Week boodschap

Het innerlijk paradijs

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 18 gasten en geen leden online

God als liefhebbende Moeder, God als Mama.

Meestal wordt God voorgesteld als een Man. Hij is de Schepper van de wereld, de Rechter die het eindoordeel velt, de liefdevolle Vader, de Herder, onze Held de Verlosser en Bevrijder. God is naar de aarde gekomen in Jezus Christus, ook weer als man. Jezus wordt gezien als de Bruidegom die Zijn bruid komt bevrijden. De mannelijke kant van God is vaak oververtegenwoordigd.

baby borstToch laat de Bijbel God ook zien als Vrouw en als Moeder. Bij God is de mannelijke en vrouwelijke energie volmaakt in evenwicht.
Hieronder wil ik aantonen dat we God ook als Vrouw en als Moeder mogen zien en velen van ons hebben dat ook nodig om tot een hersteld Godsbeeld te komen en tot innerlijke genezing.

Het eerste vers waarin God heel expliciet Zijn vrouwelijke kant en vrouwelijke schoonheid laat zien is het vers waarin God de mens schiep. Genesis 1: 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
Hier kan niemand onderuit. God schiep de vrouw naar Zijn/Haar beeld. God scheidde Zichzelf in mannelijk en vrouwelijk en plaatste het mannelijk deel van Zichzelf in de man en het vrouwelijk deel van Zichzelf in de vrouw en bracht hen samen om een harmonie te vormen.

 

Heel de Maria verering in de katholieke kerk is ontstaan vanuit het verlangen naar het vrouwelijk aspect van God. De katholieke kerk weerspiegelde uitsluitend het mannelijk deel van God en was daarom in onbalans. Vanuit die leegte is er een behoefte ontstaan naar een vrouwelijk vorm van God. Maria kwam daarvoor het meest in aanmerking als moeder van Jezus.
Dat is niet verwonderlijk. Ieder mens heeft behoefte aan een moeder. De liefdevolle zorg, de tederheid, het begrip, de zachtheid. Kortom de moederliefde. God echter openbaart Zich wel degelijk als vrouw en als moeder. Om dit duidelijk te maken wil ik hieronder God als Vrouw benaderen en dit ondersteunen met teksten uit de Bijbel.

God als Vrouw en Moeder.

Eigenlijk zien we God als vrouw al in het eerste vers in de Bijbel.
Gen 1: 1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
In de grondtekst staat dat Gods Geest broedde over de wateren. God was zwanger van de schepping. Heel het scheppingsproces is het beeld van een barende Vrouw. Je kunt zeggen dat de mens, Adam en Evan, uit God is geboren.
Jezus zelf legt hier de nadruk op in Johannes
Joh 1: 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn
Joh 3: 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest

Als Jezus ons benadrukt dat we uit God geboren zijn dan legt Jezus gelijk de nadruk op God als Moeder. Want als je denkt aan een geboorte dan denk je aan een barende vrouw en niet aan een man.
De band tussen een moeder en een pasgeboren kind is uniek. Petrus gaat daar verder in op God als Moeder en moedigt de gelovigen aan om te gaan drinken uit de borst van Moeder God.
baby borst31 Petr 2:2en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, 3 indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is
Zo stellen we ons God niet vaak voor. Maar dit beeld is zo essentieel, zo noodzakelijk. Als een baby deze moederliefde in het begin moet missen heeft dat grote gevolgen voor de rest van zijn leven. Willen we evenwichtig opgroeien als geestelijk mensen dan zullen we God als moeder moeten leren aanvaarden en leren de tedere Moederliefde in ons op te nemen. We horen nog wel eens getuigenissen hoe mensen genezing ontvangen door op schoot van hun hemelse Vader te zitten. Maar ik heb nog nooit een getuigenis gehoord van iemand die genezing ontving door te drinken uit de borst van hun hemelse Mama. En toch spreek de Bijbel daar over. Ook in de psalmen.
ps 131: 2 Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend kind is mijn ziel in mij. 3 Israël hope op de HERE van nu aan en voor immer.
Ook in Jesaja staat duidelijk het beeld van God die Haar kind aan de borst legt.
Jes 66: 10 Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt, opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst, 11 opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst. 12 Want zo zegt de HERE: Zie, Ik doe haar de vrede toestromen als een rivier en de heerlijkheid der volken als een overvolle beek; dan zult gij zuigen, gij zult op de heup gedragen en op de knieën gekoesterd worden. 13 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten, ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden

We zien ook het verdriet van God als Moeder als Haar kinderen de verkeerde weg op gaan.
Mat 23: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.
God de volmaakte Moeder.
Jes 49: 15 Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet.

De Heilige Geest wordt in de Bijbel ook vaak meer op een vrouwelijk manier beschreven. Jezus heeft het over de Trooster als Hij het over de Heilige Geest heeft.
Joh 14: 16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
De Heilige Geest wordt ook weergegeven als een lieflijke duif. Dit laat ook de vrouwelijke kant van God zien. De lieflijkheid, het intuïtieve. Mat 3: Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.

De vraag rijst dan. Mogen we Mama tegen God zeggen?

Wellicht heb je traumatische ervaringen met mannen en vaders gehad en vind je het heel moeilijk om God als man en vader te zien. Voor jou kan het heel helend zijn om God als Vrouw en Moeder te benaderen. En dat mag. Want God is beide en we mogen God benaderen op een wijze die voor ons veilig voelt. God is Liefde en wil ons helen. Voor deze heling hebben we zowel goddelijke Vaderliefde als Moederliefde nodig. Het kan zijn dat je bent opgegroeid met een heel verwrongen en scheef Godsbeeld. Je mist de lieflijkheid, de tederheid, de zachtheid en de zorgende liefde van God. Voor jou is het ook heel helend om God als Moeder toe te laten en Haar liefde op te nemen.

Als we ons maar realiseren dat God niet enkel mannelijk maar ook niet enkel vrouwelijk is. God is dus geen godin. God heeft ook een vrouwelijk kant en als we juist daar behoefte aan hebben mogen we deze vrouwelijke, deze moederliefde van God tot ons nemen en ons laven aan Haar borst.

De Bijbel besluit met een vers waarin juist de vrouwelijke kant van God ons uitnodigt te komen en te drinken. Ook ik wil daarmee besluiten en je uitnodigen om deze Moederliefde van God tot je te nemen en toe te laten en zo heling te ontvangen en in evenwicht te komen in je leven.

Openbaringen 22: 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.