Inleiding
Verschillende fases van de BDE
Gevolgen van de BDE
BDE en de Jezus ontmoeting
BDE en hel ervaringen
BDE en de Bijbel
Waarschuwing
Voorzichtige conclusie
Begeleiding bij BDE

Video's:

 

Inleiding

bdeEen bijna-dood ervaring ook wel BDE genoemd is de bovennatuurlijke, mystieke ervaring die sommige mensen hebben die klinisch dood zijn geweest en weer terug tot leven komen.

Sinds de medische wetenschap toeneemt zijn er steeds meer mensen die door medisch ingrijpen de klinische dood toestand overleven. Hierdoor komen er ook steeds meer verhalen los van mensen die in deze toestand heel bijzondere ervaringen hebben gehad van een spirituele hemelse werkelijkheid waarbij het bewustzijn het lichaam heeft verlaten.

Verschillende wetenschappers over heel de wereld hebben hier onderzoek naar gedaan en het blijkt dat mensen over heel de wereld ongeacht ras, cultuur of godsdienst dezelfde soort ervaringen beschrijven.
Hoewel niet alle mensen allemaal door alle fases heengaan kunnen we toch grofweg tot de volgende fases komen die mensen met deze ervaring beleven.

Verschillende fases van de BDE

1 De pijn en de angst is weg en men treed uit het lichaam. Men ziet het lichaam van bovenaf en kunnen dingen waarnemen die normaal vanuit de positie van het lichaam niet waargenomen kunnen worden.

2 Men kan komen in een donkere ruimte wat angstig kan zijn en zweeft dan met grote snelheid door een tunnel waar aan het einde een licht te zien is.

3 Men ziet en communiceert met overleden bloedverwanten en bekenden.

4 Men ontmoet een wezen van Licht met overweldigende liefde en totale kennis. Veel mensen identificeren dit wezen zonder aarzeling met Jezus.

5 Het leven trekt aan zich voorbij zonder gevoel van veroordeling waar hij ziet wat zijn daden voor gevolgen hebben gehad bij anderen. Dit zijn zowel positieve als negatieve gevolgen. Alle daden en gedachten blijken bewaard gebleven. Men komt tot inzicht.

6 Men komt bij een grens die beschreven wordt als een mist, een lijn, water, deur of poort. Over die grens zien ze een paradijselijke tuin of lichtstad waar mensen wonen. Een enkeling mag een kort moment deze grens over en ziet dan onbeschrijflijke dingen. De meeste worden bij deze grens teruggestuurd omdat hun taak op aarde nog niet af is.

7 Men keert terug en ondergaat in omgekeerde volgorde dezelfde stadia of bevindt zich plotseling weer in het lichaam.

Gevolgen van de BDE

De BDE ervaring heeft voor allen een diepgaande transformerende uitwerking op de rest van hun leven. Hieronder enkele veel voorkomende veranderingen die mensen ervaren.

Positieve gevolgen:
Men kijkt heel anders naar de dood.
Men heeft een dieper inzicht in de werkelijke waarden van het leven. Men hecht meer waarde aan relaties dan aan materie macht of geld.
De intuïtieve gevoeligheid is toegenomen.
Het karakter is zachter geworden, rustiger met meer zorg voor hun medemens.
Ze hebben meer levensvreugde dan voorheen.

Negatieve gevolgen:
Behalve deze positieve punten zijn er ook lastige dingen waar mensen mee worstelen na zo'n ervaring.
Er is een heimwee naar het hemelse waardoor het huidige leven met lijden soms nog pijnlijker wordt.
Men kan heel slecht onrecht en lijden aanzien en zijn gevoeliger voor het lijden van anderen wat ook als een last kan worden ervaren.
Men stuit tegen onbegrip bij de omgeving. Men kan het verhaal niet kwijt. Soms zelfs niet aan eigen partner en geliefden. Dat kan eenzaam maken.
Relaties en vriendschappen kunnen veranderen en er kan zelfs een breuk ontstaan in relaties vanwege onbegrip. Soms loopt zelfs het huwelijk stuk na een BDE omdat de persoon zo anders is geworden.
Het is soms een hele zoektocht om de ervaring een plek te geven in het leven en er kunnen veel vragen ontstaan over wat de bedoeling is van deze ervaring.

