einstein 400Met de relativiteitstheorie van Albert Einstein is de hele wetenschap op zijn kop gezet. De hele visie op de werkelijkheid is veranderd. Tijd en ruimte zijn niet langer meer absolute waarden. Energie en massa zijn in essentie aan elkaar gelijk en kunnen in elkaar overgaan volgens de door Einstein ontdekte bekende formule E = mc²
Als je met grote snelheid reist verandert de tijd en ruimte

De enige constante in het universum is volgens Einstein de lichtsnelheid. De lichtsnelheid is altijd voor iedereen in elke omstandigheid gelijk. Onafhankelijk van je eigen snelheid. De lichtsnelheid ten opzichte van alles altijd hetzelfde en onveranderlijk.
Door beweging gaat de tijd en de ruimte veranderen. Niks kan sneller dan de lichtsnelheid en de lichtsnelheid zelf kun je nooit bereiken.
Bij de lichtsnelheid is geen tijd meer en is de ruimte oneindig.

Met de formule E = mc² en de speciale en algemene relativiteitstheorie van Einstein krijgen we weer een dieper begrip van het wezen van God en de wijze waarop God werkt in Zijn Schepping en hoe Hij deze tot stand heeft gebracht.

Met de formule E = mc² toonde Einstein aan dat alles energie is. (E=energie, m=massa en c=lichtsnelheid)
In de Bijbel staat dat God is Licht
1 Joh 1:5  God is licht
1 Tim 6:16 die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan
Joh 8:12 Ik ben het licht der wereld

Einstein en Schepping
God heeft de wereld geschapen door Zijn Woord uit het 'niks'.
Door de ontdekking van Einstein dat alles energie is en omgezet kan worden in massa begrijpen we nu dat de Schepping is voortgekomen uit deze goddelijke energie van God. God heeft een deel van Zijn energie omgezet in het universum volgens E = mc²

De lichtsnelheid als constant en God.

Een andere ontdekking van Einstein is dat de lichtsnelheid de enige constante en onveranderlijke factor is in het universum.
Als we bedenken dat God Licht is en onveranderlijk dat wordt dat nu beter begrepen vanuit de relativiteitstheorie van Einstein.
1 Petr 1:24 Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort  en de bloem valt af, 25 maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid.
1 Jak 1:17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Bij de lichtsnelheid is geen tijd - God is eeuwig.
Een andere eigenschap van God die wordt bevestigd en begrepen vanuit de relativiteitstheorie van Einstein is die van de eeuwigheid. God is eeuwig en alomtegenwoordig.
Volgens de relativiteitstheorie van Einstein is er geen tijd meer als je reist met de lichtsnelheid en is de ruimte oneindig. Dit verklaart dat God eeuwig is en alomtegenwoordig.
Ps 92:9 Maar Gij, o HERE, zetelt in den hoge voor eeuwig.
Open 1:8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

Lichtsnelheid is niet te bereiken - God ook niet.
Volgens Einstein is het onmogelijk om met de lichtsnelheid te reizen. De kloof is onoverbrugbaar. Ook dat kunnen we bevestigen vanuit de Bijbel. Vanuit onszelf kunnen we God niet naderen en het eeuwig leven ontvangen. Daarom heeft God een goddelijk ruimteschip gestuurd. Alleen dat ruimteschip is in staat deze blokkade te doorbreken hoewel het Zijn leven heeft gekost. Dit ruimteschip is Jezus Christus. Hij is het Licht der wereld. En in Hem ontvangen wij het eeuwig leven.
Joh 8:12 Ik ben het licht der wereld
Joh 6:40Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe
Col 3:Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Jezus nodigt ons uit in Zijn ruimteschip te stappen. Hij neemt ons mee in de Lichtsnelheid naar God waardoor we eeuwig leven ontvangen.

Relativiteitstheorie verklaart voorspellingen en profetie.
Volgens de relativiteitstheorie is tijdreizen in theorie mogelijk. Als we reizen gaat de tijd langzamer. Een astronaut die naar de maan is geweest en weer terug is iets minder snel oud geworden dan de rest van de mensheid. In wezen is hij een fractie in de toekomst gereisd. Deze tijdverschillen zijn inmiddels aangetoond. Er zijn ingewikkelde theorieën over zwarte gaten en wormholes die het theoretisch mogelijk maken ook naar het verleden te reizen. Wat in ieder geval duidelijk is dat tijd lang niet zo star en vast is als wij denken. God leeft in het NU. Voor Hem zijn verleden, heden en toekomst gelijk en is tijdreizen geen probleem.
In de Bijbel komen veel voorbeelden voor van voorspellingen van de toekomt. Ook Jezus zelf kon toekomstige dingen vooraf zien gebeuren. Deze voorspelling in de Bijbel die allemaal zijn uitgekomen kunnen we nu beter begrijpen vanuit de relativiteitstheorie van Einstein.
Ook gebedsverhoringen waarbij er in het verleden dingen aangepast moeten worden om ze mogelijk te maken kunnen we vanuit dit perspectief beter begrijpen.
God kan tegelijkertijd in verleden, heden en toekomst handelen. Dit gaat ons begrip te boven maar vanuit de relativiteitstheorie is het zelfs wetenschappelijk gezien niet langer meer onaanvaardbaar.

Hoewel Einstein zelf niet duidelijk voor God is uitgekomen en niet doorging voor een gelovig mens hebben zijn uitvindingen en wetenschappelijke ontdekkingen veel inzicht gegeven in het wezen van God. Einstein had wel een mate van Godsbesef en geloofde in een Superieur Bewustzijn.

"That deep emotional conviction of the presence of a superior reasoning power, which is revealed in the incomprehensible universe, forms my idea of God.- Einstein"