Heilige Geest.

gouden duifVeel mensen hebben er moeite mee om een beeld te vormen van de Heilige Geest. Ze zien de Heilige Geest als een soort sfeer, een kracht vanuit God die je al of niet kunt ervaren. Bij Jezus kunnen ons wel wat voorstellen en God wordt in schilderijen vaak weergegeven als een oude wijze man die zit op een troon in de hemel. Maar van de Heilige Geest is moeilijk een voorstelling te maken. Toch geeft de Bijbel een duidelijk beeld van de Heilige Geest.
De Heilige Geest wordt in de bijbel op verschillende wijze weergegeven. Als een duif, als vuur, als levend water, als kracht Gods, als Trooster, als Geest der Waarheid.
De Heilige Geest is deel van de Drie-eenheid. Samen met Jezus en God de Vader geven ze vorm aan het wezen van God.
De Heilige Geest is dat deel van God dat hier op aarde zich verbindt met onze geest en zo door onze geest het wezen van God gestalte geeft op aarde.
De Heilige Geest heeft net als God een karakter en persoonlijkheid. Hij kan spreken en handelen, blij en verdrietig zijn. Je kunt een liefdesrelatie met de Heilige Geest ontwikkelen net als met Jezus en God de Vader. De Heilige Geest vertegenwoordigd Jezus en God de Vader op aarde.
De Heilige Geest is de kracht van God die op aarde wonderen van genezing en herstel bewerkt.
De belangrijkste taak van de Heilige Geest is om ons in karakter te vormen naar het beeld van God. We worden van binnenuit gevormd naar het beeld van God door een intieme liefdesrelatie met God te ontwikkelen.
Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Omdat we in een verbroken wereld leven met veel duistere krachten om ons heen, heeft God ons bovennatuurlijk gaven gegeven om elkaar in Gods kracht te helpen genezing, bevrijding en herstel te ontvangen zodat we vrij zijn om te groeien naar Gods beeld in karakter. Deze bovennatuurlijke gaven noemen we de gaven van de Heilige Geest.
1 Corinthiërs 12:8-11 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.
De Heilige Geest heeft altijd als doel om ons dichter bij God te brengen.
Er bestaan ook andere bovennatuurlijke krachten die niet van God komen. Deze krachten verwijderen de mens van God en brengen hen in de macht van de duisternis.
1 Johannes 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
We kunnen de Heilige Geest herkennen doordat deze altijd Jezus erkend en verheerlijk.
Johannes 16:12-15Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.
Mensen die de gaven van de Heilige Geest gebruiken doen dit daarom altijd onder het aanroepen van de naam van Jezus.
Marcus 16:17-18 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.