glazen bolIn sommige christelijke kringen wordt bijna alles wat we niet kunnen verklaren occult genoemd.
Je moet inderdaad oppassen voor het occulte maar je moet niet doorslaan.
Een glazen bol wordt gebruikt in waarzeggerij maar niet elke glazen bol is occult. Ik gebruik zelf een glazen bol voor leuke fotografische effecten. Zie foto.
Maar het is wel goed om voorzichtig en waakzaam te zijn.

Ja, er bestaat een geestelijke wereld waar we heel voorzichtig mee moeten zijn.
Dat is de wereld van satan en zijn handlangers. Maar niet alles wat we (nog) niet begrijpen is occult.
Waar God ons voor waarschuwt is om geen afgoden te raadplegen in welke vorm dan ook.
Er bestaat zwarte en witte magie waarbij krachten van geesten worden ingeschakeld om iets voor elkaar te krijgen buiten God om. We geven dan de regie van ons leven uit handen aan entiteiten die tegen Gods plan ingaan voor ons leven. Ze doen zich zelden voor als de duivel maar manifesteren zich als engelen van het licht. Zogenaamd om ons te helpen en te dienen. Maar niks is minder waar. Ze hebben hun eigen demonisch programma om macht over je leven te krijgen voor hun eigen doelen.
Maar er zijn ook therapieën en geneeswijzen en behandelmethoden, meditatie technieken en ontspanningsoefeningen waarbij het niet meer zo duidelijk is wanneer je beïnvloed kunt worden door demonen.
Waar is er sprake van gebruik maken van wetmatigheden die God in de schepping heeft gelegd en waar wij gebruik van kunnen maken en wanneer wordt het occult en dus gevaarlijk?

Onder occult versta ik dan dat we ons openstellen voor verkeerde bovennatuurlijke krachten.

Het is niet zo eenvoudig te duiden.
Maar bij twijfel is het beter om het niet te doen. Een klein beetje gif kan enorme schade geven aan je geestelijk leven.
Wij mensen zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en daardoor geestelijke wezens.
Adam en Eva wandelden volmaakt in harmonie met God als geestelijke wezens en hadden vermogens die wij door de zondeval zijn kwijtgeraakt.
Door de zondeval is de mens de connectie met God kwijt geraakt zoals die was voor de zondeval.
Hierdoor is de mens in zijn vlees gevallen en werd de mens vooral geleid door zijn lichamelijke zintuigen en leefde vanuit zijn ziel. Met ziel bedoel ik gevoel en verstand.
De geest van de mens was afgesloten geraakt en nog sluimerend aanwezig.

De mens herinnerde zich zijn goddelijke roeping en de hemelse verbinding die ze ooit had ervaren met God en ging op zoek om deze verbinding te herstellen. Daaruit zijn alle religies ontstaan.
Men was zich bewust dat men goddelijke leiding, kracht en bescherming nodig had.
Nu werd de mens aan zichzelf overgelaten met als doel dat de mens geestelijk zou ontwaken.
God had de mens opgeleid en instructies gegeven met als doel dat de mens in de wereld van dualiteit zou overleven en groeien tot de Bruid van God.
God verlangde naar een geestelijk, Hem gelijkwaardige partner, kennende goed en kwaad.
Het was en is de bedoeling dat de mens het kwaad kennende, bewust zou kiezen voor de liefde.

Genesis 3:5  maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
Genesis 3:22  En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad;

De duivel, verleidde de mens om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad met de mededeling dat de mens dan als God zou zijn. Uit Gen 3:22 blijkt dat de duivel daarin niet loog.
De duivel gebruikt waarheden om ons te verleiden en van God af te houden.
De duivel, ook wel de satan, heeft heel veel kennis van de geestelijke wereld maar weet lang niet alles.
De duivel is een gevallen engel die een hoge positie had bij God. Maar door hoogmoed is hij ten val gekomen en heeft een groot deel van zijn wijsheid verloren.
Onderstaande teksten uit de Bijbel vertellen over de val van satan.

