Week boodschap

Live Healing, vrij van depressie, zorgen, angsten

Cursus leren bidden

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 25 gasten en geen leden online

Artikelindex

God moet zich aan Zijn wetten houden

kruis1De kosmische wetten die God in het leven heeft geroepen zijn onveranderlijk. Ze horen bij het Masterplan en God zelf kan Zich daar niet aan onttrekken zonder Zichzelf te verloochenen, wat Hij niet kan. God is die Hij is.
Toen de mens ervoor koos zijn eigen weg te gaan moest God zich terugtrekken van de mens, omdat Hij zich niet langer kon verbinden met de mens zoals voor de zondeval. Dit was echter onderdeel van het Masterplan. Het hoorde bij het leerproces. Het was een noodzakelijke stap tot het opleiden van zonen Gods.
Door deze stap van de mens kon God Zijn liefde en genade aan de mens onderwijzen en openbaren, wat onmogelijk zou zijn geweest als de mens niet zou hebben gefaald. De mens moest namelijk leren in afhankelijkheid van God te leven en moest leren wat liefde en genade is door ook de andere kant te ervaren. Dat is niet een leuke weg maar wel een noodzakelijke. Voor God zelf is dit ook niet altijd een leuke weg. Maar omdat God een hoge bestemming met de mens heeft moest God de mens laten gaan en zelf dingen laten ontdekken om tot een waarachtige bewuste keuze voor de Liefde te komen. God heeft de mens geschapen met een bewustzijn, een vrije wil.
Om de mens weer terug te krijgen in verbinding met God waren er twee dingen noodzakelijk:
1) De mens moet weer kiezen uit eigen vrije wil voor deze verbinding en afhankelijkheid van God
2) De kloof die was ontstaan tussen God en de mens moest overbrugd worden. De mens had immers duisternis toegelaten en God kan geen gemeenschap hebben met duisternis.
De enige manier waarop God de mens tot Zich kon trekken uit vrije wil is door Zijn onvoorwaardelijke Liefde te tonen. De mens moest gewonnen worden door Liefde. Dwang en manipulatie, regels en wetten, waarschuwing en dreiging brengt de mens nooit in een vrijwillige liefdesrelatie met God. Daarom dat de meeste vormen van religie de mens ook niet brengen in een liefdesrelatie met God. Ze zijn niet gebaseerd op de liefdesopenbaring van God.
God heeft op verschillende wijze Zijn liefde aan ons geopenbaard.
1) Door de schoonheid van de schepping. Veel mensen worden diep geraakt door de schepping. De schoonheid, de puurheid, de grootsheid, de volmaaktheid geven allemaal uiting aan de Liefde van God. Als je jezelf er voor opent dan zal God zijn Liefde op een heel persoonlijke manier via de schepping aan je openbaren. Hij gebruikt daarvoor de regenboog op een speciaal moment, de zonnestraal die doorbreekt door de wolken als een glimlach ter bemoediging, de vlinder op de muur of de sterren aan de hemel. Door de zang van een vogeltje kan je hart worden geraakt. Besef dat de schepping een uiting is van Gods Liefde voor jou. De schepping is veel persoonlijker dan je denkt. Let er maar eens op en laat je door God verrassen door Zijn schepping.
2) Het wonder van de geboorte. Het hele wonder van conceptie tot geboorte is een wonder. Als je hier naar kijkt en op je laat inwerken en je kijkt in de ogen van een baby dan sta je oog in oog met God. Je kijkt in de puurheid van de ziel en ziet God. God heeft Zijn Geest in de mens gelegd. Zijn Geest die mag uitgroeien tot een volwassen geestelijk wezen. God heeft Zijn stempel op de mens gelegd.
3) Dan heeft God Zijn liefde ook geopenbaard in je medemens. Door heel de geschiedenis van de mensheid zijn er mensen geweest die op een bijzondere wijze Gods Liefde hebben weerspiegeld en als taak hadden de mensheid terug te brengen tot God. Deze mensen worden soms na hun dood heiligen genoemd. Maar het zijn gewone mensen die iets hebben opgevangen van de glimp van God en deze hebben weerspiegeld in hun leven. Ook in jouw omgeving heb je deze mensen. Je moet er voor open staan, want God gebruikt mensen om Zijn liefde aan je te tonen. Deze mensen kunnen kleine kinderen zijn, het kan je moeder zijn, je collega, je buurman, de bakker, de glimlach van de vrouw in de bus. God weerspiegelt Zijn Liefde in je naaste. Ook jij mag de Liefde van God weerspiegelen naar je naaste toe.
