Week boodschap

Het innerlijk paradijs

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 62 gasten en geen leden online

De oerknal is de theorie voor het ontstaan van het heelal. Maar wat was er voor de oerknal? Gaat de oerknal in tegen de Bijbel?
Om de vraag te beantwoorden wat er voor de oerknal was, is het eerst belangrijk om kort te beschrijven wat met verstaat onder de oerknal.
Georges LemaitreHet was pastoor en natuurkundige Georges Lemaitre, tijdgenoot van Einstein, die het eerst kwam met de theorie van de oerknal. Hij beredeneerde dat als het heelal uitdijt dat er omgekeerd ooit een begin, een geboorte van het heelal moet zijn geweest. Hij opperde dat het heelal ooit is ontstaan uit een soort kosmos-ei dat explodeerde. Dit idee gaf een religieus karakter aan het heelal. Hij werd in eerste instantie niet serieus genomen en zelfs zijn tijdgenoot Einstein was het niet met hem eens. Toch zijn door nieuwe ontdekkingen zijn ideeën bevestigd en op dit moment is het door de wetenschap als bewezen verklaard dat het universum is begonnen door een oerknal. Er is dus een geboorte van het heelal geweest. Maar hoe is dan die bevruchting ontstaan? Van waaruit heeft die geboorte plaatsgevonden? Deze vragen lijken de wetenschappers te willen vermijden.
oerknaljpg CustomDoordat het heelal sterren beval die miljarden lichtjaren ver weg staan en sterren die veel minder ver weg staan, kijken we als we naar de sterrenhemel kijken naar de geschiedenis van het universum en niet zoals die nu is. Daardoor kunnen we met onze huidige fijngevoelige meetapparatuur en huidige kennis veel te weten komen over het ontstaan van het heelal. We kunnen zelfs informatie opvangen van de oerknal zelf in de vorm van kosmische achtergrond straling. We kijken letterlijk naar de geschiedenis van het heelal.
Wat we nu weten is dat het heelal ongeveer 14 miljard jaar oud is. In het begin van het ontstaan van het heelal zag het heelal er vrij vormeloos uit. De structuren van sterren en sterrenwegstelsels zijn pas later gevormd toen materie zich ging samenklonteren door de zwaartekracht.

Sommige gelovige mensen hebben moeite met deze theorie maar de Bijbel geeft veel ruimte voor deze theorie. Ik zal dat zo aantonen. Voor mij laat dit alleen maar de grootsheid van God zien.

Op de vraag wat er voor de oerknal is geweest kan de wetenschap nog geen antwoord geven. Dit zijn een van de vele vraagstukken waar de wetenschap mee worstelt. Een van de wel heel goedkope antwoorden die gegeven wordt is dat er niks was. Want redeneert men. Tijd en ruimte zijn pas ontstaan door de oerknal. Voor de oerknal was er geen tijd en dus kun je niet spreken van voor de oerknal. Ik vind dit een zeer goedkoop en onbevredigend antwoord. Gelukkig gaan andere wetenschappers hier ander mee om en zoeken ze wel degelijk naar antwoorden op deze vraag.
Er zijn nog veel mysteries onopgelost van het heelal. Zo zijn er nog veel vragen over zwarte materie, zwarte energie, zwarte gaten enz. Men is het er over eens dat verreweg het grootste gedeelte van ons heelal bestaat uit iets waar we niks van afweten. We weten dat het er is maar kennen de eigenschappen niet.

Voor mij is het antwoord op deze vraag helder. Ik wil mijn visie hieronder graag met je delen.
Als je naar de natuur kijkt en de hele kosmos, dan zie je dat bepaalde principes en natuurwetten zich steeds blijven herhalen in het klein en in het groot. Zoals de maan rond de aarde, en de aarde rond de zon draaien, zo draaien ook elektronen om de kern van een atoom.
Als je nu kijkt naar de geboorte en het ontstaan van het heelal dan zie je veel overeenkomsten met het ontstaan van de mens zelf.
In een lezing over de oerknal heb ik gehoord dat vlak voor de oerknal het heelal ongeveer zo groot was als een grapefruit. Ik zou dit willen duiden als het kosmos-ei.
In de natuur begint nieuw leven bij een bevruchting van een eicel.
God heeft een ei gelegd. Dit ei was nog onbevrucht. Het had nog geen structuur en orde.
Dit moment wordt in de Bijbel beschreven.
Gen 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2 En de aarde was woest en ledig, en het was duister op de diepte, en de Geest Gods zweefde op het water.

