Week boodschap

Het innerlijk paradijs

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 222 gasten en geen leden online

Jezus zei: "Als je een olielamp aansteekt, zet je hem daarna niet in de kelder of onder een emmer. Nee, je zet hem ergens hoog neer, zodat de mensen die binnen komen het licht zien. (Lukas 11:33 )

sintmartinusSint Maarten ofwel bisschop Martinus van Tours leefde van 316 tot 397 en was een van de populairste heiligen in de middeleeuwen. Zijn feestdag valt op 11 november, de dag van zijn begrafenis.

Volgens een legende ontmoette hij als 15 jarige soldaat Jezus in de gedaante van een arme naakte bedelaar en gaf Hem de helft van zijn rode mantel omdat de andere helft van Rome was. Hij wist niet dat het Jezus was maar in een droom die volgde werd hem bekend gemaakt dat hij Jezus had gekleed.
Mattheüs 25:36 Ik ben naakt geweest, en gij hebt Mij gekleed;
Hij verliet daarop het leger en liet zich dopen en werd kluizenaar om zich geheel aan God te wijden.

Op 19 jarige leeftijd werd hij duivel uitdrijver ofwel exorcist. Hij heeft enige tijd als kluizenaar geleefd en heeft een klooster gesticht.

Het leven van sint Maarten kenmerkt zich door zijn bescheidenheid.
Toen mensen hem willen kiezen als bisschop wilde hij dat niet en verstopte zich. Ze hebben hem echter gevonden en toch gewijd als bisschop. Hij heeft zich als bisschop erg in gezet voor de verspreiding van het christendom.

Bisschop Maarten leefde in een tijd waarin bisschoppen vaak corrupt waren en vriendendiensten voor de keizer uitvoerden op een wereldse wijze.
Maarten weigerde hier aan mee te doen en dat dwong uiteindelijk respect van bij de keizer.

Sint Maarten heeft tijdens zijn leven zich krachtig ingezet voor de verspreiding van het Licht van Christus en heeft veel mensen terug bij God gebracht.

Zo heeft hij eens een stel rovers die hem overvielen tot bekering gebracht.
Er zijn van hem ook veel wonderverhalen bekend van goddelijke genezing, opwekking uit de doden en duiver uitdrijvingen.

De gewoonte om op de herdenkingsdag van sint Maarten de deuren langs te gaan met lampionnetjes is terug te voeren op het Licht van Christus dat Maarten heeft mogen verspreiden.
Jezus zei: "Als je een olielamp aansteekt, zet je hem daarna niet in de kelder of onder een emmer. Nee, je zet hem ergens hoog neer, zodat de mensen die binnen komen het licht zien. (Lukas 11:33 )

Het ophalen van snoepjes is terug te voeren op de bedeltochten van arme mensen om van de rijken iets te mogen ontvangen om de moeilijke en zware winter door te komen.

nicolaasHet sinterklaasfeest is eigenlijk een heel mooi feest van geven. Zwarte Piet staat voor symbool voor bevrijding van slavernij als je goed de geschiedenis leest!

Graag wil ik je uitnodigen om in deze tijd rond het paasfeest mee te gaan op reis samen met Jezus om de paasbeleving te ervaren in je eigen hart.
De betekenis van Pasen. Het lijden, sterven en opstanding van Jezus voor jou en mij.
Hieronder heb ik vier video's onder elkaar gezet die ik de afgelopen jaren over het thema Pasen heb gemaakt.

Jezus vierde de donderdag voordat Hij stierf aan het kruis voor de laatste keer de paasmaaltijd met Zijn discipelen en gaf daar een diepere betekenis aan voor jou en mij. Met onderstaande video kun je samen met mij avondmaal vieren en deze diepere betekenis beleven.

Om het Paasfeest diep te kunnen begrijpen en de kracht en vreugde ervan te ervaren in je leven is het belangrijk inzicht te hebben in wat Jezus nu eigenlijk geestelijk/energetisch gezien heeft gedaan op het kruis. Zijn lijden en sterven van was grote betekenis voor de mensheid.

Het ultieme bewijs van Gods Liefde voor jou. Het ontvangen van deze goddelijke Liefde in je hart brengt diepe heling, vergeving en herstel van vreugde. Het is een geschenk. Genade kun je niet verdienen. Alleen nederig aanvaarden.

Pasen heeft veel verschillende betekenissen. In onderstaande video vind je veel herhaling maar ook weer nieuwe invalshoeken van de diepere betekenis van Pasen. Laat Gods Geest zich aan je openbaren en de diepe liefde van Jezus voelbaar maken in je leven.
 

angel and shepherds1De diepere spirituele betekenis van het Kerstfeest en oorsprong en betekenis van de symbolen. God vierde zelf de geboorte van Jezus uitbundig!

