In de hemel is alles mooi en zuiver. Er is geen ruimte meer voor duisternis in welke vorm dan ook.
Maar kan er ook seks zijn?

seks in hemelSeksualiteit is één van de mooiste geschenken die God aan de mensheid heeft gegeven.

Maar de duisternis heeft dit mooi geschenk zo kapot gemaakt dat velen van ons een negatieve associatie krijgen bij het woord seks. Seks en de hemel horen voor ons gevoel dan ook niet bij elkaar. Maar klopt dat wel vanuit Gods ontwerp van de seksualiteit?
Om de vraag te kunnen beantwoorden of er seks en seksualiteit in de hemel is moeten we dus eerst beschrijven wat we met seksualiteit bedoelen. Hoe heeft God seksualiteit bedoeld?
Toen God de mens schiep, schiep God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. God schiep een liefdesrelatie. God schiep het huwelijk waarin de seksualiteit een belangrijke plaats innam. God genoot van Adam en Eva en zag hoe ze elkaar liefhadden en seks met elkaar hadden.

Onder seks versta ik dan de diepe beleving van eenwording van man en vrouw in de geslachtsgemeenschap van waaruit nieuw leven kan ontstaan. Seksualiteit is echter veel breder dan alleen de geslachtsgemeenschap.
Onder seksualiteit versta ik de scheppende liefdesenergie van God waaruit nieuw leven ontstaat.
Dat nieuwe leven kan vele vormen aannemen. In een huwelijk kan dat nieuwe leven komen in de vorm van een zwangerschap. Nieuw leven kan ook komen in de vorm van kunst, muziek, dans, ondernemerschap, enz. De seksuele energie is creatief, scheppend, dienend, fijngevoelig en vreugdevol. Maar ook oprecht en zuiver genieten en ontvangen, overgave en verbinden horen bij de seksuele energie. Denk bijvoorbeeld aan een moeder die haar baby de borst geeft. Een hele mooie vorm van seksuele energie waarin liefde, genieten, geven en ontvangen, aanraking en overgave heel mooi, puur en zuiver tot uitdrukking komen.
Gen 1:31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.
Het aardse is een afspiegeling van het hemelse. God kan de mensen geen geschenk van seksualiteit geven als er in de hemel geen hemelse afspiegeling daarvan bestaat. Want waar moet God de seksualiteit vandaan halen als er in de hemel geen seksualiteit is. Hoe kan God dat zelfs bedenken als er in de hemel niet iets is wat er op lijkt?
Toen God de mens schiep blies God Zijn levensadem in de mens. Hij gaf iets van Zichzelf weg aan de mens. Dit moet een hele diepe, intieme op seksuele gemeenschap lijkende gebeurtenis zijn geweest in de meest heilige en pure zin van het woord.
Genesis 2:7  toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
God kuste de mens tot leven.

Ik geloof dat de seksuele energie een goddelijke, vreugdevolle en scheppende energie is waaruit de mens en wellicht heel de schepping is ontstaan. Ook jij en ik zijn ontstaan uit seks tussen onze ouders. Seksualiteit is iets heel heiligs en zuivers. Seksualiteit is ook veel groter dan enkel de geslachtsdaad.
Toen de tijd daar was dat Jezus geboren zou worden kwam de Heilige Geest over Maria om haar te bevruchten. Ook hier zien we een seksuele activiteit van God waarin God iets heel dieps en intiems van Zichzelf deelt met een mens. Ik kan me niet voorstellen dat Maria dit niet ervaren heeft toen de Heilige Geest over haar kwam. Waarschijnlijk was de ervaring te mooi en te heilig om beschreven te worden in de Bijbel.
Seksualiteit en liefde horen bij elkaar. God is Liefde en dus de Bron en basis van de seksuele energie. Als je seksualiteit loskoppelt van liefde wordt het een vernietigende kracht. Het wordt een soort drugs. Het geeft je een kortstondige kick maar laat daarna een spoor van vernietiging achter. Het zuigt je leeg. Je hebt er steeds meer van nodig om dezelfde kick te krijgen en het werkt verslavend. Je zoekt steeds gekkere dingen op om tot bevrediging te komen totdat je uiteindelijk gevangen zit in de gevangenis van vernietigende seksuele onreinheid. Het is een kracht die je niet meer kunt beheersen. Als seksualiteit niet gekoppeld is aan liefde wordt deze kracht vanzelf gekoppeld aan de duisternis. Want neutrale seksualiteit bestaat niet.
Daarom mag je seksualiteit nooit loskoppelen van echte en zuivere liefde.