Dit vers lijkt een sprookje en zeer onwetenschappelijk. Maar dit beschrijft precies het begin van de oerknal.
Wanneer het begin is geweest laat de Bijbel niet weten. Het kan gerust 14 miljard jaar geleden zijn. God heeft de tijd dus waarom zou Hij haasten?
God schiep de hemel en de aarde. In de grondtekst staat dat God het verhevene schiep en de vaste vorm. Die vaste vorm kan met onze wereldbol vertaald worden maar ook veel algemener als de basis van waaruit het heelal is ontstaan. Dus het kosmos-ei, het beginsel van de vaste vorm.
In het begin legde God het kosmos-ei.
Dit ei was nog woest en ledig. Het had nog geen orde en vast structuren.
Dan staat er nog iets interessants in de Bijbel. Gods Geest zweefde over de wateren.
Het eerste atoom wat gevormd wordt is het waterstof atoom, de basis van water. Van daaruit ontstaat de rest van de materie.
En dan staat er in vers drie in de Bijbel:
3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

De wetenschap heeft ontdekt dat er tijdens de bevruchting van een eicel een lichtflits vrijkomt.
Kan het zijn dat hier in de Bijbel de oerknal, de Big Bang beschreven wordt?

Gods Geest zweefde over de wateren. Dit kan ook vertaald worden met broeden. God broedde over de wateren. Ofwel Gods Geest bevrucht het kosmos-ei.
Met die bevruchting plaatst God Zijn goddelijk blauwdruk, Zijn DNA in het ei waarna deze tot ontwikkeling kwam en zoals wij dat nu noemen ontplofte. Er kwam nu een enorme hoeveelheid scheppingsenergie vrij van waaruit het heelal met al wat daarin is, is ontstaan.
Net als bij een gewone conceptie ontstaat er eerst vermeerdering zonder duidelijke vorm en gaan zich langzamerhand vormen onderscheiden volgens de aanleg zoals die in het DNA is vastgelegd.
Het heelal heeft zich in de daarop volgende miljarden jaren langzaam gevormd vanuit het goddelijk DNA. Eerst was er een brei van materie en later zijn daar sterren en zonnenstelsels uit gevormd.
Zoals een appelpitje de informatie van de appelboom bevat en deze alleen nog hoeft te ontkiemen en te groeien zo lag jouw en mijn bestemming al vastgelegd in het kosmos-ei naast alle structuren van de sterrenstelsels.
Dat is geen toeval maar een goddelijk ontwerp.
Het kosmos-ei is gelegd vanuit goddelijk verlangen. Vanuit een bewustzijn en een diep liefdesverlangen van God naar schoonheid, creatie en het Zich willen delen met Zijn Bruid.
Als je op deze wijze naar de wetenschap kijkt zijn ze niet met elkaar in strijd maar bevestigt de wetenschap alleen maar de grootsheid van God, Zijn liefde en almacht.

orgaandonatieWat zegt de Bijbel en God over orgaandonatie?
De wet rondom orgaandonatie gaat veranderen. Voortaan gaat iedereen donor worden als je niet via het donorregister laat registreren dat je geen donor wilt zijn. Zie https://www.donorregister.nl/
De omgekeerde wereld dus.
De vraag is hoe je hoe je hier als kind van God mee om mag gaan.
Om een antwoord te vinden moeten we gaan kijken wat er eigenlijk op geestelijk vlak gebeurt bij orgaan donatie.


Geest, ziel en lichaam zijn een.

In de Bijbel zien we een mensbeeld waarin geest, ziel en lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Jeremia 17:10 Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
Psalmen 16:7 Ik prijs de HERE, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.
1 Thessalonicen 5:23 En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.
Johannes 1:14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

De mens is geschapen naar het beeld van God. Het lichaam is de tempel van de Heilige Geest, de plaats waar de ziel woning maakt.

 

De mens is geen machine.

Als we het lichaam puur als een zielloze machine beschouwen dan is orgaandonatie geen probleem. Als een machine stuk is maar er zijn nog onderdelen goed dan kun je die er gewoon uithalen om een andere machine mee te repareren.
Als je auto stuk is kun je naar de sloop gaan om een goedkoop onderdeel te halen van een andere auto en die in je auto zetten.