 

BDE en de Jezus ontmoeting

De meeste mensen ontmoeten tijden de BDE een wezen van Licht die een onvoorwaardelijke onbeschrijflijke liefde uitstraalt. Veel mensen die al voor deze ervaring een ontmoeting met Jezus hebben gehad herkennen in dit wezen zonder aarzeling hun Jezus. Er zijn gevallen bekend dat mensen na deze ontmoeting met Jezus in de BDE volledig genezen in hun lichaam terugkeerden tot verbazing van artsen. Anderen krijgen een opdracht mee anderen te vertellen over Jezus. Er zijn er ook die zoveel heerlijkheid gezien hebben dat ze een zwijgplicht hebben en over bepaalde dingen niet mogen praten.
Hieronder volgen een paar getuigenissen van mensen uit het boekje van Dr. W.C van Dam, Doden sterven niet.
Voorbeeld 70B: Nadat haar hand door Jezus was gevat, hoorde Betty Baxter in de verte muziek. Ze kwam aan een wijde rivier. Aan de overkant zag ze gras en bloemen in allerlei kleur. Ze nam waar, hoe de rivier door een stad heen liep, en hoe aan de andere oever een groep verlosten stond te zingen. Toen hoorde ze Jezus zeggen: "Je tijd om over te steken is nog niet gekomen. Dit najaar zul je genezen."Daarop kwam ze uit haar coma tot bewustzijn. Inderdaad ontving ze volledige genezing. Tot nu toe getuigt ze daarvan in de hele wereld...
voorbeeld 89 In 1959 stierf mevrouw Betty Malz aan buikvliesontsteking. Ze herinnert zich dat, terwijl haar vader naast haar levenloze lichaam telkens de naam van Jezus herhaalde, zijzelf moeiteloos de top van een heuvel beklom, die met fluweelachtige gras bedekt was. Naast haar was een majesteitelijke zilverachtige-marmeren muur. Een engel stapte naar voren en opende prachtige doorschijnende paarlen poorten. Toen hij haar vroeg of ze naar binnen wilde gaan, antwoordde mevrouw Malz, dat ze liever terug naar haar gezin wilde. Maar terwijl ze tussen de poorten stond en naar binnen keek, ontving ze, naar ze later vertelde, 'iets, dat ik nooit kan uitleggen. Nooit zal ik de majesteit van Gods tegenwoordigheid in de hemel vergeten.' Ze liep daarna de heuvel weer af en kwam terug in haar lichaam. In een straal van licht zag ze woorden als van ivoor, vijf centimeter hoog: 'Ik ben de opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.' Toen ze die woorden wilde aanraken, voelde ze hoe haar koude lichaam warm werd. Ze duwde het laken van haar gezicht. Het bleek, dat ze geheel genezen was.

In bijna alle BDE ervaringen lijkt de ontmoeting met het wezen van Licht centraal te staan samen met de terugblik op het leven waarbij oorzaak en gevolg van daden helder worden. Mensen die in hun leven al een ontmoeting met Jezus hebben gehad herkennen in het wezen van Licht zonder twijfel Jezus.

BDE en hel ervaringen

Niet alle mensen hebben een positieve BDE ervaring. Sommige hebben ervaren hoe ze na hun lichaam te hebben verlaten getrokken werden in een diepe duisternis waarbij ze vuur zagen en geschreeuw hoorden samen met een enorme angst. Veel mensen die een zelfmoordpoging hebben gedaan hebben dit soort ervaringen maar ook mensen die actief met duistere zaken zijn bezig geweest lijken getrokken te worden naar duistere gebieden in het hiernamaals. Mensen met een BDE hel ervaring komen tot een diep besef dat de dood geen oplossing is voor hun probleem. Mensen met zo'n ervaring die een poging tot zelfmoord hebben gepleegd zullen daarna niet snel meer voor zelfmoord kiezen. Deze negatieve ervaringen komen minder in de publiciteit omdat mensen hier minder vaak over willen vertellen en omdat mensen deze verhalen niet willen horen. Toch zullen we willen we eerlijk zijn en het leven na dit leven willen onderzoeken ook deze verhalen serieus moeten nemen.
Uit deze ervaring blijkt dat de dood niet automatisch voor oplossing voor onze problemen zorgt. We nemen onszelf mee over de dood heen en dragen de consequenties van onze keuzes hier op aarde. Toch zijn er ook voorbeelden van mensen die tijdens deze hel ervaring de mogelijkheid kregen te kiezen voor de weg naar het Licht. Of deze keuze voor iedereen is en of iedereen uiteindelijk naar het Licht gaat komt in de ons bekende BDE ervaringen niet naar voren.

