Chakra's en aura.

Inleiding
Aureool, goddelijke straling van het gelaat.
Geur van Christus, aura van Christus
Gedachten zijn krachten
Handoplegging
Laat je licht schijnen, de Godsvonk ruimte geven.
Het schijnende gelaat van Mozes
Opname van Henoch en Elia naar de hemel
Opstandingslichaam, lichtlichaam van Jezus

Inleiding

Bij chakra's en aura gaat men er vanuit dat het lichaam bestaat uit een waarneembaar en een niet waarneembaar maar wel stoffelijk deel. Dat niet waarneembare deel noemen we het etherisch lichaam. Met het etherisch lichaam staan we in contact met de energiestromen van het heelal. Het etherisch lichaam bestaat uit energiebanen die door heel het lichaam lopen. Dat zijn de meridianen, De knooppunten van deze meridianen noemen we chakra's. Het etherisch lichaam heeft 7 hoofdchakra's die ieder een eigen gebied vertegenwoordigen. Van deze meridianen en chakra's wordt veel gebruik gemaakt in de alternatieve geneeswijzen, Iedere chakra straalt een bepaalde energie uit met een eigen unieke kleur. Deze uitstraling is voor sommige mensen waarneembaar en noemen we een aura.

Aureool

jezus auraAura kleuren zijn door paranormaal begaafde mensen waarneembaar. Iedere kleur heeft een eigen betekenis. De kleur wit heeft te maken met goddelijkheid, Goddelijke kracht, wijsheid, reinheid en waarheid. Het wordt verbonden met de 7e chakra die zich ter hoogte van de kreun bevindt.
In de christelijke kunst worden heiligen vaak afgebeeld met een lichtkrans om hun hoofd. Blijkbaar zijn deze bijzondere mensen vaak waargenomen met een lichtkrans door meerdere mensen. In de bijbel komen we dit verschijnsel ook op verschillende plaatsen tegen en de bijbel roept ons zelfs op ons goddelijk licht te laten schijnen.
Bij Mozes was deze lichtkrans zeer sterk en voor iedereen waarneembaar toen hij gedurende lange tijd in tegenwoordigheid van God was geweest. Hij moest zelfs een doek voor zijn gelaat doen vanwege de intensiviteit van deze straling,
Exodus 34:35 Wanneer de Israëlieten aan het gelaat van Mozes zagen, dat de huid van zijn gelaat straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gelaat, totdat hij naar binnen ging, om met Hem te spreken.
God opende de ogen van de discipelen van Jezus zodat deze de aura van Jezus konden zien.
Mattheüs 17:2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.
Toen Stefanus, de eerste martelaar van de discipelen van Jezus veroordeeld werd, zagen de mensen zijn gelaat stralen als van een engel.
Handelingen 6:15 En allen, die in de Raad zitting hadden, zagen, toen zij hem aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een engel.

Geur van Christus

2 Corinthiërs 2:15 want wij zijn voor God een geur van Christus
Degene die verbonden is met Christus ontvangt daardoor een goddelijke energie die met je persoonlijk aura verbonden wordt. Deze wordt in de bijbel beschreven als een geur. Het is een door anderen waarneembare uitstraling of invloed.
Een andere omschrijving is het weerspiegelen van Gods heerlijkheid.
2 Corinthiërs 3:18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
Door onze verbondenheid met Jezus wordt onze aura steeds verder gereinigd en gaan we steeds meer de zuivere Liefde van God in ons opnemen en uitstralen zodat we steeds meer op God gaan lijken volgens Gods oorspronkelijk plan.
Een andere omschrijving van deze goddelijke energie stromen zijn stromen van levend water.
Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
We zien dus dat contact met Christus ons aansluit op een goddelijke energie bron die onze persoonlijke aura een nieuwe goddelijke dimensie geeft waardoor er healing in en door ons heen naar buiten kan stromen waarbij de nadruk ligt op intimiteit met Christus.
Door onze verbondenheid met Christus kan onze aura zelfs zo krachtig worden dat we het licht der wereld mogen uitstralen.
Mattheüs 5:14 Gij zijt het licht der wereld.
Johannes 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Als we er op gericht zijn onze aura te verbeteren dan zijn we weer met onszelf bezig Als we onze energie steken in het beter leren kennen van Christus dan zal Hij het werk in ons doen.