Maar het lichaam is geen machine! God heeft ons zo uniek gemaakt dat ons lichaam GEEN orgaan van een ander lichaam accepteert. Wordt er toch een orgaan van een ander lichaam ingebracht dan moet er met medicijnen gezorgd worden dat het lichaam het orgaan niet afstoot. Van nature stoot het lichaam altijd een vreemd orgaan af. Dat is niet voor niks. Het hoort er niet!

Ons lichaam is verbonden met onze ziel. Je kunt ze niet scheiden. Ons lichaam en onze organen hebben zelfs een eigen bewustzijn! Door diverse prikkels van de zintuigen worden weer anderen herinneringen en gevoelens opgewekt. Onze ziel en emoties reageren op prikkels van organen.
Ons lichaam draagt ervaringen met zich mee en heeft een eigen geheugen. We weten daar nog lang niet alles van maar als gebedstherapeut weet ik dat het aanraken van het lichaam op diverse plaatsen via zegening andere emoties en herinneringen oproept.


Het sterfproces, de ziel verlaat het lichaam

Als we sterven maakt de ziel zich los van het lichaam. Dit gaat soms heel plotseling maar is vaak ook een proces. Hier weten we ook niet veel van. Maar via getuigenissen van mensen met een bijna dood ervaring weten we dat de ziel vaak nog een poosje in de nabijheid van het lichaam blijft voordat het naar het licht gaat.
Er zijn verhalen van mensen die in coma liggen en door de artsen hersendood zijn verklaard die nog volledig bewust alles meemaken en de artsen horen praten over orgaandonatie.
Er zijn veel verhalen van mensen die hersendood leken en daarna toch nog tot leven kwamen op wonderbaarlijke wijze.

Het probleem van orgaandonatie is dat het orgaan alleen gehaald kan worden uit een levend lichaam. Je kunt geen dood orgaan transplanteren. De organen van de donor moeten dus zo snel mogelijk na het intreden van de dood uit het lichaam gehaald worden. De vraag is alleen wanneer is iemand echt dood? Hersendood is niet perse dood.

De wet rondom orgaandonatie is niet gericht op respect voor de stervende maar op de noodzaak om organen zo snel mogelijk na de constatering van de dood uit het lichaam te halen. Hierdoor ontstaat het probleem dat de ziel niet voldoende gelegenheid wordt gegeven het lichaam te verlaten waardoor de kans groot is dat mensen nog in volledige bewuste toestand moeten toezien dat hun organen uit hun lichaam worden gehaald en dat zelfs zonder verdoving.
De wetenschap en de wet op orgaandonatie houden totaal geen rekening met de ziel van de stervende. Dit omdat men niet gelooft in een leven na dit leven en dat de ziel blijft voortbestaan.

Als christen weten we echter dat de ziel van ieder mens blijft voortleven. De wijze waarop de ziel het lichaam verlaat daar geeft de Bijbel niet veel onderwijs over. Maar de Bijbel laat wel duidelijk zien dat het lichaam van de overledene met respect behandeld dient te worden. Crematie komt in de Bijbel dan ook niet voor. Het lichaam moet met rust gelaten worden en terug gegeven worden aan de aarde zodat het lichaam in alle rust kan ontbinden. De ziel heeft dan alle tijd om het lichaam te verlaten en tot God te gaan.
1 Koningen 2:10 Toen ging David te ruste bij zijn vaderen en werd begraven in de stad Davids.


De ziel van de donor blijft verbonden?

Een ander probleem bij orgaandonatie is dat de ziel van de donor nog op een bepaalde manier verbonden is met het orgaan zolang het orgaan nog leeft. Of en hoe de overleden ziel daar zelf ook bewust van is weet ik niet maar er is wel bekend dat mensen die een orgaan van een ander ontvangen, ook bepaalde gevoelens, emoties en andere kenmerken van de donor gaan ervaren.
Mensen met een donorhart kunnen zelfs herinneringen krijgen die niet van henzelf maar van de donor zijn.
Ik heb verhalen gelezen dat voorkeuren van muziek, smaak van eten en bepaalde karakter eigenschappen kunnen veranderen na het ontvangen van een donor orgaan. Ik heb zelfs gelezen van een jong kind dat nachtmerries kreeg na het ontvangen van een donor orgaan. Het bleek dat de donor afkomstig was van iemand die door een misdrijf om het leven was gekomen.

