Inleiding
Engelen in de Bijbel
Verschijning van engelen
Taak van engelen
Gevallen engelen, satan en demonen
Exorcisme, uitdrijven boze geesten, entiteiten of demonen

 

Inleiding

engelEntiteiten of engelen zijn wezens met een bewustzijn die ons kunnen omringen en beïnvloeden vanuit een dimensie die niet rechtstreeks is waar te nemen door onze zintuigen. Wij hebben allemaal engelen om ons heen.

Soms kun je een aanwezigheid ervaren die je niet goed kunt thuisbrengen. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Deze spirituele wereld is net zo reëel als de voor ons met onze zintuigen waarneembare aardse werkelijkheid. Ook in deze geestelijke wereld gelden de universele wetmatigheden. Net zoals op aarde de mensen, zijn ook deze entiteiten of geestelijke wezens niet allemaal goed of slecht maar zijn er veel verschillende soorten krachtvelden om hen heen. Het is dan ook zaak niet zomaar contact te zoeken met deze wezens zonder te weten waar je mee bezig bent. Zelfs als ze zich aan je opdringen en zich aan je bekend maken is waakzaamheid geboden. Zelfs een zogenaamd lichtwezen kan negatieve bedoelingen hebben en jou voor zichzelf willen gebruiken om door jou heen meer macht en invloed te krijgen op aarde. Veel mensen die zich overgeven aan, of zich laten leiden door entiteiten worden geheel van hen afhankelijk en worden zo tegengehouden om een persoonlijke relatie met God te krijgen. Veel entiteiten erkennen God niet en willen zelf zoveel mogelijk macht krijgen. Er bestaan entiteiten die God wel erkennen. We noemen deze ook wel engelen. Deze boodschappers brengen mensen altijd in contact met God en Jezus. Ze zoeken nooit hun eigen wil of macht voor zichzelf. Hieraan kun je dan ook de zuiverheid van de entiteiten testen. Als ze je niet dichter bij God brengen en zichzelf steeds verder terugtrekken, zijn ze niet uit God en zoeken ze eigen eer.

 

Engelen in de Bijbel

In de bijbel lezen wij dat engelen net als wij door God geschapen wezens  zijn. Ze hebben als taak God en de mensen te dienen.
Hebreeën 1:14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?
Omdat engelen, boodschappers van God zijn moeten we nooit een relatie met entiteiten aangaan, zelfs niet met engelen maar altijd rechtstreeks contact met God zoeken. Alleen Hij is puur zuiver en volmaakt in Zijn wezen.
Ook de engelen zijn net als de mensen geschapen met een vrije keuze omdat alleen een vrije wil de mogelijkheid heeft om liefde te produceren.
Deze vrije wil heeft ook een keerzijde. Een vrije wil maakt een wezen per definitie gevoelig voor egocentrische keuze. Het is van het begin de bedoeling van God om ons spiritueel op te voeden opdat wij bestand zouden zijn tegen deze verleiding opdat wij onder Gods leiding zouden groeien naar spiritueel volwassen geestelijke wezensdie in staat zouden zijn deze verleiding te weerstaan en volledig vanuit de liefde zouden leven.
Ook van de engelen die in een andere dimensie geschapen zijn, zijn er die zich hebben afgescheiden van God en die nu "voor zichzelf" zijn begonnen.
Judas 1:6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden;
Deze gevallen engelen kunnen zich op velerlei manifesteren, zowel als duistere geesten als engelen des lichts. Ze zijn echter altijd bezig hun eigen macht te vergroten. Ze proberen de zielen van de mensen aan zich te onderwerpen en hen op die manier af te houden van hun oorspronkelijke bestemming, spirituele volwassenheid en eenwording met God. God echter heeft in Zijn liefde Zijn zoon Jezus naar de aarde gezonden om de mens te verlossen van deze entiteiten en ons weer terug te brengen bij God onze hemelse Vader. Door het geloof in Jezus ontvangen we de Heilige Geest in ons leven die ons boven deze entiteiten stelt en ons een rechtstreeks contact geeft met God van waaruit we mogen leren leven volgens God oorspronkelijk plan.
Elke andere poging om in contact met God te komen buiten Jezus Christus om brengt ons in contact met geestelijke entiteiten die er op uit zijn ons in hun macht te krijgen. Het is voor ons mensen heel moeilijk om daarin licht en duisternis van elkaar te onderscheiden omdat ook lichtwezens een duistere en onzuivere bedoeling kunnen hebben. Jezus heeft door Zijn leven op aarde bewezen volledig in Gods liefde te wandelen. Hij is volledig betrouwbaar en breng ons veilig bij God.

