Reïncarnatie en de Bijbel.

Wat is reïncarnatie?

vlinderReïncarnatie is de gedachte dat de geest van de mens na de dood voort blijft leven en terug kan keren op aarde door weer opnieuw geboren te worden als mens. De gedachte hierachter is dat de geest nog niet alle lessen heeft geleerd om te groeien naar het einddoel, de verlichting van de geest en de bevrijding van de cyclus van reïncarnatie. Door een goed leven te leiden bouw je een goede karma op zodat je in het leven hierna op een hoger geestelijk niveau geboren wordt.
De kerngedachte is dat de geest van de mens een goddelijke oorsprong heeft en dus eeuwig is. Het doel is dat de geest zich ontplooit door vele lessen en zich uiteindelijk verenigt met God. Deze lessen hebben te maken met steeds weer kiezen tussen goed en kwaad waarbij we geholpen worden door God als we ons op Hem afstemmen en ons door Hem laten leiden. Door onze geest af te stemmen op Gods Geest kunnen we snel en krachtig groeien. We vinden dan een krachtige hulp van God wat ook de bedoeling is. Het is Gods verlangen dat we in vreugde onze lessen leren en plezier hebben in het bewandelen van ons levenspad. Als we Gods richtlijnen volgen, zullen we veel plezier beleven in dit leven. Zijn lessen komen op vele wijzen tot ons. Door de natuur, door onze intuïtie, door profeten, door medemensen, en door alle situaties in ons leven als we ons er oprecht in nederigheid voor openstellen.

Reïncarnatie en de Bijbel.

De Bijbel heeft geen leer over reïncarnatie maar onderwijst wel de eeuwige ziel. Er zijn wel veel gedachtes die erg overeenkomen met de reïncarnatie gedachte. Bijvoorbeeld:

 • De geest is goddelijk van oorsprong.
  Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen (gen 2:7)
 • De geest is in de kiem al aanwezig voor de grondlegging der wereld.
  Ef. 1: 4-5, “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld
 • De geest blijft leven na de dood en ontvangt een nieuw lichaam en zal op de nieuwe aarde terugkomen.
  Joh 11:24 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
  Fil 3:21 Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.
  2 Petr 3:13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
 • De geest verenigd zich uiteindelijk met God
  1 Joh 3:2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.

Natuurlijk zijn er ook verschillen. Maar het is de vraag of dat van essentieel belang is. Het gaat erom dat we hier en nu onze taak op aarde vervullen en ons uitstrekken naar de overgave en eenwording met God in liefde. We kunnen en mogen onze hoop niet vestigen op een eventueel volgend leven. Dan lopen we weg van onze verantwoordelijkheid en zullen we de gevolgen daarvan moeten dragen ook vanuit de reïncarnatie leer.
De Bijbel leert dat ons leven hier op aarde bepaalt hoe we de eeuwigheid doorbrengen.
Hebreeën 9:27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

Als je de boodschap van Jezus eenmaal begrijpt, weet je ook dat reïncarnatie niet tot het plan van God behoort. Het is niet nodig. God heeft een andere veel mooiere weg tot verlossing dan het eindeloos terugkeren in verschillende levens en steeds dezelfde lessen van lijden doormaken.
Bovendien heeft de geschiedenis van de mensheid uitgewezen dat reïncarnatie helemaal niet werkt. Mensen worden helemaal niet beter door de eeuwen heen. We worden slimmer maar niet liefdevoller. We ontwikkelen ons op veel vlakken maar niet op geestelijk vlak. In deze tijd zijn er net zoveel oorlogen, haat en nijd als vroeger.

Verlossing uit de cyclus van reïncarnatie.

Essentieel is hoe onze visie op de Christus is. Zien we Hem als Verlosser die ons brengt bij God en verlost uit de cyclus van wedergeboorte?
De Bijbel heeft hier een heel verlossende leer over. De Bijbel leert ons dat de Christusgeest geïncarneerd is in de persoon Jezus, Gods Zoon. Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk” (Kol 2:9). Hij is gekomen en had een volkomen verlichtte geest om ons de weg tot God te brengen. Daartoe heeft Hij zich noodzakelijk als God en volmaakt mens onderworpen aan alle menselijke processen. Hij is baby geweest, kende honger en dorst en extreem lijden. Kent afwijzing van vriend en vijand en heeft het sterven ondergaan zonder in dat alles een fout te maken. Hierdoor heeft Jezus bewezen de Christus te zijn door wie de hele mensheid verlost kan worden door het geloof in Hem. Door uit de dood op te staan en Zich kenbaar te maken aan Zijn leerlingen laat Hij zien dat Hij er is om ons te helpen. Door de uitstorting van de Heilige Geest worden we nu al wedergeboren als Gods kinderen en daardoor bevrijd van de cyclus en verzoend met God. Na onze dood zullen we rechtstreeks verenigd worden met Jezus en alle heiligen met God. We worden van al onze verkeerde daden gereinigd doordat Jezus voor ons is gestorven. Hij heeft al onze negatieve karma op Zich genomen en gebracht aan het kruis in de dood.
Ons aandeel in dit geheel is nederige overgave en erkenning van onze fouten. Van daaruit mogen wij dan leren anderen en onszelf vergeving te schenken.