Als het echt zo is dat je behalve het orgaan ook bepaalde eigenschappen van de ziel ontvangt van de donor is het van belang dat je weet van wie het orgaan is. Is het van iemand waar je veel van houd of met een mooie ziel dan kun je daardoor een zegen ontvangen. Maar wat als je een orgaan ontvangt van iemand die een heel duistere ziel heeft en occult belast is?

Ik begrijp dat als er een levensbedreigende situatie is die alleen gered kan worden via orgaantransplantatie, je een aantal zaken voor lief neemt. Het gaat immers over leven en dood. Maar in dat alles moeten wel ons wel realiseren dat het niet alleen gaat over leven en dood van degene die het orgaan krijgt maar ook over het leven en de dood van de donor.
Daarom is uiterste zorgvuldigheid hierin geboden. Naar mijn idee voorziet het huidige wetsvoorstel niet in deze zorgvuldigheid omdat deze in het geheel geen rekening houdt met de ziel van de donor.

Met deze uiteenzetting wil ik geen oordeel vellen of een advies geven over of je wel of geen organen moet doneren of ontvangen. Ik wil alleen een kant belichten die in deze discussie te weinig wordt belicht.

 

Wie beslist?

Omdat het lichaam en de ziel met elkaar verbonden zijn en het lichaam door God als geschenk aan onze ziel gegeven is ter bewoning hier op aarde, is het naar mijn idee ook alleen de persoon zelf die kan en mag beslissen of hij/zij zijn/haar organen wil afstaan om een ander daarmee te helpen uit liefde. Nog de overheid, nog familie kan en mag hier een beslissing over nemen. Het lichaam hoort bij de ziel en alleen vanuit liefde, vanuit een bewust besluit kan iemand zelf daarvoor kiezen. Een besluit samen met God uit liefde genomen kan geen verkeerde gevolgen hebben.
Het feit dat een stukje van onszelf vanuit liefde blijft voorleven in een ander is op zich niet onbijbels. Vanuit God gezien zijn we in liefde met elkaar verbonden voor eeuwig en vormen we samen één lichaam. Het Lichaam van Christus.
In feite heeft Jezus Zijn Lichaam voor ons allemaal gegeven uit liefde zodat wij in Hem eeuwig voort kunnen leven. Maar dat is een heel bewuste keuze uit volmaakt Liefde, vrijwillig in vrijheid genomen.
Joh 17:20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven,
21  opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22  En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn:
23  Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
1 Corinthiërs 13:13  Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Ezechiël 36:26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.

De eenheid van het geheel


Het morfisch veld verklaart veel onverklaarbare verschijnselen.

Carl Jung heeft het over het collectief onbewust en over synchroniciteit. Lynne McTaggart heeft het in haar boek ‘Het veld’ over een veld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Rhonda Byrne heeft het in haar bekende boek en film ‘The Secret’ over de kracht van intentie waarmee je alles naar je hand kunt zetten. Rupert Sheldrake is een wetenschapper die met een revolutionaire theorie komt over morfische velden waaruit alle vormen en structuren bestaan en die onderling met elkaar communiceren door resonantie. Sheldrake toont ook aan dat bewustzijn en het geheugen zich buiten de hersenen bevindt in een veld. Ons geheugen maakt dus volgens Sheldrake deel van een groter geheel. Ook vanuit de kwantumfysica komen signalen dat alles met elkaar verbonden lijkt vanuit een nog te onderzoeken veld.

Voor het eerst in de geschiedenis hebben wetenschappers bij een mensenlijk bevruchting kunnen aantonen dat er daadwerkelijk een lichtflits ontstaat op het moment van conceptie.
Al het leven is ontstaan uit God Liefde. Ook jij bent ontstaan vanuit Gods Liefde. Jij bent een expressie van God Liefde. Bij jouw ontstaan is er licht vrijgekomen om de aarde te verlichten.

Mattheüs 5:16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Deze wetenschappelijke ontdekking bevestigt weer dat we lichtdragers van God zijn.

Hoe wonderbaarlijk is de schepping van God.
God is Licht en alles is uit Zijn Licht voortgekomen.

2 Corinthiërs 4:6  Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.


Het wetenschappelijk verhaal van deze ontdekking kun je lezen via deze link.
http://www.sciencealert.com/scientists-just-captured-the-actual-flash-of-light-that-sparks-when-sperm-meets-an-egg

Hieronder kun je de godsvonk die vrijkomt tijdens de bevruchting zien en een filmpje.

