederf te weren op aarde.{tip Mattheüs 5:13  Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.}[24]{/tip}
Vergeef onze zwakte en ons ongeloof en dat we ons hebben laten intimideren door de duisternis.{tip Lukas 18:8  Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?}[25]{/tip}
Vergeef ons dat we ons hebben teruggetrokken tussen vier muren die we kerk noemen en geen rol van betekenis spelen in de samenleving.{tip Mattheüs 28:19  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.}[26]{/tip} Vergeef ons dat we veel van de taken die U ons heeft gegeven, hebben overgedragen aan hen die U niet kennen.{tip Lukas 16:8  want de kinderen dezer wereld gaan ten aanzien van hun geslacht met veel meer overleg te werk dan de kinderen des lichts.}[27]{/tip} Terwijl U ons toch Uw Heilige Geest van wijsheid en verstand, van kracht en sterkte heeft gegeven om op alle vlakken uit te blinken en Uw Heil te brengen.{tip Jesaja 11:2  En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN;}[28]{/tip}
Vergeef ons als kerk en vertegenwoordiger van U op aarde opdat er heling en genezing mag komen in Uw kerk, reiniging en herstel, verzoening en vergeving, opdat we vol van Uw Liefde in eenheid mogen optrekken en in de wereld Uw Liefde en Licht, Genezing en Herstel mogen brengen in alle gebieden van de samenleving en alle gebieden van de aarde. {tip Johannes 17:18  Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19  Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. 20  Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21  Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22  Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23  ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.}[29]{/tip}

Ik dank U dat het nooit te laat is om tot inkeer en berouw te komen. {tip Jesaja 19:22  en zij zullen zich tot de HERE bekeren, en Hij zal Zich door hen laten verbidden en hen genezen.}[30]{/tip}
Ik vraag U de aarde te helen en te beginnen in mij.
Hier ben ik voor Uw aangezicht. Reinig mij en genees mij opdat ik een kanaal van Uw Liefde en Genezing mag zijn op de plek waar U mij heeft gesteld.
Vul mij met Uw Heilige Geest en help mij een voorbeeld te zijn en te wandelen in Uw weg van Liefde en Genade in het spoor van Uw zoon Jezus Christus. {tip 1 Timotheüs 4:12  wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.}[31]{/tip}

Amen. [1] Genesis 14:19  Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde,

[2] Mattheüs 28:18  Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

[3] Psalm 94: 3  Hoe lang nog zullen de wettelozen, HEER, hoe lang nog zullen de wettelozen juichen,

[4] Romeinen 14:11  want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef-zegt de Heer-, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’

[5] 1 Cor 15: 55  Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 56  De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57  Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.

[6] Lukas 11:2  Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.

[7] Jesaja 6:3  En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.
Habakuk 2:14  Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.
Psalmen 57:5  Verhef U boven de hemelen, o God; uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

[8] Genesis 1:28  Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

[9] Mattheüs 7:1  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;

[10] Filippenzen 2:3  Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.

[11] Ezechiël 34:4  zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij.

[12] Deuteronomium 17:20  opdat zijn hart zich niet verheffe boven zijn broeders,

[13] Jesaja 5:20  Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

[14] Hebreeën 13:4  Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen.

[15] Deuteronomium 5:7  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Psalmen 100:3  Erkent, dat de HERE God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

[16] Filippenzen 3:19  en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.

[17] Psalm 53: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; niemand is er, die goed doet.

[18] Handelingen 10:36  God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.
Romeinen 10:9  Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

[19] Galaten 3:10  Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’

[20] Handelingen 3:19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,

[21] Jesaja 61:1 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding

[22] Zacharia 14:16  Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren.
Jesaja 45:23  Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.
Romeinen 14:11  Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
Micha 4:3  En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natien tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.

[23] Mat 7: 20  Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. 21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22  Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23  En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

[24] Mattheüs 5:13  Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.

[25] Lukas 18:8  Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

[26] Mattheüs 28:19  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

[27] Lukas 16:8  want de kinderen dezer wereld gaan ten aanzien van hun geslacht met veel meer overleg te werk dan de kinderen des lichts.

[28] Jesaja 11:2  En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN;

[29] Johannes 17:18  Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19  Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. 20  Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21  Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22  Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23  ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.

[30] Jesaja 19:22  en zij zullen zich tot de HERE bekeren, en Hij zal Zich door hen laten verbidden en hen genezen.

[31] 1 Timotheüs 4:12  wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.