God houdt net zoveel van homo's als van hetero's!


homoDe kerk weet eigenlijk vaak niet goed hoe zij om moet gaan met homoseksualiteit en gender problemathiek.
Hieronder wil ik een nieuw licht werpen op homoseksualiteit vanuit een christelijke spiritualiteit waarbij ik graag de goddelijke Liefde als uitgangspunt neemt. 
Galaten 3:26-29 Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.
Lucas 20:34-36 En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn.

Uit bovenstaande verzen blijkt dat spiritueel gezien er geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannelijk en vrouwelijk. Heel het spanningveld van de seksualiteit of seksuele geaardheid valt dan ook gelijk weg. Als homo's en hetero's de weg van het geloof, de spiritualiteit willen bewandelen, dan zal de seksuele geaardheid daarin niet voor verdeeldheid mogen zorgen. We ontmoeten elkaar in eenheid in het geloof in Christus. Beide zowel homo's als hetero's hebben reiniging van seksualiteit nodig zodat deze beleeft gaat worden zoals God dat heeft bedoeld. De thema's liefde, trouw, respect, reinheid van gedachten en zelfbeheersing zijn daarin belangrijk en gelden voor zowel homo's als hetero's. Als we ernaar verlangen in Gods liefde te wandelen en God liefhebben boven alles, zelfs boven onze partner, en onze naaste als onszelf, waarin is er dan nog onderscheid tussen homo's en hetero's? Als we zo vanuit overgave aan God wandelen dan kan God ons helpen elkaar te aanvaarden en liefhebben ongeacht onze geaardheid en eventueel verschil in visie en mening hierover.
Als we volkomen in overgave aan God leven en onze lage wil overgeven aan Zijn hoge Wil van volkomen Liefde, dan staan we Hem ook toe ons leven te veranderen naar Zijn beeld. Dan zal er ook een transformatie in ons diepste zijn plaatsvinden naar Zijn beeld. Zowel de geaardheid van homo's als hetero's zal een diepgaande reiniging ondergaan zodat deze gevormd kan worden in haar goddelijke bestemming.
We zijn namelijk in Christus een nieuwe (geestelijke) schepping. De Bijbel roept ons op om elkaar niet langer meer naar het vlees te beoordelen.
2 Kor 5:14 Want de liefde van Christus dringt ons, 15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen weg met God. Wij hebben de taak elkaar te helpen en te ondersteunen in diepere verbinding met Gods liefde te komen. Het is niet onze taak elkaar te veroordelen.
In de Bijbel staat een mooi gedeelte over hoe omgaan met verschillen van mening en wij kunnen dit ook toepassen op de gevoeligheid van meningen rondom homoseksualiteit. In dit bijbelgedeelte staat de zwakke in het geloof nog teveel in het oordeel. Maar ook die zwakke mogen we niet minachten maar we dienen zijn mening en overtuiging te respecteren. Uiteindelijk gaat het erom dat we innerlijk vrede hebben met God over de weg die we gaan.
Ik weet van homo's die vrede hebben gevonden in een leven zonder seksuele relaties voor God.
Ik weet van homo's die vrede hebben gevonden in het leven met een vriend van eigen geslacht.
Ik weet van homo's die nu gelukkig getrouwd zijn en een gezin hebben gesticht en hebben leren omgaan met de homo's kant in zichzelf binnen hun relatie.
We moeten ons realiseren dat er naast homo- en heteroseksualiteit ook biseksualiteit bestaat en alles er tussenin. Dus homo's met een bi- kant en hetero's met een bi- kant. Daarom moet ieder samen met God een weg zoeken hier mee om te gaan en mogen we elkaar hier niet op beoordelen.
Ieder gaat zijn eigen weg met God en het is niet aan mij om de ander hierin te veroordelen of te vertellen welke weg zijn moeten gaan. Ik wil mensen helpen hun weg hierin te vinden met God vanuit Gods liefde. Het gaat uiteindelijk altijd om alles te toetsen aan Gods Liefde en zuiverheid. Zoek naar die weg waarbij Gods Liefde in je leven en in je relatie het meest tot expressie kan komen.

Romeinen 14:1-23

1 Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. 2 De een gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. 3 Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard. 4 Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan. 5 Deze [immers] stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. 6 Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Here, en wie eet, doet het om de Here, want hij dankt God; en wie niet eet, laat het na om de Here en ook hij dankt God. 7 Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; 8 want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. 9 Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij voeren zou. 10 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. 11 Want er staat geschreven:
(Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
12 Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven [aan God].
Geen aanstoot geven
13 Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. 14 Ik weet en ben overtuigd in de Here Jezus, dat niets uit zichzelf onrein is; alleen voor hem, die iets onrein acht, is het onrein. 15 Want indien uw broeder door iets, dat gij eet, gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve, voor wie Christus gestorven is. 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden. 17 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken (seksualiteit), maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest. 18 Want wie door deze Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God, en in achting bij de mensen. 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. 20 Breek niet ter wille van spijs het werk Gods af; alles is wel rein, maar het is verkeerd voor een mens, als hij door zijn eten tot aanstoot is. 21 Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, noch iets, waaraan uw broeder zich stoot. 22 Houd gij het geloof, dat gij hebt bij uzelf voor het aangezicht Gods. Zalig is hij, die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht. 23 Maar wie twijfelt, wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde.
 

Hetero, homo-, bi-, en transseksualiteit als begeerte

 
Het probleem van ontaarde seksualiteit zit hem niet in de geaardheid maar in de begeerte. Seksuele gevoelens zijn niet bedoeld om ons leven te beheersen. Dan worden we een slaaf van deze gevoelens en zijn niet meer vrij. Mensen kunnen verslaafd zijn aan seks op een of andere manier. Dit geldt zowel voor hetero's als homo's. Kinderen ontwaken steeds vroeger op seksueel gebied zonder dat ze er klaar voor zijn. Seksuele gevoelens is iets anders dan echte liefde. Ook je aangetrokken voelen tot hetzelfde of het ander geslacht hoeft niet perse iets met liefde te maken te hebben. Het is een op jezelf gerichte emotie/gevoel. Je wordt geprikkeld door wat je ziet of voelt los van liefde en vaak zelfs los van relatie. Verliefdheid en je aangetrokken voelen tot een ander kunnen natuurlijk wel een hele mooie ondersteuning zijn in het opbouwen van een liefdevolle relatie. Toegeven aan seksuele gevoelens op een verkeerde manier zonder ware liefde geven voeding aan je ego en maken je gevangen van je seksuele driften. Seksualiteit is door God geschapen om van te genieten maar niet om je erdoor te laten beheersen. Seksualiteit is bedoeld om de liefde te vieren maar is niet hetzelfde als de liefde bedrijven
Een pedofiel voelt zich seksueel aangetrokken tot kinderen en daar kan die persoon waarschijnlijk niks aan doen. Die persoon kan wel kiezen om eraan toe te geven of niet. Ook als je getrouwd bent of een partner hebt  kun je gevoelens ervaren voor een ander. Het is echter een keuze om trouw te zijn uit liefde of om toe te geven aan je begeerte. Iedereen, welke geaardheid je ook hebt, zal moeten leren zijn seksuele gevoelens onder controle en in beheer te brengen van zijn geest (Heilige Geest). Jezus zegt daarover: Je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. De Heilige Geest maakt je geen heilige. De Heilige Geest geeft je kracht om je te beheersen en te gaan leven zoals God dat heeft bedoeld zodat de vrucht van Gods Geest van liefde en trouw, van eerlijkheid, reinheid en zuiverheid, van geduld en genade in je leven openbaar komt.
Ook voor een homo is het belangrijk je seksuele gevoelens te beheersen en onderscheid te maken tussen begeerte en liefde. Sommige homo bewegingen promoten vrijheid maar praktiseren ontrouw, onreinheid, perversie en zijn een slaaf van hun eigen begeerte. Overigens zie je dat onder hetero's net zo goed.
Wil je echt God dienen en de weg van liefde en zuiverheid gaan, dan zul je ook je seksualiteit in Gods handen moeten leggen en Hem vragen je hierin te leiden opdat je dit op een zuivere manier vanuit Gods liefde mag beleven. Vanuit liefde en trouw. Iedereen gaat hierin zijn eigen weg met God. God wil dat je gelukkig bent en wil je hier bij helpen.

 

Hoe om te gaan met lastige Bijbelverzen die homoseksualiteit lijken te veroordelen?

 
In de Bijbel wordt nergens gesproken over homoseksualiteit als geaardheid. In het Oude Testament wordt er twee keer in de wet van Mozes gesproken dat een man geen seksuele omgang met een andere man mag hebben zoals men gemeenschap heeft met een vrouw. Ik ga er vanuit dat de wet zich hier richt op hetero's. Er worden in dezelfde wet echter ook heel veel andere dingen gezegd waar wij als christenen ons niet aan houden. Het is dan ook niet de bedoeling dat we deze wet gaan gebruiken om praktiserende homo's te veroordelen anders zouden christenen zichzelf op grond van dezelfde wet ook moeten veroordelen op andere zaken.
Ter illustratie zal ik wat verzen aanhalen uit Leviticus 20 waar de homoseksuele daad wordt veroordeeld.
Lev. 20:13 Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. 
Nu kan men zeggen. Zie je wel. Dat staat toch duidelijk in de Bijbel. Maar er staat nog meer. Een paar verzen later wordt erover gesproken dat je een vrouw niet mag benaderen, zelfs niet eens mag ontbloten, tijdens haar menstruatie. Ik heb dat nog nooit in de kerk gehoord.
Lev 20:18 Een man die bij een vloeiende vrouw ligt en haar schaamte ontbloot – haar bron heeft hij ontbloot en zij heeft de bron van haar bloed ontbloot; beiden zullen zij uitgeroeid worden uit het midden van hun volk.
Nog weer een paar verzen laten wordt erover gesproken dat men nadrukkelijk scheiding moet maken tussen reine en onreine dieren.
Lev 20:25 Maakt dan scheiding tussen rein en onrein vee en tussen onreine en reine vogels, opdat gij uzelf niet verfoeilijk maakt door vee en vogels en alles wat op de aarde kruipt, dat Ik u ontzegd heb door het onrein te verklaren.
Hiervan zeggen we dat we niet meer onder de wet zijn en hier dus geen rekening meer mee hoeven te houden.
En dan heb ik het alleen nog maar over Leviticus hoofstuk 20.
Als ik ga praten over de sabbat wat nota bene in de tien geboden staat weten christenen zich al helemaal geen raad.
Het is dus inconsequent om een enkel vers uit de Bijbel te halen en hiermee alle praktiserende homofielen te veroordelen en de rest van de wet aan de kant te schuiven voor zichzelf. Dat is niet alleen inconsequent maar ook erg liefdeloos.
Jezus zelf heeft het nergens over homoseksualiteit. De Bijbel is geen wetboek maar een boek van Liefde.
In het Nieuwe Testament wordt er alleen nadrukkelijk gesproken over seksualiteit tussen mannen in de Romeinenbrief. Het gaat hier om mensen die niks met God of gebod te maken willen hebben en vervallen in seksuele excessen. Hier wordt niet gesproken over mensen die God liefhebben en de weg van Jezus in alle oprechtheid willen bewandelen maar die een homoseksuele geaardheid hebben. Oordeel zelf maar.
Rom 1:24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.
28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt:
In bovenstaand Bijbelgedeelte gaat het over goddeloze mensen die niet het verlangen hebben zuiver te leven maar hun egoistische begeerte achterna gaan en die hun natuurlijk omgang hebben opgegeven voor een tegennatuurlijke en vervallen is allerlei seksuele excessen.
Ten eerste horen homofielen die oprecht God willen dienen en zuiver willen leven niet onder deze groep die de Bijbel noemt.
Ten tweede is voor homofielen seksualiteit met hetzelfde geslacht vanwege hun geaardheid niet tegennatuurlijk maar juist natuurlijk.
De Bijbel veroordeelt hier niet zozeer de homoseksualiteit maar het overgeven aan begeerte en onreinhied en afkeren tegen God.
De andere verzen in de Bijbel die zijdelings naar homoseksualiteit kunnen verwijzen hebben allemaal te maken met tempelprostitutie.
 

Hoe mag een homoseksueel omgaan met seksualiteit volgens de Bijbel?

 
De Bijbel laat zien dat seksualiteit iets moois is maar ook een zeer krachtig verlangen. Om te voorkomen dat mensen gaan zondigen door gebrek aan beheersing en daardoor schade toebrengen een zichzelf en een medemens, geeft Paulus hierover richtlijnen. Onder zondigen verstaat de Bijbel dan seksuele omgang hebben op die manier die mensen en relaties schaadt zoals prostitutie, overspel, seks met kinderen enz. Door seksuele omgang ontstaat er een diepe emotionele band en zielsverstrengeling die alleen in een duurzame liefdesrelatie tot zegen is. In alle andere gevallen brengt het schade.
1 Kor 7:Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens [uw] gemis aan zelfbeheersing. Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gave, de een deze, de ander die.
Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.
 
Paulus zegt hiermee dat iedereen die zich niet kan beheersen beter een duurzame partner kan zoeken om te voorkomen dat hij of zij in zonde valt door ongeoorloofde seks en dat partners elkaar de seks niet mogen onthouden voor lange tijd. Dit los van de zegen die een liefdevolle duurzame relatie met zich mee brengt.
Als zelfs diverse geestelijken in de kerk, priesters, nonnen en monniken, zich niet hebben kunnen beheersen en daardoor in zonde zijn gevallen, hoe kunnen we dan van homofielen broeders/zusters verwachten dat zij zonder problemen ongewild seksloos, zonder duurzame partner door het leven kunnen gaan? Toch legt de kerk hen in sommige richtingen deze last op. Dat is niet alleen onbijbels maar ook liefdeloos en werkt volgens Paulus de zonde in de hand.
Er bestaat een gaven van alleen blijven en Paulus geeft daar de voorkeur aan om zich volkomen op God te kunnen richten maar is zich bewust dat deze gave niet aan iedereen is gegeven.
 
God is een God van liefde en wil dat wij gelukkig zijn. Een homo verlangt ook naar tederheid, intimiteit en liefde net als een hetero. We kunnen en mogen van homo's niet verwachten dat zij zich onvrijwillig het celibaat opleggen terwijl hun verlangen uitgaat naar een duurzame relatie.
De enige optie zou kunnen zijn dat God de geaardheid van homo's zou veranderen zodat ze toch een duurzame relatie met een medemens  kunnen aangaan en op een natuurlijke manier een gezin kunnen stichten maar dat blijkt in de praktijk zeer zelfden te gebeuren. De aangeboden ttherapieën die de afgelopen decennia door verschillende christelijke organisaties hiervoor werden aangeboden geven niet de gewenste resultaten bij de meeste homo's waardoor er nog meer frustratie ontstaat. In Amerika is zelfs de grootste organisatie die zich hiermee bezig hield gestopt vanwege voortschrijdend inzicht.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/article/detail/3462214/2013/06/20/Marktleider-homotherapie-stopt-ermee---voortschrijdend-inzicht.dhtml
Het is dan ook zeer de vraag of je als homo deze weg moet proberen te gaan.
Een homo die gaat trouwen met iemand van het ander geslacht legt niet alleen zichzelf maar ook de partner een last op waarvan je moet afvragen of dat de weg van liefde is. Degene die deze weg willen gaan moeten voldoende bi- gerichtheid hebben om hun partner voldoende te kunnen bieden in het huwelijk ook op lange termijn. Er zijn echter mensen die hun weg daarin gevonden hebben en gelukkig zijn maar velen zijn ook gestrand op deze weg omdat het toch niet bleek te werken. In het laatste geval brengt het meer schade dan zegen.
Er zijn homo's die uit liefde voor God de voorkeur eraan geven om alleen te blijven. Als dat een eigen keuze is uit liefde en ze voelen de kracht en gave om dit te doen dan is dat iets heel moois. Niet elke homo kan en wil deze weg gaan en datzelfde geldt ook voor hetero's die kiezen alleen te blijven. Het is niet aan ons om hierover te oordelen.


Genezen van homoseksualiteit?


gay notgayEr zijn homo's die aangeven door God genezen te zijn. In uitzonderlijke gevallen kun je inderdaad spreken van genezing maar dan eerder van trauma en innerlijke beschadigingen dan van geaardheid in mijn optiek.
Homoseksualiteit kan zich ontwikkelen vanuit een bi- kant van een hetero door bijvoorbeeld traumatische ervaringen met het ander geslacht.
Is sommige gevallen is er een duidelijk verband te leggen tussen homoseksuele gevoelens en onderliggende seksuele problemen of nare ervaringen in het verleden. Denk aan seksueel misbruik of andere nare ervaringen met mensen van het gelijke geslacht. Het is dan belangrijk genezing te zoeken voor deze issues om een duurzame relatie aan te kunnen gaan. Deze issues zullen vroeg of laten parten gaan spelen in je relatie als je daar niet aan werkt. Na herstel kan dit invloed hebben op je seksuele gevoelens ten positieve en kan er in sommige situaties sprake zijn van verandering van gevoelens naar een bepaald geslacht waardoor bijvoorbeeld homoseksuele gevoelens kunnen verdwijnen.
Er zijn vele vormen van geaardheid en er zijn vele vormen en mate van beschadiging. Ik geloof zeker dat God wil helen van beschadigingen en ik kan me voorstellen dat genezing ook iets kan doen met je seksuele geaardheid als er juist op dat vlak diepe beschadigingen zijn.
Het kan zijn dat bij een homo na innerlijke genezing zijn sluimerende hetero gevoelens weer naar boven komen en dan de beleving heeft genezen te zijn van homoseksualiteit terwijl het ten diepte gaan om een ander vorm van heling.
Op deze site kun je lezen van diverse ervaringen van mensen die zo'n genezing hebben ervaren.
http://www.peoplecanchange.com/ Het gaat hier nadrukkelijk om mensen die hun homoseksuele gevoelens als zeer ongewenst ervaren en er blijkbaar relatie is met onderliggende issues die heling nodig hebben. Het mooie van deze site vind ik dat ze niet zeggen dat iedere homo moet veranderen maar ook respectvol zijn naar homo's die gelukkig zijn met hun geaardheid.
citaat: In sharing our experience, we mean no disrespect to those who identify as gay and choose to live a gay life. They are as deserving of respect as we are. Their path may be right for them. We cannot judge another person's life.
Deze site gaat niet met de homoseksualiteit zelf aan de slag maar kijkt naar eventueel achterliggende issues. Ze zeggen dat het geen zin heeft om te vechten of te bidden tegen homoseksuele gevoelens. Zelf ben ik ook een groot voorstander van het genezen van hartzaken in plaats van uiterlijke verschijnselen. Door bezig te zijn met hartzaken komen alle andere dingen in ons leven ook tot genezing en herstel. Omdat het hart de bron is van ons leven. Elk innerlijk conflict kun je het beste aanpakken vanuit de bron samen met God.
Het kan echter ook gebeuren dat mensen na innerlijke genezing juist gaan ontdekken dat ze homo zijn en er eindelijk voor uit durven te komen omdat ze het jarenlang bewust of onbewust hebben onderdrukt uit angst afgewezen te worden.
Het belangrijkste is dat jij jezelf aanvaard zoals je bent en dat je weet dat God van je houdt zoals je bent inclusief je geaardheid.De meeste homo's gaan de weg van leren aanvaarden van hun geaardheid en samen met God een manier zoeken om hier zo zuiver mogelijk (d.w.z. vanuit echte liefde) mee om te gaan. Bij God is er geen veroordeling en een volkomen acceptatie zoals je bent inclusief je geaardheid. Je mag er zijn en mag hier samen met God een weg in zoeken vanuit liefde en aanvaarding.
 
Worstel je hiermee en wil je hier over praten dan kun je een consult aanvragen via www.agapecoach.nl
 

Als afsluiting wil ik je onderstaand filmpje aanbevelen. Een studie over de lastige teksten uit de Bijbel over homoseksualiteit op een heel open en eerlijke manier besproken door een homo.