Drie bronnen van paranormale gaven.

Hoe wordt je paranormaal begaafd?

Hooggevoelig versus paranormaal en gaven van de Heilige Geest.

Paranormale ervaringen

Paranormale gaven in de Bijbel en het christendom

Hoe gebruik ik op een zuiver wijze mijn paranormale gaven?

Help ik heb paranormale gaven, hoe kom ik er vanaf?

Psychische aandoeningen niet altijd demonisch

paranormale gavenGa zorgvuldig om met paranormale gaven!
Paranormale gaven zijn vermogens om dingen waar te nemen en/of invloed uit te oefenen in de onzienlijke wereld. Paranormaal betekent letterlijk voorbij/naast het normale.
Paranormale gaven zijn wetenschappelijk niet te verklaren maar de parapsychologie heeft wel op wetenschappelijke basis aangetoond dat ze bestaan.
Voorbeelden van paranormale gaven zijn: toekomst voorspellen, telekinese, telepathie, contact met overleden mensen hebben, bovennatuurlijk genezen, dingen waarnemen of weten die men normaal niet kan zien of weten enz. Er zijn veel meer paranormale gaven die raakvlakken hebben met hooggevoeligheid zoals. Helder zien, helder voelen, helder ruiken, helder proeven, helder horen.
Hoewel paranormale gaven echt bestaan is er ook veel bedrog en blijkt veel achteraf toch te verklaren te zijn. Het is belangrijk om alles te toetsen.


Drie bronnen van paranormale gaven.

Ik wil graag onderscheid maken in drie soorten paranormale gaven.

  1. Gaven van de Heilige Geest.
    De meest zuiver paranormale ookwel bovennatuurlijke gaven zijn de gaven van de Heilige Geest. Dat zijn gaven die door God op bovennatuurlijke wijze aan de mens zijn gegeven die in verbinding met God leven. Via deze gaven handelt God via de mens om te helen, genezen en te herstellen. De vrucht van deze gaven is altijd een toename van Liefde.
  2. Menselijke bijzondere gaven.
    God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Ook de mens is met zijn geest tot veel meer in staat dan wij vaak denken. Er bestaan zielekrachten waar we ons niet bewust van zijn. Sommige hooggevoelige mensen hebben deze gaven van de menselijke geest sterker ontwikkeld en staan er meer open voor. Hooggevoelige mensen nemen meer waar dan niet hooggevoelige mensen. In christelijke kringen wordt snel alles wat we niet begrijpen occult genoemd maar ik wil dat graag nuanceren. Ik geloof dat de mens tot veel in staat is. Dit is een grijs en gevaarlijk gebied maar we mogen zeker niet alles wat we niet kunnen verklaren afwijzen als fout, occult of van de duivel. Het is belangrijk gaven te toetsen of deze zuiver zijn. Je kunt dat toetsen door te kijken naar de vrucht. Zuivere gaven van God brengen altijd vrede, liefde, harmonie en brengen ons dichter in verbinding met God. Als je bewust je geest/zielekrachten gaat ontwikkelen zonder bescherming van God kun je snel in aanraking komen met bovennatuurlijke krachten uit de geesteswereld. Maar niet alles wat we niet kunnen begrijpen is perse occult. God heeft de mensen een vrije wil gegeven. Je kunt je menselijke vermogens aanwenden tot positieve en negatieve daden. Dat geldt ook voor bijzondere menselijke vermogens. Iets is pas occult als er verbinding wordt gemaakt met geesten/gidsen/entiteiten/krachten uit de spirituele wereld. Dit onderscheid is echter lang niet altijd duidelijk. Voorzichtigheid is zeker geboden.
  3. Occulte gaven.
    Dit zijn paranormale gaven die een verbinding maken met de spirituele wereld en de geesten/krachten/entiteiten die daar aanwezig zijn. Het zijn geen menselijke gaven. Er komen buitenmenselijke krachten aan te pas. Dit is altijd foute boel. Soms lijken de gaven van God maar blijken ze achteraf van de duisternis te zijn en brengen ze verderf, angst en onvrede

