Week boodschap

Live Healing, vrij van depressie, zorgen, angsten

Cursus leren bidden

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 38 gasten en geen leden online

Artikelindex

Ons verwrongen Godsbeeld.

boze godVeel mensen vinden het moeilijk hier het woord God voor te gebruiken maar dat komt voornamelijk aan de lading die wij met elkaar aan dat woord hebben gegeven. De kerk en religies hebben ons een godsbeeld voorgespiegeld die slechts een klein, zwak en vaak verwrongen aftreksel is van de werkelijkheid. Wij kunnen namelijk God niet in ons hokje stoppen. Wij zijn uit Hem voortgekomen en niet andersom. Elk beeld of omschrijving en dus ook elke religie schiet vreselijk tekort in de ware openbaring van het wezen van God. Je kunt God alleen ervaren in de mate waarin jij je openstelt voor Zijn aanwezigheid en dan nog alleen in datgene wat past bij jouw beleving en bewustzijn. Je hebt een referentiekader nodig om Hem te kunnen ervaren en die is altijd beperkt. Laten we daarom met gepaste nederigheid en bescheidenheid praten over God en het kennen of ervaren van God. Hij is zoveel groter dan wij kunnen bevatten. Laten we daarom ook uiterst voorzichtig zijn in het beoordelen van belevingen van anderen. Laten we beter ons voor hen openstellen en leren.
In de bijbel staat dat we alleen door alle ervaringen van alle mensen bij elkaar te doen, we enigszins een beeld kunnen vormen van het wezen van God.
Efeze 3: 18  zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19  en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. 20  Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21  Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 
Wij zijn allemaal geschapen naar Gods beeld. Ieder mens!!! Willen we God leren kennen dan moeten we open te staan voor de openbaring van God door onze broeders en zusters. En dan heb ik het niet alleen over onze gelijken in gewoonte, cultuur of religie. Nee, ik heb het juist over onze broeders en zusters uit totaal andere culturen. Zie de schat in je medemens en leer van hen. Zie de godsopenbaring in hen en behandel je naaste vanuit dit perspectief met liefde en respect. Iedere cultuur heeft specifieke openbaringen van God ontvangen. Dat zijn de schatten van de aarde die wijzen naar Gods beeld. Wij zijn geroepen deze schatten te ontdekken en te verzamelen en daarin God te ontmoeten in elkaar. Ik geloof dat God culturen respecteert en deze zelfs geschapen heeft om Zichzelf in te openbaren. In elke cultuur zit de schoonheid van God verborgen, vermengt met leugen en duisternis. Het is de bedoeling dat elke cultuur in haar ware oorspronkelijke schoonheid het wezen van God weerspiegelt. Elke cultuur en godsdienst heeft reiniging en zuivering nodig, maar hoeft niet in zijn geheel veranderd te worden in onze westerse (post)christelijke cultuur. Elke godsdienst is ontstaan vanuit een diep weten dat er een hogere werkelijkheid is en beschrijft de zoektocht naar deze werkelijkheid. Natuurlijk zijn er ook machten die dit verlangen van mensen naar een hogere werkelijkheid hebben misbruik. Hierdoor zitten er in veel religies en godsdiensten gebruiken en overtuigingen die gebaseerd zijn op angst.
Het is belangrijk dat culturen vrij komen van angst en een helder bewustzijn krijgen van het wezen van God. God is Liefde. De betekenis van vergeving en de betekenis en zin van het leven, zoals deze ons door bijvoorbeeld Jezus is geopenbaard. Maar van daaruit mogen culturen vanuit hun eigen gewoontes en rijkdommen aan cultuurschatten daar inhoud en vorm aan geven, vanuit hun eigen ervaringswereld. Respect voor cultuur, muziek, kunst, gewoontes, overleveringen, levenswijsheden, ervaringen enz. Het probleem van de kerstening door de eeuwen heen is dat men het kind met het badwater heeft weggegooid. Het is goed mensen te bevrijden van angsten en hen te helpen in ware gemeenschap te komen met God in Liefde om van daaruit hun leven te herzien. Maar het is ronduit respectloos deze culturen van hun rijkdommen te beroven. Het is gebrek aan respect en eerbied en gebrek aan inzicht in Gods plan voor deze volkeren. Het is ook gebrek aan respect voor Gods openbaring door deze volkeren heen. Niet alleen individuen maar ook volkeren en culturen zijn geschapen naar Gods beeld. Ieder heeft alleen reiniging en zuivering nodig zodat de rijkdommen die God in ons heeft gelegd openbaar worden tot zegen van de mensheid. Het is juist de diversiteit van culturen, volkeren en rassen die Gods grootheid laten zien.
Jezus gaf de opdracht om alle volkeren tot Zijn discipelen (leerlingen) te maken. Jezus riep niet op iedereen tot het Jodendom te bekeren. Het christendom bestond toen nog helemaal niet. Jezus had het hier over het onderwijs hoe te leven vanuit verbinding met God en de openbaring aan de mensheid van het Masterplan. Het gaat om de boodschap die cultuur en religie overstijgt en ons samenbindt in Gods Liefde. Religies en godsbeelden hebben ook reiniging nodig. Ook het christendom dient zich te bekeren en terug te keren tot de ware betekenis van de woorden en daden van Jezus zonder de dogma’s en tradities, regels en wetten die mensen hebben gemaakt en de openbaring van het wezen van God hebben geschaad.