NIEUW!!! 3 delige video cursus over de persoon, taak, vrucht en gaven van de Heilige Geest. Klik hier voor meer info

pinksterenHoe ontvang ik de Heilige Geest?
Het Pinksterfeest is het feest van de Godsvonk die in ons tot ontwaken komt.
Pinksteren is het feest van de hernieuwde verbinding met God.
Onderaan het artikel een video over hoe je de Heilige Geest persoonlijk kunt ontvangen.

Joodse oorsprong
Christelijke betekenis
Spirituele betekenis
Spirituele kracht

Joodse oorsprong

Van oorsprong is het Pinksteren een Joods feest. Het werd 50 dagen na het joodse Paasfeest, het Pesach, gevierd.
Het joodse volk Israël heeft 400 jaar als slaven volk in Egypte gewoond. Totdat uit hun midden een spiritueel leider opstond die door goddelijke kracht en bovennatuurlijke hulp het volk uit Egypte heeft geleid. Hun leider Mozes leidde hen via de schelfzee naar de woestijn waar Mozes 50 dagen later op de berg een Goddelijke ontmoeting had waarbij Mozes op bovennatuurlijke wijze werd onderwezen en door channeling van God zelf richtlijnen ontving voor het volk. Hij ontving daar van God de ons bekende Tien Geboden en de rest van de goddelijk geopenbaarde onderwijzingen die het volk zouden beschermen voor allerlei ziekten en kwalen en hen voorspoedig zouden doen zijn in al hun wegen. Deze ontmoeting op de berg van Mozes met God waarbij God Zichzelf aan het volk heeft geopenbaard en hen richtlijnen heeft gegeven vieren de joden met het Pinksterfeest.
Daarnaast is het feest ook het feest van de eerstelingen van de oogst waarbij de joden uit dank als offer God de eerste broden van de oogst offerden en een feest hadden ter ere van God. Het joodse Pesach duurt 50 dagen. Het Pinksterfeest is de voltooiing van de Pesach.

Christelijke betekenis

pinksterdagWat Mozes is geweest voor de joden is Jezus voor de christenen. Het leven van Jezus loopt spiritueel parallel met het het leven van Mozes. Jezus geeft de joodse symboliek een diepere spirituele betekenis. Jezus is net als Mozes geroepen om Gods volk te redden uit de slavernij en te leiden in vrijheid naar haar bestemming, het beloofde land. Alleen Jezus sprak niet over een aardse bestemming maar over een spirituele bestemming. Dat werd door de meeste joden niet begrepen. Jezus bracht spiritueel tot vervulling wat God via het joodse volk op aarde tot uitdrukking had gebracht. Om de mensheid klaar te maken voor de Christus en Zijn boodschap had God via Mozes spirituele waarheden en principes symbolisch aan Israël bekendgemaakt. De joden hebben dan ook een zeer rijke symbolische traditie van God ontvangen waar ze zelf vaak de diepte niet van begrijpen. Jezus heeft de symboliek in vervulling gebracht met zijn leven. Jezus stierf precies op het joodse Pesach en was daarmee Gods volmaakte Paaslam dat de zonde wegnam en weg vrijmaakte naar God. En precies op het joodse pinksterfeest werd de Heilige Geest uitgestort over de volgelingen van Jezus zoals Jezus dat beloofd had. Door deze uitstorting van de Heilige Geest werd de kerk van Christus geboren. Vanaf nu was het voor iedereen mogelijk om door het geloof in Jezus rechtstreeks contact met God te hebben. Voor christenen is Pinksteren het feest van de wedergeboorte door de Geest van God en van de innerlijke spirituele bekrachtiging door de vervulling van de Heilige Geest.
Pinksteren als feest van de eerste oogst krijgt ook zijn vervulling. God heeft Zijn Zoon 'gezaaid' in de aarde. De goddelijke graankorrel is gestorven. De eerste oogst van dit Zaad vind plaats op de het joodse pinksterfeest waarbij de Kerk van Christus werd geboren uit de Heilige Geest.

