maagdelijke geboorteWe lezen in het evangelie van Lukas dat de engel Gabriel de boodschap aan Maria kwam brengen dat ze zwanger zou raken en een kind zou baren en de Zoon van God genoemd zou worden.
De Heilige Geest zou haar overschaduwen en zo zou ze zwanger worden. (Lukas 3:35)
Ze was verloofd met Jozef maar had geen gemeenschap met hem. Dat blijkt ook uit het feit dat Jozef van haar wilde scheiden toen hij vernam dat ze zwanger was. Hij wist dat het kind niet van hem kon zijn. Een engel maakt Jozef duidelijk dat Maria door een wonder zwanger was geworden en niet overspel had gepleegd. (Matt 1:20)

Maar waarom was het spiritueel gezien zo belangrijk dat Jezus op maagdelijke wijze geboren zou worden?
Dat heeft te maken met de zondeval en de erfzonde. Door de zondeval is de mensheid vanaf Adam vervloekt. Niet alleen Adam maar heel zijn nageslacht. We worden allemaal onder de erfzonde geboren en hebben dus al in onze genen vanaf de geboorte een erfelijke belasting van de zonde in ons.
Jezus is gekomen om de mensheid te bevrijden van deze belasting van zonde. Dat kan alleen als Hij zelf geen deel uitmaakt van deze erfzonde, de vloek die vanaf de eerste zonde van Adam en Evan op de mensheid rust.
Jezus moest de weg van de mens in het vlees bewandelen zonder te zondigen om de mensheid te kunnen bevrijden uit de macht van de zonde. Hij moest alle verleidingen doorstaan zonder te zondigen vanaf de geboorte. De kleinste zonde zou het goddelijk verlossingsplan doen falen en de macht over de mensheid definitief aan de tegenstander van God geven.

Daarom was het zo belangrijk dat Jezus geen deel zou uitmaken van de erfzonde.
De Bijbel leert dat de zonde door Adam is gekomen en de verlossing door Jezus Christus. Jezus wordt ook wel de laatste Adam genoemd.
1 Corinthiërs 15:22 Alle mensen zullen door de schuld van Adam sterven. Maar nu zullen alle mensen door Christus levend gemaakt worden.

1 Corinthiërs 15:45 Dat staat ook in de Boeken: "De eerste mens, Adam, werd een levend wezen." Maar de laatste Adam(=Jezus) werd een levendmakende Geest.

In de Bijbel staat dat de Heilige Geest Maria overschaduwde waardoor ze zwanger werd. De heerlijkheid van God kwam over haar net zoals de heerlijkheid van God de tabernakel vervulde in het Oude Testament. Er wordt een zelfde soort woord gebruikt.
De tabernakel was de plaats waar God zichtbaar en fysiek woonde onder het volk van God.
In de ark van het verbond die stond in het heilige der heilige bevonden zich de twee stenen tafelen met de 10 geboden van God, een kruik met manna en de staf van Aaron die wonderbaarlijk gebloeid had. Deze voorwerpen vertegenwoordigden de wet, de genade en het priesterschap. Het waren drie wonderen uit de hemel. Deze wijzen allen op Jezus. Jezus heeft de wet vervult voor ons allemaal, Hij is het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald en Hij is onze hogepriester die voor ons bid en pleit.
De inhoud van de de ark des verbonds is de profetische heenwijzing naar Jezus.
Zoals de drie voorwerpen in de ark vanuit de hemel aan de mensheid zijn geschonken zo is Jezus Christus door een godswonder uit de hemel in de baarmoeder van Maria gekomen zonder tussenkomst van zaad van de mens. Hierdoor is de vrucht van Maria heilig en onbesmet.
Er staat nergens in de Bijbel dat Maria volmaakt en onbesmet is. Mozes die de wet van God ontving en Aaron de eerste hogepriester en het volk wat het manna uit de hemel ontving waren ook niet heilig en onbesmet.

Uiteraard is het wel een heel bijzondere genade en ook niet voor niks dat God Maria heeft uitgekozen om Jezus te ontvangen. Maria en Jozef waren nakomelingen van koning David aan wie God had beloofd dat aan zijn koningschap nooit een einde zou komen.