Hoewel het fantastisch is dat God zich op deze wijze aan ons openbaart, is het niet voldoende om de kloof tussen God en de mens te overbruggen. De afstand lijkt onoverbrugbaar. De mens heeft op vele wijze geprobeerd deze kloof te overbruggen. Door extreme vormen van meditatie heeft de mens geprobeerd los te komen van zijn lichaam en zich met zijn geest te verbinden met God. Denk aan de kluizenaars, de pilaarheiligen en de woestijnvaders. Het kan echter nooit de bedoeling zijn dat de hele mensheid op deze manier moet gaan leven om weer in verbinding met God te komen. Andere religies bieden andere paden en manieren aan om weer in verbinding met God te komen en zo innerlijke rust en geluk te vinden.
Ademhaling technieken, meditaties, pelgrim reizen, discipline, voeding, initiaties, diverse cursussen, opleidingen, bijeenkomsten, gemeenschappen, enz. Er wordt heel veel aangeboden op de relimarkt om tot innerlijke rust en vrede te komen en tot eenheid met jezelf en de Bron. Er is geen einde aan de boeken die verschijnen en de een belooft nog meer dan de ander. En als iemand via die weg zijn vrede en rust heeft gevonden dan is die persoon zeer gezegend, maar ik ontmoet veel mensen die door de spirituele bomen het bos niet meer zien en verdwalen in de vele paden die worden aangeboden met net zoveel beloftes van rust en geluk. En als dan blijkt dat veel goeroes en geestelijke en spirituele leiders zelf een immoreel leven blijken te leiden dan raken veel mensen gedesillusioneerd.
Dat is waarschijnlijk ook de hoofdreden waarom de katholieke kerk mensen pas na hun dood heilig verklaren. Ieder mens, hoe zuiver en puur ook, kan weer vervallen in immoreel gedrag. Niemand is helemaal zuiver en puur. Mensen tegen wie wij zo opkijken, stellen vaak teleur als je ze beter leert kennen. We zijn allemaal mensen met onze eigen tekortkomingen en fouten. Ook grote voorbeelden hebben zwakke kanten in hun karakter en maken soms grote fouten. Het is dan ook zeer gevaarlijk om ons blind te laten leiden door geestelijke leiders. Dit heeft in het verleden geleid tot grote rampen. Denk aan de verschillende sektes die op verschrikkelijke wijze tot massale zelfmoord zijn gekomen, omdat hun leider dat noodzakelijk vond. Denk aan andere extremistische stromingen die hun volgelingen tot daden aanzetten waarvan ieder goed denkend mens weet dat het nooit Gods bedoeling kan zijn.
Maar als geestelijke en spirituele leiders zelf ook onvolmaakt zijn en hun fouten hebben, op wie kun je dan nog vertrouwen en wie kan ons helpen de weg tot God te vinden?
Als priesters, die God behoren te vertegenwoordigen op aarde, zelf op een verschrikkelijke wijze immoreel gedrag vertonen, hoe kunnen wij de kerk dan nog vertrouwen als weg tot God?
Het antwoord op deze vraag kunnen we vinden in de test waarop we: waar en onwaar, echt en onecht van elkaar kunnen onderscheiden. Ik heb dit eerder behandeld in het dit boekje.
Aan de vrucht kent men de boom.
Waarheid moet getoetst worden.
In de wetenschap wordt iets pas als bewezen beschouwd als hetzelfde experiment op verschillende plaatsen door verschillende mensen herhaald kan worden met dezelfde resultaten. Er moeten getuigen zijn.
Iemand kan wel zomaar iets roepen maar het wordt pas algemeen als waar aanvaard als het bewezen kan worden door herhaalbare experimenten.