In de nacht dat Jezus werd geboren was er groot feest in de hemel. De heerlijkheid van God omstraalde de herder in de buurt van de stal waar Jezus wangel and shepherds1erd geboren. De engel van God bracht een super, mega blijde boodschap.

Luk 2:9  Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang.10  Maar de engel zei tegen hen: "Jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk:11  Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias geboren. Hij is de Redder, de Heer.

Na deze gebeurtenis werd het zelfs nog intenser en werd de hele lucht vervuld met duizenden engelen die God aanbaden.
Hoe groot feest wil je hebben?

In onderstaande video ga ik dieper in op geestelijke betekenis van deze bijzondere gebeurtenis die lang niet bij iedereen bekend is.

Betekenis Kerst via goddelijke openbaring aan herders


Kerstmis, oorsprong en de diepere betekenis van de symbolen

Wat gebeurde er 9 maanden voor de geboorte van Jezus? De goddelijke bevruchting van Maria en de profetische/geestelijke betekenis van deze gebeurtenis.

Hieronder mag ik je het ultieme Kerstgeschenk aanbieden. De reden waarom Jezus naar de aarde is gekomen.
 

 

vuur pinksterenHoe ontvang ik de Heilige Geest?
Het Pinksterfeest is het feest van de Godsvonk die in ons tot ontwaken komt.
Pinksteren is het feest van de hernieuwde verbinding met God.
Onderaan het artikel een video over hoe je de Heilige Geest persoonlijk kunt ontvangen.

Joodse oorsprong
Christelijke betekenis
Spirituele betekenis
Spirituele kracht

Joodse oorsprong

Van oorsprong is het Pinksteren een Joods feest. Het werd 50 dagen na het joodse Paasfeest, het Pesach, gevierd.
Het joodse volk Israël heeft 400 jaar als slaven volk in Egypte gewoond. Totdat uit hun midden een spiritueel leider opstond die door goddelijke kracht en bovennatuurlijke hulp het volk uit Egypte heeft geleid. Hun leider Mozes leidde hen via de schelfzee naar de woestijn waar Mozes 50 dagen later op de berg een Goddelijke ontmoeting had waarbij Mozes op bovennatuurlijke wijze werd onderwezen en door channeling van God zelf richtlijnen ontving voor het volk. Hij ontving daar van God de ons bekende Tien Geboden en de rest van de goddelijk geopenbaarde onderwijzingen die het volk zouden beschermen voor allerlei ziekten en kwalen en hen voorspoedig zouden doen zijn in al hun wegen. Deze ontmoeting op de berg van Mozes met God waarbij God Zichzelf aan het volk heeft geopenbaard en hen richtlijnen heeft gegeven vieren de joden met het Pinksterfeest.
Daarnaast is het feest ook het feest van de eerstelingen van de oogst waarbij de joden uit dank als offer God de eerste broden van de oogst offerden en een feest hadden ter ere van God. Het joodse Pesach duurt 50 dagen. Het Pinksterfeest is de voltooiing van de Pesach.

Christelijke betekenis

pinksterdagWat Mozes is geweest voor de joden is Jezus voor de christenen. Het leven van Jezus loopt spiritueel parallel met het het leven van Mozes. Jezus geeft de joodse symboliek een diepere spirituele betekenis. Jezus is net als Mozes geroepen om Gods volk te redden uit de slavernij en te leiden in vrijheid naar haar bestemming, het beloofde land. Alleen Jezus sprak niet over een aardse bestemming maar over een spirituele bestemming. Dat werd door de meeste joden niet begrepen. Jezus bracht spiritueel tot vervulling wat God via het joodse volk op aarde tot uitdrukking had gebracht. Om de mensheid klaar te maken voor de Christus en Zijn boodschap had God via Mozes spirituele waarheden en principes symbolisch aan Israël bekendgemaakt. De joden hebben dan ook een zeer rijke symbolische traditie van God ontvangen waar ze zelf vaak de diepte niet van begrijpen. Jezus heeft de symboliek in vervulling gebracht met zijn leven. Jezus stierf precies op het joodse Pesach en was daarmee Gods volmaakte Paaslam dat de zonde wegnam en weg vrijmaakte naar God. En precies op het joodse pinksterfeest werd de Heilige Geest uitgestort over de volgelingen van Jezus zoals Jezus dat beloofd had. Door deze uitstorting van de Heilige Geest werd de kerk van Christus geboren. Vanaf nu was het voor iedereen mogelijk om door het geloof in Jezus rechtstreeks contact met God te hebben. Voor christenen is Pinksteren het feest van de wedergeboorte door de Geest van God en van de innerlijke spirituele bekrachtiging door de vervulling van de Heilige Geest.
Pinksteren als feest van de eerste oogst krijgt ook zijn vervulling. God heeft Zijn Zoon 'gezaaid' in de aarde. De goddelijke graankorrel is gestorven. De eerste oogst van dit Zaad vind plaats op de het joodse pinksterfeest waarbij de Kerk van Christus werd geboren uit de Heilige Geest.

