atoomcDe kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gaan gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten.
Kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gewone gangbare Newtonse natuurkunde niet meer opgaat.

Deze tak van wetenschap is nog erg jong om de simpele reden dat tot voor kort er nog geen meetapparatuur beschikbaar was om de eigenschappen van deze zeer kleine deeltjes te onderzoeken.

Door deze moderne meetapparatuur gaat er nu een tot nu toe voor de wetenschap onbekende wereld open waarvan de spirituele mens het bestaan al afwist vanaf het begin van de mensheid.

Zo blijkt dat alle materie, dus ook de kernen van atomen, voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat. En dat hetgeen dan nog overblijft zich onder bepaalde omstandigheden niet als materie maar als golven energie gedraagt. Ten diepste is dan alles wat we waarnemen gewoon een vastere vorm van energie. Een soort gestolde energie. Een ander vreemd verschijnsel is dat deze kleinste deeltjes beïnvloed worden door de waarnemer en dus nooit objectief waargenomen kunnen worden. Vanuit verschillende proeven blijkt de waarnemer invloed te hebben op de uitslag van het experiment. Ook het begrip tijd en ruimte krijgen in de kwantumfysica een andere lading. Vanuit de kwantumfysica kunnen verschijnselen verklaard worden die vanuit de gewone natuurkunde niet verklaard konden worden. Materie kan ontstaan uit energie. Het bewustzijn, de intentie heeft invloed op de materie. Verleden, heden en toekomst zijn één. Materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt. Er moet dus een communicatievorm zijn die sneller is dan het licht! Deeltjes lijken een soort bewustzijn, een voorspellend vermogen te hebben die weten wat er gaat gebeuren en daar op reageren. Elke vorm van materie heeft een energieveld om zich heen die invloed heeft op zijn omgeving.

Al deze door de wetenschap ontdekte eigenschappen hebben een opmerkelijk raakvlak met het denken van de spirituele mens. Er lijkt nu een wetenschappelijke basis te komen van hetgeen door godsdiensten al vanaf het begin wordt verkondigd: "er is meer tussen hemel en aarde"


 
Kwantumfysica en het paranormale


atoomjezuskleinBinnen de wetenschap van de kwantumfysica is er een stroming die met de gegevens van de kwantum wetten een verklaring gaan zoeken voor paranormale verschijnselen en al eeuwenlang bekende spirituele wetten. En hoewel veel wetenschappers er niks van willen weten blijken de nieuw ontdekte wetten in de kwantum wereld de wetten uit de spirituele wereld te bevestigen zodat we nu ook een wetenschappelijke ondersteuning krijgen voor de spirituele wereld om ons heen. We krijgen nu nog meer inzicht wat ook past in de tijd waarin we leven van spiritueel ontwaken.

Veel paranormale verschijnselen zijn paranormaal, buiten normaal, omdat ze niet met onze huidige kennis te verklaren zijn. Ontdekkingen vanuit de kwantummechanica geven handvatten voor nieuwe wetenschappelijke verklaringsmodellen om deze verschijnselen binnen een wetenschappelijk kader te plaatsen.

Hoewel de wetenschap langzaam tot een inzicht komt dat we het meeste nog niet weten geeft de nieuwe wetenschap in ieder geval een opening en een erkenning dat er verschijnselen kunnen bestaan die tegen ons natuurlijk begripsvermogen ingaan. Er blijkt een invloedsveld, een dimensie te zijn die invloed uitoefent op de materie waar we nog geen weet van hebben. Deze staat buiten onze begrippen voor ruimte en tijd.

Veel paranormale verschijnselen hebben te maken met een andere beleving van ruimte en tijd of met een andere vorm van communicatie dan ons bekend via de ons bekende natuurwetten.

Een geestelijke dimensie en werkelijkheid die werkelijker is dan de aardse werkelijkheid zoals beschreven in veel religies behoort ineens wetenschappelijk gezien tot de mogelijkheden.


 
Kwantumfysica, energie golven, het veld.


regenboogNieuwe ontwikkelingen binnen de kwantumfysica laten zien dat materie eigenlijk niks anders is dan interferentiepatronen van energiegolven. Zoals fijn zand op een gespannen vel een patroon laat zien als je deze laat trillen door een geluidsbron en ook water in een bak een golfpatroon vormt als je deze door geluid in trilling breng, zo is materie het zichtbare interferentiepatroon van de onzichtbare trillingen van de universele energie.
Materie worden nu gezien als staande golven volgens een stabiel interferentiepatroon. Deze stabiliteit vloeit voort uit harmonische trillingen volgens een vaste verhouding die al waren ontdekt door wijsgeren uit de oudheid zoals Plato, Pythagoras en anderen.
Volgens een oude Egyptische wijsheid is materie een vorm van muziek.
Je zou kunnen zeggen dat de schepping is ontstaan door een goddelijke symfonie, door Gods scheppingslied van Liefde.
De Bijbel laat ons zien dat de hele schepping is ontstaan door Gods spreken. Je kunt ook zeggen door het zingen van het Liefdeslied van God. God componeerde de schepping in Zijn oneindige Liefde en wijsheid. We gaan nog een stap verder. De hele schepping werd niet alleen gecomponeerd door God, Hij heeft zelf de schepping tot stand gebracht door Zijn eigen Liefdesgezang, door trillingen van Liefde. En dat niet alleen. God is nooit opgehouden met het zingen van Zijn Liefdeslied. Zijn Lied houdt heel de schepping in stand. Jij en ik zijn er omdat God zingt. Als God op zou houden met zingen zou de hele schepping ineenstorten tot het nulpuntsveld en zouden jij en ik en de hele schepping ophouden te bestaan. Orde en schoonheid op elk gebied zou vervallen tot chaos.
God heeft ons echter geschapen met het vermogen mee te zingen met Zijn liefdeslied en medescheppers te zijn van de goddelijke harmonie.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat emoties van liefde trillen volgens de stabiele verhoudingen van de schepping en dus meetrillen met Gods Liefdeslied. Emoties van wrok, haat, jaloezie en afgunst trillen disharmonieus en breken het werk van God af.
God roept ons om mee te zingen in Zijn heilig koor en zo mede scheppers te zijn van Gods koninkrijk van Liefde.