Gedachten zijn krachten

Onze energiebanen en onze aura worden beïnvloed door onze manier van denken. Onze manier van denken bepaald hoe we ons voelen, hoe we spreken en hoe we handelen. Het is niet voor niks dat boekjes over de kracht van positief denken het goed doen op de lijst van bestsellers. Maar hoe krijgen we controle over ons denken?
Ons denken wordt voor een groot deel beïnvloed door onze zintuigen die prikkels ontvangen van buitenaf die niet altijd positief zijn. We hebben dus een andere altijd positieve bron nodig waarmee we onze gedachten kunnen voeden. Deze bron is God. De bijbel leert ons dat we vernieuwd moeten worden door in ons denken.
Romeinen 12:2 wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Met ons denken sturen we ons leven aan en met onze geest sturen we ons denken aan. Met onze geest kunnen we contact zoeken met de Geest van God, de Heilige Geest. de Geest der Waarheid, die door Jezus naar de aarde is gestuurd.
Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
Door dagelijks te mediteren en de Heilige Geest uit te nodigen ons te leiden, ons te onderwijzen en ons denken te veranderen, wordt ons denken steeds meer aangestuurd vanuit de goddelijke bron en zullen we steeds positiever gaan leven. De bijbel, vooral het nieuwe testament, is een geweldige inspiratiebron om onze gedachten mee te voeden. Door de bijbel meditatief te lezen komt ons denken onder invloed van een zuivere bron van God, een bron van geloof, hoop en liefde.
Jezus zei dat hij niks kon doen tenzij hij het de Vader zag doen. Hij had zijn innerlijk oog volledig op God gericht.
Johannes 5:19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.
Hoe ons denken is bepaalt wie we ten diepste zijn en hoe onze uitstraling is. Als we onszelf willen veranderen zullen we dus niet onze daden maar ons innerlijk denken moeten veranderen vanuit contact met God.

Handoplegging

Door handoplegging wordt door geloof goddelijke energie doorgegeven. In de bijbel lezen we van verschillende soorten van handoplegging.
- Ter genezing: Marcus 16:18 op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
- Voor ontvangen van de Heilige Geest: Handelingen 8:17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.
- Voor het doorgeven van bovennatuurlijke gaven: 2 Timotheüs 1:6 Om die reden herinner ik u eraan, de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is.
- Voor het doorgeven van zegen: Marcus 10:16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.
Bij handoplegging worden vanuit de christelijke traditie verschillende gebieden gebruikt die weer overeenkomen met verschillende chakra's.
Bij algemene zegening worden de handen vaak op of vlak boven het hoofd gehouden. bv inzegening van een huwelijk.
Bij vervulling met de Heilige Geest wordt vaak de hand op het hoofd of op de voorhoofd gelegd. Ook worden de handpalmen gebruikt voor de zegening.voor vervulling met de Heilige Geest.
Bij gebedsgenezing wordt de hand op het hoofd of op de zieke plek gelegd.
Bij inner healing wordt de hand vaak op het hart of op de buik gelegd.
De zegening vindt altijd plaats in de naam van Jezus omdat we niet onze eigen energie doorgeven maar de kracht van Jezus Christus. Voor christenen is zegenen of handoplegging een symbolische handeling. De daadwerkelijke overdracht van goddelijke energie vindt plaats op een hogere dimensie, die van de geest. Voor zegening of gebedsgenezing is niet perse aanraking noodzakelijk. In de hogere dimensie van God is tijd en ruimte niet van belang. Handoplegging helpt ons om ons geloof te richten, Uiteindelijk gaat het om de ontmoeting met Jezus in welke wij de healing ontvangen,

Laat je licht schijnen, de Godsvonk ruimte geven.