Goud moet gezuiverd worden door het vuur waardoor alle onzuiverheden boven komen drijven en er uit geschept kunnen worden.
Geld moet gescand worden door een bepaald apparaat om te kijken of deze niet vals is.
Zo zijn er voor alle dingen procedures om te onderzoeken of het echt is of vals. Alles wat kostbaar is en van waarde is wordt namelijk nagemaakt.
Zo zijn er ook manieren om te toetsen hoe zuiver een mens is.
De beste persoon die iets kan vertellen over de zuiverheid van een mens is zijn partner of zijn kinderen. Deze maken de persoon dag en nacht mee. In goede en kwade dagen. ’s Morgens bij het wakker worden en na een vermoeide dag.
Als je mijn vrouw of kinderen vraagt of ik volmaakt ben hoeven ze daar niet lang over na te denken. Ze weten dat ik niet volmaakt ben en kunnen daar alles over vertellen.
Zo weet ik ook van mensen waar heel veel mensen tegenop zien, dat mensen die hen van heel dichtbij meemaken ook heel veel gebreken kunnen opnoemen.
Als je levens van spirituele leiders willen bestuderen dan moeten we eigenlijk mensen te spreken krijgen die 24 uur per dag met hen omgaan om te weten hoe zuiver ze zijn.
Probeer vanuit dit perspectief maar eens een volmaakt mens te vinden.
Toch bestaat er zo’n mens.
Er heeft in de geschiedenis een mens geleefd die minstens drie jaar lang 24 uur per dag door minstens 12 mensen is gevolgd, zonder dat iemand hem heeft kunnen betrappen op een fout of tekortkoming. Hij bleef onder zeer zware omstandigheden liefdevol en vergevingsgezind. Hij leefde in verbondenheid met God en vertelde niet alleen over Gods Liefde, maar liet deze ook zien in zijn leven. Hij liet zien hoe je volgens Gods oorspronkelijk plan over de schepping kon heersen. Hij liet zien hoe je de schepping kon genezen door Liefde. Hij genas mensen van al hun ziekte en kwalen die tot hem kwamen. Hij had gezag over ziekte, boze geesten, de natuur, de wind en de zee. Hij werd vanuit jaloersheid door list en bedrog door spirituele leiders opgepakt en veroordeeld, maar werd door de keizer officieel onschuldig verklaard. Onder druk van het volk werd hij veroordeeld tot de doodstraf en deze werd op een afschuwelijke wijze voltrokken. In dit alles bleef hij echter liefdevol en vergevingsgezind. Het leven, de daden, de woorden en de wijze van sterven hebben zo’n diepe indruk op zijn volgelingen achtergelaten dat zij de wereld zijn rondgereisd om zijn boodschap te verkondigen over heel de wereld. De volgelingen van deze man waren zo geraakt dat zij zelfs bereid waren hun leven hiervoor op te offeren. Deze leerlingen van deze man zijn uiteindelijk allemaal vanwege hun overtuiging om het leven gekomen. Maar de Liefde van God werd door de boodschap en de daden van deze volgelingen verspreid over de aarde. Helaas is deze boodschap al na korte tijd sterk afgezwakt en geworden tot een religie met weinig kracht en inhoud.
We praten hier natuurlijk over de persoon Jezus die door zijn leven en verkondiging van Gods Liefde de aanleiding is geworden tot de stichting van het christendom. Jezus heeft het christendom niet gesticht. Dat hebben mensen gedaan geruime tijd na de dood van Jezus.
De persoon Jezus maakt deel uit van het Masterplan. We hebben al eerder gezien dat de mens voorbestemd is voor een zeer hoge roeping, als zonen Gods, als partner van God. De mens zal worden als God in volkomen verbondenheid en afhankelijkheid van God. De mens en God worden één in Liefde. Om tot die eenwording te komen zal de mens moeten leren wat goddelijke liefde is. De enige van wie de mens dit kan leren is van God zelf. De wet ‘heb God lief boven alles en je naaste als jezelf’ die het eerste en belangrijkste gebod in de bijbel is, heeft geen enkele waarde als God de mens niet eerst lief heeft en hen die liefde voorleeft. Kinderen doen hun ouders na. Ouders kunnen van hun kinderen geen dingen verwachten die ze zelf niet doen.