 

Alles is ontstaan uit licht en door met intentie gesproken Woord.


Genesis 1:3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht.
De eerste scheppingdaad van God is het scheppen van licht. Van daaruit schiep God de rest. Ook de zon en de sterren zijn pas laten geschapen. Dat is precies wat de kwantumfysica ons leert. Alles is uit het licht ontstaan. Dat wil zeggen alle materie is energie in een bepaalde trilling net zoals licht. Licht en materie zijn dus verwant aan elkaar en kunnen in elkaar overgaan. Elektronen bijvoorbeeld gedragen zich soms als materie en soms als golven energie. Wat energie is weet men eigenlijk niet precies. Want wat trilt of golft er eigenlijk? Bij geluid trilt de lucht en bij watergolven het water maar wat trilt er eigenlijk bij licht? Er lijkt een dimensie te zijn waar we eigenlijk nog heel weinig van weten. Vanuit de spiritualiteit kunnen we dit duiden met de geestelijke of spirituele wereld. De geestelijke wereld of God is dan de Bron van al wat is.
1 Johannes 1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Volgens de wetenschap is het heelal ontstaan door de oerknal. Met deze oerknal zijn ook de dimensies ruimte en tijd ontstaan. Voor de oerknal was er dan zoiets als we met een moeilijk woord aanduiden als singulariteit. Dat is een punt in de tijd waarin een oneindige dichtheid is en een oneindig klein volume waar de natuurwetten hun geldigheid verliezen. Ofwel een oneindige hoeveelheid energie (God) die nog niet gematerialiseerd is in ruimte en tijd. God is de grote Ik Ben. Hij is er altijd geweest. Hij is de oneindige energie. Hij is Licht. Maar dan niet ons zichtbaar licht maar het geestelijk Licht waaruit alles is ontstaan. In Hem was alles er al nog voordat het gematerialiseerd was. Romeinen 11:36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen

Volgens de kwamtumtheorie bestaat er geen onafhankelijke werkelijkheid. Zonder waarneming bestaat er geen materie. Vanuit het perspectief van de Bijbel zouden we kunnen stellen dat God de waarnemer is en dat wij leven in Zijn werkelijkheid. Alleen als we ons conformeren naar Zijn waarheid zullen we in staat zijn te leven in harmonie met de schepping en met elkaar.

Johannes 8:32 en gij zult de waarheid (werkelijkheid) verstaan, en de waarheid zal u


Intentie, woorden en gedachten hebben invloed op de materie


waterkristal na gebedRomeinen 4:17 Voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept.
Mattheüs 8:3 En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.
Johannes 1:3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
 In de parapsychologie zijn er proeven gedaan waarin is aangetoond dat door intentie en meditatie invloed uitgeoefend kan worden op materie en invloed uitgeoefend kan worden op uitslagen van proeven. Ook is aangetoond dat bewust uitgesproken woorden invloed uitoeft op de structuur van water. Water reageert op woorden en schijnt een geheugen te hebben. (Jezus stilde de storm op de zee met zijn woord en veranderde water in wijn) In de kwantummechanica gaat men nog een stapje verder en beweert men dat iets pas kan bestaan als er een waarnemer is. Er moet dus een bewustzijn aanwezig zijn voordat materie zich kan manifesteren. Daarvoor is de materie wel potentieel aanwezig maar nog niet tot aanzijn geroepen. Het is nog niet gedwongen zich te manifesteren in een bepaalde vorm. God de Schepper heeft het universum tot aanzijn geroepen waardoor wij deze met elkaar kunnen beleven. Een stapje verder is dat wij op ons kleinschalig niveau met ons bewustzijn ook invloed kunnen uitoefenen. God heeft de mens ook de opdracht gegeven de aarde te beheren en te onderwerpen. We kunnen dat doen met het bewustzijn dat God ons gegeven heeft. Met datzelfde bewustzijn kunnen we de schepping ook vernietigen als we ons niet houden aan de richtlijnen van God. Spreuken 18:21 Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Uiteindelijk wil God dat we als geestelijk volwassen wezens samen met Hem in verbondenheid met Christus Jezus gaan regeren over het universum.
Romeinen 5:17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.