Verreweg de meeste Surinamers zijn het nageslacht van slaven die tussen 1650 en 1863 hebben gewerkt in de plantages van Suriname voor de Nederlandse economie.
Dat laat geestelijk gezien een stempel achter op je ziel. Deze geschiedenis kan je blokkeren in je leven om helemaal vrij te komen. Onbewust kun je de gevolgen dragen van deze diepe vernedering en traumatische ervaringen die je voorouders hebben moeten doormaken.
Diepe ervaringen worden opgeslagen in de ziel en doorgeven aan het nageslacht.
afschaffing slavernijOp 1 juli 1863 heeft Nederland als laatste van alle landen onder economische druk van de opkomende industriële revolutie de slavenhandel officieel afgeschaft. (keti koti festival). Deze afschaffing had niks te maken met respect voor medemens of inzicht dat slavenhandel verkeerd was. Het was een puur economisch besluit. Slaven werden te duur in onderhoud en waren niet langer winstgevend.
In die periode zijn er meer dan 500.000 slaven verscheept naar Suriname waarvan het merendeel door de zware arbeid en mensonterende situaties vroegtijdig zijn overleden.
Nederland heeft zich op een afschuwelijk wijze verrijkt met deze slavenhandel.
Vanuit deze achtergrond hebben de ex slaven, gevluchte slaven, contractarbeiders uit diverse werelddelen samen met de inheemse bevolking zich moeten handhaven en verenigen tot een volk.
Door deze achtergrond van slavernij, mensenhandel, misbruik, onrecht, oorlog en onderdrukking zijn Surinamers diep aangetast in hun waardigheid maar ook gesterkt in hun overlevingsdrang.

Ieder mens gaat op zoek naar zijn wortels en zit met levensvragen.

  • Wie ben ik?
  • Waar kom ik vandaan?
  • Waarom ben ik hier?
  • Wat is mijn doel hier op aarde?

Als je voorouders slaven zijn geweest kan het pijnlijk zijn om op zoek te gaan naar deze vragen.
Slavernij maakt mensen kapot en ontrooft de mens van zijn waardigheid en vrijheid.
Het kan goed zijn dat je dit diep gevoel van minderwaardigheid en het gevoel van jezelf een mislukking vinden heel diep geworteld zit in je ziel vanuit je voorgeslacht.
Als je dan ook nog moet dealen met geesten van overleden voorouders en rituelen moet doen die je moeten beschermen van boze geesten en vloeken dan leef je eigenlijk nog steeds een leven in slavernij ondanks het feit dat je een vrij mens bent.
Dat hoeft niet. Je hoeft niet langer rond te blijven lopen met dit diepe gevoel van minderwaardigheid en pijn die zijn oorsprong vind in de slavernij.

De Israëlieten, Gods volk, hebben 400 jaar in slavernij geleefd in Egypte. God heeft hen door middel van Zijn knecht Mozes bevrijd uit de slavernij. God wil niet dat je slaaf bent. Hij wil dat je vrij bent. Hij heeft Zijn volk bevrijd.
Maar het is een ding om een volk te bevrijden uit de slavernij. Maar het is een ander ding om de geest van slavernij uit een volk te halen.
Israël was bevrijd uit de slavernij maar de slavernij was nog niet uit Israël.
Zo is op 1 juli 1863 de slavernij wel officieel afgeschaft voor de Surinamers maar de slavernij was nog lang niet uit de Surinamers.
Als je honderden jaren in slavernij hebt geleefd dan tast dat diep je eigenwaarde aan. Het volk had innerlijke genezing en bevrijding en herstel nodig van deze jaren van onderwerping. Tot op de dag van vandaag leeft de slavernij nog in het bloed van de Surinamers.

Ik wil je bemoedigen met een fantastische boodschap.
Jezus kwam op aarde met de boodschap van bevrijding van slavernij in alle opzichten.
Hij kwam om de mens zijn waardigheid en vrijheid en identiteit terug te geven en weer met God te verbinden.
Jezus spreekt tot de joden als tot slaven en biedt ze vrijheid aan.


Johannes 8: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? 34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. 35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. 36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.


Jezus wil niet alleen natuurlijkheid vrijheid maar boven alles geestelijk vrijheid geven.
Vrijheid onder alle omstandigheden. Vergeving van zonden. Bevrijding van boze machten, vloeken, boze geesten.

Met Jezus mag je een groot geestelijk Keti Koti Festival vieren.

Jezus wil jou je waardigheid terug geven. Hij heeft Zijn leven, Zijn Lichaam gegeven voor jou aan het kruis. Hij heeft voor jou betaald zodat jij vrij kunt zijn en niet meer als slaaf hoeft te leven.
Hij heeft jou vrijgekocht om als eeuwig als zoon van God te worden opgenomen in Zijn Liefde.
Ja, je leest het goed. God wil je aannamen als Zijn zoon/dochter. Je mag God Vader en zelfs Papa noemen.


Rom 8: 15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus

Abba is het Hebreeuwse woord voor papa.
Tijdens de slavernij zijn veel kinderen opgevoed zonder vader. Je had alleen kindverwekkers. Geen vaders. Daar was geen plaats voor tijdens de slaventijd. Dat heeft nog steeds invloed op de cultuur.
Jezus is gekomen om ons terug te brengen in het huis van de Vader. God wil een echte liefhebbende en zorgende Vader voor je zijn.
Tijdens de slavernij was trouw in het huwelijk niet mogelijk. Het was leven en overleven.
God biedt je Zijn trouw aan. Jezus wil zich aan je verbinden voor eeuwig als Bruidegom, als minnaar van je ziel.