Jes 14: 12-16  Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13  En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14  ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 15  Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.


Ez 28:12-17 Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. 13  In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed. 14  Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. 15  Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden: 16  door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. 17  Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien.

Maar we moeten ons realiseren dat de duivel onderdeel is van God plan. Hij heeft gewoon zijn eigen taak in het geheel en ten diepste staat hij ook ten dienste van God zonder dat hij het weet.
De zondeval was gepland voor de grondlegging van de wereld.
Het was de bedoeling dat de mens afgesneden zou raken van God en in de dualiteit zou vallen om van daaruit geestelijk te kunnen ontwaken vanuit een vrije keus.

Het ultieme doel van de mens was en is immers niet enkel gelukkig zijn op aarde maar om voor eeuwig de Bruid van God te zijn waarin Hij zichzelf met ons zou delen.
Onze tijd hier op aarde is slechts een voorbereiding op wat komen gaat.
Het lijden is nodig om geestelijk leven te doen ontwaken.
Het ware geestelijk leven bestaat uit goddelijke liefde in gemeenschap met God. Goddelijke liefde kan alleen ontwaken in een ruimte van dualiteit. Goddelijke liefde is onvoorwaardelijk.
God heeft de mens geroepen tot deze hoge vorm van liefde. Deze liefde kan alleen geboren worden in ons hart vanuit een vrije wil in een ruimte van duisternis. Liefde krijgt pas betekenis en diepgang als deze getoetst en beproefd is.

Om te voorkomen dat de mens voor deze liefde, voor God, gaat kiezen wil de satan onze wil, onze geestelijke vermogens doden.
De satan heeft verschillende manieren om ons geestelijk leven te doden.
Hij kan de mens verleiden om zich totaal over te geven aan vleselijke begeerten zodat de mens volledig opgaat in het aardse, of de satan verleidt de mens afhankelijk te worden van verkeerde geestelijke krachten zodat de satan vanuit de geestelijke wereld totale controle kan hebben en kan voorkomen dat de mens ontwaakt in goddelijke liefde door angst.
De derde manier is het meest subtiel. Hij kan de mens vangen in zijn trots door hem te laten geloven dat hij almachtig is, gelijk aan God door misleidende kennis en daardoor de mens op een dwaalspoor brengen van God af.

1
De weg van het vlees is duidelijk. Dat zijn mensen die zich overgeven aan vleselijke begeerten ten koste van hun ziel en ten koste van anderen.
Dat kan variëren van streven naar rijkdom ten koste van anderen tot het vervallen in zonden van seksualiteit en criminaliteit en vele verslavingen die ten koste gaan van onze ziel.

2
De andere verkeerde weg is de zoektocht naar macht en genezing of je doelen bereiken en antwoorden vinden via een spirituele weg buiten Jezus om. (occulte macht)
Men maakt gebruik van bovennatuurlijke krachten en raadpleegt geestelijke/spirituele bronnen die niet van God komen. Op deze wijze raken mensen verstrikt in de misleiding van de satan.
De satan geeft nooit wijsheid, heling, positie en macht voor niks. Hij wil er altijd iets voor terug. Namelijk invloed in je leven.

3
De laatste weg is het meest subtiel en het meest gevaarlijk.
De satan laat de mens geloven dat hij goddelijk is en leert de mens vertrouwen in zichzelf.
Als laatste redmiddel probeert de satan de mens toegang te geven tot de boom des levens maar dan op zijn voorwaarde.
Dat doet de satan door occulte kennis over te dragen.

Genesis 3:22  En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.

De satan heeft zelf geen toegang tot de boom des levens en probeert zo via de mens via een omweg alsnog toegang te krijgen tot het eeuwige leven.
Dat doet hij via geheime genootschappen, esoterie, alchemie, New Age enz. Hij wijst de mens de weg naar het goddelijke buiten Jezus om, om zo zijn eigen rijk te kunnen stichten via de verheven positie van de mens.

