Betekenis van het kruis.

betekenis kruisIn veel huizen hangt een kruis om het huis te beschermen en te zegenen. Het kruis wordt gebruikt in de dienst van bevrijding, exorcisme. Veel katholieken gebruiken het kruisteken bij hun bidden. Zowel christen als niet-christen dragen een kruisje om hun nek. Maar wat is nu eigenlijk de diepere betekenis van dit symbool? Het kruis is immers een moordwapen, gebruikt door de Romeinen om misdadigers ter dood te veroordelen. Waarom is dit luguber teken dan zo belangrijk geworden voor miljoenen mensen? Waarom is er zo'n krachtige spirituele kracht aan verbonden bij juist gebruik?

De reden waarom dit teken zo kostbaar is voor veel mensen is dat het spreekt van de Liefde van God.
De mate van liefde die je voor iemand hebt kun je meten door wat je voor iemand over hebt. Woorden alleen zijn van weinig betekenis.
God heeft Zijn Liefde aan de mensheid bewezen door het grootst denkbare offer aan ons te geven. Hij heeft Zijn goddelijkheid afgelegd, is mens geworden in zwakheid, heeft alle mogelijke ontberingen doorstaan om uiteindelijk volkomen vrijwillig en onschuldig uit Liefde voor ons op afschuwelijke wijze gemarteld en gekruisigd te worden. En dat allemaal om ons weer te kunnen brengen in Zijn oorspronkelijk plan. Om ons gelukkig te maken en ons met Zichzelf te verenigen in Zijn Liefde.
Het kruis maakt Jezus uniek en bewijst Zijn goddelijke Liefde. Deze volmaakt
Liefde verdrijft de duisternis.
Het teken van het kruis is het teken van de volmaakte Liefde van God voor ons. Op deze wijze waarde hechten aan dit symbool en gebruiken, maakt het zeer krachtig en weert de duisternis.

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Een andere spirituele betekenis van het kruis is die van overwinning over de dood. Doordat Jezus tot en met de kruisdood volledig in de liefde is gebleven en ondanks vele testen en verleidingen nooit is afgeweken van het pad der LIEFDE, heeft Jezus de dood van zijn kracht berooft. In de Bijbel wordt de dood de laatste vijand genoemd.
1 Cor 15:26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,
Van oorsprong is het nooit de bedoeling geweest dat we zouden sterven. De dood is gekomen nadat de verbinding tussen God en de mens werd verbroken door de zondeval.
Door de zondeval is de mensheid afgescheiden van God en is daardoor ook de aarde waar de mens over moest heersen in disharmonie gekomen. Vanaf de zondeval heeft God gewerkt aan een herstel plan voor de mens en de gehele schepping. Na een lange spirituele voorbereidingstijd waarbij het joodse volk een belangrijke rol heeft gespeeld, heeft God de Christus naar de aarde gestuurd om de mensheid terug te brengen tot God. Doordat Jezus niet vanuit de mens maar vanuit God was geboren kon Hij hier op aarde vanuit volmaakte verbinding met God leven en toch volledig mens zijn. Maria werd zwanger van Jezus door de Heilige Geest zonder tussenkomst van een man. Daardoor was Hij spiritueel gezien vrij van de erfzonde. Doordat Jezus vrij was van de erfzonde hoefde Hij niet Zichzelf te verlossen maar kon Hij zich inzetten voor de verlossing van de mensheid en de gehele schepping. Toen Jezus op aarde was bracht Hij overal herstel. Hij genas de zieken, wekte doden op, stilde stormen, bevrijde mensen van boze geesten en gaf mensen weer vrede. Maar boven alles toonde Jezus de mensen de weg naar God.
Toch zou dit alles voor de mensheid niet veel betekenis hebben gehad als Jezus niet de kruisdood zou zijn gestorven, maar zonder te sterven zou zijn opgenomen door God zoals eigenlijk de bestemming was voor mensen zoals Jezus.
Maar juist de keus van Jezus zich volledig vrijwillig te onderwerpen aan de vernederingen, martelingen en de veroordeling tot de kruisdood, heeft Jezus gemaakt tot Verlosser van de mensheid. De negatieve energie van de hele mensheid heeft Jezus op zich genomen zonder dat Hij hier Zelf door werd besmet. Jezus bleef tot het laatst volmaakt in de liefde.
Tijdens het sterven van Jezus kwam er duisternis over het land en kwam er een aardbeving. Jezus zoog de negatieve energie van de mensheid als een soort zwart gat naar Zich toe en bracht deze in de dood. Zo verbrak Jezus de boeien van de dood.
Handelingen 2:24 God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden.
In het dodenrijk heeft Jezus de zielen verlost die daar open voor stonden en de derde dag is Jezus zonder dat Zijn lichaam ontbinding heeft gezien lichamelijk opgestaan uit de dood in een verheerlijkt lichaam. Dat is ook de oorspronkelijke bestemming van de mens.
Door de lichamelijke opstanding liet Jezus niet alleen zien dat er leven is na de dood, maar ook dat er een totale transformatie zal plaatsvinden van de gehele schepping. Jezus zal op Gods tijd de hele schepping transformeren naar een hoger energie niveau waarbij er geen dood, ziekte pijn en verdriet meer zal zijn.
Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.
In de mate waarin we ons verbinden met Christus, zullen we deelhebben aan deze transformatie.
Johannes 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.
Filippensen 3:21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

Samengevat:

Het kruis staat voor reiniging en bevrijding van negatieve energie. Hier valt o.a. onder: zonde, ziekte, angsten, negatieve gedachten, verwarring, haat, bitterheid, egoïsme, elke vorm van disharmonie, onrust, onvrede enz.
We komen vrij van deze energie door deze bewust te geven aan Jezus en Hem te vragen voor vergeving en bevrijding.
Door Jezus uit te nodigen in ons leven ontvangen we nieuwe goddelijke energie en krijgen we deel aan Zijn opstandingskracht. Boven alles brengt Jezus ons in verbinding met God de Schepper en onze Vader van LIEFDE.

 


Aanbevolen materiaal

Wil je nog dieper nadenken over de betekenis van het kruis tot een dieper besef komen wat Jezus precies voor jou heeft gedaan dan kan ik van harte de krachtige tv-serie van Wlkin van de Kamp aanbevelen over de 7 wonderen van het kruis.
Je kunt de serie bekijken via de link http://vrijzijn.tv/vrijzijntv/vrij-zijn-tv-archief/category/het-wonder-van-het-kruis.html
Je kunt ook het boek aanschaffen om het eens rustig te lezen.

Het wonder van het kruis