De vraag waarom God JOU heeft geschapen is de belangrijkste vraag die er bestaat. Het antwoord wat jij daarop geeft bepaalt de richting van je leven. Het ligt ten grondslag van alle keuzes die je maakt in je leven en bepaalt het doel van je bestaan. Het is dus een zeer belangrijke vraag.

De vraag waarom God JOU heeft geschapen is de belangrijkste vraag die er bestaat.
Het antwoord wat jij daarop geeft bepaalt de richting van je leven. Het ligt ten grondslag van alle keuzes die je maakt in je leven en bepaalt het doel van je bestaan.
Het is dus een zeer belangrijke vraag.
De vraag bestaat uit twee delen.
De eerste vraag waar we een antwoord op moeten zoeken is de vraag waarom God de mensheid als geheel heeft geschapen.
De tweede vraag is waarom God heel specifiek JOU heeft geschapen. Had God niet genoeg aan al die andere mensen?
Ik heb bovenstaande vraag gesteld aan mijn nieuwsbrieflezers en dit bracht een stormvloed aan reacties op gang. Ik heb nog nooit zoveel reacties gehad op mijn nieuwsbrief als op deze vraag. Het houdt ons blijkbaar allemaal erg bezig.
De reacties die ik binnen heb gekregen zijn ontroerend. Ze zijn heel eerlijk, vol vragen, twijfel, maar soms ook ontroerend mooi vanuit het hart geschreven vanuit een openbaring van Gods Liefde.
Ik heb nadrukkelijk gevraagd om geen theologisch antwoord te geven maar een antwoord vanuit het hart. De meeste hebben dit begrepen waardoor ik hartverwarmende antwoorden heb gekregen.
Download gratis het boekje in pdf hier onder of klik verder om het artikel online te lezen.

Een kleine donatie wordt op prijs gesteld
https://agapecoach.nl/doneer/

Ik heb de antwoorden in onderstaande categorieën ingedeeld.

 
a)    Ik weet het niet (14%)
b)    Ik geloof niet dat God een speciale bedoeling heeft (4%)
c)    God heeft wel een doel voor mij maar ik weet niet welk.(22%)
d)    Ik weet wat mijn taak op aarde is (36%)
e)    God heeft mij geschapen omdat Hij van me houdt. (13%)
f)    Geeft een antwoord op de vraag waarom God specifiek JOU heeft geschapen voorbij taak (11%)


Als we gaan nadenken over waarom God specifiek JOU heeft gemaakt moeten we gaan denken vanuit het hart van God.
Waarom zou God behoefte hebben om JOU te maken?
Waarom heeft God een kinderwens?
Als je deze vraag stelt komt het gelijk al wat dichterbij. Want velen van ons herkennen die kinderwens. Waar komt die wens vandaan? Verlangen wij naar kinderen zodat ze iets voor ons kunnen doen? Verlangen wij naar kinderen zodat wij ze een taak kunnen geven? Verlangen wij naar kinderen om ons huis schoon te maken, om ons in onze oude dag te kunnen verzorgen of om ons bedrijf over te nemen? Verlangen wij naar kinderen om onze status te verhogen of om erbij te horen?
Uiteraard kunnen verschillende van deze motieven meespelen maar we zullen het waarschijnlijk wel met elkaar eens zijn dat die motieven niet onze hoofdmotieven mogen zijn.
Het enige gerechtvaardigde motief voor een kinderwens is liefde.
En als wij als onvolmaakte mensen al tot deze conclusie kunnen komen door gewoon in ons eigen hart te kijken. Hoeveel te meer mogen we van God verwachten dat Zijn enig motief om naar ons te verlangen pure Liefde is.