Spirituele betekenis

Spiritueel gezien is Pinksteren het spiritueel ontwaken, het ontvangen van de Godsvonk, het God ontvangen in ons innerlijk. Dit kan een krachtig emotioneel moment in ons leven zijn maar ook een geleidelijk proces. Het belangrijkste is dat we de Christusgeest ruimte geven in ons innerlijk en leren te luisteren naar Gods stem binnenin ons. Het gaat erom dat wij weer leren te leven vanuit de Bron van Liefde, God zelf. Om ons weer in contact te brengen met deze Bron is Jezus naar de aarde gekomen om ons te leiden naar deze Bron van Liefde. Zonder Jezus zullen we verdwalen tussen de vele innerlijke stemmen die zich aan ons opdringen als we ons gaan openstellen. Jezus heeft door Zijn leven laten zien dat Hij volkomen te vertrouwen is als Gids naar de Bron van Licht. Andere gidsen kunnen zich aan ons opdringen maar we weten nooit met zekerheid waar ze vandaan komen en wat hun motivatie is en hun graad van zuiverheid zodat het gevaarlijk kan zijn ons aan hen over te geven. Ook onze eigen innerlijke stem kan ons misleiden omdat onze motieven lang niet altijd zuiver zijn. Jezus heeft door Zijn leven laten zien dat Hij aangesloten is op de Bron van Licht en is daardoor onze betrouwbare Gids naar God. Pinksteren is overgave aan Jezus onze Gids en Hem vragen ons te vullen met de Christusgeest en ons te brengen bij de Bron van Liefde om van daaruit te gaan leven.

Spirituele kracht

Handelingen 1:8 u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt,
Handelingen 2:3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;
Handelingen 5:12 En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk

De Heilige Geest is de spirituele Kracht van God waardoor de schepping is gevormd en waardoor vandaag de dag nog steeds wonderen en bovennatuurlijke dingen gebeuren. Wanneer mensen de Heilige Geest ontvangen komen ze in contact met de spirituele Kracht van God. Deze Kracht is bedoeld om mensen te helpen innerlijk te groeien naar het beeld van God. Deze Kracht brengt heling en genezing op alle vlak en help ons juiste keuzes te maken in het leven. Het is ook de Kracht die ons in staat stelt anderen te helpen tot genezing te komen vanuit Gods liefde. Deze Kracht geeft ons spirituele gaven om anderen te helpen.
Vaak zoeken mensen vanuit een verkeerd motief naar deze Kracht. Ze willen ook kunnen genezen en een speciale ervaring hebben. Of ze willen graag bovennatuurlijke gaven hebben. Dat is echter een kinderlijk onvolwassen verlangen. Ons diepste motief moet zijn het verlangen God te ontmoeten en te leven volgens Gods bedoeling uit liefde. We hebben daar de Kracht van God voor nodig omdat we dat niet vanuit onszelf kunnen.
Toen Jezus zijn leerlingen uitzond en de opdracht en de kracht gaf om zieken te genezen en boze geesten uit te drijven, kwamen deze helemaal enthousiast terug omdat het was gelukt de zieken te genezen. Jezus vermaande hen door erop te wijzen dat ze niet daarover blij moesten zijn maar dat ze blij moesten zijn omdat zij in contact met God stonden en leerden Gods wil te doen.
De Heilige Geest is ook geen onpersoonlijke Kracht maar is verbonden met de persoonlijkheid van God zelf. Het verlangen naar spirituele kracht moet voortkomen uit het verlangen om God zelf te ontmoeten uit liefde. Vanuit dat liefdesverlangen zal God ons tegemoet komen en Zijn Geest met ons delen.
Jezus is de overbrenger van deze Kracht Gods. Door zijn spiritueel pad, zijn leven sterven en opstanding uit de dood, heeft Jezus voor ons de weg gebaand om weer in contact met God te komen. Jezus wordt dan ook wel de doper met de Heilige Geest genoemd.
Toen de joden zagen dat de leerlingen van Jezus deze Kracht van God hadden ontvangen, vroegen ze aan Petrus wat ze moesten doen om ook deze Kracht te ontvangen.
En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. (Handelingen 2:38)
Bekering is een krachtig innerlijk besluit nemen de weg van Gods liefde te gaan.
Dopen is de symbolische handeling om aan te geven dat je het oude leven achter wilt laten en een nieuw begin maakt samen met God.
Dopen op de naam van Jezus betekent overgave aan Jezus als je spirituele persoonlijke Gids. en Weg tot God.
God beantwoordt onze keuze met het delen van Zijn Geest met ons en met diepe innerlijke vrede en rust.

In onderstaande video leg ik je stap voor stap uit hoe je de Heilige Geest kunt ontvangen in je leven en eindig ik met een gebed hiervoor.