Mattheüs 5:16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
2 Corinthiërs 4:6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.

De Godsvonk die wij in Christus hebben ontvangen is bedoeld om te laten schijnen om zo de aarde te verlichten. Wij moeten ons zelfgericht leven opgeven en ruimte geven aan de Goddelijke liefde die Christus in ons heeft doen ontbranden, Deze Liefde uit God is van een andere dimensie dan onze beperkte vermogens om lief te hebben. Deze goddelijke liefde overwint haat. ziekte. dood. angst en ongeloof op elk niveau. Deze Liefde wordt gemanifesteerd in Christus die gestalte heeft gekregen in de Godmens Jezus.
Johannes 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
In dit leven gaat het er niet om wat wij geloven of hoe wij over bepaalde zaken denken maar in welke mate wij gestalte geven aan deze Liefde van God in ons denken. spreken en handelen.
Niet zij die dingen mooi onder woorden kunnen brengen maar zij die door hun levenswandel het goddelijk licht laten schijnen zijn de ware kinderen Gods.

Opname van Henoch en Elia naar de hemel

In de bijbel lezen we van twee mensen die niet gestorven zijn maar die tijdens hun leven zonder te sterven rechtstreeks in de hemel zijn opgenomen. Hun stoffelijk lichaam werd getransformeerd naar een lichtlichaam, een etherisch lichaam waarmee ze werden opgenomen in de hogere dimensie.
Beide leefden in zo'n verbondenheid met God dat ze de dood niet hebben gezien.
Genesis 5:24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.
2 Koningen 2:11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.
Elia werd in voertuig uit de hogere dimensie opgehaald en naar de hemel vervoerd.

Van Mozes is het lichaam ook nooit gevonden maar er staat geschreven dat hij begraven is door God. Waarschijnlijk is ook hij opgenomen zonder te sterven omdat hij samen met Elia verschijnt aan Jezus in een lichtlichaam.
Matt 17:2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.
3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken
.

Jezus zelf is wel gestorven omdat dat noodzakelijk was voor het verlossingsplan van God. Ook het lichaam van Jezus heeft geen ontbinding gezien omdat zijn lichaam de derde dag is opgewekt. Ook Jezus kreeg toen een verheerlijkt lichaam waarmee Hij zich in verschillende gedaante heeft laten zien aan zijn discipelen.
Veertig dagen lang heeft Jezus zich na zijn dood aan zijn discipelen vertoond en heeft hen onderwezen. Daarna is hij opgenomen is de hemel van waaruit hij de Heilige Geest heeft gezonden naar de aarde.
Op Gods tijd zullen alle kinderen van God net als Elia en Henoch opgenomen worden en verenigd worden met Christus.
1 Thessalonica 4:17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.


Opstandingslichaam, lichtlichaam van Jezus

hemelvaartNa drie dagen in het graf te hebben gelegen is het stoffelijk lichaam van Jezus getransformeerd naar een verheerlijkt lichaam ofwel een etherisch. een licht- of astraal lichaam. In dat lichaam heeft Jezus zich veertig dagen vertoond aan zijn leerlingen. Jezus kon in gesloten ruimtes komen, ineens verschijnen en verdwijnen. Hij kon zich onherkenbaar vertonen of juist herkenbaar. Hij kon stoffelijk voedsel eten en mensen konden zijn wonden aanraken die in zijn stoffelijk lichaam door de kruisiging waren aangebracht. Jezus is dus niet enkel als een Geest opgenomen maar heeft een lichaam. Door dat lichaam heeft God zich via Jezus verbonden aan de mensheid. Na veertig dagen is Jezus opgenomen in de hemel. Hij is nu niet meer op aarde. Vanuit de hemel leidt Jezus de mensheid naar de eenwording met God. Daartoe heeft Jezus de Heilige Geest uitgezonden naar de aarde die de mensen kracht geeft de weg van het Licht te bewandelen onder leiding van Jezus.