God moest dus eerst Zijn onvoorwaardelijke goddelijke liefde tonen aan de mens voordat de mens zich kon openen voor deze liefde. Deze onvoorwaardelijke liefde kon pas tot volle openbaring komen na de val van de mens. God heeft deze onvoorwaardelijke Liefde aan de mensheid getoond door een groot risico te nemen en Zijn goddelijkheid af te leggen en af te dalen naar de mensheid als een kwetsbaar mens. Hij heeft heel bewust ervoor gekozen in onze zwakheid af te dalen in onze tijdruimte en het lijden van de mensheid op zich te nemen. Wij zien alleen de natuurlijke Jezus maar vanuit de kosmos gezien is Jezus afgedaald vanuit de goddelijke dimensie naar de aardse dimensie om vanuit onze tijdruimte een brug te slaan naar de goddelijke dimensie. Wetenschappelijk gezien kun je zeggen dat Jezus een whormhole heeft gecreëerd naar de goddelijke dimensie.
Een wormhole, ofwel wormgat, is een theoretische mogelijkheid om in de tijd te reizen naar andere dimensies of plaatsen in het universum. De nieuwe inzichten van Einstein over tijdruimte en zwaartekracht geven theoretische mogelijkheden om in de tijd te reizen. Er kunnen theoretisch tijdbruggen zijn in de ruimte om naar een andere dimensie of plaatsen te gaan.
Jezus heeft door Zijn zuiver leven en onschuldig sterven een weg gecreëerd naar de goddelijke dimensie. Jezus heeft dit kunnen doen omdat Hij niet een gewoon mens was, maar rechtstreeks kwam vanuit de goddelijke dimensie. Uiterlijk gezien was Jezus een gewoon mens maar uit zijn leven, daden en woorden blijkt Jezus een bijzonder mens te zijn, met een bijzondere boodschap en bijzondere krachten. Jezus heeft ons de onvoorwaardelijke Liefde van God geopenbaard door Zijn eigen leven, lijden en sterven.
Jezus is heel bewust de weg van het lijden gegaan om ons de onvoorwaardelijke liefde te openbaren. Jezus is gekomen als een dienaar. Als een baby in een stal. Hij ging om met zondaars en bood mensen liefde, vergeving, genezing en bevrijding aan en bracht een boodschap van een koninkrijk van liefde. Ook naar zijn volgelingen toonde hij zich als een dienaar.
Er zijn veel geestelijke en spirituele leiders opgestaan in de geschiedenis, maar niemand is zonder zonden geweest. Behalve de zoon van God, Jezus.
Niemand heeft de weg naar God voor de mensheid kunnen creëren dan Jezus alleen. Het was zijn taak dit te doen.
Dit wormgat naar God die Jezus heeft gecreëerd zien we terug in de bijna-doodervaringen van mensen. Na overlijden komen mensen in een donkere omgeving met een tunnel naar het licht. Deze tunnel is het wormgat wat Jezus voor ons heeft gemaakt. De mens heeft de keus deze weg in te slaan, maar is niet verplicht dit te doen.
Er is nu een mogelijkheid met God in contact te komen via de weg die Jezus heeft vrijgemaakt. Deze weg is de innerlijke weg van genade. Wij kunnen en hoeven dit wormgat niet meer te boren door goede werken, meditaties, yoga oefeningen of gebeden. Het is juist overgave vanuit dankbaarheid aan deze onvoorwaardelijke liefde van God die ons in Jezus is geopenbaard dat we God mogen ontmoeten en ons met God kunnen verenigen.
Vanuit dit perspectief begrijpen we ook beter de omstreden uitspraak van Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij”. Deze uitspraak is geen arrogante uitspraak van iemand die zichzelf belangrijk vindt. Het is een liefdevolle aanwijzing van Jezus naar de weg tot God. Hij geeft zijn leven om voor ons de weg vrij te maken, om vanuit de kosmos een mogelijkheid te creëren om in het koninkrijk van God te komen. Een innerlijke weg naar God, door Jezus.
