Uittreding, astrale projectie (in perspectief van de Bijbel)

uittredenUittreding wordt ook astrale projectie genoemd.
Het is een paranormaal verschijnsel waarbij het astraal lichaam ofwel de geest het lichaam verlaat en buiten het lichaam waarnemingen kan doen en reizen kan maken. Tijdens deze uittreding kunnen dingen waargenomen worden die normaal gesproken niet door het lichaam waargenomen kunnen worden. Het lijkt alsof het bewustzijn zich buiten het lichaam bevind. Deze uittredingen vinden vaak spontaan plaats tijdens traumatische gebeurtenissen zoals een ernstig ongeluk of incest waarbij de geest zich scheidt van het lichaam en de gebeurtenis van een afstand waargenomen kunnen worden. Ook tijdens narcose kan een uittreding plaatsvinden. Soms echter lijkt er niet een speciale gebeurtenis aan vooraf te gaan maar overkomt de uittreding de persoon geheel onverwachts.
Uittredingen gebeuren meestal spontaan maar sommige mensen zijn door bepaalde meditatie technieken of onder invloed van drugs of trance in staat deze uittreding zelf bewust op te roepen.
Tijdens uittredingen hebben mensen de meest uiteenlopende ervaringen. Vaak neemt men de materiële wereld waar alsof men nog in het lichaam is zonder deze te kunnen beïnvloeden. Men kan alleen waarnemen en men kan geen contact krijgen met mensen of voorwerpen. Het astraal lichaam is onzichtbaar voor andere mensen hoewel dieren soms reageren op hun aanwezigheid.
Anderen hebben ervaringen waarbij ze overleden mensen, engelen en anderen entiteiten ontmoeten waarbij er zowel zuivere als onzuivere geesten blijken te bestaan.
De ervaringen van mensen met uittredingen laten zien dat er naast de ons bekende materiële wereld nog een andere dimensie bestaat en dat onze geest blijkbaar los kan functioneren van ons lichaam. Ons bewustzijn lijkt zich niet te zetelen in ons lichaam maar in onze geest. Er blijkt een andere reële wereld te bestaan buiten onze stoffelijke wereld waar ook licht en duisternis hun eigen plek hebben.
De Bijbel spreekt over hemelse gewesten waar zowel demonen als engelen actief zijn.
Efeziërs 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.


Uittredingen of astrale projectie in de Bijbel

In de Bijbel komen we verschillende verhalen van uittredingen tegen.
-Paulus heeft een ervaring van uittreding waarbij hij werd opgenomen in de derde hemel
2 Corinthiërs 12:2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden (of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het) dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel.
-Ook Jezus had uittredingen toen Hij na veertig dagen vasten werd verzocht door de duivel
Mattheüs 4:8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid,
-Elisa was als profeet van God in staat in zijn geest met zijn knecht mee te gaan en waar te nemen.
2 kon. 5:25 Nadat hij binnengekomen was en voor zijn heer was gaan staan, vroeg Elisa hem: Vanwaar Gechazi? En hij antwoordde: Uw knecht is nergens heen geweest. 26 Maar hij zeide tot hem: Ben ik in de geest niet meegegaan, toen die man zich omkeerde van zijn wagen af u tegemoet? Was het de tijd om dat zilver aan te nemen of om klederen aan te nemen of olijfbomen en wijngaarden, schapen en runderen, slaven en slavinnen?
-Johannes had een buitenlichamelijke ervaring op Patmos
Openbaring 21:10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God;

Mensen met een uittredings ervaring spreken vaak over een oneindig lange zilveren koord waarmee men aan het lichaam verbonden blijft. Als dit koord verbroken wordt gaat men definitief over in de geestelijke wereld en is er sprake van de dood waarbij de geest definitief het lichaam verlaat.
In de Bijbel wordt in dit verband ook over een zilveren koord gesproken.
Prediker 12:6-7 voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt; voordat de kruik bij de bron verbrijzeld en het scheprad in de put verbroken wordt, en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.