BDE en de Bijbel

Het is opvallend hoe de BDE ervaringen de boodschap van de Bijbel bevestigt.
De Bijbel leert dat de mens eeuwig blijft voortbestaan. Afhankelijk van de keuzes hier op aarde, van de innerlijke gesteldheid van de mens, zal de mens zich getrokken voelen naar de duisternis of naar het licht.
Mattheüs 25:46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.
Mattheüs 18:8 Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden.
Lucas 16:23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.

Licht en duisternis

Mensen die het kwaad liever hebben gehad dan het licht zullen ook na hun dood niet tot het Licht getrokken worden.
Johannes 3:19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.
Johannes 3:20 Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen;


Mensen die hier op aarde bewust voor het licht hebben gekozen en zich aan Jezus hebben verbonden worden na hun dood direct naar het Licht getrokken.
Johannes 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,


Mensen die Jezus hier op aarde niet gekend hebben maar wel hebben geleefd naar Zijn onderwijs en dus innerlijk voor het Licht hebben gekozen worden volgens de Bijbel geoordeeld volgens het evangelie van Jezus. Dus ook aan hen wordt de liefde en genade van Jezus aangeboden. Dit verklaart dat mensen over heel de wereld van alle godsdienst, cultuur of achtergrond ontmoetingen kunnen ervaren met het wezen van Licht. Het gaat er om of we met ons innerlijk voor de wet van de Liefde hebben gekozen.
Rom 2:13-16 want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.
(met de wet wordt hier de wet van de Liefde genoemd)

Het hele leven trekt voorbij

Bij de BDE trekt het leven voorbij. Ook de vergeten herinneringen komen weer terug. Met ziet het verband tussen hun daden en wat het heeft gedaan met mensen. Ook de Bijbel laat zien dat alle verborgen dingen aan het licht zullen komen.
Lucas 8:17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.
Voor mensen die voor het Licht hebben gekozen zal dit proces van bewustwording gepaard gaan met liefde en vergeving. Voor hen die de duisternis liever hebben zal dit leiden tot angst en veroordeling.
Door de verbintenis met Jezus aan te gaan kunnen we ook nu al deze vergeving ervaren en ontvangen we een innerlijke verbinding met het Licht.
Voor mij is mijn relatie met Jezus zo reëel dat ik me volledig herken in de BDE ervaring zonder deze te hebben ervaren als zodanig. Ik weet me verbonden met het Licht en weet ook dat ik na de dood direct met Jezus mee mag gaan naar Zijn heerlijkheid.
Van mensen die een diepe verbondenheid met Jezus ervaren horen we ook sterfbed visioenen dat ze door engelen of Jezus zelf worden opgehaald. Zij lijken geen donkere tunnel ervaring te hebben maar belanden rechtstreeks in de armen van Jezus.
Een voorbeeld hiervan zien we in Handelingen 7:55-60, het verhaal waarin Stefanus gestenigd werd:
55 Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods,
56 En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods.
57 Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopte hun oren toe en stormden als een man op hem los;
58 en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd.
59 En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest.
60 En op de knieen vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij.

Paradijs

Mensen ervaren schitterende kleuren, paradijselijke landschappen, hemelse muziek en diepe liefde, vrede en harmonie.
Lucas 23:43 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
2 Corinthiërs 12:4 dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.


Hemelse stad

Sommige mensen zien een hemelse stad waar mensen wonen.
Openbaring 21:2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.
Openbaring 21:10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God;

Keuze mogelijkheid

Voor sommige mensen met een hel ervaring lijkt er nog een keuze mogelijkheid te bestaan. De Bijbel leert dat Jezus ook in het dodenrijk aan de zielen die gevangen zijn in de duisternis Zichzelf als verlosser heeft aangeboden.
1 Petr 3:18,19 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis,
1 Petrus 4:6 Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.

