Voorspellende of spirituele droom.

inleiding
voorspellende droom
waarschuwende droom
openbarings droom
bemoedigende of troostende droom
Gods verschijning in dromen
waarom Jezus niet droomde
conclusie

Inleiding

jakobsladderVoorspellende dromen zijn dromen die informatie lijken te bevatten over dingen die nog staan te gebeuren. De dromer weet vaak intuïtief dat deze droom iets heeft te betekenen en zich onderscheid van de gewone verwerkingsdroom.
Hoewel we voorzichtig moeten zijn met het uitleggen van dromen is het verschijnsel voorspellende dromen wetenschappelijk onderzocht en blijft na serieus onderzoek voldoende argumenten bestaan om aan te nemen dat via dromen soms toekomstige gebeurtenissen aan ons worden meegedeeld. De parapsychologie onderzoekt dat verschijnsel maar geeft er geen verklaring voor.

Voorspellende dromen komen net als andere dromen vaak in symbolen maar soms ook als een reële film. De vraag is wat de reden van deze dromen zijn en wat de dromer met deze gegevens moet doen. Kan de dromer de toekomst veranderen en voorkomen dat bepaalde dingen gebeuren of zijn de dromen slechts een waarschuwing of een bevestiging voor de dingen die gaan komen?
Het probleem van veel dromen is dat deze vaak pas achteraf als voorspellend zijn aan te merken. Toch zijn er ook gevallen bekend waarbij de dromer heeft kunnen ingrijpen in bepaalde situaties om de voorspelde ramp te kunnen voorkomen. In dat geval diende de droom als een waarschuwing.
De kunst is dan ook om te leren luisteren naar boodschappen die via de droom tot ons komen en daar iets mee te doen.
Ook de "gewone" verwerkingsdromen kunnen boodschappen in zich hebben die ons iets willen leren en waar we iets mee moeten doen. Ze zijn een spiegel van onze ziel en geven aan waar we soms onbewust mee bezig zijn.

Naast de voorspellende droom bestaat er ook de spirituele droom waarin in bredere zin informatie wordt ontvangen of kontakt is met de spirituele wereld. Dit hoeft niet voorspellend te zijn maar kan ook troostend, genezend of onderwijzend zijn.

Dromen en de Bijbel

De voorspellende of spirituele droom komt in de bijbel veelvuldig voor.

voorspellende droom

Een bekend voorbeeld is dat van Jozef, de zoon van Jacob. Hij droomde over zijn eigen toekomst (in symbolen) die ook wonderbaarlijk is uitgekomen.
Genesis 37:9 En hij (Jozef) had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer.
Jozef is gehaat door zijn broers, als slaaf verkocht aan Egypte en later op wonderlijke wijze onderkoning geworden waardoor zijn eigen broers zich voor hem moesten buigen.
Jozef bleek ook dromen te kunnen uitleggen. Dit heeft hem geholpen om onderkoning te worden.
zie Genesis 41:11-15

waarschuwende droom

God spreekt soms in dromen om mensen te waarschuwen voor dingen die gaan komen zodat mensen voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.
Een voorbeeld hiervan zien we bij de Farao die erg verontrust was over de dromen die hij kreeg. Hij wist intuïtief dat deze iets te betekenen hadden maar wist niet wat. Jozef die in kontakt stond met God kon namens God de betekenis van deze dromen doorgeven waardoor een ramp afgewend kon worden en Egypte voor bereid kon worden op de komende droge periode en hongersnood. (zie Genesis 41)

Ook Jozef de man van Maria kreeg een waarschuwende droom waardoor hij met zijn gezin kon vluchten voor het naderend gevaar.
Mattheüs 2:12 En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug.