Hoe wordt je paranormaal begaafd?
Laat ik beginnen met de mooie bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest. Deze gaven zijn een geschenk van God die voor iedereen beschikbaar zijn maar waar je bewust om moet vragen. God dringt zich nooit op.
Lukas 11: 9  Daarom zeg Ik jullie: bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. 10  Want iedereen die bidt, zal krijgen. En iedereen die zoekt, zal vinden. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan. 11  Geen één vader geeft toch zijn zoon een steen als hij om een brood vraagt? Of een slang als hij om een vis vraagt? 12  Of een schorpioen als hij om een ei vraagt? 13  Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zéker de Heilige Geest geven als mensen Hem daarom bidden?"
De bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest ontvang je nooit per ongeluk of ongewild. Je moet er om vragen. Je kunt ze ook niet per ongeluk ontvangen omdat er voorwaarden aan verbonden zijn. De bovennatuurlijke gaven zijn van God en die kun je niet zomaar ontvangen. Deze zijn zo heilig dat je ziel eerst gereinigd moet worden voordat je de Heilige Geest en de gaven kunt ontvangen.
Jezus heeft door Zijn heilig en puur leven de weg vrijgemaakt zodat wij de gaven van de Heilige Geest kunnen ontvangen via Jezus. De Heilige Geest kun je alleen ontvangen via Jezus. Het is onmogelijk de gaven van de Heilige Geest te hebben en daarin te functioneren zonder Jezus als Zoon van God en Redder en verlosser van je leven te erkennen.
Handelingen 2:38  Petrus antwoordde: "Jullie moeten in Jezus geloven. En jullie moeten je allemaal laten dopen in de naam van Jezus Christus.  Dan zullen jullie vergeving krijgen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. En dan zullen jullie de Heilige Geest ontvangen.
Er is eerst reiniging van zonden nodig om de Heilige Geest te kunnen ontvangen. En die reiniging ontvangen we door er om te vragen aan Jezus en Hem te vertrouwen. Heb je eenmaal de Heilige Geest ontvangen door wedergeboorte dan heb je ook alle bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest.
In tegenstelling tot de heilige gaven van de Heilige Geest kun je occulte gaven wel zomaar en per ongeluk en ongewenst ontvangen. Dat is kenmerkend voor de indringer. Jezus legt het verschil uit. Hij noemt de duivel een dief, een indringer. Een dief breekt in, een vriend komt door de deur.
Joh 10: 10  Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. 11  IK BEN de goede herder. Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen.
Occulte paranormale gaven kun je op verschillende manieren ontvangen en/of ontwikkelen. Soms hebben mensen al vanaf de geboorte bepaalde paranormale gaven. Als kind is dat best lastig om mee om te gaan. Mensen erven deze gaven dan van het voorgeslacht. Dit zijn meestal occulte gaven en niet wenselijk. Het is niet de bedoeling dat een kind paranormale gaven heeft. Een kind hoor een kind te mogen zijn. Ik heb het hier niet over wonderkinderen die als een godsgeschenk op een bepaald natuurlijk vlak buitengewoon bekwaam zijn. Ik heb het ook niet over hooggevoeligheid of kinderen die bewust een keus voor Jezus hebben gemaakt en de Heilige Geest hebben ontvangen omdat ze er om hebben gevraagd, maar ik heb het dan over kinderen die geesten zien en waarnemen, toekomst kunnen voorspellen en/of dingen op bovennatuurlijke wijze weten. Vaak hebben ze geleidegeesten ofwel demonen van overleden familieleden bij zich die invloed willen uitoefenen.

Een andere manier waarop mensen paranormale gaven kunnen ontvangen of ontwikkelen is door inwijding door iemand die paranormaal begaafd is. Bijvoorbeeld bij reiki. Er vindt dan een bewuste overdracht plaats van paranormale gaven. Het kan echter ook onbewust en ongewenst door in contact te komen met occulte genezers/paragnosten/waarzeggers/ enz. Ook kan men paranormale gaven ontvangen door gebruik van drugs waarbij de natuurlijke bescherming van de geest wegvalt. Er kunnen dan entiteiten binnendringen. Ook bij traumatische ervaringen zoals incest of ander misbruik kan er een occulte belasting ontstaan.
Het feit dat iemand zegt dat hij of zij de gaven van God heeft ontvangen is geen garantie dat het ook echt zo is. Bovennatuurlijke gaven van God kun je alleen ontvangen door er om te vragen via Jezus door de doop in de Heilige Geest. Elke andere wijze wijst op een andere bron.

