Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 50 gasten en geen leden online

boeddha1jezus kruis1Het boeddhisme is een zeer doordachte levensfilosofie onderwezen door de volgens deze traditie verlichte meester Siddhartha Gautama, later ookwel Boeddha genoemd wat in het Sanskriet volledig ontwaakte betekent.

De traditie zegt dat de vader van Boeddha die koning was zijn zoon wilde beschermen van alle ellende en hem daarom in een ideale omgeving binnen de paleismuren liet opgroeien zodat hij nooit in zijn jeugd met ziekte, ouderdom, dood en lijden te maken zou krijgen. Toen hij echter op een keer ontsnapte gingen zijn ogen open voor de echte wereld en ging op zoek naar de oplossing van het lijden. Hij werd eerst een monnik en ging later leven als een zeer strenge asceet in de wildernis waarin hij zich alle genoegens des levens ontzegde en zich toelegde op meditatie. Ook daarin vond hij geen verlossing. Hij ging weer eten en besloot onder een boom te mediteren zoals hij van vroeger herinnerde dat dat hem rust gaf. Uiteindelijk heeft hij daar een openbaring en verlichting ontvangen hoe men uit het lijden verlost kan worden.

Het boeddhisme is dus ontstaan vanuit een diep doordenken wat lijden is, wat eraan ten grondslag ligt en hoe men daaruit verlost kan worden. Boeddha besloot zijn openbaring, zijn leer te delen met anderen en zo is het boeddhisme ontstaan. Het boeddhisme is geen godsdienst en Boeddha ziet zichzelf ook niet als een verlosser of als een god. Hij heeft alleen een weg ontdekt die hij met anderen deelt. Het gaat om de zuivere leer, de juiste levensfilosofie. Het gaat niet om Boeddha zelf.

De leer van Boeddha is gebaseerd op onthechting. Het idee is dat achter al het lijden wat een mens kan ervaren een verlangen of begeerte ten grondslag ligt. Als je niet krijgt wat je wilt ervaar je lijden. Alles is tijdelijk en veranderlijk. Als je dus je lage verlangens weet uit te schakelen, bestaat er geen lijden meer. Het Boeddhisme lost dus niet het lijden op maar geeft je een manier om zo met het lijden om te gaan dat je het niet meer als lijden ervaart.

Volgens Boeddha bestaat er eigenlijk geen diepste zelf. Alles ontstaat en vergaat weer op zijn tijd. Als je bereid bent zelfs je diepste zelf los te laten bestaat er geen lijden meer en ben je vrij. Om dat te bereiken onderwijst Boeddha het achtvoudig pad. De diepste essentie van het boeddhisme is dus het diepste zelf loslaten. Er bestaat geen zelf.

Boeddha heeft heel goed de principes van de schepping bestudeerd en doordacht en de principes van zaaien en oogsten, van oorzaak en gevolg bestudeert.

 

Boeddha versus Christus

De conclusie van Boeddha dat alles hier op aarde veranderlijk is en tijdelijk komt helemaal overeen met de leer van Christus. Ook het achtvoudig pad bevat hele mooie goddelijke principes en bevat een hoog moraal die je zo naast de tien geboden uit de Bijbel kunt leggen. Met dat verschil dat Boeddha geen God als Schepper erkent of vereert.
De eindconclusie van Boeddha is eigenlijk dat je alleen van het lijden verlost kunt worden door te sterven aan je zelf. En dat sterven aan je ego kun je bewerken door het juiste pad te volgen.
Ook Jezus zegt dat we dagelijks ons kruis moeten opnemen willen we achter Jezus aangaan.
Toch is er een zeer groot verschil tussen de verlossing die Jezus brengt en de verlichting waar Boeddha het over heeft.
Boeddha zegt dat alles veranderlijk is.
De Bijbel zegt dat alles vergankelijk is behalve het Woord van God.
1 Petr 1: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, 25 maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid.
En precies dat maakt het grote verschil. Jezus leert ons dat er een blijvende goddelijke werkelijkheid is die het aardse overstijgt. Verlossing uit het lijden is dat ook niet het enkel sterven maar je verlangens vullen met datgene wat eeuwig is.
Jezus zegt dat we bij Hem levend water mogen drinken zodat we nooit meer zullen dorsten. We mogen bij Hem het hemelse brood eten zodat onze ziel nooit meer zal hongeren. Volgens Boeddha bestaat er niet iets dat eeuwig blijft. Dan moet je het inderdaad zoeken in het totaal afsterven.
De geweldige boodschap van Jezus is dat je wel een eeuwig blijvend zelf hebt en dat je zeer kostbaar en waardevol bent voor God. Jezus zegt niet dat je moet afsterven van al je verlangens maar Hij belooft juist al je diepste verlangens te vervullen.
Joh 10: 10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
2 Petr 1: 3 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; 4 door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst
Ps 145: 16 Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft.

God heeft ons geschapen om te genieten van Zijn schepping en Hij heeft Jezus gestuurd om ons te verlossen van het lijden om voor eeuwig opgenomen te worden in Zijn Liefde.

Volgens de leer van Jezus worden we direct verlost op het moment dat we het offer van Jezus aanvaarden. We hoeven geen achtvoudig pad te bewandelen om verlost te worden. We ontvangen in ons hart het eeuwig goddelijk leven wat onveranderlijk is en eeuwig. Ons diepste zelf is verbonden met God en eeuwig.
2 Kor 5: 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe (eeuwige) is gekomen
We hebben een eeuwige identiteit en zijn bestemd als Bruid voor God. Dat nieuwe eeuwige leven in ons door Christus verandert ons van binnenuit. Het lijden is nog wel aanwezig maar tijdelijk. Ook hier op aarde kunnen we boven het lijden staan door ons te verbinden met Christus. Van daaruit kunnen we het lijden overwinnen en genezing en heling en verlossing brengen hier op aarde.

Conclusie:
Hoewel de leer van Boeddha en de leer van Jezus Christus veel overeenkomsten hebben in het bijzonder op het gebied van moraal zijn er ook hele grote essentiële verschillen in het bijzonder in de wijze waarop men verlichting of verlossing verwerft, het concept van God en de essentie en de bestemming van de mens. Omdat de diepste essentie van de levensfilosofie van Boeddha en Christus zo verschillen is het onmogelijk om zowel Boeddha als Jezus te volgen vanuit de diepste essentie. Wel kun je natuurlijk de goede principes uit het Boeddhisme als christen toepassen en er naar leven. Het gevaar is echter dat je de diepste gedachte van dat je geen eeuwige zelf hebt gaat overnemen. Dat raakt de essentie van het doel van je bestaan en maakt je tot een niemand.