orgaandonatieWat zegt de Bijbel en God over orgaandonatie?
De wet rondom orgaandonatie gaat veranderen. Voortaan gaat iedereen donor worden als je niet via het donorregister laat registreren dat je geen donor wilt zijn. Zie https://www.donorregister.nl/
De omgekeerde wereld dus.
De vraag is hoe je hoe je hier als kind van God mee om mag gaan.
Om een antwoord te vinden moeten we gaan kijken wat er eigenlijk op geestelijk vlak gebeurt bij orgaan donatie.


Geest, ziel en lichaam zijn een.

In de Bijbel zien we een mensbeeld waarin geest, ziel en lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Jeremia 17:10 Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
Psalmen 16:7 Ik prijs de HERE, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.
1 Thessalonicen 5:23 En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.
Johannes 1:14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

De mens is geschapen naar het beeld van God. Het lichaam is de tempel van de Heilige Geest, de plaats waar de ziel woning maakt.

 

De mens is geen machine.

Als we het lichaam puur als een zielloze machine beschouwen dan is orgaandonatie geen probleem. Als een machine stuk is maar er zijn nog onderdelen goed dan kun je die er gewoon uithalen om een andere machine mee te repareren.
Als je auto stuk is kun je naar de sloop gaan om een goedkoop onderdeel te halen van een andere auto en die in je auto zetten.

Maar het lichaam is geen machine! God heeft ons zo uniek gemaakt dat ons lichaam GEEN orgaan van een ander lichaam accepteert. Wordt er toch een orgaan van een ander lichaam ingebracht dan moet er met medicijnen gezorgd worden dat het lichaam het orgaan niet afstoot. Van nature stoot het lichaam altijd een vreemd orgaan af. Dat is niet voor niks. Het hoort er niet!

Ons lichaam is verbonden met onze ziel. Je kunt ze niet scheiden. Ons lichaam en onze organen hebben zelfs een eigen bewustzijn! Door diverse prikkels van de zintuigen worden weer anderen herinneringen en gevoelens opgewekt. Onze ziel en emoties reageren op prikkels van organen.
Ons lichaam draagt ervaringen met zich mee en heeft een eigen geheugen. We weten daar nog lang niet alles van maar als gebedstherapeut weet ik dat het aanraken van het lichaam op diverse plaatsen via zegening andere emoties en herinneringen oproept.


Het sterfproces, de ziel verlaat het lichaam

Als we sterven maakt de ziel zich los van het lichaam. Dit gaat soms heel plotseling maar is vaak ook een proces. Hier weten we ook niet veel van. Maar via getuigenissen van mensen met een bijna dood ervaring weten we dat de ziel vaak nog een poosje in de nabijheid van het lichaam blijft voordat het naar het licht gaat.
Er zijn verhalen van mensen die in coma liggen en door de artsen hersendood zijn verklaard die nog volledig bewust alles meemaken en de artsen horen praten over orgaandonatie.
Er zijn veel verhalen van mensen die hersendood leken en daarna toch nog tot leven kwamen op wonderbaarlijke wijze.

Het probleem van orgaandonatie is dat het orgaan alleen gehaald kan worden uit een levend lichaam. Je kunt geen dood orgaan transplanteren. De organen van de donor moeten dus zo snel mogelijk na het intreden van de dood uit het lichaam gehaald worden. De vraag is alleen wanneer is iemand echt dood? Hersendood is niet perse dood.

De wet rondom orgaandonatie is niet gericht op respect voor de stervende maar op de noodzaak om organen zo snel mogelijk na de constatering van de dood uit het lichaam te halen. Hierdoor ontstaat het probleem dat de ziel niet voldoende gelegenheid wordt gegeven het lichaam te verlaten waardoor de kans groot is dat mensen nog in volledige bewuste toestand moeten toezien dat hun organen uit hun lichaam worden gehaald en dat zelfs zonder verdoving.
De wetenschap en de wet op orgaandonatie houden totaal geen rekening met de ziel van de stervende. Dit omdat men niet gelooft in een leven na dit leven en dat de ziel blijft voortbestaan.

