zwangerVanuit de Bijbel weten we dat wij al voor de grondlegging der wereld gepland en gewenst zijn door God.
God is dus al vanaf het prilste begin betrokken bij ons leven. Hij was bij de conceptie en heeft ons geweven in de schoot van onze moeder. Ongewenste kinderen bestaan niet bij God. Elk kind is nadrukkelijk gewenst. Daarom is abortus een zeer beladen daad en moet zeer goed overwogen worden. Want niet wij maar God draagt de verantwoordelijkheid van het leven.
Om een kindje een zo goed mogelijke start te geven in deze wereld is het belangrijk dat de ouders en in het bijzonder de dragende moeder, het kindje al in de baarmoeder omringen met liefde, vrede en blijdschap.
Het ongeboren kind krijgt niet alleen voeding via de navelstreng maar ook levensenergie van de sferen om zich heen. Het ongeboren kindje is gevoelig voor emoties, sferen en geluiden.
Je kunt je ongeboren kindje geen groter geschenk meegeven dan het dagelijks zegenen onder handoplegging in Jezus naam en woorden van leven en liefde over het kindje uitspreken.
Hieronder staat een gebed wat je kunt bidden.
(Heb je behoefte om je ongeboren kindje te laten zegenen en een gebed te ontvangen voor de opvoeding dan kun je ook een consult afspreken. zie https://agapecoach.nl/zegening-ongeboren-kindjezwangerschap/ )

Gebed voor je ongeboren kindje.

Heer Jezus,

Ik dank U voor Uw oneindige liefde en trouw.
Ik dank U voor het voorrecht dat ik Uw kind mag dragen in mijn schoot en dat U mij de opvoeding toevertrouwd.
Ik wil U om vergeving vragen voor mijn zonde en dat van mijn voorgeslacht. Wilt U ons vergeven van alle zonden in het voorgeslacht gedaan en wilt U ons schoonwassen met Uw kostbaar bloed. Wilt U het kindje in mijn schoot op dit moment ook schoonwassen en reinigen met Uw kostbaar bloed van alle gevolgen van zonden van mijn voorgeslacht.
(leg je handen op je buik en richt je op je kindje in je schoot)
In de naam van Jezus zegen ik je met Gods liefde en vrede.
Ik zegen je met liefde, vrede, gezondheid en voorspoed.
Ik draag je op aan God en bid dat je Gods liefde mag uitdragen in je leven en succesvol mag zijn voor Gods aangezicht tot eer van God.
In Jezus naam spreek ik bescherming over je uit tegen machten van duisternis nu en voor in de toekomst.
Ik roep het verbondsbloed van Jezus Christus over je uit ter bescherming en bewijs van eigendom van Jezus Christus.
In Jezus naam zegen ik je met de kracht van de Heilige Geest opdat Hij je al van voor de geboorte mag heiligen en bekrachtigen.
Je bent zeer geliefd en gewenst door God en je papa en mama.
We zien uit naar je komt en om je te leren kennen.

Amen

 

Psalmen 139: 13 Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. 15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; 16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.

Psalmen 22:9 Gij toch hebt mij uit de moederschoot getogen, Gij deedt mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder;

Psalmen 22:10 aan U werd ik overgegeven bij mijn geboorte, van de moederschoot af zijt Gij mijn God.

Jeremia 1:5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.

Jesaja 44:24 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de HERE, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht;

Psalmen 71:6 op U heb ik gesteund van de moederschoot aan, van het ingewand mijner moeder aan zijt Gij mijn helper. U geldt bestendig mijn lofzang.

Efeziërs 1:4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. (1-5) In liefde

Deuteronomium 28:4 Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot,

Deuteronomium 30:9 De HERE, uw God, zal u in overvloed het goede schenken bij al het werk uwer handen, in de vrucht van uw schoot,

Lukas 1:15 Want hij zal groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan,