Telepathie.

telepathieTelepathie is het vermogen om op bovennatuurlijke ook wel bovenzintuiglijke manier kennis te nemen van belevenissen van andere mensen of boodschappen door te geven aan anderen.
Dat klinkt magisch maar iedereen heeft het wel eens meegemaakt en onbewust communiceren we veel meer met elkaar via telepathie dan we beseffen. Denk maar eens aan de momenten dat je ineens aan iemand moest denken en dat deze persoon je vervolgens opbelt. Of dat je weet dat iemand naar je kijkt zonder dat je het ziet. Soms weten mensen dat er iets met hun geliefde aan de hand is of hebben een onbestemd gevoel en blijkt later dat er op dat moment iets ernstig is gebeurt of iemand in nood is. Je krijgt ineens een drang om iemand te bellen en die persoon heeft echt even een bemoediging nodig. Enz..
Mensen zijn vanuit een hogere dimensie met elkaar verbonden en delen op dat niveau onbewust informatie aan elkaar uit. Door telepathie kunnen gevoelens, gedachtes, beelden, emoties, reuk en smaak worden doorgegeven. Telepathie is niet gebonden aan afstand en zelfs niet aan tijd.
Telepathie wordt in de parapsychologie een vorm van ESP (= Extra Sensory Perception, buiten zintuiglijke waarneming) genoemd. Het wordt een paranormaal ook wel psi verschijnsel genoemd.
Telepathie is in de parapsychologie wetenschappelijk onderzocht en daar wel waargenomen en aangetoond maar nog nooit voldoende bewezen voor de wetenschap. Toch zijn er voldoende resultaten om aannemelijk te maken dat er een vorm van communicatie bestaat die niet te verklaren is met de huidige wetenschap.
Telepathie gaat niet via radiogolven of elektrische stroompje die de hersenen uitzenden wat mensen wel eens denken. Dat zou namelijk betekenen dat de signalen afnemen door afstand en dat er tijd overeen gaat. Onderzoek wijst uit dat nog afstand nog tijd invloed heeft op de telepathie. Het is dan ook aannemelijker dat telepathie gaat via een vierde dimensie die los staat van afstand en tijd. Het is dan ook mogelijk boodschappen te ontvangen uit verleden of toekomst. Voor de wetenschap is dat onbegrijpelijk maar in de spirituele wereld is dat een bekend verschijnsel.
We komen het in de Bijbel en in het christendom ook veelvuldig tegen.

Telepathie en de Bijbel

Het is erg aannemelijk dat Adam en Eva in het paradijs met de dieren telepathisch konden communiceren. Ze hadden gezag over de dieren gekregen en de opdracht hen te onderwerpen en voor hen te zorgen. Het lijkt mij dat er een spirituele communicatie is geweest waardoor de dieren begrepen wat Adam bedoelde en hem gehoorzaamde. We zien met name telepathische vermogens bij de zieners en de profeten in het Oude Testament. Ze weten dingen die ze niet kunnen weten en geven antwoord op vragen die nog gesteld moeten worden. Zie bv. 2 Samuel 12 waarin de profeet Natan de verborgen zonde van Koning David telepatisch wist en hem daarop aansprak. Telepathie wordt hier verklaard doordat de profeten contact hebben met de Geest van God die overal aanwezig is en dus ook alles weet en bekend kan maken aan Zijn profeten. Verbondenheid met God is dan ook verbondenheid met iedereen.
Ook de apostelen in het Nieuwe Testament hadden telepathische gaven. Een voorbeeld daarvan is toen Petrus de leugen van Ananias en Saffira doorzag en op bovennatuurlijke wijze vertelde wat er echt gebeurd was. (handelingen 5). Ook hier zien we dat de Heilige Geest het 'Medium' was waardoor deze informatie kwam.

Telepathie en Jezus.

Het duidelijkst zien we de telepathische gaven in het leven van Jezus. Hij kende de gedachten van de mensen,( Luk 11:17) Hij kende op bovennatuurlijke wijze het verleden van de vrouw bij de put (Johannes 4:18 want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken.) Hij wist wanneer Zijn vriend Lazerus gestorven was. (Johannes 11:11 Zo sprak Hij en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken.) Jezus weet telepathisch wat in ons is. (Johannes 2:25 en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens was.) Voor Jezus is niks verborgen. Hij kent onze diepste gedachten en overwegingen en toch houdt Hij van ons. Dat is het grootste wonder. Als mensen telepathisch al onze gedachten zouden kunnen lezen dan zouden er waarschijnlijk geen mensen meer overblijven die van ons hielden. Toch houdt Jezus ondanks dat onvoorwaardelijk veel van ons.

Psalm 139

1 Here, Gij doorgrondt en kent mij;
2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;
3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
4 Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen;
5 Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.
6 Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

Telepathie en gebed.

Gebed is een vorm van telepathie. Gebed is een vorm van communiceren in de spirituele wereld. We kunnen bidden tot God, bidden voor mensen en hen zegenen in Jezus naam. Telepathie gaat altijd via de Geest. Om te voorkomen dat het niet via de verkeerde geest gaat is het belangrijk altijd te bidden in Jezus naam.
Gevaren van telepathie.
Telepathie is communiceren via de geestelijke dimensie. Het gevaar is dat we uit zijn op macht en invloed willen uitoefenen op mensen. Actief vanuit onszelf bezig zijn met telepathie is altijd gevaarlijk omdat we niet zuiver staan in de liefde en daardoor altijd iets van onze ego meezenden. Telepathie kan ook via andere kanalen dan Gods Geest gaan. Denk aan zwarte magie. Experimenteren met telepathie is dan ook niet ongevaarlijk en buiten Gods liefde ook niet de bedoeling. God roept ons op ons te laten leiden door de Heilige Geest. Vanuit onze verbondenheid met God via Christus kunnen we boodschappen ontvangen en doorgeven aan mensen ter bemoediging en kunnen we mensen zegenen in Jezus naam.
Zoals water het medium is waardoor golven zich voortbewegen en lucht waardoor geluid zich voortplant, zo is de geest het medium waardoor telepathie mogelijk is. Telepathie kan plaatsvinden door de geest van de mens die af en toe spontaan signalen opvangt van andere mensen. Dit is een natuurlijk proces door de ingeschapen wetten van God. Degene die actief bezig is om telepathie te beoefenen kan onbewust in contact komen met geestelijke sferen die niet zuiver zijn. Zeker als de intentie van degene die contact zoekt niet zuiver is wat vaak het geval is. Wie is er immers helemaal zuiver?
Telepathie door de Geest van God is altijd zuiver. En voor zover onze gebeden niet zuiver zijn, worden deze gezuiverd door ons in gebed te richten op Jezus en onze gebeden ten alle tijden via Jezus te zenden. Zo worden onze gebeden gezuiverd en onzuivere gebeden vernietigd waardoor ze geen schade kunnen uitrichten.