Vrije energie, bewustzijn en God


Hebreeën 1:3 Hij is afstraling van zijn glorie en afdruk van zijn bestaan; hij draagt alles door zijn krachtig woord;

nulpunts energieAls je een beetje de alternatieve media volgt dat weet je dat er veel te doen is over vrije energie.
Vrije energie zou de oplossing zijn voor de grote wereldproblemen.
Als we eenmaal de vrije energie massaal kunnen gebruiken gaan we naar een nieuw tijdperk waarin geen schaarste meer is.
Want schaarste bestaat niet op aarde maar wordt gecreëerd door de elite die hun ziel aan de duivel hebben verkocht en uit zijn op macht en controle en daarin zo ver gaan dat ze over lijken gaan.
God heeft de schepping geschapen met overvloed. Overvloed is de essentie en het kenmerk van God en Zijn schepping. In alles is dat zichtbaar.
Alleen als de mens zijn gang gaat en niet in verbinding en liefde leeft met God, zichzelf, zijn naaste en de schepping, ontstaat er wanorde, chaos en schaarste. Dat heeft te maken met de zondeval.

De reden waarom vrije energie niet wereldwijd wordt toegepast is omdat er geen geld mee is te verdienen en je mensen niet meer onder controle kunt houden.
Nicola Tesla was ver in het ontwikkelen en toepassen van vrije energie maar werd tegengewerkt door de elite en zijn kennis werd zorgvuldig weggewerkt. Vrije energie is de grootste vijand van de machthebbers.

Maar wat is vrije energie nu eigenlijk. Het lijkt iets mysterieus.
Vrije energie is de energie die overblijft als je materie afkoelt naar het absolute nulpunt.
Volgens de ons bekende natuurwetten is warmte trilling van deeltjes. Bij het absolute nulpunt is er geen trilling meer en zou materie geen energie meer kunnen bezitten.
Het blijkt echter dat bij het absolute nulpunt nog een enorme hoeveelheid energie gemeten kan worden. Dit noemt men vrije energie.

Deze vrije energie heeft eigenschappen die onze natuurwetten voorbij gaan.
Deze vrije energie, ookwel nulpunt energie genoemd is verbonden met een veld wat alles met elkaar verbind. Ook wel de ether genoemd. Deze ether kun je vergelijken met een soort zee waarin alle materie, ook planeten en sterren, zwemmen. Via dit ether veld is alles met elkaar verbonden.

emc2Uit de kwantumfysica blijkt dat materie niet opgebouwd is uit elementaire deeltje zoals men eerst dacht, maar dat materie niks ander is dan elektromagnetische golven die zich als een stabiele staande golf gedragen die wij ervaren als materie. Materie en energie zijn dan ook uitwisselbaar volgens de bekende formule van Einstein. E=mc2

Volgens bepaalde stromingen in de wetenschap bestaan er golven die zeer veel sneller gaan dan het licht die verantwoordelijk is voor de vrije energie en van waaruit alles is ontstaan.
Uit een Russisch onderzoek blijkt dat er torsiegolven bestaan die met een miljard keer de lichtsnelheid door de ether gaan zonder energie te verliezen.
Deze golven lijken een bepaald bewustzijn te hebben en lijken actief processen van evolutie te ondersteunen of te begeleiden.

machnetisch veldRupert Sheldrake noemt dit morfische (vormende) velden.
Deze energie gedraagt zich volgens vaste patronen die verbonden zijn met de gulden snede verhoudingen, die we overal terug vinden in de schepping. De gulden snede is als het ware de handtekening van God.
Denk bijvoorbeeld aan de onzichtbare patronen van magnetische velden. Zie plaatje.

Vrije energie en God
Maar als vrije energie een bewustzijn heeft die het creatie proces begeleid en zorg draag voor harmonie, dan komen we op het terrein van spiritualiteit en komt God om de hoek kijken.
Naast geld is dat wellicht nog de belangrijkste reden waarom de elite die hun ziel aan de duivel verkocht hebben niet willen dat vrije energie (lees God) beschikbaar komt.
Dat is wellicht ook de reden waarom de vrije energie er nog niet is terwijl de technische kennis er overal is. Het lijkt of de tijd nog niet rijp is.
De mensheid is nog niet klaar om God toe te laten.
Vrije energie is namelijk verbonden met de gulden snede en die is verbonden met Liefde.
En God is Liefde.
Vrije energie kan dan ook alleen vrij komen als de mens bereid is om vanuit Liefde te gaan leven.
Pas dan kan God Zichzelf aan ons openbaren en kan Gods koninkrijk op aarde komen zoals Jezus ons dat al eeuwen laat bidden in het Onze Vader.

Wetenschap en spiritualiteit komen nu bij elkaar. Maar is de mens bereid om God te omarmen?
Er lijkt grote weerstand te zijn bij de wetenschap en machthebbers om te buigen voor God.
Want God erkennen betekent controle los laten. Erkennen dat je het fout hebt en God het beter weet.
Het betekent dat de mens niet langer voor god kan spelen.

Maar we leven in een tijd waarin de mensheid zichzelf helemaal in de nesten werkt op alle vlakken.
We gaan het niet redden zonder hulp van God.
En dat is precies wat de bedoeling is van deze tijd van transformatie.
Dat we gaan ontwaken en gaan beseffen dat God IS.
Dat we ons gaan overgeven en gaan buigen voor God, de Schepper van het universum.
Dat we Hem niet langer gaan tegenwerken maar dat we in liefde gaan samenwerken met de Heilige Geest en met God gaan co-creëren.

Ik geloof dat vrije energie inderdaad de oplossing is om te gaan naar wereldvrede. Maar ik geloof ook dat vrije energie pas vrij gaat komen als de mensheid klaar is te buigen voor de God van de vrije energie.
De vrije energie is namelijk onlosmakelijk verbonden met de Heilige Geest, het scheppend Bewustzijn van al wat is.
We weten nu zelfs dat vrije energie geordend is zoals ook onze taal geordend is. Ons DNA draagt deze zelfde orde.
Woorden met bewust intentie gesproken zijn scheppend.
In de Bijbel staat dat alle dingen door het Woord zijn geworden.

Als je eenmaal gaat verdiepen in de essentie, de werkelijke bouwstenen van de materie, kom je uit op trillende snaartjes die vanuit het nulpuntsveld zijn ontstaan vanuit een veld met Bewustzijn.
Vanuit dit veld (lees God) is alles met elkaar verbonden. En God is Liefde.

Jezus heeft deze Liefde van God Zichtbaar gemaakt door Zijn leven op aarde en is gekomen om ons weer te verbinden met God en vrije energie (lees Heilige Geest)
Jezus zegt dan ook dat we Kracht (vrije energie) zullen ontvangen als de Heilige Geest over ons komt.

Er wordt gezegd dat je met vrije energie ook alles kunt genezen (Medbeds)
Jezus genas iedereen en heeft Zijn volgelingen ook de opdracht gegeven te genezen in Zijn naam.

Er zijn veel raakvlakken met de Heilige Geest en vrije energie.

Als vrije energie echt verbonden is met God of zelfs een deel van God IS, dan verklaart dat ook dat vrije energie pas echt kan stromen als we God ook toe laten in ons leven en er op dit moment nog geen doorbraak is van vrije energie.

Ik geloof dat niet techniek, ook niet van Tesla, ons de oplossing gaat geven maar dat God zelf de oplossing is. God heeft Zichzelf gegeven in Jezus Christus.
Jezus riep aan het kruis. Het is volbracht.

Het is nu aan ons om dit te aanvaarden en ons te buigen voor God.