We zien dus dat door de eeuwen heen en ook in de Bijbel het verschijnsel uittreding altijd is voorgekomen. De vraag is hoe je met dit verschijnsel om moet gaan omdat de geestelijke/astrale of fijnstoffelijke wereld waar men in komt ook duistere machten aanwezig blijken te zijn met minder goede bedoelingen net als in onze stoffelijke wereld.
De duivel kan zich voordoen als een engel des lichts en wij hebben niet altijd het onderscheidings vermogen om te weten welke entiteiten zuiver zijn en welke niet. Het gevoel kan ons bedriegen en verschijningen kunnen ons overrompelen.
2 kor 11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.
Het is dus niet verstandig zelf proberen een uittreding op te roepen en als deze spontaan optreed om contact te zoeken met entiteiten omdat je nooit zeker weet wat hun motieven zijn.
Alleen in Jezus is het veilig astraal te reizen omdat Hij ons beschermt voor de duisternis en onzuivere bedoelingen van de entiteiten in de hemelse gewesten. Omdat Jezus nu een plek heeft gekregen in de astrale wereld in de zuivere liefde van God kunnen we in Christus veilig verblijven in de hemelse gewesten en daar met Christus actief zijn en waarnemen. We mogen deze buitenlichamelijke ervaring echter niet zelf zoeken omdat dit in principe niet onze taak hier op aarde is en alleen op Gods initiatief zuiver ervaren kan worden. Wel mogen we ons bewust zijn van onze positie en dat we met onze geest door het geloof in Jezus door gebed en daden invloed mogen uitoefenen en Gods liefde mogen uitdragen in deze wereld,
Efeziërs 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
Efeziërs 2:6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

Ongewenste uittredingen

Het kan gebeuren door contact met de spirituele wereld dat mensen 'opgehaald' worden door entiteiten om mee te gaan naar andere werelden via uittreding. Dit is geen spelletje. Net als je tegen kinderen zegt nooit met een vreemde mee te gaan zo mag je ook nooit mee gaan met iemand behalve met Jezus Christus. Het kan nog zo mooi en aanlokkelijk zijn maar je hoort in je lichaam en niet daarbuiten. Je bent daar niet voor bedoeld in deze tijd op aarde. Vroeg of laat gaan die reizen problemen geven. Je krijgt steeds meer connecties met de geestelijke wereld waardoor je steeds verder opgesplitst raakt. Entiteiten willen via mensen invloed uitoefenen op aarde.


Conclusie


Spontane uittredingen lijken vaak te maken te hebben met ongewenste traumatische ervaringen en hebben dan de functie deze ervaring een plek te kunnen geven. Het is een soort overlevingsmechanisme waarbij de geest zich tijdelijk afscheidt van het lichaam die een onaangename ervaring doorstaat. Na terugkomst in het lichaam dient deze ervaring alsnog een plek te krijgen anders bestaat het gevaar dat er vanuit onderdrukking van de ervaring een gespleten persoonlijkheid ontstaat
Een bewust opgeroepen of gewenste uittreding kan entiteiten naar zich toetrekken die onzuiver zijn en negatieve invloed uitoefenen. Richten op uittredingervaringen kunnen ons belemmeren onze taak op aarde te vervullen en kan ons van binnen verdelen. Uittredingen worden ook bewust gezocht in duistere seances waarbij trance en drugs een rol spelen. Via astraal reizen kan dan zwarte magie worden uitgeoefend en zelfs astrale verkrachtingen zijn mogelijk.
De Bijbel raadt het ook ten zeerste af contact te zoeken met overleden mensen of geesten omdat dit zeker niet zonder gevaar is.
Deuteronomium 18:11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.
God heeft ons engelen gegeven om ons te helpen onze taak te volbrengen hier op aarde. Zij helpen ons in contact met God te komen. Het is niet de bedoeling ons rechtstreeks tot engelen te richten
Jezus geeft ons een plek in de hemelse gewesten in Zichzelf. Daar is het veilig en van daaruit mogen we Zijn liefde uitdragen hier op aarde.
Mocht je spontane uittredingen krijgen roep dan Jezus Christus aan en vraag Hem om je te beschermen en te brengen terug in je lichaam,