Hooggevoelig versus paranormaal en gaven van de Heilige Geest.
Het is wel mogelijk hooggevoelig te zijn zonder dat men God kent maar het is onmogelijk om echte bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest te hebben zonder eerst de Heilige Geest te hebben ontvangen. Bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest heb je ook niet vanaf je geboorte. Je ontvangt deze door geloof door er om te vragen. Als jonge kinderen echt bovennatuurlijke gaven hebben zonder dat ze dit heel bewust aan God hebben gevraagd is dat op zijn minst zeer verdacht en lijkt het meer op een belasting vanuit het voorgeslacht. Bovennatuurlijke gaven moet je niet verwarren met hooggevoeligheid. Het kan erg op elkaar lijken maar is toch wezenlijk anders. Onder paranormale gaven versta ik gaven die niet uit jezelf komen maar die uit een andere bron komen. Hooggevoeligheid komt uit je eigen ziel.
Mensen die de gaven van de Heilige Geest hebben ontvangen en hooggevoelig zijn moeten oppassen die twee niet met elkaar te verwarren. Soms worden dingen aan de Heilige Geest toegeschreven die gewoon uit onze eigen ziel komen.
Zolang we in liefde handelen is dit onderscheid niet zo heel belangrijk. God is immers liefde en verbind zich met onze liefde. Wat wel gevaarlijk is om occulte gaven aan de Heilige Geest toe te schrijven. Dit schept grote verwarring en kan oprechte mensen verleiden in de val van satan. De duivel komt vaak als een engel des lichts. Daarom is het gevaarlijk om engelen te volgen of openbaringen/boodschappen van overleden heiligen. Deze kunnen makkelijk uit een verkeerde bron komen. Het meest zuiver is Jezus te volgen.
Johannes 14:6  Jezus zei tegen hem: "IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.
Zolang we via Jezus tot God naderen en via Jezus werken met de gaven van de Heilige Geest zijn we veilig bezig.

Paranormale ervaringen
Paranormale ervaringen en met name paranormale ervaringen die je niet opzoekt maar die je overkomen zijn niet goed of slecht. Denk bijvoorbeeld aan een bijnadood ervaring of een bijzondere droom die uitkomt. Zo bestaan er meerdere paranormale ervaringen die op zichzelf neutraal zijn. Je komt zonder het zelf te vragen in aanraking met de geestelijke wereld. Dit kan heel mooi en positief zijn maar ook beangstigend. De ervaring zelf is neutraal maar wat je met die ervaring doet is bepalend of het iets goed uitwerkt in je leven of niet. Een paranormale ervaring maakt je niet heilig en je bent ook niet gek. Veel mensen hebben wel eens een paranormale ervaring. bv Je denkt aan iemand waar je heel lang niks van hebt gehoord en dan gaat ineens de telefoon en is die persoon aan de lijn. Dit zijn onschuldige paranormale ervaringen die laten zien dat er een hogere werkelijkheid is zonder er een waardeoordeel over te geven. Sommige mensen zijn hier gevoeliger voor dan anderen.

Paranormale gaven in de Bijbel en het christendom
Door de Bijbel heen zijn er steeds mannen en vrouwen van God geweest met paranormale gaven zoals profeten en zieners die het volk richting gaven en boodschappen van God doorgaven. Met name de profeten in het Oude Testament verrichtte regelmatig wonderen waardoor duidelijk werd dat ze in dienst van God stonden. In het Oude Testament zijn er echter ook voorbeelden van toverij, waarzeggers en raadplegen van doden en afgoden(demonen) wat in de Bijbel scherp wordt veroordeeld. In het Nieuwe Testament, dus de tijd na Jezus komst op aarde, zien we een toename in paranormale gaven bij Jezus en later ook bij Zijn volgelingen door de uitstorting van de Heilige Geest op het pinksterfeest. Zowel Jezus als de leerlingen van Jezus waren paranormaal begaafd en deden regelmatig wonderen door de kracht van de Heilige Geest. We leven nu in een tijd dat deze bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest voor iedereen beschikbaar zijn om elkaar in liefde te dienen. De Heilige Geest is een persoon, de plaatsvervanger van Jezus hier op aarde, de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. De Heilige Geest geeft gaven aan mensen. Zolang de Heilige Geest door ons werkt zijn de energieën die door ons stromen zuiver en uit God.
1 Johannes 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
Het kenmerk van de Heilige Geest is dat Hij altijd mensen dichter bij God brengt en samen werkt met Jezus Christus vanuit de drie-eenheid.
De Heilige Geest komt op uitnodiging en gaven van God ontvangen we door er naar te vragen. Dit in tegenstelling tot andere bronnen die zich vaak opdringen.
Ik ken niemand die niet blij is met de bovennatuurlijke gaven die ze van de Heilige Geest hebben ontvangen maar ik ken diverse mensen die lijden onder hun paranormale gaven op een andere wijze verkregen.
In de Bijbel komen we de volgende paranormale gaven van de Heilige Geest tegen.
We vinden deze gaven omschreven in de Bijbel in 1 kor. 12

Lijst van bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest

1 spreken in tongen, glossolalie

Dit is de gave te spreken in een taal door de Heilige Geest geïnspireerd waarmee onze geest rechtstreeks communiceert met de Heilige Geest. Het bouwt ons geloof op en geeft ons expressie mogelijkheden daar waar onze moedertaal tekort schiet. Soms wordt deze taal verstaan door anderen omdat deze een boodschap bevat van God.

