Het morfisch veld verklaart veel onverklaarbare verschijnselen.

Carl Jung heeft het over het collectief onbewust en over synchroniciteit. Lynne McTaggart heeft het in haar boek ‘Het veld’ over een veld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Rhonda Byrne heeft het in haar bekende boek en film ‘The Secret’ over de kracht van intentie waarmee je alles naar je hand kunt zetten. Rupert Sheldrake is een wetenschapper die met een revolutionaire theorie komt over morfische velden waaruit alle vormen en structuren bestaan en die onderling met elkaar communiceren door resonantie. Sheldrake toont ook aan dat bewustzijn en het geheugen zich buiten de hersenen bevindt in een veld. Ons geheugen maakt dus volgens Sheldrake deel van een groter geheel. Ook vanuit de kwantumfysica komen signalen dat alles met elkaar verbonden lijkt vanuit een nog te onderzoeken veld.

Er is een ontwikkeling gaande die vanuit de wetenschap wordt ondersteund die aantoont dat alles met elkaar verbonden is en ook invloed op elkaar uitoefent. Deze invloed lijkt zich te organiseren vanuit grotere structuren die met elkaar verbonden zijn en die op zichzelf een soort bewustzijn heeft.
Zo maak ik deel uit van een bepaalde familie, ben ik inwoner van een stad, maak ik deel uit van een cultuur en woon ik in een land met bepaalde regels en wetten. Daarnaast kan ik nog deel uitmaken van een bepaalde groep van gemeenschappelijke interesse, hobby, sport, godsdienst enz.
Als individu maak ik dus deel uit van een groep waar ik invloed op uitoefen en waardoor ik word beïnvloed. Mijn handelen, spreken en denken beïnvloeden per definitie de groep waar ik deel van uitmaak en ik wordt ook beïnvloed door de groep waar ik deel van uitmaak.
Ik maak niet alleen deel uit van een groep mensen maar ook van een systeem in de natuur. Ik maak gebruik van energie van planten en dieren en beïnvloed mijn omgeving door mijn handelen. Er is een symbiose tussen mij en mijn omgeving met planten, dieren, mensen en dingen.
Als alles vanuit liefde wordt gedaan is er harmonie en vrede en een positieve ontwikkeling en opbouw en zegen voor de hele omgeving waar ik deel van uitmaak.
Maar ik maak niet alleen deel uit van een groter geheel. Zelf ben ik ook opgebouwd uit kleineren delen met een eigen bewustzijn. Zo besta ik uit geest, ziel en lichaam die een afzonderlijk bewustzijn hebben. We kunnen luisteren naar onze geest, naar onze ziel of naar ons lichaam. Maar ook onze geest, ziel en lichaam zijn weer opgebouwd uit kleinere onderdelen met een eigen bewustzijn die onderling met elkaar communiceren. Zo spreken we bijvoorbeeld van overleggingen van het hart. We kunnen een innerlijk conflict hebben. Er kan strijd zijn tussen hoofd en hart en het lichaam kan iets anders willen dan onze geest.
Hoe meer ik in innerlijke rust en vrede leef met mezelf in liefde, des te meer kom ik in mijn goddelijke bestemming en zal ik een positieve invloed uitoefenen op mijn omgeving.

De Bijbel en het collectief bewustzijn.

Ook de Bijbel spreekt duidelijk over een collectief bewustzijn die als eenheid kan functioneren.
Voorbeeld hiervan.
De mens zelf die bestaat uit geest, ziel en lichaam.
Het huwelijk waarbij de Bijbel beschrijft dat twee één worden.
Steden en landen en stammen worden in de Bijbel vaak aangesproken als een individu in het bijzonder in het Oude Testament.
In het Nieuwe Testament wordt beschreven hoe de gemeente van Christus door de Heilige Geest tot een lichaam wordt gedoopt als Bruid van Christus.
Eigenlijk wordt in de Bijbel meer de nadruk gelegd op het collectieve, op de gemeenteschap en de samenleving dan op de individualiteit van de mens. God heeft het grotere geheel voor ogen. Hij kijkt blijkbaar naar het collectieve bewustzijn.
De Bijbel heeft een holistische kijk op het functioneren van de mens in relatie tot zijn omgeving.