Verschijning van engelen

Wereldwijd en door alle eeuwen heen hebben mensen ervaringen met verschijningen van engelen. Je vind deze ervaringen terug in de literatuur, de kunst en muziek door alle eeuwen heen.
Deze verschijningen lopen uiteen van levensveranderende goddelijke ontmoetingen tot bijzondere ontmoetingen met mensen die later engelen bleken te zijn of als zodanig zijn ervaren. Er zijn vele verhalen bekend van bovennatuurlijke uitreddingen waarbij engelen een rol hebben gespeeld.
Engelen kunnen onzichtbaar hun werk doen, ze kunnen verschijnen in menselijke gedaante of als een overweldigende boodschapper van God. Ze zoeken nooit aandacht voor zichzelf en willen geen eer en aanbidding ontvangen,

 • Engelen als mensen.
  In de Bijbel lezen we in genesis 18 en 19 het verhaal van engelen die in mensengedaante bij Abraham en Lot op bezoek gingen. Ze aten en dronken en werden gewoon door mensen waargenomen. Nadat ze de boodschap van God hadden overgebracht en hun taak hadden volbracht verdwenen ze weer. Ook in het nieuwe testament wordt erop gewezen dat engelen soms in gewone mensgedaante tot ons komen. Het is dan zaak hen gastvrij en vriendelijk welkom te heten. Omdat iedereen deze engel kan zijn en wellicht ook is roep de bijbel ons op altijd deze houding naar iedereen te hebben.
  Hebreeën 13:2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.
 • Engelen als onzichtbare gids
  De meest van de tijd zullen engelen ons onzichtbaar op de achtergrond dienen. Volgens de bijbel hebben we allemaal in onze kindertijd een persoonlijke begeleidende engel. Het kan zijn dat deze engel ons verlaat als we ouder worden en bewust verkeerde keuzes maken.
  Mattheüs 18:10 Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.
 • Engelen als indrukwekkende verschijningen.
  Als een engel zich laat zien is het een indrukwekkende verschijning. Mensen voelen zich klein zondig en angstig omdat engelen de dragers zijn van de heerlijkheid en de macht van God. Het eerste wat engelen dan ook doen is mensen gerust stellen.
  En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: (Lucas 2:9-10 )

Taak van engelen

Het woord engel betekend letterlijk boodschapper, vertegenwoordiger of ambassadeur. Een engel is een door God gezonden entiteit om ons te helpen op onze levenspad. Ze helpen en dienen ons, ze brengen boodschappen van God over en ze strijden voor ons tegen duistere machten. Engelen zijn persoonlijkheden en hebben namen zoals Gabriel en Michael. Ze laten zich echter nooit aanbidden maar wijzen mensen erop dat zij God moeten aanbidden.
En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. (Openbaring 19:10 )
Engelen worden door God door ons gebed in beweging gezet maar in ons gebed moeten wij ons altijd richten tot God en nooit rechtstreeks  tot engelen. Engelen krijgen hun opdrachten altijd rechtstreeks van God.
Hebreeën 1:14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?
Er zijn ook veel verhalen bekend van mensen die door wonderlijke ingreep van engelen van de dood zijn gered.