Herkenning van geliefden

Mensen herkennen reeds eerder overleden geliefden en worden vaak door hen opgehaald. Deze gedachte is helemaal in lijn met de Bijbel die steeds de nadruk legt op relatie en de Liefde. Liefdevolle zielsverbanden zijn eeuwig. We zullen elkaar herkennen in het hiernamaals.
1 Corinthiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Jezus is de Minnaar van onze ziel en onze persoonlijkheid. Juist onze persoonlijkheid is voor Hem zeer kostbaar en maakt ons uniek. Er wordt nergens in de Bijbel gesproken dat onze geest opgenomen zou worden in en collectief bewustzijn en zou verdwijnen als persoonlijkheid. Ook BDE ervaringen uittredingservaringen en sterfbedvisioenen laten heel duidelijk zien dat onze persoonlijk bewustzijn en onze persoonlijkheid blijft voortbestaan en zal doorgroeien in onze bestemming.
Marcus 12:25 Want wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet, en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemelen.
Op de berg der verheerlijking sprak Jezus met de reeds overleden heiligen Mozes en Elia. Ze werden als zodanig herkend door de discipelen.
IN de hemel zullen we elkaar herkennen en ook anderen zielen leren kennen en samen met hen een liefdevolle gemeenschap vormen waarin Gods heerlijkheid ten volle geopenbaard kan worden.
Ef 3:18,19 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

 

Waarschuwing

De Bijbel waarschuwt ons geen contact te zoeken met reeds overleven mensen.
Deut 18:10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.
Door verbinding te zoeken met de geestelijke wereld kunnen we gemakkelijk in aanraking komen met duistere krachten en onze ziel daaraan verbinden. Zelfs als we contact met een overleden persoon kunnen krijgen is het nog maar zeer de vraag of dit contact positief zal zijn voor ons of de overledene. Bovendien kan er ook een entiteit zich voordoen als de overledene om verbinding met onze ziel te krijgen.

Voorzichtige conclusie

Uit het onderzoek van cardioloog Pim van Lommel blijkt dat bijna 20% van de mensen die klinisch dood zijn geweest een BDE ervaring heeft gehad. Van de overige 80% weten we dus niks. Het kan zijn dat ze er niet over willen praten, de ervaring niet kunnen herinneren of er gewoon geen gehad hebben.
Uit de verhalen van mensen die het hebben willen delen kunnen we samen met ervaringen van spontane uittredingen waarbij mensen contact hebben gehad met andere entiteiten en sterfbedvisioenen een voorzichtige conclusie trekken over het leven na de dood.
1 Ons bewustzijn lijkt voort te leven in en soort fijnstoffelijk lichaam los van ons lichaam van vlees en bloed waarbij we kunnen blijven waarnemen met onze zintuigen. Ons bewustzijn wordt heel helder.
2 Het bewustzijn blijft voortbestaan in de toestand van de innerlijke aard van de ziel van de overledene.
3 De geest wordt getrokken naar andere wezens die het meest overeenkomen met hun innerlijke staat. Dit kan zijn een zeer duistere weg, een tussenplaats waarin er nog een keuzemogelijkheid lijkt te zijn, of een weg naar het Licht.
Deze tussenplaats wordt binnen de katholieke traditie benoemd als het voorportaal van de hemel waarin zielen gelouterd worden om klaargemaakt te worden voor de hemel, ookwel het vagevuur genoemd.

Begeleiding bij verwerking bijna dood ervaring.

Heb je zelf een bijna dood ervaring gehad en heb je behoefte aan een luisterend oor van iemand die je begrijpt.
Heb je behoefte aan begeleiding om je ervaring een plekje te geven in je leven.
Zit je met vragen en wil je er eens met iemand over praten?
Via http://www.agapecoach.nl/ kun je contact met me opnemen voor begeleiding om deze ingrijpende ervaring een plek te geven in je leven en leren contact te maken met deze Liefde van God die je hebt ervaren in deze huidige wereld.
Via mijn praktijk krijg ik regelmatig te maken met mensen met een BDE of gelijksoortige ervaringen.
Het is niet altijd eenvoudig hiermee verder te leven.
Ik wil je hier graag ondersteuning in geven vanuit mijn persoonlijke ervaring en verbinding met God.

 

Video's:

Hieronder staan een aantal video's van mensen die enige tijd dood zijn geweest.

Een vrouw 12 uur dood geweest.

 

Speelfilm
Er is ook een indrukwekkende speelfilm te bekijken over een waar gebeurd verhaal van Glimpse of Eternity by Ian McCormack. Ian is door dodelijke kwallen gebeten en overleeft dit op wonderlijke wijze waarbij hij iets van de hemel heeft mogen zien.
Toen hij stierf was hij atheïst maar is door en tijdens zijn bde tot geloof gekomen.