paranormaal400Gebed tot Jezus voor het reinigen en zuiveren van je bovennatuurlijke/paranormale gaven
(zie ook artikel  https://www.leveningod.nl/paranormale-gaven.html )

Het belangrijkste van het gebruik van bovennatuurlijke gaven ofwel gaven van de Heilige Geest is dat deze altijd gebruikt worden in de naam van Jezus Christus. Alleen door het aanroepen en noemen van de naam van Jezus Christus weet je zeker dat er geen andere bron door je heen werkt dan de Heilige Geest.

Marcus 9:39  Doch Jezus zeide: Belet het hem niet; want er is niemand, die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna smadelijk van Mij zal kunnen spreken.

Marcus 16:17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken,

Handelingen 3:6  Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeer: Wandel!

Handelingen 16:18  En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.

Je ontvangt de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest door de doop in de Heilige Geest. Dat gebeurt nooit zomaar zonder dat je het weet. Je moet er om vragen in geloof.

Lucas 11:13  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Handelingen 19:2  En hij zeide tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige Geest is.

Handelingen 19:6  En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.

Het kan zijn dat je paranormale gaven hebt ontvangen door geboorte omdat het is doorgegeven via het voorgeslacht of doordat je bij iemand bent geweest met paranormale gaven en jij je door die persoon hebt laten helpen zonder je eerst ervan te verzekeren of de bron van die persoon wel zuiver was.
Bij twijfel kun je het beste je gaven terug geven aan Jezus Christus en Hem uitnodigen je te reinigen van elke verkeerde bron en binding met een verkeerde geest en/of entiteit.

Als je moeite hebt met bidden tot Jezus Christus en je voelt een enorme weerstand bij het noemen van de naam van Jezus Christus dan is er vrijwel zeker sprake van een verkeerde macht en ben je misleid.
Het is dan belangrijk je af te keren van elke verkeerde invloed en vergeving te vragen voor het feit dat je jezelf hebt opengesteld voor deze negatieve invloed.

Overgave aan Jezus Christus en Hem uitnodigen je te reinigen en te bevrijden en Hem vragen je te vullen met de Heilige Geest geeft diepe genezing, bevrijding en herstel.

Hieronder staat een gebed wat je kunt bidden om Jezus te vragen je te reinigen van elke verkeerde invloed en elke verkeerde bovennatuurlijke gave uit je leven weg te nemen en je te vullen met de Heilige Geest.
Als je mensen help met de Gaven van de Geest vraag dan altijd in gebed vooraf of Jezus Christus je wil reinigen en nodig Hem uit door je heen te werken. Als het je niet lukt om je op Jezus Christus te richten in gebed, gebruik je gaven dan niet.

De bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest hebben altijd als einddoel om mensen door Jezus Christus in verbinding met God te brengen. Genezing is nooit een doel op zich.

 

Gebed

 

Heer Jezus Christus,

U bent enkel Liefde en zuiver en puur. In U woont geen duisternis en U heeft elke macht van duisternis overwonnen. Ik nodig U uit in mijn leven om mij te reinigen, te vergeven en mij te vullen met Uw Heilige Geest. Ik nodig U uit mijn leven te onderzoeken en elke verkeerde gave en misleidende geest/entiteit uit mijn leven te verwijderen. Jezus Christus neem elke bovennatuurlijke stem/gids/indruk/beeld/reuk/weten of welke bovennatuurlijke openbaring dan ook die niet van U komt weg uit mijn leven.  Ik vraag vergeving voor de opening die ik in mijn leven heb gegeven voor misleidende paranormale gaven door het raadplegen van verkeerde bronnen. Ik breek hiermee en vraag U mij hiervan te reinigen door Uw kostbaar bloed.
Vul mij met Uw Heilige Geest en leer mij de geesten te onderscheiden opdat ik steeds het goede zal kiezen en niet meer zal luisteren naar verkeerde bronnen.
Schenk mij gaven van de Heilige Geest waarmee ik mijn naaste mag dienen in Uw naam.
Help mij mijn gaven en talenten die U mij heeft gegeven te ontwikkelen en leer mij te leven tot eer van Uw naam. Leer mij te getuige van Uw Liefde opdat ook anderen door mijn leven heen Uw Liefde mogen leren kennen.
Ik dank U dat ik vergeving en reiniging heb mogen ontvangen en dat Uw Heilige Geest in mij woont.

Amen