Week boodschap

Live Healing, vrij van depressie, zorgen, angsten

Cursus leren bidden

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 53 gasten en geen leden online

Artikelindex

De kracht van liefde

prematureIn de bijbel staat dat God liefde is en dat wie in de liefde is ook in God is. Maar wat is de essentie van liefde?
We kennen het gezegde; planten hebben liefde nodig. Dat komt ergens vandaan. Men heeft ontdekt dat planten die liefdevol verzorgd worden het veel beter doen dan planten die geen liefdevolle zorg krijgen. Bij pasgeboren couveuse kindjes is liefde zelfs van levensbelang. Als zij geen knuffels krijgen, liefdevolle aanrakingen van ouders of verzorgers, vinden ze geen kracht om te overleven.
Dr. Emoto heeft aangetoond dat water besproken met liefdevolle woorden veel mooiere ijskristallen geeft dan water die wordt blootgesteld aan negativiteit.
Gaan we nog dieper in op de materie in relatie tot liefde dan komen we uit bij Manfred Clynes en Daniel Winter.
Manfred Clynes, een voormalig concertpianist, bestudeerde de relatie tussen muziek en emoties. Hij bestudeerde de reactie van emoties op bepaalde golflengtes. Hij ontdekte dat bij emoties die wij ervaren als liefde, bv bij een liefdevolle omhelzing, de golflengte precies overeenkomt met de Gulden snede, de golf die in de natuur het meest stabiel is.
Daniel Winter gaat hier nog verder op in en toont aan dat bij de emotie liefde het hart en de hersenen optimaal met elkaar in balans zijn. Hij toont dat aan de hand van metingen tussen ECG en EEG met de zogenaamde Heart Tuner. Wij ervaren dan een gelukzalig gevoel. Deze gulden snede verhouding, ook wel phi genoemd, geeft ook in de natuur de meeste harmonie en stabiliteit. De materie zelf is eigenlijk een soort staande golf die zich precies verhoudt volgens de gulden regel.
Er ligt dus een verband tussen liefde en de hele schepping. Waar liefde is komt harmonie, vrede en stabiliteit. De hele schepping wordt gedragen en in stand gehouden door liefde. Andersom is ook waar. Negatieve en haat emoties brengen de mens in verwarring en onbalans. Het ontneemt ijskristallen hun schoonheid en brengen vernietiging en ziekte in de natuur.
We kunnen dus stellen dat liefde veel meer is dan een emotie alleen, maar dat het letterlijk de scheppende kracht achter het universum is. Liefde creëert stabiele staande golven waaruit materie ontstaat en houdt deze in stand. Als jij en ik kiezen voor liefhebben vanuit ons hart dan brengt dat niet alleen onszelf in een positie van geluk maar heeft het een helende werking op ons lichaam en we stralen een positieve energie uit die ook helend is voor onze omgeving.
De uitspraak ‘God is Liefde’ krijgt vanuit dit perspectief een ongelooflijke diepgang. Liefde is het wezen, de essentie zelf van al wat is.
Liefde kan ook niet net doen alsof. Want dan is er geen harmonie meer, maar dan is er spanning.
Daar waar continu liefde wordt gegeven, echte liefde, ontstaat een goddelijke harmonie en schoonheid zoals oorspronkelijk in het paradijs.
De blauwdruk van Gods oorspronkelijk plan is nog steeds aanwezig en staat klaar om gemanifesteerd te worden, maar heeft liefde nodig om tot aanzijn te komen.
Beheer over de schepping aan de mens gegeven
God heeft Zijn deel gedaan. Het is nu aan ons mensen om ons deel van de schepping te gaan creëren en beheren zoals God het aan de mens gegeven heeft.
Gen 1: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.
In dit Bijbelgedeelte zien we hoe God de mens het gezag en het beheer over de schepping heeft gegeven. God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld, met goddelijke vermogens om te creëren en vrucht te dragen vanuit Liefde. Alles vanuit verbondenheid met God.
De mens mocht de dieren namen geven. De mens gaf de finishing touch aan de schepping. Een naam geven zoals de eerste mens dat deed is iets heel anders dan wij nu doen als wij onze kinderen een naam geven. Een naam uitspreken over een dier betekent scheppen, profeteren, het karakter en eigenschappen vastleggen en fixeren. Met het geven van namen bracht de mens tevens de dieren in hun bestemming en in gehoorzaamheid. De mens had daarvoor goddelijke gaven van God gekregen om dit te kunnen doen. De eerste mens had veel meer wijsheid en inzicht dan wij nu. Door de zondeval zijn wij heel veel goddelijke wijsheid, inzicht en vermogens kwijt geraakt.
