Om de vraag te beantwoorden wat er voor de oerknal was, is het eerst belangrijk om kort te beschrijven wat met verstaat onder de oerknal.
Georges LemaitreHet was pastoor en natuurkundige Georges Lemaitre, tijdgenoot van Einstein, die het eerst kwam met de theorie van de oerknal. Hij beredeneerde dat als het heelal uitdijt dat er omgekeerd ooit een begin, een geboorte van het heelal moet zijn geweest. Hij opperde dat het heelal ooit is ontstaan uit een soort kosmos-ei dat explodeerde. Dit idee gaf een religieus karakter aan het heelal. Hij werd in eerste instantie niet serieus genomen en zelfs zijn tijdgenoot Einstein was het niet met hem eens. Toch zijn door nieuwe ontdekkingen zijn ideeën bevestigd en op dit moment is het door de wetenschap als bewezen verklaard dat het universum is begonnen door een oerknal. Er is dus een geboorte van het heelal geweest. Maar hoe is dan die bevruchting ontstaan? Van waaruit heeft die geboorte plaatsgevonden? Deze vragen lijken de wetenschappers te willen vermijden.
Doordat het heelal sterren beval die miljarden lichtjaren ver weg staan en sterren die veel minder ver weg staan, kijken we als we naar de sterrenhemel kijken naar de geschiedenis van het universum en niet zoals die nu is. Daardoor kunnen we met onze huidige fijngevoelige meetapparatuur en huidige kennis veel te weten komen over het ontstaan van het heelal. We kunnen zelfs informatie opvangen van de oerknal zelf in de vorm van kosmische achtergrond straling. We kijken letterlijk naar de geschiedenis van het heelal.
Wat we nu weten is dat het heelal ongeveer 14 miljard jaar oud is. In het begin van het ontstaan van het heelal zag het heelal er vrij vormeloos uit. De structuren van sterren en sterrenwegstelsels zijn pas later gevormd toen materie zich ging samenklonteren door de zwaartekracht.

Sommige gelovige mensen hebben moeite met deze theorie maar de Bijbel geeft veel ruimte voor deze theorie. Ik zal dat zo aantonen. Voor mij laat dit alleen maar de grootsheid van God zien.

oerknal400Op de vraag wat er voor de oerknal is geweest kan de wetenschap nog geen antwoord geven. Dit zijn een van de vele vraagstukken waar de wetenschap mee worstelt. Een van de wel heel goedkope antwoorden die gegeven wordt is dat er niks was. Want redeneert men. Tijd en ruimte zijn pas ontstaan door de oerknal. Voor de oerknal was er geen tijd en dus kun je niet spreken van voor de oerknal. Ik vind dit een zeer goedkoop en onbevredigend antwoord. Gelukkig gaan andere wetenschappers hier ander mee om en zoeken ze wel degelijk naar antwoorden op deze vraag.
Er zijn nog veel mysteries onopgelost van het heelal. Zo zijn er nog veel vragen over zwarte materie, zwarte energie, zwarte gaten enz. Men is het er over eens dat verreweg het grootste gedeelte van ons heelal bestaat uit iets waar we niks van afweten. We weten dat het er is maar kennen de eigenschappen niet.

Voor mij is het antwoord op deze vraag helder. Ik wil mijn visie hieronder graag met je delen.
Als je naar de natuur kijkt en de hele kosmos, dan zie je dat bepaalde principes en natuurwetten zich steeds blijven herhalen in het klein en in het groot. Zoals de maan rond de aarde, en de aarde rond de zon draaien, zo draaien ook elektronen om de kern van een atoom.
Als je nu kijkt naar de geboorte en het ontstaan van het heelal dan zie je veel overeenkomsten met het ontstaan van de mens zelf.
In een lezing over de oerknal heb ik gehoord dat vlak voor de oerknal het heelal ongeveer zo groot was als een grapefruit. Ik zou dit willen duiden als het kosmos-ei.
In de natuur begint nieuw leven bij een bevruchting van een eicel.
God heeft een ei gelegd. Dit ei was nog onbevrucht. Het had nog geen structuur en orde.
Dit moment wordt in de Bijbel beschreven.
Gen 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2 En de aarde was woest en ledig, en het was duister op de diepte, en de Geest Gods zweefde op het water.

Dit vers lijkt een sprookje en zeer onwetenschappelijk. Maar dit beschrijft precies het begin van de oerknal.
Wanneer het begin is geweest laat de Bijbel niet weten. Het kan gerust 14 miljard jaar geleden zijn. God heeft de tijd dus waarom zou Hij haasten?
God schiep de hemel en de aarde. In de grondtekst staat dat God het verhevene schiep en de vaste vorm. Die vaste vorm kan met onze wereldbol vertaald worden maar ook veel algemener als de basis van waaruit het heelal is ontstaan. Dus het kosmos-ei, het beginsel van de vaste vorm.
In het begin legde God het kosmos-ei.
Dit ei was nog woest en ledig. Het had nog geen orde en vast structuren.
Dan staat er nog iets interessants in de Bijbel. Gods Geest zweefde over de wateren.
Het eerste atoom wat gevormd wordt is het waterstof atoom, de basis van water. Van daaruit ontstaat de rest van de materie.
En dan staat er in vers drie in de Bijbel:
3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

De wetenschap heeft ontdekt dat er tijdens de bevruchting van een eicel een lichtflits vrijkomt.
Kan het zijn dat hier in de Bijbel de oerknal, de Big Bang beschreven wordt?

Gods Geest zweefde over de wateren. Dit kan ook vertaald worden met broeden. God broedde over de wateren. Ofwel Gods Geest bevrucht het kosmos-ei.
Met die bevruchting plaatst God Zijn goddelijk blauwdruk, Zijn DNA in het ei waarna deze tot ontwikkeling kwam en zoals wij dat nu noemen ontplofte. Er kwam nu een enorme hoeveelheid scheppingsenergie vrij van waaruit het heelal met al wat daarin is, is ontstaan.
Net als bij een gewone conceptie ontstaat er eerst vermeerdering zonder duidelijke vorm en gaan zich langzamerhand vormen onderscheiden volgens de aanleg zoals die in het DNA is vastgelegd.
Het heelal heeft zich in de daarop volgende miljarden jaren langzaam gevormd vanuit het goddelijk DNA. Eerst was er een brei van materie en later zijn daar sterren en zonnenstelsels uit gevormd.
Zoals een appelpitje de informatie van de appelboom bevat en deze alleen nog hoeft te ontkiemen en te groeien zo lag jouw en mijn bestemming al vastgelegd in het kosmos-ei naast alle structuren van de sterrenstelsels.
Dat is geen toeval maar een goddelijk ontwerp.
Het kosmos-ei is gelegd vanuit goddelijk verlangen. Vanuit een bewustzijn en een diep liefdesverlangen van God naar schoonheid, creatie en het Zich willen delen met Zijn Bruid.
Als je op deze wijze naar de wetenschap kijkt zijn ze niet met elkaar in strijd maar bevestigt de wetenschap alleen maar de grootsheid van God, Zijn liefde en almacht.