Daarmee vallen alle doelen en taken waarom God JOU gemaakt zou hebben helemaal weg.
De enige reden waarom God JOU gemaakt heeft is Liefde. Hij verlangt naar JOU.
God had een kinderwens en JIJ bent de vervulling van Zijn wens.
Nu blijven er natuurlijk nog genoeg vragen over. Maar dit is de basis en reden van ons bestaan.
Jij bent Gods vervuld verlangen. Het doel van je bestaan zit verborgen in je ZIJN en niet in je doen.
Dat ontdekken geeft diepe bevrijding. Het bevrijdt je van schuld en schaamte en van het idee iets te moeten doen om geliefd en gewaardeerd te worden.
Je bent kostbaar, waardevol en goed genoeg zoals je bent. Want God heeft je zo gemaakt. Jij BENT Gods wens.
Het feit dat jij Gods WENS bent wil nog niet zeggen dat alles wat er in je leven gebeurt ook Gods bedoeling en wens is.
Ouders die van hun kinderen houden hebben ook groot verdriet als hun kind door lijden heen gaat of verkeerde keuzes maakt in het leven. Ze hebben verdriet als hun kind niks meer met hen te maken wil hebben. Maar de liefde van de ouders voor hun kind blijft. Als ouder verlang je naar een goede relatie met je zoon of dochter. Je verlangt ernaar dat het goed met hen gaat en je zet je daar voor in.
Maar niet alle kinderen laten dat toe.
Zo is het ook met de kinderen van God. God huilt en heeft groot verdriet als Hij ziet dan een van Zijn kinderen door lijden heen gaat of zich van Hem afkeert. Maar God respecteert volledig de vrije wil van Zijn kinderen. God is er voor Zijn kinderen en zet Zich in voor hun welzijn al kost het Zijn eigen leven. Toch zal God zich niet opdringen. Hij wacht tot JIJ tot Hem komt. Pas vanuit een liefdevolle vertrouwensband kan God iets voor ons betekenen. God werkt in ons leven via geloof en vertrouwen.
Eigenlijk is de Waarheid waarom God JOU schiep zo eenvoudig dat een kind het zelfs kan begrijpen.
Het gaat om Liefde. Jij BENT het liefdesverlangen van God.
Maar wij maken het zo ingewikkeld omdat we de Weg zijn kwijtgeraakt. De verbinding met God is verbroken. Daarom zoeken we naar alternatieve antwoorden die niks meer met liefde te maken hebben. We gaan het dan zoeken in taken en doelen zodat we iets kunnen verdienen.
De kern van een liefdevolle relatie is niet dat die ander allemaal dingen voor je doet. De kern van een liefdevolle relatie is dat je je hart deelt met elkaar. Tijd met elkaar doorbrengt en samen geniet.
De Bijbel
In Gen 1:26 begint de schepping van de mens. De schepping van de mens wijkt geheel af van de schepping van de rest van het universum.
God zeide: Laat Ons mensen maken.
We zien dat God hier een besluit neemt maar dat dit besluit leidt in tegenstelling tot de rest van de schepping niet gelijk tot het maken zelf. Blijkbaar ontvouwt zich hier een heel ander proces van wording.
In de grondtekst staat hier voor mensen het woord ‘Adam’ wat letterlijk rood betekent.
Rood staat zowel voor liefde en passie als voor gevaar. Het scheppen van de mensheid die kon liefhebben met een vrije wil was niet zonder gevaar. Liefde en gevaar horen bij elkaar.
Liefde is kwetsbaar.
God maakte de mens naar Zijn beeld en gelijkenis.
In de grondtekst staat; als schaduw van Zijn voorkomen aan Hem gelijk.
Een schaduw is verbonden met het oorspronkelijk voorwerp. Als het voorwerp beweegt, beweegt de schaduw ook. Het beeld van schaduw vind ik mooi omdat het de verbondenheid aangeeft. De mens is geschapen om onlosmakelijk met God verbonden te zijn vanuit een diepe liefdesverbinding.
Vervolgens beschrijft de Bijbel dat de mens als taak heeft om te regeren over de dieren en over heel de aarde. De onoplettende lezer kan hieruit lezen dat de mens dus met het doel geschapen is om de aarde te beheren. Maar als je iets beter leest en nadenkt, kan dat nooit het hoofddoel zijn waarom God de mens geschapen heeft.
Op de eerste plaats is de schepping eerder beter af zonder de mens dan met de mens. De ongerepte natuur is op zijn mooist. God kan de aarde beter beheren dan de mens dat kan.
De reden waarom God de mens schiep is dan ook niet om de aarde te beheren. Het is precies andersom. God heeft de aarde geschapen om de mensen te onderwijzen in de goddelijke principes.
De aarde is een leerschool voor de mens om te groeien naar geestelijke volwassenheid. En de manier waarop de mens leert is om samen met God met de schepping bezig te zijn. Door de schepping te bestuderen, het gedrag van planten en dieren leren begrijpen, de natuurwetten onderzoeken en leren gebruiken, leert de mens zichzelf en God steeds beter kennen. De opdracht om de aarde te beheren is dus eigenlijk de opdracht om te onderzoeken en een oefening om te regeren en te scheppen met de mogelijkheden die God ons aanreikt via de schepping. Maar alles vanuit en door Zijn Liefde.
God verlangt Zichzelf te delen en te openbaren via de schepping aan de mens. (psalm 19:2 en rom 1:20)
Ook Jezus gebruikt voorbeelden uit de schepping om de mensen te onderwijzen over het Koninkrijk van God.
Lelies van het veld Mattheüs 6:28
Graankorrel, Johannes 12:24