2. Vertaling van tongentaal

Als God een boodschap wil doorgeven door tongentaal dan ontvang iemand in de groep de vertaling van deze boodschap in tongen gesproken op bovennatuurlijke wijze.

3. Gave van profetie

Dit is de gave boodschappen van God te ontvangen en door te geven voor een ander. Dit kan een bemoediging zijn, een voorspelling, of openbaring van verborgen dingen.

4. Werking van krachten

De gave om door bovennatuurlijke gebeurtenissen de liefde en almacht van God te tonen.

5. Gave van geloof

De gave om daden in geloof te doen die anderen nooit zouden durven om zo Gods kracht en liefde te openbaren in bijzondere situaties.

6. Gave van genezing

De gave om door gebed en handoplegging in Jezus naam de genezende kracht van God door te geven en zieken e genezen.

7. Onderscheid van geesten

De gave om in de spirituele wereld goed en kwaad scherp te onderscheiden En de misleidende werking van entiteiten en krachten aan het licht te brengen.

8. Gave van kennis

De gave om dingen te weten die men normaal niet kon weten met als doel in liefde te dienen

9 Gave van wijsheid

Het ontvangen van bovennatuurlijke wijsheid om in moeilijke situaties de juiste keuzes te maken en moeilijke problemen op te lossen op een manier die anderen verbaast en duidelijk Gods liefde laat zien.


Hoe gebruik ik op een zuiver wijze mijn paranormale gaven?
Paranormale gaven kunnen zoals beschreven uit een verkeerde bron komen. Als je bovennatuurlijke gaven niet van de Heilige Geest zijn is het niet mogelijk deze zuiver te gebruiken. Ik heb het dan niet over hooggevoeligheid of positieve zielskrachten maar echt over occulte gaven zoals waarzeggerij, contact met overleden mensen, gidsen, enz  Je kunt deze niet positief gebruiken. Elke verbinding met geesten/entiteiten/gidsen is per definitie niet goed. Alles wat je doorkrijgt is dan ook niet goed. Zelfs al klinkt het nog zo mooi of doen ze zich voor als engelen. Alleen via Jezus kan de Heilige Geest via bovennatuurlijke gaven via ons werken. Daarom onderwijst Jezus ook dat we Zijn naam moeten gebruiken.
Als we zelf zuiver zijn en volmaakt in de liefde dan zullen er nooit negatieve energieën door ons heen stromen. Het probleem is echter dat we niet volmaakt in de liefde zijn en we dus altijd waakzaam moeten zijn als we mensen helpen met onze gaven dat we dit niet doen vanuit onzuivere intenties omdat we dan schade kunnen berokkenen. Als we uit zijn op geld, macht of bewondering van mensen dan zijn we per definitie al niet goed bezig en zijn we niet volmaakt in de liefde.
Jezus is ons grote voorbeeld van volmaakt zuiver gebruik van bovennatuurlijke gaven. Jezus was volmaakt in de Liefde en was daardoor een zuiver kanaal van Gods Liefde en kracht. Hij was en is dan ook het enige kanaal waardoor Gods zuivere Liefde kan stromen.
De enige manier om zeker te zijn dat we de bovennatuurlijke gaven zuiver gebruiken is dan ook deze te gebruiken in Jezus naam. Door de naam van Jezus aan te roepen maken we geen gebruik van onze eigen gaven maar stromen de bovennatuurlijke gaven door Jezus zelf door ons heen.
Daarom zegt Jezus ook dat we zieken de handen moeten opleggen in Zijn naam.
Markus 16: 17  De mensen die het geloven, zullen de volgende wonderen doen: ze zullen namens Mij duivelse geesten uit mensen wegjagen, ze zullen in nieuwe talen spreken, 18  ze zullen slangen oppakken, en zelfs als ze iets dodelijks drinken zal hen dat geen kwaad doen. En als ze zieke mensen de handen opleggen, zullen die mensen gezond worden."
Handelingen 3: 6  Maar Petrus zei: "Zilver en goud heb ik niet. Maar wát ik heb, geef ik je. Ik zeg je in de naam van Jezus Christus uit Nazaret: Sta op en loop!" 7  En Petrus greep hem bij zijn hand en trok hem overeind. Onmiddellijk werden zijn benen en voeten sterk. 8  Hij sprong op. Hij stond en liep heen en weer. Springend en dansend ging hij met hen de tempel binnen. Hij prees God uitbundig.
De bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest kun je alleen gebruiken in Jezus naam. Je kunt de bovennatuurlijke gaven van God alleen ontvangen als je ziel eerst gereinigd is door Jezus.
Zorg ervoor dat je voordat je mensen gaat helpen je zelf een open en zuiver contact met God hebt. Vraag God je te zuiveren en te reinigen van negatieve gedachten en emoties en verkeerde intenties en motieven en vraag Hem je te vullen met Zijn goddelijke onbaatzuchtige liefde. Vraag Hem ook je te reinigen van eventuele verkeerde spirituele bronnen en krachten en vraag of Hij je wilt vullen met de Heilige Geest en met Zijn goddelijke gaven. Reiniging betekent afstand doen van je eigen lage aardse verlangens en je openstellen voor Gods wil.
Ik kan hier nu niet dieper op ingaan maar reiniging vind plaats door het bloed van Jezus. Alleen het bloed van Jezus is zonder smet van zonde.
Zoals Jezus bad; Niet mijn wil maar Uw wil geschiedde. Jezus is gezonden om ons dit pad te tonen en te helpen via dit pad tot God te gaan. De Bijbel noemt dit afstand doen bekering en dit sterven van eigen aardse verlangens je laten dopen als beeld van een begrafenis en opstanding in een nieuw leven. Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Maar zelfs als je de Heilige Geest hebt ontvangen en in Jezus naam bid. Dan kun je nog onzuiver bezig zijn als je niet in de liefde bent. De kracht is dan wel zuiver maar je kunt dan nog verkeerde intenties hebben waardoor er schade kan komen.
1 Kor 13: 2  Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde ik niets voor.