Elke poging om geheime kennis te verschaffen door contact met geestelijke entiteiten buiten Jezus om is occult.
Denk aan gechannelde kennis, contact met buitenaardsen, kennis door trance, psychedelica, en alle op ongoddelijke wijze verkregen kennis.
Het raadplegen van geesten van doden en waarzeggende geesten en aanroepen en vertrouwen op hulp vanuit de geestelijke wereld buiten Jezus om.

We moeten ons bewust zijn dat veel kennis die wij op aarde hebben niet van God komt en ook niet door pure wetenschap maar ons gegeven is door duistere entiteiten.
In spirituele kringen gelooft men in buitenaardse kennis.
Het boek Henoch wat niet in de Bijbel staat maar waar wel delen uit geciteerd wordt in de Bijbel laat zien dat de gevallen engelen mensen hebben onderwezen in witte en zwarte magie en hen de oorlog hebben geleerd en geleerd hebben geld te maken.
Henoch werkt verder uit wat in Genesis in een paar verzen wordt genoemd dat gevallen engelen gemeenschap hebben gehad met mensen waaruit reuzen zijn voortgekomen.

Gen 6:4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun [kinderen] baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Henoch
7:1 Ze (gevallen engelen) namen elk een vrouw van hun keuze en ze begonnen met hen samen te wonen en werden promiscue met hen.  Ze leerde hen toverij en banspreuken, en ze leerden hen het insnijden van wortels en bomen. 
8:1 Azazel leerde de mensen zwaarden, dolken, schilden en borstplaten maken, en hoe ze gouden munten  konden maken.
8:3 Semyaza leerde al diegenen de banspreuken en het versnijden van wortels, Armaros leerde het opheffen van banspreuken, Baraqiel leerde de astrologie, Kokabiel leerde de voortekenen, Tamiel leerde de tekenen van de zon, en Asradel onderwees over de baan van de maan.

Als we geestelijk ontwaken buiten Jezus om komen we in geestelijk ego land waarin we een gemakkelijke prooi kunnen worden van de satan die zeer veel spirituele kennis heeft en dat graag inzet om de mens te verleiden en in zijn macht te krijgen.

Toch geloof ik dat het ook mogelijk is via de zoektocht naar geheime kennis uiteindelijk bij Jezus te komen als men heel oprecht is.

Psalmen 112:4  Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.

De mens is de kroon op Gods schepping.
Ik geloof dat in alles God het hart aanziet. Doen we dingen vanuit onzuivere motieven of zoeken we naar kennis en inzicht vanuit een oprecht hart?
Ik geloof dat als mensen oprecht zijn en van daaruit verstrikt raken in misleiding, dat er altijd een weg uit is. Vroeg of laat zal de misleiding zichtbaar worden en hebben mensen een keus.
Dat is de reden waarom veel mensen na omzwervingen via spirituele wegen uitkomen bij Jezus.
Mensen zijn oprecht op zoek en  hun oprechtheid zal hen vroeg of laat leiden naar de waarheid in Jezus Christus.

Maar je kunt veel ellende besparen door niet bezig te gaan met occulte wegen.
Alle geheime kennis is aanwezig in Jezus.

Col 2: 2  opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, 3  in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.

Als kind van God is het onnodig om kennis elders te zoeken en zelfs gevaarlijk.
In Jezus Christus hebben we toegang tot alle verborgen kennis en wijsheid die we nodig hebben om geestelijk te groeien en volwassen te worden.
Als we buiten Jezus naar geheime kennis zoeken bestaat het gevaar dat we misleid worden en juist van Gods liefde afdwalen. Uiteindelijk gaat alles om het kennen van Jezus Christus.
En juist het bezig zijn met occulte kennis drijft mensen af van het waarachtig leren kennen van Jezus.
Mensen die bezig zijn met geheime kennis hebben het over het christusbewustzijn in plaats van het kennen van Jezus Christus die voor ons aan het kruis is gestorven.
Het lijkt erg op elkaar maar is een heel groot verschil.