 

 

zwaartekrachtsgolven14 september 2015 is er voor de wetenschap een heel belangrijke ontdekking gedaan. Op die dag heeft men het bewijs gevonden dat zwaartekrachtgolven bestaan. 11 februari 2016 is de wetenschap hier mee naar buiten gekomen. Het was strikt geheim gehouden. De ontdekking is een bevestiging van de theorie van Einstein van honderd jaar eerder. Men heeft dat kunnen meten doordat de zwaartekrachtsgolf de ruimte iets heeft opgerekt.
Dit bewijs is belangrijk omdat dit wegen opent voor andere ontdekkingen en ons een dieper inzicht geeft over de materie, zwaartekracht, tijd en ruimte en hun onderlingen verband.
Zoals Einstein al had aangekondigd in zijn relativiteitstheorie is dat ruimte en tijd en zwaartekracht met elkaar samenhangen en elkaar dus ook kunnen beïnvloeden. Zwaartekracht is eigenlijk een vervorming van de tijdruimte.

Je kunt je afvragen wat dit met God te maken heeft?
De Bijbel benadert de tijdruimte eigenlijk altijd al als een veranderbare werkelijkheid. De Bijbel zelf is eigenlijk geschreven vanuit een golfbeweging van de ruimtetijd dimensie. Er zijn uitdijingen en verdichtingen in tijd en ruimte in de Bijbel. Het scheppingsverhaal is daar al een mooi voorbeeld van.
2 Petrus 3:8  Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
Omdat tijd en ruimte volgens Einstein met elkaar samenhangen tonen zwaartekrachtsgolven niet alleen aan dat de ruimte veranderlijk is maar ook de tijd. Niks staat dus vast. Wetenschapper hebben een heel klein verschil in ruimte waargenomen veroorzaakt door het samensmelten van twee zwarte gaten 1,3 miljard jaar geleden. Maar wat is nu eigenlijk tijd als tijd geen constante is maar relatief?
In de Bijbel wordt gesproken over verschillende dimensies. De aarde en de hemel. Maar ook over tijdsdimensies. Je hebt het duizend jarig rijk maar ook de eeuwigheid waarin er anders met tijdruimte lijkt te worden omgegaan.
God zelf kan natuurlijk ook een zwaartekrachtgolf creëren die vele malen groter is dan die is waargenomen op 14 september. Wat zou dat dan kunnen betekenen? Een andere tijdsbeleving? Een verdichting van tijd?
Ik ben steeds meer aan het ontdekken dat God heel anders met tijdruimte omgaat dan wij mensen. Wij denken heel beperkt en denken dat alles vaststaat. Maar bij God is alles in beweging. Dus ook in onze tijdruimte beleving.
Een ander wonderlijke gedachte is dat een gebeurtenis van 1,3 miljard jaar geleden ons in het heden kan beïnvloeden zodanig dat het onze ruimte kan vergroten.
Dan moet ik gelijk denken aan wat Jezus voor de mensheid tweeduizend jaar geleden heeft gedaan. Hij is gestorven aan het kruis en is opgestaan uit de dood en heeft daarmee zo'n grote zwaartekrachtgolf gecreëerd dat Hij de tijdruimte voor mensen heeft uitgerekt tot het eeuwig leven.
Iedereen die dat wil kan de invloed hiervan ervaren in het hier en nu!
Psalmen 18:36  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
Johannes 3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

fractal

Fractals zijn meetkundige figuren die zich in het oneindige blijven herhalen in het groot en in het klein. Als je een fractal uitvergroot dan zie je dat een fractal is opgebouwd uit kleine fractals. Als je daar weer op gaat inzoomen zie je dat die ook weer uit dezelfde meetkundige figuren zijn opgebouwd.
Als je deze fractals samenstelt met een bijzondere wiskundige getallenreeks die we ook wel kennen als de Fibonacci reeks, bekend van de Gulden Snede, dan komen we tot een wonderbaarlijke gelijkenis met structuren die we ook tegenkomen in de natuur.
Zie de video.

zingende roodborstVogels staan symbool voor engelen. Ze bewonen de wereld boven de aarde en vliegen langs de hemel.

oogvangodHoe de hemelen Gods eer vertellen. De Hubble telescoop fotografeerde het Oog van God.

tachyon1Tachyonen zijn de eerste basisvormen van de materie. Vanuit deze visie lijkt de tachyonenergie op de liefdesenergie die we terugvinden in de Bijbel van waaruit alles is ontstaan.