Channeling

Wat is channeling?

gabrielChanneling is een begrip wat met name in de New Age beweging gebruikt wordt voor het ontvangen van boodschappen uit de hemelse, buitenaardse sferen via entiteiten, geesten of engelen via een persoon, het medium.
Veel bekende boeken zijn via channeling tot stand gekomen. Bv. De Koran, Een Cursus in Wonderen, Seth en veel andere minder bekende geschriften.
De boodschappen van de channeling in verschillende geschriften vertonen geen eenduidige boodschap en zijn verschillend van niveau. Via channeling wordt contact gezocht met de bovennatuurlijke onzienlijke wereld ookwel de astrale wereld, vierde dimensie, hemelse sferen of hemelse gewesten genoemd.
In deze geestelijke wereld leven entiteiten, geestelijke wezens die graag invloed uitoefenen op aarde.

Gevaren van channeling

Het probleem van channeling is dat in de de bovennatuurlijke wereld net zoveel misleiding, bedrog, eerzucht, verlangen naar macht en vals licht is als hier op aarde. Het is dus heel belangrijk te weten van welke bron de boodschappen komen. Een ander probleem voor de vaststelling van de zuiverheid van de boodschap is dat het medium actief betrokken is bij het ontvangen van de boodschap zodat ook het onderbewuste van het medium zelf kan meespreken en vervorming kan geven. Een boodschap via channeling verkregen is dus zeker niet heilig of absoluut waar en dient getoetst te worden. Hier zijn veel fouten in gemaakt in het verleden. Ook als een entiteit die een boodschap brengt beweert de geest van een overleden persoon te zijn of een engel Gabriel of Jezus zelf, hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Entiteiten kunnen ook liegen en bedriegen om geloofwaardig over te komen en zo hun macht te kunnen uitoefenen op aarde.

Hoe toets ik boodschappen via channeling doorgegeven?

Om geestelijke boodschappen te kunnen beoordelen is het belangrijk zelf contact te hebben met Gods Geest. We kunnen zelf rechtstreeks tot God, de zuiverste Bron naderen door Christus. Jezus is vanuit de hemel der hemelen waar God woont afgedaald via de lagere hemelse gewesten naar de aarde om de mensheid weer in contact te brengen met God zelf. Jezus Christus is als het ware de wormhole, de rechtstreekse verbinding met God zelf. Kolossensen 2:9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk;
Jezus heeft ons zijn Heilige Geest gegeven waardoor wij in innerlijk verbinding staan met God en zelf de geestelijke dingen kunnen toetsen. Jezus wil ons zalven met de Heilige Geest die ons van binnenuit de waarheid onderwijst. 1 Johannes 2:27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. Als we dicht bij God leven zijn we in staat om geestelijke boodschappen te onderscheiden en weten we of ze van God komen of niet.
Een andere toetssteen is de Bijbel. Boodschappen van God zullen nooit ingaan tegen eerder gegeven boodschappen via de Bijbel. God verandert niet en zal nooit tegen zichzelf ingaan. Een zuivere boodschap door channeling gegeven zal altijd God en Christus eren en op de eerste plaats zetten.
Hieronder staat een gedeelte uit de Bijbel waaraan we een gechannelde boodschap kunnen toetsen.
1Johannes 4:1-15
1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;
3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.
4 Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.
5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.
6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.
7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
11 Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.
12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
13 Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.
14 En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld.
15 Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God.