Eenmaal van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten werd de mens uit het paradijs verdreven, opdat hij ook niet zou eten van de boom des levens.
Goddelijke kennis en wijsheid en vermogens zonder verbinding met Gods Liefde is namelijk dodelijk.
God beschermde de mens voor zichzelf door hen uit het paradijs te verdrijven en kennis, wijsheid en vermogens terug te nemen. Later verbood God de mens ook om op onbevoegde wijze toch deze kennis te willen bemachtigen door het oproepen van geesten, dienen van goden enz.
Deze verborgen goddelijke kennis en vermogens zou God pas weer kunnen prijsgeven als de mens weer terug in verbinding in Zijn Liefde zou zijn. Daarvoor had God een plan.
Vanaf de zondeval is er dan ook strijd tussen Licht en duisternis.
Het is echter onmogelijk dat duisternis kan winnen omdat Liefde de sterkste kracht is van het universum.
Zoals we eerder gezien hebben is Liefde een staande golf. Om echter deze staande golf te krijgen is er beweging nodig, een bewustzijn die creëert. Zonder bewustzijn is er geen liefde en is er geen orde en harmonie en is er zelfs helemaal geen materie. Het is onmogelijk dat uit toeval, zonder bewustzijn een staande golf ontstaat die zo volmaakt is en stabiel dat hij materie kan vormen. En dan heb ik het nog niet eens over ingewikkelde en levende materie als planten, dieren en mensen.
God heeft de mens een actief bewustzijn gegeven met de mogelijkheid tot liefhebben en dus de mogelijkheid tot scheppen. Want liefhebben is in essentie scheppen. Liefhebben is ook altijd beweging. Liefde is iets actiefs. Liefhebben vindt plaats op het niveau van bewustzijn. De zetel van bewustzijn is de geest. En de geest is ingeblazen door God. Liefhebben kan alleen plaatsvinden tussen wezens met bewustzijn. Als twee mensen elkaar liefhebben ontstaat en synergie. Synergie is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Het komt dus hier op neer dat als twee mensen elkaar liefhebben dat de scheppingskracht wordt vermenigvuldigd.
Mat 18: 19 Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
In dit Bijbelvers zien we de kracht van synergie. Waar twee mensen in liefde samenkomen gebeuren er scheppings wonderen. Een mooi voorbeeld hiervan is liefdesgemeenschap tussen man en vrouw. Wanneer man en vrouw in liefde samenkomen, ontstaat er nieuw leven. Maar ten diepste gebeurt dat altijd en overal waar mensen samenkomen in liefde. Waar liefde is ontstaat nieuw leven. Wij noemen dat ook wel zegen. Als deze liefdesgemeenschap tussen twee mensen al zo krachtig is hoeveel te meer zal er dan kracht uitgaan van mensen die een liefdesgemeenschap aangaan met God zelf. Hij is de Bron van Liefde. Als wij ons laten vullen met Gods Geest worden onze handen en voeten, onze mond en onze vermogens, gaven en talenten een kanaal waardoor Gods Liefde stroomt en zal Gods Masterplan door ons heen in vervulling komen.
De vraag is nu hoe we weer aangesloten kunnen worden op de Bron van Liefde. Hoe kunnen we ons laten vullen met Gods Geest? Hoe kan de kloof overbrugd worden tussen God en de mens? Hoe kan de mensheid gered worden van de ondergang? Want de mens is hard bezig zichzelf te vernietigen als we zo door blijven gaan op aarde. Hoe kunnen we vrij worden van ons ego, die ons steeds omlaag trekt naar de lage energie, die niet in staat is om goddelijke orde en harmonie te scheppen?
Het antwoord op deze vragen komt van de Bron zelf. Het heeft te maken met het Masterplan.
Als we dit Masterplan eenmaal begrijpen,(En dan bedoel ik niet snappen met je verstand, maar tot inzicht komen en er in leven.) dan gaat het goddelijk Leven stromen en dat goddelijk Leven in ons gaat dan zorg dragen dat het Masterplan tot ontwikkeling gaat komen en tot vervulling komt.
Het is door overgave aan, vertrouwen op de LIEFDE en je ego loslaten.