Jezus ontmoetenJezus

Onderstaande verzen uit de Bijbel uit de Kolossenzen brief zijn zeer geschikt voor diepe meditatie. Vraag de Heilige Geest of Hij deze verzen voor je wil openbaren zodat je Jezus tijdens deze meditatie mag ontmoeten.
Lees de verzen een voor een en stop na ieder vers om er over te mediteren en laat het vers diep tot je doordringen totdat je de overweldigende liefdevolle tegenwoordigheid van Jezus mag gaan ervaren. Geef je daaraan over en laat je vullen met Zijn liefde.
Veel zegen.

JEZUS

-Hij is het beeld van de onzichtbare God, (Kolossensen 1:15 )
-In Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem
geschapen.
-Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. (Kolossensen 1:19-20 )
- om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. (Kolossensen 1:28 )
- Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. (Kolossensen 2:2-3 )
- want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, (Kolossensen 2:9-10 )
-dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. (Kolossensen 2:17 )
- Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. (Kolossensen 3:1-4 )

Hieronder namen van Jezus uit de bijbel

De Mensenzoon,  Mijn Zielsbeminde, Rechtvaardige Rechter, Christus-Messias, Immanuel, Redder, Jezus van Nazaret, Het Begin en het Einde, Het Woord, Licht der Volken, Lam Gods, redder van uw Volk, Zoon van Jozef, Offergave, De laatste Adam, Zuivere Glans van het Eeuwige Licht, Geestelijke Rots, Licht der Wereld, Zoon van God, Koning van de Joden, Ons Paaslam, Gekruisigde, Christus, De Opstanding, Het Leven, De Levende, Rabboeni – Meester, De Profeet, De Heilige van God, De Hoeksteen, Eerstgeborene uit de Doden, Mijn God, Zoon van de Allerhoogste, Leidsman ten Leven, Goede Herder, De Weg, Voorspreker, Verhevene boven Alles, Heer der Heerlijkheid, Hoofd van de Kerk, Beeld van (de onzichtbare) God, Brood des Levens, Oorzaak van onze Redding, Gods Uitverkorene, Behoeder van onze Zie,l De Welbeminde, Zoon van Maria, Jezus, Gerechtigheid en Heiliging, Onze Verlossing, Koning der koningen, Alfa en Omega, Goddelijke Held, Ik Ben, Schitterende Morgenster, De Dageraad, Zon van Gerechtigheid, Wijsheid van God, Meester-Uitvoerder, Oorsprong van Gods schepping,  Eerstgeborene van de Schepping, Zoon van Abraham, Leeuw van Juda, Zoon van David, Verbond met het Volk, Verwachting van de Volken, Dienstknecht van de Heer, De Mens, Jezus Christus, De Timmerman, Man van Smarten, Ons Heil, Onze Oudste Broeder, Hogepriester, Leidsman, In Alles de Eerste, De Wijnstok, Geneesheer, De Bruidegom, Tempel van God, Deur van de Schaapskooi, Reddende Kracht, De Waarheid, Getrouw en Waarachtig, Getrouwe, Getuige, Gods Geheim, Rabbi,  Meester, Voltooier van ons geloof, Het Fundament, Onze Gerechtigheid, De Heer, De Middelaar, Gods Kracht, Erfgenaam van alle Dingen, Vorst van de Koningen der Aarde, De Rechtvaardige, Strijder voor Gerechtigheid, Vredevorst, Heer der Heren, Amen.