Channeling en de Bijbel

De Bijbel is in tegenstelling tot de Koran niet door channeling tot stand gekomen. De Bijbel is een verzameling boeken door ruim 40 verschillende schrijvers geschreven over een tijdsbestek van ongeveer 1500 jaren. En toch is de boodschap van de Bijbel eenduidig met een duidelijke rode draad die heenwijst naar Christus. Juist omdat de Bijbel door zoveel verschillende mensen is geschreven met schrijvers uit alle lagen van de bevolking van koning tot herder, van visser tot profeet, is de Bijbel een zeer betrouwbaar boek. Ook het feit dat de Bijbel is geschreven in 1500 jaar laat zien dat de Bijbel niet tijd- of cultuur gebonden is. Het bevat de woorden van God verzameld door de eeuwen heen door de ervaringen van mensen en volken waarbij de boeken die niet zuiver waren uiteindelijk niet in de Bijbel zijn opgenomen. In de Bijbel komt ook channeling door van engelen.
Daniël 9:21 terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriel, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in ijlende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer.
Lucas 1:19 En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmare te verkondigen.
Genesis 16:10 En de Engel des Heren zeide tot haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden.
Openbaring 19:9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
Openbaring 21:5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. {~}

Dit zijn echter steeds korte boodschappen geweest waar de mens vervolgens zelf mee aan de slag moest. Een uitzondering hierop is Mozes die de tien woorden van God letterlijk heeft ontvangen en een uitgebreide beschrijving voor de bouw van de tabernakel die veel symbolische kenmerken heeft die allen heenwijzen naar het wezen van God.
Deuteronomium 9:10 En de Here gaf mij de twee stenen tafelen, beschreven met de vinger Gods, waarop al de woorden stonden, die de Here op de berg tot u gesproken had uit het midden van het vuur, op de dag der samenkomst;
Hebreeën 8:5 Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg.

De boodschap door de Bijbel heen is echter dat God ons oproept om zelf contact met God te hebben zodat we zelf rechtstreeks Zijn stem kunnen verstaan.
Exodus 33:11 En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend

Jezus en channeling

Toen Jezus op aarde wandelde, leefde Hij vanuit een rechtstreekse verbinding met God de Vader en ontving Hij Zijn wijsheid en onderwijs rechtstreeks van God zonder tussenkomst van engelen.
Johannes 5:19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.
Jezus leefde zo vanuit verbondenheid met Zijn Vader dat Hij kon zeggen:
Johannes 10:30 Ik en de Vader zijn een.
Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?

In tegenstelling tot channeling gaf Jezus geen boodschap door van een entiteit maar sprak Hij rechtstreeks vanuit het gezag van God.
Marcus 1:27 En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!
Lucas 4:32 En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag.
Een ander groot verschil met channeling is dat Jezus niet alleen een boodschap van God bracht maar Hij was de boodschap zelf.
Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Hij leefde volkomen in overeenstemming met Zijn boodschap. Jezus heeft in tegenstelling tot de entiteiten en /of verlichte geesten die boodschappen doorgeven echt geleefd op aarde en we kunnen Zijn leven bestuderen door de vele bronnen die we hebben. De Bron Jezus is dus toetsbaar wat zeer belangrijk is bij het ontvangen van boodschappen van entiteiten. Jezus heeft door Zijn leven hier op aarde laten zien dat Hij volkomen in de Liefde is en niks voor Zichzelf zocht. Geen geld, geen eer en geen macht. Jezus was steeds uit op de eer van Zijn Vader. Volledig vrijwillig heeft Jezus zich uit liefde gevangen laten nemen, Zich laten martelen en kruisigen om de mensheid te verlossen uit de macht van de duisternis. Geen enkel mens hier op aarde of entiteit in de hemelse gewesten is gelijkwaardig aan Jezus Christus.
Efeze 1:20-23 Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

Channeling vandaag

Ook vandaag kunnen mensen nog boodschappen van God of engelen ontvangen maar deze zullen altijd in lijn zijn met het eerder spreken van God en de boodschap zal altijd God en Christus centraal stellen en nooit de mens. Boodschappen van God zijn bedoeld om het plan van God verder aan de mensheid te openbaren en dient altijd het koninkrijk van God.
We hebben de Bijbel van God ontvangen om de andere boodschappen te toetsen en niet andersom. Als we ons laten leiden door een boodschap via één mens/medium gegeven zijn we niet verstandig bezig omdat de kans op misleiding erg groot is hoe oprecht het medium ook is.