Dat het God niet te doen is om de aarde te beheren maar om het scheppen van een liefdesrelatie blijkt uit de verzen die volgen op de schepping van de mens.
Je hebt twee scheppingsverhalen van de mens. In het tweede scheppingsverhaal laat de Bijbel ons het geheim zien van de reden van de schepping van de mens.
Het tweede scheppingsverhaal begint in Genesis 2. Daar wordt uitvoeriger ingegaan op de schepping van de mens. Adam wordt geschapen vanuit het aardse en het hemelse. In Adam komen die twee bij elkaar. God vormt het lichaam uit het stof van de aarde (lees een aards lichaam) en blaas Adam Zijn levensadem in waardoor Adam een ziel krijgt en een geestelijk wezen vormt gelijk aan God. (Adam krijgt ook een eeuwig en geestelijk lichaam van God)
God geeft Adam een stukje van Zijn eigen Geest met als doel daar weer verbinding mee te maken en zo een goddelijk liefdesrelatie te scheppen waarin God zichzelf kan delen.
Jakobus 4:5  De geest, die Hij in ons blies, daar verlangt Hij naar met passie.

Op de aarde vormde God een speciale plek waar Hij zijn uiterste best had gedaan voor Adam zodat Adam daar intens kon genieten.
God schiep bomen die een lust voor het oog waren en vruchten om te eten en intens van te genieten met alle zintuigen. Denk maar eens aan de pracht van de bloesem van de bomen in het voorjaar en de heerlijke vruchten in het najaar die wij nu kennen. In het paradijs was het nog mooier. God schiep Adam en gaf hem zintuigen om intens te genieten van de aardse zegeningen die God hem had gegeven. Genieten is een vorm van aanbidding. Door te genieten eer je de Schepper en geef je Hem dank en eer.
In het hof van Eden wordt nog beschreven dat er zich een rijkdom aan goud, wierook en edelstenen bevonden. God voorzag Adam van aardse materialen om van te genieten. Het is dan ook zeer vreemd dat genieten van aardse dingen die onze Schepper ons heeft gegeven juist om van te genieten in de christelijke geschiedenis als iets zondigs of minderwaardigs wordt ervaren.
Maar het mooiste gaat nu komen. Adam was geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Maar er klopt nog iets niet.
In Genesis 2:18 sprak God dat het niet goed was dat Adam alleen was. Dat is een wonderlijke uitspraak van God omdat Hij zelf alles ontworpen en geschapen heeft en nu zegt dat iets van Zijn eigen schepping nog incompleet is. De mens Adam was als beeld en gelijkenis van God incompleet. Het was nog niet helemaal goed. Hiermee zegt God iets over Zichzelf.  Want God schiep Adam naar Zijn beeld en gelijkenis dus inclusief het verlangen naar een partner.
Vervolgens maakt God het verlangen naar een partner in Adam wakker door hem de dieren van de aarde bij hem te brengen om hen een naam te geven. Adam zag dat de dieren allemaal stelletjes vormden en begon te beseffen dat hij zelf niemand had waar hij zichzelf mee kon delen op gelijkwaardige wijze.
In de Bijbel staat hier dat Adam geen hulp kon vinden die bij hem paste. Maar dat is ongelukkig vertaald. Vanuit het Hebreeuws kan het woord hulp ook beschermer betekenen en bij hem paste kan vertaald worden met iemand die volwaardig tegenover hem staat als aanvulling. De Heilige Geest wordt in het Nieuwe Testament ook als onze helper genoemd. Een hulp voor Adam is dus zeker niet minderwaardig bedoeld maar daarmee wordt bedoeld een maatje om elkaar aan te vullen en samen één te zijn in liefde.

Net zoals de vrouw nooit als minderwaardig of slaaf is bedoeld ten opzichte van de man zo is de mens nooit als minderwaardig of slaaf bedoeld ten opzichte van God.
De mens is geschapen om gelijkvormig te worden aan Jezus Christus. (1 Joh 3:2) Dit is een geheimenis die heel diep gaat. Wij mensen zijn uit God geschapen met als doel om de Bruid van Christus te zijn net zoals Eva uit Adam is geschapen om zijn vrouw te zijn.