Spirituele betekenis

Spiritueel gezien is Pinksteren het spiritueel ontwaken, het ontvangen van de Godsvonk, het God ontvangen in ons innerlijk. Dit kan een krachtig emotioneel moment in ons leven zijn maar ook een geleidelijk proces. Het belangrijkste is dat we de Christusgeest ruimte geven in ons innerlijk en leren te luisteren naar Gods stem binnenin ons. Het gaat erom dat wij weer leren te leven vanuit de Bron van Liefde, God zelf. Om ons weer in contact te brengen met deze Bron is Jezus naar de aarde gekomen om ons te leiden naar deze Bron van Liefde. Zonder Jezus zullen we verdwalen tussen de vele innerlijke stemmen die zich aan ons opdringen als we ons gaan openstellen. Jezus heeft door Zijn leven laten zien dat Hij volkomen te vertrouwen is als Gids naar de Bron van Licht. Andere gidsen kunnen zich aan ons opdringen maar we weten nooit met zekerheid waar ze vandaan komen en wat hun motivatie is en hun graad van zuiverheid zodat het gevaarlijk kan zijn ons aan hen over te geven. Ook onze eigen innerlijke stem kan ons misleiden omdat onze motieven lang niet altijd zuiver zijn. Jezus heeft door Zijn leven laten zien dat Hij aangesloten is op de Bron van Licht en is daardoor onze betrouwbare Gids naar God. Pinksteren is overgave aan Jezus onze Gids en Hem vragen ons te vullen met de Christusgeest en ons te brengen bij de Bron van Liefde om van daaruit te gaan leven.

Spirituele kracht

Handelingen 1:8 u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt,
Handelingen 2:3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;
Handelingen 5:12 En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk

De Heilige Geest is de spirituele Kracht van God waardoor de schepping is gevormd en waardoor vandaag de dag nog steeds wonderen en bovennatuurlijke dingen gebeuren. Wanneer mensen de Heilige Geest ontvangen komen ze in contact met de spirituele Kracht van God. Deze Kracht is bedoeld om mensen te helpen innerlijk te groeien naar het beeld van God. Deze Kracht brengt heling en genezing op alle vlak en help ons juiste keuzes te maken in het leven. Het is ook de Kracht die ons in staat stelt anderen te helpen tot genezing te komen vanuit Gods liefde. Deze Kracht geeft ons spirituele gaven om anderen te helpen.
Vaak zoeken mensen vanuit een verkeerd motief naar deze Kracht. Ze willen ook kunnen genezen en een speciale ervaring hebben. Of ze willen graag bovennatuurlijke gaven hebben. Dat is echter een kinderlijk onvolwassen verlangen. Ons diepste motief moet zijn het verlangen God te ontmoeten en te leven volgens Gods bedoeling uit liefde. We hebben daar de Kracht van God voor nodig omdat we dat niet vanuit onszelf kunnen.
Toen Jezus zijn leerlingen uitzond en de opdracht en de kracht gaf om zieken te genezen en boze geesten uit te drijven, kwamen deze helemaal enthousiast terug omdat het was gelukt de zieken te genezen. Jezus vermaande hen door erop te wijzen dat ze niet daarover blij moesten zijn maar dat ze blij moesten zijn omdat zij in contact met God stonden en leerden Gods wil te doen.
De Heilige Geest is ook geen onpersoonlijke Kracht maar is verbonden met de persoonlijkheid van God zelf. Het verlangen naar spirituele kracht moet voortkomen uit het verlangen om God zelf te ontmoeten uit liefde. Vanuit dat liefdesverlangen zal God ons tegemoet komen en Zijn Geest met ons delen.
Jezus is de overbrenger van deze Kracht Gods. Door zijn spiritueel pad, zijn leven sterven en opstanding uit de dood, heeft Jezus voor ons de weg gebaand om weer in contact met God te komen. Jezus wordt dan ook wel de doper met de Heilige Geest genoemd.
Toen de joden zagen dat de leerlingen van Jezus deze Kracht van God hadden ontvangen, vroegen ze aan Petrus wat ze moesten doen om ook deze Kracht te ontvangen.
En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. (Handelingen 2:38)
Bekering is een krachtig innerlijk besluit nemen de weg van Gods liefde te gaan.
Dopen is de symbolische handeling om aan te geven dat je het oude leven achter wilt laten en een nieuw begin maakt samen met God.
Dopen op de naam van Jezus betekent overgave aan Jezus als je spirituele persoonlijke Gids. en Weg tot God.
God beantwoordt onze keuze met het delen van Zijn Geest met ons en met diepe innerlijke vrede en rust.

