gezin400Regelmatig hoor ik getuigenissen hoe God door een wonder ingrijpt in levens van mensen vanwege het gebed van een vader of moeder.
Kleine kinderen geven kleine zorgen. Grote kinderen grote zorgen.
Maar niks is zo krachtig als het volhardend gebed uit liefde van een biddende vader of moeder.
Hieronder staat een voorbeeld gebed die je kunt bidden voor je (klein) kinderen voorafgaand door een aantal bemoedigende en opbouwende teksten uit de Bijbel over de kracht van gebed en beloftes.

1 Kor 7:14 Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.

Jes 54:17 Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HEREN.

Ez 37:25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb en waarin hun vaders gewoond hebben; ja, zij zullen daarin wonen, zij, hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn. 26 Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. 27 Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 28 En de volken zullen weten, dat Ik, de HERE, het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat.

Jer 32: 37 zie, Ik verzamel hen uit al de landen, waarheen Ik hen in mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal verdreven hebben, en Ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen; 38 zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn; 39 Ik zal hun één hart en één weg geven, zodat zij Mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede; 40 ja, Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wèl zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken; 41 Ik zal Mij over hen verblijden en hun weldoen en Ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel.

Jac 5: 16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Marc 11: 24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden

Fil 4: 6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Efeze 3:14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. 20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

 

Gebed voor ouders voor hun (klein)kinderen

Hemelse Vader,

Dank U voor Uw oneindige Liefde en genade die ik in Uw Zoon Jezus Christus heb mogen ontvangen.
Het is mijn diepste verlangen dat mijn (klein) kinderen ook mogen delen in dit goddelijk leven wat ik uit Uw hand heb mogen ontvangen opdat zij ten volle tot ontplooiing mogen komen en mogen worden stralend als de zon en tot zegen voor velen verbonden in Uw eeuwige Liefde.
In Liefde kom ik voor Uw troon en spreek ik in de Heilige naam van Jezus Christus woorden van leven uit over mijn (klein)kinderen.
Lieve ……………(noem hier de namen van je kinderen en kleinkinderen.)
In de naam van Jezus Christus breng ik jullie in contact met de eeuwige Liefde van God de Vader en verdrijf ik elke duisternis, elke vloek, negatieve gedachte, elke ziekte, kwaal en alles wat Gods plan voor je leven in de weg ligt.
Ik zegen je met Gods overvloedig leven. Ik spreek liefde, kracht, gezondheid, vreugde, zegen, voorspoed, bescherming en alle zegen over je uit die God je in Jezus Christus heeft geschonken.
Ik zegen je hart met de tedere Liefde van God opdat de Heilige Geest in je hart je de weg zal openbaren die je gaan mag en elke duisternis uit je hart zal verdwijnen.
Ik zegen je met kracht om steeds weerstand te bieden tegen verleidingen en verkeerde keuzes in je leven en de juiste stappen te ondernemen.
Ik zegen je met het Licht van God opdat Hij je onderscheid zal geven tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis opdat je steeds het goed zal kiezen.
Ik zegen je met de onvoorwaardelijke Liefde van God die sterker is dan de dood.
Ik zegen je met de diepe en oneindige genade van Jezus Christus die al je zonden wegwast doordat Hij ook voor jou aan het kruis is gestorven.
Ik dank U Jezus voor het geweldig plan wat U heeft met het leven van mijn kinderen en draag ze op in Uw handen opdat U Uw plan volledig in hun leven zult volbrengen.
Laat Uw wil geschieden in hun leven. Uw volmaakte wil van Liefde en goedheid, zegen, kracht en vreugde.
Oneindig dank dat ik mijn kinderen zo mag opdragen in Uw eeuwige armen van Liefde.

Amen