We lezen de schepping van Eva uit Adam in Genesis 2:21-25. God deed Adam in een diepe slaap vallen en nam uit de zijde van Adam en bouwde daaruit de vrouw Eva en bracht deze bij Adam.
Adam herkende zichzelf in Eva waardoor er een diepe liefdesband ontstond. Nu kon Adam zichzelf delen met iemand die hem begreep. Nu konden ze samen genieten van de schepping. Adam kon zijn liefde en vreugde delen. Dit samen al scheppende genieten van elkaar, Gods schepping en God zelf, is het doel van het leven. Een vreugdevol leerproces van genieten, leren, delen en groeien en samen mooie dingen ontdekken en maken.
Maar dit proces van de schepping van de vrouw staat niet op zichzelf maar is duidelijk een symbool voor iets anders. Namelijk van God zelf. God openbaart zichzelf in Adam als Zijn beeld en gelijkenis.
De vrouw die uit Adam is voorgekomen is het beeld van de Bruid van Christus.
Het feit dat Adam die naar Gods beeld geschapen was, werd geschapen met het verlangen naar een partner zegt dus iets van God zelf. God verlangde naar een partner en schiep de mens uit Zichzelf.
De mens is uit de zijde van God genomen en is ontstaan uit Gods Geest met als doel om in eenheid en liefde te delen en te genieten van elkaar.
God verlangde Zichzelf te delen met iemand die Hem zou begrijpen. Geest uit Gods Geest.

Dit thema van God als Bruidegom gaat door heel de Bijbel heen. In het Oude Testament zien we het volk Israel als Bruid van God. In het Nieuwe Testament wordt de gemeente van Christus als Bruid van Christus genoemd. In het laatste boek van de Bijbel, het boek openbaringen, wordt de bruiloft van het Lam beschreven. Het Lam is het beeld van Jezus die Zijn leven voor Zijn Bruid heeft gegeven. Zijn Bruid is de gemeente van Christus.
Het doel van ons bestaan en de reden waarom God ons heeft geschapen heeft dus in essentie niks te maken met onze taak op aarde. Het is niet taak gericht maar relatie gericht. De reden van ons bestaan is het verlangen van God naar een liefdesrelatie. God verlangt Zijn hart te delen en Zijn Liefde expressie te geven.
De reden van ons bestaan moeten we daarom ook zoeken in ZIJN en niet in DOEN.
Het doel van ons bestaan bestaat uit het samen met God genieten en niet uit werken.
Het werken is het ondersteunend proces van het genieten. Het doel is genieten.
Je werkt aan iets of voor iets om te kunnen genieten. Als we het doel vergeten, vergeten we te leven.
Als we vergeten te genieten gaan we het doel van het leven voorbij.
Doordat God de mens schiep met een vrije wil om te kunnen liefhebben, nam God een enorm risico.
Door de vrije wil kon de mens voor God kiezen maar ook voor zichzelf. God kon daar niks tegen doen. Dat zou tegen de wet van de Liefde in gaan.
Toen de mens voor zichzelf had gekozen was de enige manier om de mens te redden door de mens voor Zichzelf te winnen door Liefde. De mens was ontrouw geworden aan God. God is met Zijn onvoorwaardelijke Liefde tot het uiterste gegaan om de mens weer terug te winnen in Zijn Liefde.
God is mens geworden in Jezus Christus en heeft in Zijn Zoon Zijn Liefde aan ons geopenbaard.
Het kwaad, de zonde en de macht van de duisternis die de mens nu scheidde van God moest overwonnen worden. Jezus heeft letterlijk Zijn leven gegeven dwars door een enorm lijden heen om ons weer terug te winnen als Zijn Bruid. Via Jezus Christus heeft God Zijn ultieme Liefde voor JOU en mij bewezen. Gods Liefde voor JOU bestaat niet enkel uit woorden. Hij gaf Zijn leven voor JOU.
De komst van Jezus Christus naar de aarde, Zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood, is de centrale boodschap van het christelijk geloof. Het openbaart de onvoorwaardelijke Liefde van God voor JOU.
Het is alleen die onvoorwaardelijke Liefde van God die tot ons is gekomen via Jezus Christus die ons terug kan brengen in een eeuwige liefdesrelatie met God. Pogingen die wij vanuit eigen kracht doen om de kloof naar God te overbruggen leidt tot schuld, schaamte, teleurstelling of frustratie.
Het is juist de erkenning dat wij het niet kunnen en vanuit overgave ons openen voor Gods Liefde en Genade die ons via Jezus wordt geschonken, dat ons brengt in Zijn Liefdevolle armen.
Het doel van ons bestaan is om met heel onze hart, ziel, kracht en verstand te reageren op Gods Liefde, deze te omarmen en God terug lief te hebben.
De belangrijkste wet in de Bijbel is dan ook: Heb God lief boven alles en je naaste al jezelf.
Vergeet dus je zoektocht naar je taak en missie en doel op aarde en ga in alle eenvoud liefhebben.
God zoekt geen harde werkers maar passievolle minnaars.
We weten nu waarom God de mens heeft geschapen.

