vrije energie 400Nulpunt energie of vrije energie is die energie die volgens de kwantum wetenschap overblijft bij het absolute nulpunt. Dit energie veld vervult het hele universum. Alle materie is ontstaan vanuit deze vormeloze energie, ookwel vrije energie genoemd. Dit kwantumveld bevat de DNA structuur van het hele universum.
Tachyonen zijn deeltjes die sneller bewegen dan het licht en hebben een losse structuur die nog alle vormen aan kan nemen zoals de stamcellen in het lichaam die in principe nog tot alle organische cellen kunnen uitgroeien die nodig zijn om het lichaam te laten groeien of herstellen.
Tachyonen zijn de eerste basisvormen van de materie.
Tachyonen zijn nog niet proefondervindelijk aangetoond maar worden in de kwantum wetenschap als een theorie aanvaard als verklaringsmodel voor bepaalde onderzoeksresultaten die niet door andere modellen verklaard kunnen worden.

In de energetische geneeswijze wordt de tachyonenergie steeds meer gezien als een krachtig hulpmiddel bij genezing en herstel van geest, ziel en lichaam omdat het een krachtige ondersteuning lijkt te zijn bij alle herstelprocessen. De tachyonenergie lijkt een bewustzijn te hebben en steunt in datgene wat nodig is voor herstel.
Vanuit deze visie lijkt de tachyonenergie op de liefdesenergie die we terugvinden in de Bijbel van waaruit alles is ontstaan.
Tachyonenergie is de eerste energie die vorm krijgt vanuit het nulpunt veld. Tachyonen gaan sneller dan het licht en zitten dan ook buiten de dimensie van ruimte en tijd.

De tachyonenergie kunnen we in de Bijbel vergelijken met het Licht of het Woord waaruit de schepping is voortgekomen.
De eerste scheppingsdaad van God was het scheppen van het Licht

Genesis 1:3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht. Dit licht werd geschapen voor de zon, de maan en de sterren.

Er is hier dus sprake van een ander soort licht waaruit de rest is ontstaan.
Ook het Woord volgens Johannes heeft eigenschappen die men tachyonen toekent.

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. (Johannes 1:1-3)

Als we er vanuit gaan dat het hele universum vanuit de nul punt energie is ontstaan dan kunnen we vanuit de Bijbel daaraan toevoegen dat deze nul punt energie een bewustzijn heeft, een oneindige wijsheid en inzicht, en oneindige en onvoorwaardelijke liefde.
Veel eigenschappen van het nul punt veld kunnen we terugvinden in het Godsbeeld van de Bijbel.
Zonder begin en einde. Eeuwig. Alomtegenwoordig. Het begin van alle dingen. Alleen bij God komt daar nog het bewustzijn en de liefde bij.
Jezus is gekomen om de mens tot genezing en herstel te brengen en terug in relatie met God. In die zin zouden we de tachyonenergie kunnen vergelijken met Jezus met dat verschil dat het Jezus altijd te doen is om het herstel van de relatie met God en niet alleen om het herstel van de mens als individu. Jezus genas niet alleen alle ziekte en kwaal van het volk, Hij verkondigde een boodschap van de herstelde relatie met God van waaruit nieuw leven vanuit ons binnenste zou stromen.

Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Het doel van Jezus is de mensheid weer in contact te brengen met Gods energieveld, het koninkrijk van God van waaruit er vrede en harmonie en genezing en herstel komt vanuit de herstelde relatie met God, de Vader van alle dingen. In dit veld van God is iedereen verenigd in de liefde in Christus. Wij zijn een lichaam met Hem.

Romeinen 12:5 zo zijn wij, hoewel velen, een lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

In de kwantumfysica wordt gesproken van een collectief bewustzijn waarin alle informatie van verleden, heden en toekomst zich bevind. Een klein stapje doordenken en je komt bij Jezus uit die alle dingen draagt door het woord zijner kracht en door wie wij door Zijn Geest gedoopt zijn tot een lichaam. De liefde van Jezus bindt ons niet alleen aan God maar ook aan elkaar. Als Jezus zegt: in Mijn naam zullen ze de zieken de handen opleggen en hen genezen, dan geeft Jezus daarmee ons de opdracht om de genezende kracht van Jezus vanuit onze relatie met Hem, door te geven aan anderen om zo de liefdesenergie van Jezus te laten stromen. Dit is geen statische energie maar de liefdesenergie van Jezus werkt altijd vanuit relatie.