Gevallen engelen, satan en demonen

Gevallen engelen zijn engelen die aan hun oorsprong ontrouw zijn, uit de hemel zijn geworpen en voor zichzelf zijn begonnen. Deze entiteiten hebben hun oorsprong in God en hebben dus ook veel kennis van de hemelse dingen. Hun diepste motivatie is onzuiver  Ze zoeken eer en macht voor zichzelf. Ze doen dit door misleiding of door angst.
Als misleiding doen ze zich voor als gidsen, engelen van het licht, waarzeggende geesten, of geesten van overleden personen, . Hun aard is liegen en bedriegen op een subtiele manier. Ze vermengen hun  kennis van de geestelijke wereld met een klein beetje misleiding waardoor naïeve mensen onder indruk raken en hen gaan vertrouwen en zo afhankelijk gaan worden en bestuurbaar voor hun onzuivere bedoelingen. Ze zijn goed georganiseerd en kunnen groepen mensen, volken stammen en zelfs hele naties beïnvloeden.
Via de angst doen ze zich voor als demonen, boze geesten, poldergeesten, kwelgeesten, klopgeesten, veldgeesten, duivels, allerlei stemmen, manipulatie via geesten van overleden mensen. Door angst houden ze mensen in hun greep en worden zo een speelbal voor hun onzuivere bedoelingen. Eenmaal in hun macht kunnen ze de mensen de meest verschrikkelijke dingen laten doen.
Gevallen engelen zijn te herkennen doordat ze altijd bezig zijn met het vergroten van hun macht. Dit doen ze ook door mensen onder hun invloed te onderwijzen in de geestelijke wereld en hen zo meer macht te geven op aarde. Onder de misleiding van zelfontplooiing en zelfverwezenlijking brengen ze de mensen onbewust in de val van hun onzuiver koninkrijk.
Engelen uit God zetten nooit zichzelf of de mens centraal maar zoeken steeds de wil en de eer van God de Schepper en brengen de mens weer in contact met God en zo in hun oorspronkelijk plan. Ze wijzen de mens op God en helpen de mens God te aanbidden in waarheid en geest. Ze erkennen Jezus Christus als hun heer en de weg tot God.
Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. (1 Johannes 4:1-3)

Exorcisme, uitdrijven boze geesten, entiteiten of demonen

Eenmaal onder invloed van negatieve entiteiten kan men daar vaak heel moeilijk weer vrij van komen. Het zijn sterke machten en laten hun eenmaal ingenomen gebied niet zomaar weer los. Deze invloed kan in sterkte enorm verschillen en kan vormen aannemen van af en toe lastig gevallen worden bijvoorbeeld door stemmen tot extreme vormen van bezetenheid waarbij men psychisch en/of lichamelijk aangevallen wordt en gedwongen wordt tot bepaalde handelingen.
Men kan hier vrij van komen door Jezus Christus. Jezus heeft toen Hij op aarde was mensen bevrijd van boze geesten en heeft deze macht gegeven aan zijn volgelingen om in Zijn naam boze geesten uit te drijven.
Lucas 11:20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.
Lucas 9:1 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen.
Marcus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven

Soms is het voldoende om je in gebed tot Jezus te richten en Hem te vragen je te bevrijden van deze negatieve entiteiten maar vaak is het nodig om hulp te zoeken bij mensen die ervaring hebben in bevrijding. Bevrijding is ook vaak een proces waarbij gekeken moet worden naar hoe, waar en waarom deze entiteiten invloed hebben op iemands leven. Vaak moeten mensen zelf eerst keuzes maken voordat bevrijding mogelijk is.
Heb je last van negatieve entiteiten en zoek je hulp dan kun je je richten tot een evangelische of pinkstergemeente bij jou in de buurt. Zij hebben vaak enige ervaring in bevrijding of kennen mensen die hierin veel ervaring hebben.
Voor adressen voor hulpverlening zie onderstaande linken
http://www.bevrijdingeninnerlijkegenezing.nl/index.php/wat-is-bevrijdingspastoraat

http://www.pastoralehulpverleningjongeren.nl/

https://www.vrijzijn.nl/