schepping 400In het begin was er het Zijn. Dit Zijn is een veld van Liefde, een drager van alle kennis en alle licht. Dit Zijn begon te verlangen, te dromen en te trillen van Liefde. Er ontstond een Liefde die expressie nodig had. Een lied kwam tot stand. Het goddelijk Zijn begon Zich te uiten in een liefdeslied. Trillingen werden sterker en sterker en vulde het Zijn met een lieflijke symfonie. De trillingen kwamen in harmonie en vormden uiteindelijk een goddelijke concert, die de goddelijke liefde tot expressie bracht. Het Zijn begon Zich te manifesteren in een liefdevolle symfonie. Deze trillingen versterkten elkaar zo sterk dat op sommige plaatsen deze goddelijke trilling zich manifesteerde in ruimte en tijd en zo ontstond er materie. Deze materie is slechts een klein deel van de goddelijke expressie van het Zijn. De hele schepping, de aarde, de wonderlijke natuur, de sterrenhemel, het is allemaal een deeltje van de expressie van het Zijn. De hele schepping wordt bijeengehouden door de orde van de goddelijke symfonie. Geen enkel deeltje van de schepping staat op zich maar is deel van het concert. Dit concert is geen statisch geheel maar het heeft een verloop. Het is een liefdesconcert met een wonderlijk verloop. Met wisselende trillingen en een opbouw naar een climax. Het heeft een boodschap en een bedoeling. Het is een expressie van een verlangen, een expressie van het Zijn zelf.

Het concert begint, de trillingen vormen en vullen de ruimte. Het Zijn vormt woorden en begint te zingen. Een liefdeslied.
Het Zijn zingt de schepping tot stand. Het zingt de aarde, de bloemen de vogels de vlinders, de dieren, de zon de maan en de sterren tot aanzijn. Dan....komt er een climax. Midden in het concert splitst het Zijn een deeltje van Zichzelf af en verbindt dit met Zijn liefdesklank. Het plaatst dit tussen de wonderlijke klanken en laat dit Zijnsstukje deel uitmaken van het concert. De mens krijgt een plaats aangewezen en krijgt als taak mee te spelen in het concert als verlengstuk van het Zijn.

Wetenschap

Deze voorstelling van de schepping als intelligent design wordt geheel ondersteund door de kwantumfysica en de Bijbel. Langzaam begint het tot de wetenschapswereld door te dringen dat materie bestaat uit en gelijk is aan energie. Wat nog sensationeler is, is dat de kwantumfysica ons leert dat er een soort energie veld bestaat die alle materie met elkaar verbind volgens een bepaalde orde en dat de materie elkaar beïnvloed waarbij de begrippen tijd en ruimte in een ander perspectief komen te staan. Steeds meer wetenschappers geloven dat er een bewustzijn nodig is om materie te scheppen uit dit energieveld. Het is in ieder geval wetenschappelijk aangetoond dat bewustzijn invloed uitoefent op materie op subatomair niveau.
Een algemeen aanvaarde gedachte is dat er een energieveld om ons heen is, een soort collectief bewustzijn die informatie bevat over de hele schepping. Men spreekt ook wel over "het veld" of over het "zero-point field". Dit zero-point field wordt zo genoemd omdat het energieveld er nog blijk te zijn bij het absolute nulpunt. Iets wat ingaat tegen de Newtonse natuurwetten die dan ook inmiddels achterhaald zijn vanuit de kwantum wetenschappen.

De Bijbel

De Bijbel ondersteunt het wereldbeeld van de kwantumfysica. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament laat de Bijbel zien dat de schepping is ontstaan uit trillingen, uit bewustzijn. Het veld wordt in de Bijbel de Heilige Geest genoemd (Genesis 1:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.) en de trillingen die de materie hebben voortgebracht "het Woord" ofwel de Logos ofwel Christus. (Johannes 1:3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is )
De Bijbel leert ook dat de hele schepping door dit veld in stand wordt gehouden. (Hebreeën 1:3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht)
In de Bijbel lezen we verhalen van mensen die in diepe verbondenheid met "het veld" leefden. Ze hadden gezag over de schepping. Denk aan Mozes die een weg baande door de zee of Jezus die over water liep. Ze waren in staat om vanuit verbondenheid met "het veld" dingen te doen die ingingen tegen de Newtonse wetten. Ze maakten gebruik van de kwantum energie. Jezus genas mensen instantelijk en gaf deze kracht ook door aan Zijn discipelen door de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus leerde mensen weer in contact te komen met "het veld". Jezus leerde dat iedereen om je heen je naaste is en dat je zelfs goed moet zijn voor je vijanden. Hij leerde de mensen de wet van zaaien en oogsten vanuit de gedachte dat alles met elkaar verbonden is. Wat je zegt, doet of denkt komt vanuit die verbondenheid altijd weer bij je terug. Het reinigen van je innerlijk en het leren leven volgens de wetten van "het veld' is de onderwijzing van Jezus. Jezus heeft het over het Koninkrijk van God. Het rijk waar andere wetten gelden dan hier op aarde. De kwantum wetten. Toch kunnen ook deze wetten voor het ego gebruikt worden waardoor zelfs deze spirituele wetmatigheden het ego kunnen versterken en daardoor tot niks leiden.
De Bijbel behandelt dit gevaar in 1 Korintiers waar staat dat je alle spirituele gaven kunt hebben maar als je de liefde niet hebt dan heb je nog niks ervan begrepen.. Mensen kunnen paranormaal begaafd zijn of spirituele inzichten hebben en hiermee succes hebben en toch volledig de boot missen doordat ze niks van de Liefde hebben begrepen. (1 Kor 13:2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.) God is Liefde en wie in de Liefde is, is in God. Jezus heeft deze Liefde getoond door Zijn leven op aarde. Hij was en is volmaakt in de Liefde en door Zijn volmaaktheid kunnen ook wij tot het goddelijke naderen als we ons voor Zijn leiding en onderwijs openstellen. Jezus is het vleesgeworden Woord, het gematerialiseerde Wezen van God. Het Zijn in vlees en bloed. Hij was en is één met God en is er om ons te helpen een te worden met Hem en elkaar.