In onderstaande video leg ik je stap voor stap uit hoe je de Heilige Geest kunt ontvangen in je leven en eindig ik met een gebed hiervoor.

 

 

 

jezus kruisHet paasfeest is het feest van de bevrijding, van de wedergeboorte, van een spiritueel ontwaken. Gevierd door de kruisweg en opstanding van Christus te herdenken.

 

hemelvaartOp hemelvaart viert de christelijke kerk dat Jezus na Zijn dood en opstanding onder ogen van Zijn leerlingen is opgenomen in de hemel. Deze dag is precies 40 dagen na Pasen. We vinden deze gebeurtenis beschreven in de Bijbel in het boek handelingen der apostelen.

Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren,  tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven;  aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.  En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij zeide Hij van Mij gehoord hebt.  Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.  Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israel?  Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft,  maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.  En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.  En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen,  die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. (Handelingen 1:1-11)

Na de opstanding uit de dood is Jezus nog 40 dagen in onze aardse dimensie gebleven om instructies aan Zijn volgelingen te geven. Daarna is Hij teruggegaan naar Zijn oorsprong in de hoogste dimensie in God zelf. Om van daaruit de mensheid verder te begeleiden naar haar bestemming. Vanuit deze hoogste dimensie kon Jezus de Heilige Geest naar de aarde zenden om de mensen bij te staan. Jezus heeft een rechtstreekse verbinding tussen de aardse en de hemelse dimensie en brengt mensen in direct contact met God.
Doordat Jezus de hemelse dimensie is binnengegaan hebben ook wij nu toegang tot deze dimensie in Jezus door het geloof.

Efeziërs 2:6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
De hemelvaart van Jezus was ook noodzakelijk om voor ons een plek te bereiden in de hemel en om de Heilige Geest te kunnen zenden.
Johannes 16:7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster (plaatsvervanger) niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

Johannes 14:2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben), want Ik ga heen om u plaats te bereiden;


Op Gods tijd zullen ook wij allen samen met Jezus op dezelfde wijze opgenomen worden in onze eeuwige bestemming in God.

Nog twee hemelvaarten in de Bijbel van Elia en Henoch

In de Bijbel staan nog twee verhalen van mensen die werden opgenomen in de hemel.
Elia de profeet werd zonder te sterven opgenomen in de hemel door vurige wagens en paarden. Zijn leerling Elisa was er getuigen van.
2 Koningen 2:11  En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.

Verder weten we van Henoch dat hij werd opgenomen in de hemel zonder te sterven. Hij was een rechtvaardig man die een diepe relatie met God had een een heilig leven leidde te midden van een zondig volk. Hij was een prediker.
Genesis 5:24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.
Hebreeën 11:5  Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;

Het verschil tussen de hemelvaart van Elia, Henoch en Jezus is dat Jezus voordat Hij werd opgenomen voor de ogen van Zijn leerlingen eerst daadwerkelijk is gestorven. Het is juist het lijden en sterven van Jezus als een volmaakt en onschuldig Offerlam wat voor de verlossing van de mensheid heeft gezorgd.

Als teken daarvan werden bij de dood van Jezus velen lichamen van heiligen opgewekt uit de dood.
Deze heiligen zijn aan velen verschenen na hun opstanding.
Het kan goed zijn dat ze samen met Jezus zijn opgenomen in de hemel bij de hemelvaart. Maar daar zegt de Bijbel niks over.
Het was een krachtig teken dat Jezus door Zijn Offer de dood voor de mensheid heeft overwonnen.

Matt 27:52  en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt.
53  En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen.

Het verschil tussen deze opstanding en die van Jezus is dat het lichaam van Jezus geen ontbinding heeft gezien.
Handelingen 13:37  maar Hij, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien.

Hoewel dus zowel de opstanding uit de dood als de hemelvaart vaker voorkomt in de Bijbel is die van Jezus uniek omdat Hij als Zoon van God als volmaakt Offerlam Zijn leven heeft gegeven voor de mensheid.
Door de hemelvaart in Zijn verheerlijkt lichaam die geen ontbinding heeft gezien heeft Jezus definitief de weg vrijgemaakt naar God en kon de Heilige Geest uitgestort worden die ook ons een plek geeft in de hemelse gewesten

Efeziërs 2:6  en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,