Door deze Liefde van God geopenbaard via Jezus te aanvaarden, ontvangen we diepe vergeving, reiniging en genezing en ontvangen we de Geest van God in ons binnenste, waardoor we weer in staat zijn te leven in onze oorspronkelijke roeping vanuit verbondenheid met God.
De verbinding met God wordt hersteld zoals deze was in het begin. Vanaf nu kan herstel en genezing beginnen en komen we in onze oorspronkelijke goddelijke bestemming.
Vanuit deze innerlijke verbondenheid met God, vanuit Liefde kan Gods Geest door ons stromen en kan er herstel plaatsvinden in ons leven en op aarde.
Vanuit deze verbondenheid met God mogen wij gaan werken aan Gods koninkrijk van Liefde hier op aarde. Niet door vreselijk ons best te doen maar door innerlijk de verbinding vanuit Liefde aan te gaan met God via de weg van Jezus.
Door niet meer eigenwijs te zijn maar te leren luisteren naar de Heilige Geest in afhankelijkheid en overgave en steeds te zoeken naar het Masterplan in ons leven. Dan gaan we meebouwen aan het koninkrijk van Liefde en gaan we wonderen ervaren in ons leven. Want als we volmaakt in Gods Liefde staan, gaat het universum met ons meewerken en zijn alle dingen mogelijk.
De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods.
Verlang jij te stappen in het plan van God voor je leven en verlang jij expressie te geven aan Gods liefde in je leven vanuit verbondenheid met Gods Liefde?
Verlang jij je ego gerichte leven op te geven en te gaan voor de hoogste weg van Liefde vanuit verbinding met God.
Verlang jij je ego gerichte leven op te geven en te leven voor het Masterplan, het goddelijke plan voor je leven? Het dienen van God en je naaste en samen te bouwen aan een koninkrijk van Liefde waarin alle dingen mogelijk zijn, zolang het maar uit zuivere Liefde is.
Als je eenmaal die diepe verbondenheid met God ervaart zijn alle dingen mogelijk. Vanuit die innerlijke verbinding, via de weg van Jezus, is het veilig je in de spirituele wereld te begeven. Jezus beschermt ons voor de duistere krachten. En zolang we via Jezus gaan, die volmaakt in de liefde is, hoeven niet bang te zijn dan onze eigen onzuiverheid ons in gevaar brengt.
Als we bidden en zegenen via Jezus zijn we er zeker van dat we de zuivere stroom van God doorgeven en ontvangen.
Alle andere wegen zijn altijd in min of meerdere mate onzuiver vanwege onze eigen onvolmaaktheid.
Maar het is juist dit Masterplan van God die de mens in staat stelt, via Jezus, volmaakt de liefde van God te ontvangen, door te geven en in onze goddelijke bestemming te komen die eerst voor ons was afgesloten.
Via Jezus komen ook alle goddelijke zegeningen naar ons toe die we vanuit onszelf ons nooit kunnen toe-eigenen door onze tekortkomingen. Dat heet genade.
De wet van oorzaak en gevolg, het karma geldt niet langer meer zodra we via Jezus tot God naderen. De vloek van oorzaak en gevolg van onze daden en die van onze voorouders wordt verbroken en we ontvangen een nieuw goddelijke leven, zuiver zonder fouten en tekortkomingen. Onze geest is gezuiverd en gereinigd en onze ziel en lichaam komt vanuit de herstelde geest tot genezing.
Omdat we via Jezus tot God naderen en niet op onze eigen kracht door meditatie, zuivere wandel, of geestelijke oefening tot God naderen hoeven we ook niet langer onze best te doen en mogen we gewoon onszelf zijn.
Juist dit gegeven dat we geliefd zijn zoals we zijn en aanvaard zijn met al onze fouten en tekortkomingen geeft diepe innerlijke rust en vrede. We mogen bij God komen zonder angst of veroordeling en de onvoorwaardelijke Liefde toelaten, waardoor genezing en heling ons leven binnenstroomt en we eindelijk ons kunnen richten op onze oorspronkelijke taak.
Onze gaven en talenten ontwikkelen vanuit liefde en tot zegen zijn voor God en onze naaste en meewerken aan een wereld vol van Liefde.