Als christen weten we echter dat de ziel van ieder mens blijft voortleven. De wijze waarop de ziel het lichaam verlaat daar geeft de Bijbel niet veel onderwijs over. Maar de Bijbel laat wel duidelijk zien dat het lichaam van de overledene met respect behandeld dient te worden. Crematie komt in de Bijbel dan ook niet voor. Het lichaam moet met rust gelaten worden en terug gegeven worden aan de aarde zodat het lichaam in alle rust kan ontbinden. De ziel heeft dan alle tijd om het lichaam te verlaten en tot God te gaan.
1 Koningen 2:10 Toen ging David te ruste bij zijn vaderen en werd begraven in de stad Davids.


De ziel van de donor blijft verbonden?

Een ander probleem bij orgaandonatie is dat de ziel van de donor nog op een bepaalde manier verbonden is met het orgaan zolang het orgaan nog leeft. Of en hoe de overleden ziel daar zelf ook bewust van is weet ik niet maar er is wel bekend dat mensen die een orgaan van een ander ontvangen, ook bepaalde gevoelens, emoties en andere kenmerken van de donor gaan ervaren.
Mensen met een donorhart kunnen zelfs herinneringen krijgen die niet van henzelf maar van de donor zijn.
Ik heb verhalen gelezen dat voorkeuren van muziek, smaak van eten en bepaalde karakter eigenschappen kunnen veranderen na het ontvangen van een donor orgaan. Ik heb zelfs gelezen van een jong kind dat nachtmerries kreeg na het ontvangen van een donor orgaan. Het bleek dat de donor afkomstig was van iemand die door een misdrijf om het leven was gekomen.

Als het echt zo is dat je behalve het orgaan ook bepaalde eigenschappen van de ziel ontvangt van de donor is het van belang dat je weet van wie het orgaan is. Is het van iemand waar je veel van houd of met een mooie ziel dan kun je daardoor een zegen ontvangen. Maar wat als je een orgaan ontvangt van iemand die een heel duistere ziel heeft en occult belast is?

Ik begrijp dat als er een levensbedreigende situatie is die alleen gered kan worden via orgaantransplantatie, je een aantal zaken voor lief neemt. Het gaat immers over leven en dood. Maar in dat alles moeten wel ons wel realiseren dat het niet alleen gaat over leven en dood van degene die het orgaan krijgt maar ook over het leven en de dood van de donor.
Daarom is uiterste zorgvuldigheid hierin geboden. Naar mijn idee voorziet het huidige wetsvoorstel niet in deze zorgvuldigheid omdat deze in het geheel geen rekening houdt met de ziel van de donor.

Met deze uiteenzetting wil ik geen oordeel vellen of een advies geven over of je wel of geen organen moet doneren of ontvangen. Ik wil alleen een kant belichten die in deze discussie te weinig wordt belicht.

 

Wie beslist?

Omdat het lichaam en de ziel met elkaar verbonden zijn en het lichaam door God als geschenk aan onze ziel gegeven is ter bewoning hier op aarde, is het naar mijn idee ook alleen de persoon zelf die kan en mag beslissen of hij/zij zijn/haar organen wil afstaan om een ander daarmee te helpen uit liefde. Nog de overheid, nog familie kan en mag hier een beslissing over nemen. Het lichaam hoort bij de ziel en alleen vanuit liefde, vanuit een bewust besluit kan iemand zelf daarvoor kiezen. Een besluit samen met God uit liefde genomen kan geen verkeerde gevolgen hebben.
Het feit dat een stukje van onszelf vanuit liefde blijft voorleven in een ander is op zich niet onbijbels. Vanuit God gezien zijn we in liefde met elkaar verbonden voor eeuwig en vormen we samen één lichaam. Het Lichaam van Christus.
In feite heeft Jezus Zijn Lichaam voor ons allemaal gegeven uit liefde zodat wij in Hem eeuwig voort kunnen leven. Maar dat is een heel bewuste keuze uit volmaakt Liefde, vrijwillig in vrijheid genomen.
Joh 17:20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven,
21  opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22  En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn:
23  Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
1 Corinthiërs 13:13  Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Ezechiël 36:26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.