Pilatus die Jezus zou veroordelen werd door zijn vrouw gewaarschuwd dit niet te doen. Zij had over Jezus gedroomd.
Mattheüs 27:19 Terwijl hij nu op de rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem de boodschap: Bemoei u toch niet met die rechtvaardige, want ik heb heden in een droom veel om Hem geleden.

toekomst openbarende droom

Soms openbaren dromen dingen die in de toekomst staan te gebeuren. Dit kan een nabije toekomst zijn maar ook een verre toekomst tot wel duizenden jaren vooruit.
Koning Nebukadnessar droomde een droom die hem verontruste. Ook hij wist intuïtief dat deze droom iets betekende. Omdat hij zeker wilde zijn dat hij de juiste uitleg kreeg. Vroeg hij zijn wijze mannen zowel zijn droom als de uitleg daarvan te vertellen. Dit konden de wijze mannen niet behalve Daniel die in kontakt stond met God.
Daniël 2:28 Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart; Hij heeft de koning Nebukadnessar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw legerstede voor ogen kwamen, waren deze:
(Overigens werd de droom en zijn betekenis aan Daniel in een droom geopenbaard.
Daniël 2:19 Toen werd de verborgenheid aan Daniel in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniel de God des hemels; )
Gideon werd bemoedigd aan tevallen toen hij een droom opving die zijn vijanden hadden gedroomd, namelijk dat hun leger overwonnen zou worden
Richteren 7:13 Toen Gideon aankwam, vertelde juist een man een droom aan zijn makker en zeide: Ik heb een droom gehad; zie, een gerstebroodkoek rolde de legerplaats van Midjan binnen, kwam tot aan de tent, stootte die om, zodat ze neerviel, en keerde ze onderstboven, en daar lag de tent

bemoedigende troostende droom

Via de droom kan God mensen bemoedigen en troosten door te laten zien dat Hij alles in Zijn hand heeft en dat alles goed gaat komen. De wetenschap dat God met ons is geeft diepe troost vrede en rust en kracht om door te gaan.
Jacob was op de vlucht voor zijn broer die hem om wilde brengen vanwege zijn bedrog. Ondanks deze niet goed te praten daad van Jacob liet God hem niet in de steek. In een droom liet God Jacob zien dat Hij met hem mee zou gaan.
Genesis 28:12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder.

Gods verschijning in dromen

God kies vaak de droom uit om zich aan mensen te openbaren omdat we in deze toestand vaak ontvankelijker zijn.
Numeri 12:6 Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.
1 Koningen 3:5 Te Gibeon verscheen de Here aan Salomo des nachts in een droom, en God zeide: Vraag; wat zal Ik u geven?

Waarom Jezus niet droomde?

God openbaart zich aan mensen via de droom omdat we in deze toestand ontvankelijker zijn in onze geest. Ons onderbewustzijn komt boven en via dat onderbewustzijn kunnen we boodschappen ontvangen.
Jezus had geen onderbewustzijn. Hij was zich zijn onderbewustzijn bewust. Hij was volmaakt een met zichzelf en met God en had een open relatie met God. Hij leefde vanuit God en in God. God had geen droom nodig om Zich aan Jezus te openbaren.
Jezus zag God van aangezicht tot aangezocht zonder bedekking.
Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien;
Jezus kon dan ook net als God zeggen Ik Ben
Johannes 8:58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik.
Eens komt er een tijd dat ook wij niet meer in symbolen en in dromen iets van God opvangen maar eens zullen ook wij God aanschouwen in Zijn volle heerlijkheid zonder bedekking.
1 Corinthiërs 13:12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

conclusie

God spreekt vaak tot mensen via dromen. Dit kunnen zowel ongelovigen als gelovige mensen zijn. Vaak komen deze boodschappen tot ons via symbolen maar soms is er ook sprake van een reële droom waarvan de betekenis heel helder is. We zullen moeten leren luisteren naar dromen en God vragen om hulp hierbij.
De droom is een hulpmiddel. Lang niet iedereen ontvangt boodschappen in de droom en de uitleg is ook niet altijd duidelijk. Uiteindelijk gaat het erom dat we net als Jezus leren vanuit ons bewustzijn Gods stem te verstaan. Jezus wil ons hierbij helpen door Zijn Geest.