Samengevat:
Je kunt de gaven van de Heilige Geest van God alleen ontvangen en doorgeven als je ziel gereinigd is door Jezus. ( vraag om vergeving en reiniging)
Je ontvangt de Heilige Geest door er om te vragen bij God in Jezus naam.
De gaven van de Heilige Geest gebruik je altijd in Jezus naam.
De gaven van de Heilige Geest dien je te gebruiken vanuit liefde.


Help ik heb paranormale gaven
Het kan zijn dat jij die dit artikel leest ook paranormaal begaafd bent. Je vraagt je wellicht af of je gaven wel zuiver zijn? Het kan zijn dat je dingen weet of ziet die je niet wilt weten of wilt zien. Vaak is het helemaal niet leuk om paranormaal begaafd te zijn. Als het niet van God is dan is het ook niet de bedoeling en mag je zoeken naar een oplossing. Het is mogelijk om via gebed tot Jezus bevrijd te worden van ongewenste paranormale gaven.
Bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest zijn altijd fijn. Ik ken niemand die niet blij is met de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest. Deze zijn een altijd een zegen.
Heb jij gaven waar je niet blij mee bent dan mag je aan Jezus vragen dit van je weg te nemen. Heb je daar hulp bij nodig vraag dan mensen om voor je te bidden in Jezus naam. Zoek mensen die bekend zijn met de gaven van de Heilige Geest. Het is niet altijd opgelost met een simpel gebedje. Het is ook belangrijk om goede keuzes te maken en leren te onderscheiden wat van God is en wat niet en hoe je daar tegen op te stellen. Je hebt een vrije wil en kunt kiezen dingen te doen of laten en in te gaan op ingevingen of niet. Wat je voedt gaat groeien en wat je geen voeding meer geeft sterft af.
Je kunt hier ook begeleiding bij krijgen via mij. Zie www.agapecoach.nl

Psychische aandoeningen niet altijd demonisch
Hierboven heb ik het over paranormale gaven. Soms ontstaat er een psychische aandoening en horen mensen stemmen of hebben waanbeelden.En hoewel dit zeker niet van God is, is dit ook lang niet altijd demonisch. En hoewel het zeker goed en heilzaam is om te bidden met en voor deze mensen is het niet altijd zinvol of raadzaam om te bidden voor bevrijding. Een psychose samen met God en Jezus onder begeleiding doorleven leidt vaak krachtiger en sneller tot herstel dan het structureel onderdrukken met medicatie. Soms kunnen medicijnen wel een belangrijke en soms ook noodzakelijke ondersteuning geven.
Ik noem dit punt even omdat mensen met een psyhische aandoening zelf wel vaak denken dat ze demonische aangevallen worden.