Reïncarnatie is gericht op verlossing door goede werken in opeenvolgende levens en staat daardoor tegenover de boodschap van het verlossende werk van Jezus Christus die juist leert dat we door onze werk niks kunnen toevoegen aan wat Jezus voor ons heeft gedaan.
Ef 2:8  Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9  en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.
De leer van reïncarnatie ontkent dus het verlossingswerk van Jezus Christus.

Waar komt de reïncarnatie gedachte vandaan?

De reïncarnatie gedachte komt met name uit de hindoeïstische en boeddhistische cultuur.
Men zocht naar een hoop om tot verlossing te komen en kwam er achter dat het voor de meeste mensen onmogelijk was om in één leven zo heilig te worden dat je gelijk na je dood kon verenigen met God of het goddelijke. Omdat men zich wel bewust was dat de menselijke geest voort blijft leven na de dood moest men op zoek naar een oplossing voor dit probleem. Een vreselijk uitzicht op eeuwig verblijf buiten het goddelijk is immers onaanvaardbaar. De gedachte van reïncarnatie gaf mensen een kleine hoop om de gemiste lessen in dit leven in een ander leven alsnog goed te maken. Slechts enkele mensen die zich extreem aan bepaalde wetten hielden en in staat waren tot extreme en diepe meditatie, voor hen was het mogelijk om verlost te worden uit de cyclus van het lijden. De rest moest het in het volgend leven nog maar eens proberen. In bepaalde geloofsrichtingen kan het zelfs zo zijn dat je bij een slecht leven in een lagere dierlijke vorm kunt terugkeren waardoor je weer van voorafgaan moet beginnen met opklimmen. Reïncarnatie geeft niet echt een prettig uitzicht. Het lijden blijft zich herhalen. Het enige voordeel is dat je steeds opnieuw kansen krijgt om dingen goed te maken. Maar niemand geeft je de garantie dat je het volgend leven deze lessen ook echt zult leren.

Bewijzen van reïncarnatie?

Mensen die niet kunnen of willen geloven in het verlossingswerk van Jezus zullen een eigen verlossingssysteem moeten bedenken.
Reïncarnatie is heel populair in de westerse spiritualiteit en zelfs in het esoterisch christendom.
Mensen beroepen zich dan vaak op aanwijzingen van onlogische herinneringen, dromen, en een plotseling herinneren van dingen die je niet kunt weten.
We moeten ons echter realiseren dat in onze genen bijna oneindig veel ervaringen opgeslagen liggen van dingen die ons voorgeslacht heeft meegemaakt. We weten uit de psychologie dat ervaringen doorgegeven worden in het nageslacht. Zo kunnen kinderen last hebben van oorlogs-angsten zonder dat ze zelf de oorlog hebben meegemaakt. De herinneringen met bijbehorende emotie zijn doorgegeven via de ouders.
Op die wijze zijn veel herinneringen te verklaren. Ook mooie herinneringen kunnen doorgegeven worden. Er ligt veel opgeslagen in ons onderbewustzijn. Bepaalde geuren, kleuren, of situaties kunnen een trigger zijn waardoor bepaalde onbewuste emoties of herinneringen naar boven kunnen komen.
We weten zelfs dat organen een bepaald geheugen hebben. Mensen met een orgaan van een donor kunnen bepaalde herinneringen hebben van de donorgever. Bepaalde karaktereigenschappen kunnen zelf beïnvloed worden door de donor. Daar komt nog bij dat we onderdeel zijn van een cultuur en samenleving en dus ook van een gemeenschappelijk collectief bewustzijn. Ook daaruit kunnen veel ervaringen en herinneringen verklaard worden zonder dat deze hoeven te wijzen op reïncarnatie.
Reïncarnatie kan nooit bewezen worden maar is een geloof. Net zoals het geloof in het verlossingswerk van Jezus.
Maar door het geloof in reïncarnatie wordt je een slaaf van een eeuwenlang lijden waarin alles wat je doet goed en kwaad op je bord terug zal komen. Hetzij in dit leven, hetzij in het volgend leven.
Het geloof in Jezus Christus maakt je in een keer vrij van zonden waardoor je weet dat je na je dood rechtstreeks verenigd wordt met Jezus Christus.
Vergeving is de kracht van het evangelie van Jezus.
Aan jou de keus................

Hieronder een video aansluitend bij dit thema over vrijkomen van negatief karma.