Uit het aardse is Jezus voortgekomen uit het geslacht van David volgens de belofte van God maar spiritueel gezien is Jezus de zuivere Zoon van God zonder smet van de zonde van Adam.

Jezus is de enige mens (uitgezonderd Adam en Eva) die zonder de erfzonde is geboren en daardoor ook de enige mens die de mensheid kon verlossen uit de macht van de duisternis.

Daarom kon Jezus ook terecht uitspreken.

Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: "IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.

Jezus was niet een leermeester. Jezus had niet door oefening de staat van verlichting ontvangen. Hij was niet een mens die door godsvrucht en oefening het juk van de duisternis van zich af moest werpen. Nee, Jezus werd verlicht geboren. Wel moest Hij alle verleidingen en testen doorstaan tot aan de dood toe.
De satan heeft alles uit de kast getrokken om Jezus te verleiden tot zonde zonder te slagen in zijn plan.
Jezus moest door al dat lijden heen om de mensheid te kunnen bevrijden.

Hoewel Maria door God uitverkoren was om Jezus te ontvangen was ze spiritueel en lichamelijk gezien niet de moeder van Jezus maar Zijn draagmoeder. Net zoals Adam geen vader of moeder had in het vlees, zo heeft Jezus ook geen vader en moeder in het vlees dan enkel God. Daarom wordt Jezus ook de laatste Adam genoemd die een levendmakende Geest is.
Jezus deed afstand van de bloedlijn in het vlees door te benoemen dat iedereen uit God geboren zijn moeder, broeder of zuster is.
Matt 12: 47 Iemand zei tegen Hem: "Uw moeder en broers staan buiten. Ze willen U graag spreken." 48 Maar Hij antwoordde hem: "Wie zijn mijn moeder en mijn broers?" 49 Hij wees met zijn arm naar zijn leerlingen om Hem heen en zei: "Kijk, zij zijn mijn moeder en mijn broers. 50 Want iedereen die doet wat mijn hemelse Vader wil, is mijn broer en zus en moeder."

Een ander bewijs dat Jezus niet uit vlees en bloed van een mens is ontstaan maar rechtstreeks uit God is dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Het vlees van Jezus, Zijn lichaam is niet teruggekeerd naar de aarde.
Ik vroeg me al langer af waarom het zo belangrijk was dat het lichaam van Jezus geen ontbinding zou zien en waarom Jezus in het vlees moest opstaan uit de dood. Dat heeft hier mee te maken. Het is het bewijs dat Jezus Gods Zoon is en niet de erfzonde in Zich draag.

Want een van de gevolgen van de zondeval is dat het lichaam van de mens weer tot stof zal terugkeren. Dat was blijkbaar nooit de oorspronkelijke bedoeling geweest.

Genesis 3:19 Je zal je in het zweet moeten werken om brood te eten te hebben, totdat je teruggaat naar de aarde waaruit je bent ontstaan. Je bent van stof gemaakt en je zal ook weer stof worden."

Jezus had niet eens kunnen sterven als God niet heel bewust voor een kort moment Zijn Geest terug had getrokken zodat de zonde van de hele mensheid op Jezus gelegd kon worden.
Jezus is niet alleen door de lichamelijk dood gegaan maar ook door de geestelijk dood, de afwezigheid van God. Dat laatste was voor Jezus nog het ergste.
Maar Jezus moest door dat diepe dal van duisternis om de mensheid te redden.

Omdat Jezus geen erfzonde in Zich droeg en ook Zelf nooit gezondigd had, kon de dood, de satan, Hem niet vasthouden en stond Jezus de derde dag op uit de dood.

Dit verlossingswerk kon Jezus alleen bewerken via maagdelijke geboorte doordat Hij geen deel uitmaakte van de lijn van de erfzonde. Dit was geen verdienste van Maria maar uitsluitend door de genade van God. Maria had ook de verlossing van Jezus nodig. (Rom 3:23  Want álle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten álle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven.24  Maar door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus.)
Jezus werd ontvangen door een onvolmaakte Maria en werd geboren in een onvolmaakte stal in een onvolmaakte wereld om Gods volmaakt plan uit te voeren.