Morfische velden.
De uitgewerkte theorie van Rupert Sheldrake over morfische velden geeft ons een helder zicht op hoe de geestelijke wereld in elkaar zit en hoe groepen en culturen en samenlevingsvormen invloed op elkaar uitoefenen en wat onze plek als individu daarin is. Hoe weet een eicel hoe hij zich moet vormen tot een lichaam en ongelooflijke complexiteit? Hoe weet een volk termieten een machtig bouwwerk te maken met elkaar zonder eindeloze vergaderingen en afspraken te maken?
Zijn theorie geeft niet alleen een verklaring voor hoe groepen, organisatie en culturen invloed op elkaar oefenen, zijn theorie geeft ook een heldere verklaring voor bepaalde paranormale verschijnselen zoals telepathie, voorgevoel en het déjà VU gevoel zonder daarbij gelijk te denken aan demonen en occulte krachten. De theorie van morfische velden geeft ook een heldere verklaring voor de synchroniciteit van Jung, The Secret, Het Veld, het collectief bewustzijn en onbewustzijn.
De morfische velden en de resonantie tussen de morfische velden laten ook goed zien hoe gebed kan werken en hoe je negatieve patronen kunt veranderen door zelf te veranderen. Volgens Sheldrake bestaan er namelijk geen natuurwetten. Alleen natuur gewoontes die soms wel sterk kunnen zijn maar niet onveranderbaar. De kwantumfysica heeft inmiddels aangetoond dat de ons bekende natuurwetten niet te allen tijde gelden. Dat bevestigt dus de theorie van Sheldrake dat geen enkele natuurwet absoluut en definitief is omdat het slechts een bepaalde gewoonte is die zich heeft ontwikkeld onder bepaalde omstandigheden. Feitelijk haalt Sheldrake met zijn theorie heel veel aannames vanuit de wetenschap onderuit en geeft ons een totaal nieuwe kijk op de werkelijkheid die veel meer helderheid geeft over het functioneren van systemen en organismes en hoe deze invloed hebben op elkaar. Tot nu toe heeft de wetenschap eigenlijk alleen gekeken naar de bouwstenen van waaruit de natuur bestaat maar heeft geen verklaring gezocht naar het functioneren van het geheel en het waarom van de uiterlijke vormen en structuren en hoe het mogelijk is dat individuen en organismes met elkaar samenwerken als een hoger bewustzijn. Hoe kan bijvoorbeeld een termietenvolk zo’n fantastisch bouwwerk maken met verschillende torens die in bogen met elkaar verbonden worden zonder blauwdruk. Hoe weet elke termiet wat hij moet doen? In de natuur komen vele vormen van intelligent samenwerken voor waar de wetenschap totaal geen verklaring voor heeft. We kunnen het waarnemen en ons erover verwonderen maar de wetenschap doet niet eens een poging deze te verklaren.

Wat is een morfisch veld.
Het morfisch veld is een term die door celbioloog Ruptert Sheldrake is ontwikkeld. Het woord stamt af van het woord morfe wat vorm betekent.
Sheldrake gaat er vanuit dat elke vorm en lichaam of het nu gaat om het menselijk lichaam of een kristal, gevormd wordt vanuit een morfisch veld. Het morfisch veld bevat dus een blauwdruk van de te ontstane vorm. Dit morfisch veld staat weer in verbinding met andere velden van gelijke trilling via resonantie. Hierdoor maakt het morfisch veld deel uit van een collectief bewustzijn.
Dus als een eicel en een zaadcel bij elkaar komen, komen twee morfische velden bij elkaar en vormen een nieuw veld. Vanuit dit veld wordt dan weer een nieuw lichaam gevormd. Dus niet het DNA maar het morfisch veld bepaalt de vorm en het uiterlijk. Door zo te denken kun je ook verklaringen geven voor de vorming van ijskristallen. Deze hebben immers geen DNA. Ook het functioneren van groepen als geheel die met elkaar een eenheid vormen en samenwerken als vanzelf kun je verklaren vanuit de theorie van het morfisch veld. Het groepsgedrag van zwermen vogels en scholen vissen maar ook van de samenwerking van termieten in het bouwen van hun heuvel en hoe ze de heuvels bij beschadiging weer weten te herstellen kun je goed verklaren door morfische velden. De termieten hebben geen hoog intelligent bewustzijn zodat ze zo goed samenwerken maar ze worden aangestuurd door een collectief bewustzijn vanuit het morfisch veld als termietenvolk.
Dit morfisch veld is ontworpen door de Schepper. Hoewel Sheldrake deze link naar de Schepper niet zo direct zal leggen als wetenschapper voel ik de vrijheid dit wel te doen.

Volgens Sheldrake staan morfische velden van gelijke systemen in verbinding met elkaar via morfisch genetische resonantie en vormen ze een zelflerend collectief geheugen.
Volgens deze theorie is het een dag nadat een moeilijk puzzel in het dagblad is uitgekomen het makkelijker de puzzel op te lossen dan de ochtend waarop het dagblad uitkomt omdat duizenden mensen de puzzel al hebben opgelost en er dus een oplossing in het morfisch veld beschikbaar is.
Dit is proefondervindelijk ook vastgesteld dat dit zo is.
Het morfisch veld is overigens niet plaats of tijd gebonden. Dezelfde puzzel kan een dag later in een ander werelddeel ook makkelijker worden opgelost.
Dit verklaart ook dat ratten die in Rusland in een proefopstelling een kunstje leren dat delfde ratten in Amerika dit kunstje sneller kunnen leren zonder dat er communicatie is geweest. De informatie is in het collectief geheugen ofwel het morfisch veld van de ratten toegevoegd.

Wat heb ik er aan?
Als je uitgaat van het bestaan van morfische velden en dat je daarmee ook kunt communiceren met gelijkgestemden wereldwijd zonder gebruik te maken van communicatie techniek dan ga je steeds dieper de betekenis en de kracht van gebed begrijpen.
Maar ook goddelijke leiding kun je op deze wijze beter begrijpen. Vanuit een diep bewustzijn dat je verbonden bent met de Heilige Geest kun je altijd en overal een positieve invloed uitoefenen op welk morfisch veld dan ook.
Want er bestaat geen krachtiger veld dan het Veld van God zelf.
Als we ons bewust verbinden met Gods Veld, ofwel het koninkrijk van God, dan zullen we ook vanuit dat veld informatie ontvangen en via morfische resonantie genezing en herstel en goddelijke voorzienigheid ontvangen.
Die genezing mogen we vervolgens door het geloof weer doorgeven aan anderen. Dat kan via woorden (trilling) gebed (intentie) of aanraking/handoplegging(verbinding vanuit het hart)