hemelvaartsdagOp hemelvaart viert de christelijke kerk dat Jezus na Zijn dood en opstanding onder ogen van Zijn leerlingen is opgenomen in de hemel. Deze dag is precies 40 dagen na Pasen. We vinden deze gebeurtenis beschreven in de Bijbel in het boek handelingen der apostelen.

Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren,  tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven;  aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.  En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij zeide Hij van Mij gehoord hebt.  Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.  Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israel?  Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft,  maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.  En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.  En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen,  die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. (Handelingen 1:1-11)

Na de opstanding uit de dood is Jezus nog 40 dagen in onze aardse dimensie gebleven om instructies aan Zijn volgelingen te geven. Daarna is Hij teruggegaan naar Zijn oorsprong in de hoogste dimensie in God zelf. Om van daaruit de mensheid verder te begeleiden naar haar bestemming. Vanuit deze hoogste dimensie kon Jezus de Heilige Geest naar de aarde zenden om de mensen bij te staan. Jezus heeft een rechtstreekse verbinding tussen de aardse en de hemelse dimensie en brengt mensen in direct contact met God.
Doordat Jezus de hemelse dimensie is binnengegaan hebben ook wij nu toegang tot deze dimensie in Jezus door het geloof.

Efeziërs 2:6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
De hemelvaart van Jezus was ook noodzakelijk om voor ons een plek te bereiden in de hemel en om de Heilige Geest te kunnen zenden.
Johannes 16:7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster (plaatsvervanger) niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

Johannes 14:2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben), want Ik ga heen om u plaats te bereiden;


Op Gods tijd zullen ook wij allen samen met Jezus op dezelfde wijze opgenomen worden in onze eeuwige bestemming in God.

Nog twee hemelvaarten in de Bijbel van Elia en Henoch

In de Bijbel staan nog twee verhalen van mensen die werden opgenomen in de hemel.
Elia de profeet werd zonder te sterven opgenomen in de hemel door vurige wagens en paarden. Zijn leerling Elisa was er getuigen van.
2 Koningen 2:11  En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.

Verder weten we van Henoch dat hij werd opgenomen in de hemel zonder te sterven. Hij was een rechtvaardig man die een diepe relatie met God had een een heilig leven leidde te midden van een zondig volk. Hij was een prediker.
Genesis 5:24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.
Hebreeën 11:5  Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;

Het verschil tussen de hemelvaart van Elia, Henoch en Jezus is dat Jezus voordat Hij werd opgenomen voor de ogen van Zijn leerlingen eerst daadwerkelijk is gestorven. Het is juist het lijden en sterven van Jezus als een volmaakt en onschuldig Offerlam wat voor de verlossing van de mensheid heeft gezorgd.

Als teken daarvan werden bij de dood van Jezus velen lichamen van heiligen opgewekt uit de dood.
Deze heiligen zijn aan velen verschenen na hun opstanding.
Het kan goed zijn dat ze samen met Jezus zijn opgenomen in de hemel bij de hemelvaart. Maar daar zegt de Bijbel niks over.
Het was een krachtig teken dat Jezus door Zijn Offer de dood voor de mensheid heeft overwonnen.

Matt 27:52  en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt.
53  En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen.

Het verschil tussen deze opstanding en die van Jezus is dat het lichaam van Jezus geen ontbinding heeft gezien.
Handelingen 13:37  maar Hij, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien.

Hoewel dus zowel de opstanding uit de dood als de hemelvaart vaker voorkomt in de Bijbel is die van Jezus uniek omdat Hij als Zoon van God als volmaakt Offerlam Zijn leven heeft gegeven voor de mensheid.
Door de hemelvaart in Zijn verheerlijkt lichaam die geen ontbinding heeft gezien heeft Jezus definitief de weg vrijgemaakt naar God en kon de Heilige Geest uitgestort worden die ook ons een plek geeft in de hemelse gewesten

Efeziërs 2:6  en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,