Col 2:8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, 9  want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 10  en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.

Het erkennen van Jezus Christus als Heer die voor onze zonden aan het kruis is gestorven om ons te bevrijden en over te plaatsen in het koninkrijk van God, is totaal anders dan groeien in bewustwording via het christusbewustzijn.
Voor groeien in bewustwording en streven naar verlichting hebben we het offer van Jezus niet nodig en maken we Zijn offer het aan kruis nutteloos. En dat terwijl juist het offer van Jezus aan het kruis de ultieme uiting is van Gods liefde voor de mens.
Het is juist hoogmoed waardoor de satan gevallen is.
Daarom is deze occulte kennis zo gevaarlijk. Het is een misleiding waarin de satan ons eeuwig leven belooft buiten Jezus om via de weg van geheime (occulte) kennis.

Omdat deze occulte kennis veel wijsheid en inzicht bevat, is het erg verleidelijk om er mee bezig te zijn en lopen veel oprechte mensen in deze val op zoek naar verlichting.

Als je eenmaal Jezus Christus als Heer hebt aanvaart, kun je deze dingen onderscheiden. Je mag dan vanuit interesse alles onderzoeken en groeien in kennis maar dan vanuit de veilige positie van in Christus zijn.
Je zult echter merken dat de behoefte aan occulte kennis veel minder aanwezig is omdat je vervulling ervaart in het kennen van Jezus Christus die alle aardse wijsheid en kennis te boven gaat.


Hoe zit het met occulte geneeswijzen?

Welke geneeswijzen zijn occult en welke zijn veilig?
Dat is lastig te zeggen. Onze kennis neemt toe en met de kwantumfysica krijgen we steeds meer inzicht in zaken die vroeger onverklaarbaar waren en voor occult werden gezien.
We begrijpen steeds beter dat alles energie is en ons lichaam dus ook veel meer is dan een mechanische machine.
Ons lichaam werkt met biofotonen en heeft aantoonbare energie banen en magnetische velden om zich heen. Er is nog veel wat we niet weten maar dat energetische en magnetische velden invloed hebben op onze gezondheid is duidelijk. In de toekomst zal de gezondheidszorg zich dan ook in toenemende mate zich daar op richten. Dat hoeft niet occult te zijn. Wel moeten we voorzichtig zijn omdat veel oosterse geneeswijzen die zich daar mee bezig houden wortels hebben in de oosterse religie die onze God en Jezus Christus niet erkent. De vraag is dan waar de kennis vandaan komt en welke krachten er doorheen werken?
Alternatieve geneeswijzen waarvan de kennis is verkregen door openbaring van gevallen engelen is gevaarlijk. Ook al werkt het. Het kan onze geest en omgang met God besmetten.

Onze huidige reguliere gezondheidszorg laat echter ook veel te wensen over en is gebaseerd op een ongezond verdien model. Ze benadert de mens als machine en is uitsluitend gericht op het bestrijden van symptomen vanuit een verdien model.
In veel gevallen mogen we dankbaar zijn voor de kennis en de behandelingen die mogelijk zijn.
Het is echter belangrijk om dicht bij jezelf te blijven en de regie over je eigen lichaam en je gezondheid bij jezelf te houden.
Betrek God bij je heling proces en zoek altijd samen met Jezus de oorzaak van je lichamelijke problemen. Je symptomen zijn er niet voor niks en vaak is er een emotionele achterliggende oorzaak.