Veel Surinamers zijn bang voor boze geesten, duistere machten, vloeken enz. Ook dat komt vanuit het verleden. Deze angst vloeit ook voort uit winti en voorouderverering.
Jezus heeft echter niet alleen zelf volledig gezag over de boze geesten maar heeft dit gezag ook gegeven aan jou en mij die in Zijn naam geloven.

Marc 16: 17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,
Mat 28: 18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.

We mogen weten dat onze geest voort blijft leven als we sterven en wordt opgenomen in de eeuwige armen van liefde van God als we ons vertrouwen op Jezus stellen.
Ook je voorouders blijven dus voortleven maar ze zijn er niet om jou te helpen. Daar is Jezus voor gekomen. Hij is uit de dood opgestaan om ons allemaal bij de staan door de Heilige Geest.

Joh 16: 7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster (Heilige Geest) niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.


Jezus is de meest zuivere en enige weg tot God.

Johannes 14: 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Wat je verleden ook is. God heeft een hoopvolle toekomst voor je.
God vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd in het verleden in de tijd van de slavernij waar jij uit bent voortgekomen maar jij bent er omdat God van je houdt.
Als Nederlander wil ik je om vergeving vragen voor de afschuwelijke wijze waarop wij je voorouders als slaven hebben verkocht en misbruikt om onszelf te verrijken. Ik ben trots op jullie dat jullie dit hebben overleefd en nu met elkaar een natie bouwen ondanks alle verschillen in cultuur, taal en godsdienst en achtergrond.
Ik wil je uitnodigen en vragen de beulen en slavenhandelaren te vergeven en alle haat en boosheid uit je leven weg te doen en Gods Liefde in je leven uit te nodigen die je zal helen en genezen van alle voorouderlijke wonden en invloeden.
Jij mag er zijn in al je waardigheid en persoonlijkheid en schoonheid.
God, je hemelse Vader wil je terug brengen in je oorspronkelijke roeping en bestemming.
Ik wil je uitnodigen om helemaal terug te gaan naar je Bron en Jezus als je bevrijder te aanvaarden en alle andere bronnen van bijgeloof uit je leven weg te doen.
Jezus is de weg tot God en ander wegen zijn niet meer nodig en leiden af van de zuivere Bron.
Jezus heeft met Zijn leven bewezen Liefde te zijn.
Hij wil je schoonwassen van al je zonden en bevrijden van alle boze machten.
God wil je sterk maken en onderwijzen in de oorspronkelijke bedoeling van de schepping en Zijn oorspronkelijk plan met je leven.
Als je Surinamer bent dan bestaat er een grote kans dat je veel goden dient. Er is echter maar een God en die God wil niet dat je vele goden raadpleegt. Met veel goden bedoel ik ook de vele vormen van bijgeloof. Gelukspoppetjes, rituelen, heiligen en voorouderverering, winti, enz. Deze vorm van spiritualiteit maakt je geest onzuiver. Als jij je richt op God via de weg Jezus alleen ontvang je een heldere Heilige Geest die je de weg gaat wijzen.

Jezus wil je graag brengen in het huis van Zijn hemelse Vader waar Hij je wil aannemen als Zijn waarachtige zoon/dochter.

  • Verlang je naar herstel van je waardigheid en genezing van je onzekerheid?
  • Verlang je naar vergeving van zonden en schoonwassing van onzuiverheid?
  • Verlang je naar liefde en trouw?
  • Verlang je naar een liefhebbende Vader die van je houd en er altijd voor je is?
  • Verlang je naar bevrijding van machten, boze geest en vloeken in je leven?


Ik wil je uitnodigen om onderstaand gebed te bidden en Jezus heel bewust uit te nodigen als Heer in je leven. Je mag schoonwassing, vergeving en bevrijding ontvangen en je zult de Heilige Geest ontvangen als kracht van God in je leven.

Ga Jezus beter leren kennen. Ga de bijbel lezen en ga de vier evangeliën lezen die gaan over het leven van Jezus. Zo leer je Hem beter kennen en leer je Gods plan voor je leven ontdekken.


Gebed


black woman prayHeer Jezus,

Ik wil U danken dat ik mag leven en dat U mijn voorouders heeft geholpen in de slavernij om te overleven.
Ik dank U voor Uw Liefde. Ik kan het mij bijna niet voorstellen maar ik dank U dat U Uw leven heeft geven voor mij om mij te kunnen vrijkopen uit de machten van de duisternis en geestelijke slavernij van zonden en mij op te nemen in Uw eeuwige liefde en mij te aanvaarden als Uw zoon/dochter.
Wilt U mij vergeven van al mij zonden.
Wilt U mij reinigen van al mijn verkeerde gedachten en daden.
Help mij mezelf af te keren van alles wat niet hoort in Uw Liefde.
Bevrijd mij van alle boze geesten en verkeerde invloeden en bescherm mij voor elke vloek en elke macht van duisternis.
Vul mij met Uw Heilige Geest  en met kracht en maak mij vrij.
Herstel mij van mijn gevoel van minderwaardigheid en help mij mezelf te zien als kostbaar en waardevol.

Ik kies ervoor iedereen te vergeven die mij iets heeft aangedaan. Ook kies ik ervoor namens mijn voorouders de beulen en slavenhandelaars te vergeven die mijn volk zoveel hebben misdaan. Ik kies ervoor ze te vergeven zoals U ook mij  vergeeft.
Ik wil U danken dat ik nu Uw kind mag zijn en U mijn Papa mag noemen.
Ik verbind mij nu met Uw eeuwige Liefde.


Amen


 Schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief en ontvang gratis het boekje 'Helende reis met Jezus'.