Maar waarom heeft God specifiek JOU gemaakt?
God heeft al zoveel mensen gemaakt. Waarom was het nodig dat God JOU maakte?
Het feit dat je er bent is het bewijs dat God naar JOU heeft verlangd.
God had nog geen versie van JOU en miste blijkbaar nog iets. Hij kon iets van Zichzelf nog niet kwijt aan al die andere miljarden mensen. God is zo groot en zo veelzijdig dat Hij zoveel mensen nodig heeft om Zichzelf mee te kunnen delen.
JIJ kunt God ervaren en begrijpen op een wijze zoals niemand anders dat kan op heel de aardbodem.
De relatie die God met JOU heeft en JIJ met God is uniek. Juist dat unieke is de reden van Jou bestaan. Probeer daarom nooit iemand anders te zijn.
Je eert God het meest en doet Hem het meest plezier door in alle vrijheid je mooiste en zuiverste zelf te leven. God heeft JOU een uniek karakter en persoonlijkheid gegeven en daar houdt Hij juist van. De reden waarom Hij JOU gemaakt heeft is omdat God naar JOU verlangt. Hij verlangt dat stukje van Zichzelf met JOU te delen wat Hij met niemand anders kan delen.
En het mooie is dat JIJ dat stukje van God dat niemand anders kan ervaren en begrijpen mag weerspiegelen op aarde door te zijn wie je bent. Je hoeft daar niet je best voor te doen. Je gaat automatisch dat stukje van God uitstralen zolang je maar leeft in een intieme liefdesverbinding met God.
Door dat uniek stukje van God, wat JIJ alleen kunt ervaren en beleven, met anderen te delen en door dat uniek stukje van God wat anderen van God kunnen ervaren in een ander te leren zien, daardoor groeit Gods Liefde op aarde en wordt Zijn Liefde steeds meer zichtbaar.
Soms vragen mensen zich wel eens af of God wel tijd heeft voor ze. Hij heeft al zoveel mensen om voor te zorgen. Maar weet dat JIJ Gods onverdeelde aandacht hebt. Want dat stukje wat JIJ van God kunt ervaren en Hij met jou kan delen is uniek. Dat stukje van God heb je helemaal voor jezelf. Dat kan Hij met niemand anders delen. Daarom verlangt God ook heel speciaal naar JOU.
Efeze 3: 18  En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. 19  En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf.
Gebed:
Verlang jij naar een liefdes relatie met God zoals hierboven beschreven maar ken je dat nog niet in je leven? Je bent maar een klein stapje van deze liefdes relatie met God verwijderd.
God heeft Zijn Liefde aan jou verklaard in Jezus Christus.
Het is nu aan jou om te reageren op deze Liefde van God en Zijn Liefde te aanvaarden en Jezus uit te nodigen in je leven als de Minnaar van je ziel en Redder van je leven. Als jij je leven overgeeft aan Jezus zal Hij je zonden vergeven en schoonwassen en in je komen wonen door de Heilige Geest.
Via de Heilige Geest kun je de diepe intimiteit met God ervaren.
Hieronder staat een gebed van overgave wat je kunt bidden.

 
Hemelse Vader, God en Schepper van hemel en aarde,

In diepe dankbaarheid nader ik tot U.
Nu begrijp ik dat ik ben geschapen vanuit Uw liefdesverlangen naar mij.
Vergeef mij dat ik Uw Liefde niet heb begrepen en eigenwijs mijn eigen weg ben gegaan.
Ik dank U dat U tot mij bent gekomen in Jezus Christus om de weg naar mijn hart vrij te maken.
Vanuit mijn hart vraag ik vergeving voor al mijn zonden en zeg ik van harte JA tegen Uw Liefde.
Heer Jezus, ik nodig U uit in mijn leven en in mijn hart. Vul mij met Uw Heilige Geest en help mij Uw pad van Liefde te bewandelen en me af te keren van het kwaad.
Ik kies er nu voor om Uw geliefde te zijn en samen met U te wandelen de rest van mijn leven.
Voor eeuwig ben ik U dankbaar dat ik Uw geliefde mag zijn.

Amen

Verlang je meer te leren over deze Liefdesrelatie met God dan kun je een gratis cursus doen via de site. Zie https://cursus.agapecoach.nl/courses/leven-in-gods-liefde/
Als je met dingen worstelt waar je zelf niet goed doorheen komt kun je ook kiezen voor een persoonlijke begeleiding om tot vrijheid te komen.
Zie http://agapecoach.nl/coaching-tot-transformatie-5-sessies/