Als mensen vastlopen in de reguliere gezondheidszorg gaat men vaak zoeken in de alternatieve gezondheidszorg.
Wat is veilig en wat niet?
Wat belangrijk is om te werken aan je gezondheid samen met Jezus.
Werk aan je persoonlijke relatie met Jezus
Werk aan een positief zelfbeeld
Werk met Jezus aan je trauma’s
Vergeef iedereen die je iets heeft aangedaan inclusief jezelf.
Laat je angst los en kies voor leven vanuit vertrouwen
Laat je niet opjagen in het leven maar leer leven vanuit je authenticiteit door God gegeven.
Doe waar je voor geroepen bent en je hart naar uitgaat en niet wat mensen van je verwachten.
Eet gezond
Zorg voor voldoende lichaamsbeweging.

Als je bovenstaande doet zullen de meeste ziektes en kwalen verdwijnen.
Daarnaast kun je voor je laten bidden en naar genezingsdiensten gaan.

Dan ga je een zuivere weg met God.

Exodus 15:26  terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

Als je hierbij ondersteuning zoek bij een therapeut die je helpt je door God gegeven herstellend vermogen te ondersteunen, zoek dan een therapeut die christen is en die niet bezig is met occulte geneeswijzen zoals reiki en magnetiseren of bezig is met horoscopie, pendelen of kaartleggen.
Vertrouw je gezondheid, je ziel en geest nooit toe aan mensen. Ook niet aan artsen of politieke besluiten. Blijf in alles de regie houden en betrek Jezus in alles wat je doet op zoek naar heling. Hij is jouw Heelmeester. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Jij bent er verantwoordelijk voor en niemand anders.

Het is niet verkeerd om hulp te zoeken bij je proces van genezing bij een arts, psycholoog of therapeut en het is niet verkeerd om medicijnen te gebruiken.
We mogen gebruik maken van de kennis die we hebben opgedaan maar wees wel voorzichtig en waakzaam. Niet alles is zuiver en vaak zitten er ook financiële belangen bij van Big Farma of behandelaars. Vanuit de grote invloed van Big Farma worden gezonde goedkopere alternatieven voor medicijnen geweerd en zelfs verboden omdat ze totale controle willen hebben.  En dat terwijl God in de natuur een enorme geneeskracht heeft gelegd. Deze kennis zijn we verloren en wordt bewust verzwegen en van ons weggehouden omdat er geen geld mee te verdienen valt.
Daarnaast krijg je ook te maken met bijwerkingen van medicijnen die soms erger zijn dan de kwaal.
Wees nooit alleen bezig met symptoom bestrijding maar zoek naar de oorzaak.

Zoek je genezing in de alternatieve gezondheidszorg? Doe dit dan biddend en onderzoek goed wat de bron is van de therapie. Waar komt de kennis vandaan? Heeft het een oorsprong in oosterse religies?
Is de therapeut zelf zuiver of houdt de therapeut zich bezig met occulte praktijken?
Het raadplegen van mediums of doorgeven van genezende krachten via de handen (instralen) buiten Jezus om is altijd occult.
Wees voorzichtig met hypnose en energetische behandelingen.
Wees erg voorzichtig met geest verruimende plantmedicijnen zoals ayahuasca.
Wees je bewust dat yoga een godsdienstoefening is vanuit het hindoeïsme en dat de standen van yoga aanbidding aan goden is.

De beste manier is voorkomen dat je ziek wordt door gezond eten, bewegen, en leven vanuit Gods liefde.
De weg naar genezing bij ziekte is dan ook het oplossen van innerlijke conflicten, bouwen aan je relatie met God. Bezig zijn met gezonde voeding en bewegen.
Ofwel. Zorgen dat het gif van de wereld uit je systeem gaat. Uit je geest, ziel/denken en lichaam.
Hiervoor kun je ondersteuning zoeken bij therapeuten of coaches/christen psychologen die je daar bij kunnen helpen.

Wil je meer weten over een christelijk holistische kijk op gezondheid en heling?
Zie mijn cursus:

 

Holistische goddelijke gezondheid.