Elk mens draagt Gods scheppingskracht in zich. De seksuele energie is verbonden met onze identiteit en geeft ons scheppingskracht en het vermogen ons te verbinden en waarachtig en zuiver te genieten.
Paulus spreekt over het huwelijk en de gemeenschap en eenwording tussen man en vrouw als een geheimenis die wijst op het huwelijk tussen Christus en de gemeente.
Ef. 5: 31  Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn. 32  Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.
Paulus was in de derde hemel opgenomen geweest en was ingewijd in de geheimen van de hemel. En Paulus spreekt hier over een hemelse vorm van seksualiteit die verheven is boven het aardse. Hij heeft het dan over de diepe eenwording tussen Christus en de gemeente.
Ergens anders haalt hij deze gelijkenis ook nog eens aan. Hij heeft het dan over een hoer.
1 Cor 6: 16  Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, een lichaam met haar is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot een vlees zijn.17  Maar die zich aan de Here hecht, is een geest met Hem.
Paulus legt hier een rechtstreeks verband tussen seks hebben met een hoer en de eenwording met Christus. Het gaat hier dus wel degelijk over het hemelse equivalent van de seksuele eenwording tussen man en vrouw op aarde.
In het boek Hooglied in de Bijbel wordt het seksuele verlangen tussen man en vrouw uitvoerig beschreven. Velen zien dit boek als een symbolisch lied die de liefde tussen Christus en de gemeente beschrijft. Maar als je dat echt gelooft dan kun je er niet onderuit dat er in de hemel een hemelse, goddelijke vorm van seksualiteit bestaat.
Hooglied 1:2  Hij kusse mij met de kussen van zijn mond! Want kostelijker dan wijn is uw liefde,
Het boek Openbaringen beschrijft het hemelse huwelijk tussen Christus en de gemeente, Zijn Bruid. Het aardse huwelijk is hier een afspiegeling van het hemelse huwelijk tussen Christus en de gemeente. En een huwelijk zonder seksualiteit is geen echt huwelijk. Het is dan ook niet logisch om te denken dat het huwelijk tussen Christus en Zijn Bruid seksloos zal zijn. Degene die hier weerstand tegen voelen hebben waarschijnlijk zelf een negatieve associatie met seks. Ik zelf ben een heteroseksuele man maar heb totaal geen moeite met de seksuele eenwording met Christus omdat ik die diep geestelijk kan verstaan en begrijpen en invoelen. Als ik in diepe aanbidding ben ervaar ik dat als een vorm van seksuele eenwording op geestelijk niveau die uitstijgt boven de aardse seksualiteit.
Op aarde kun je al een stukje van die hemelse goddelijke seksualiteit ervaren. De uitstoring van de Heilige Geest is een vorm van een geestelijke seksuele eenwording tussen God en mensen. God deelt iets van Zichzelf met ons op een heel intieme wijze.
Deze diepe intimiteit tussen God en de mens kan echter pas plaats vinden en ervaren worden nadat de mens het liefdesverbond van Christus heeft aanvaard. Jezus Christus heeft Zijn Liefde bewezen. Hij heeft Zijn leven gegeven. Goddelijke seksualiteit heeft niks met begeerte te maken maar met pure goddelijke onvoorwaardelijke gevende liefde. Pas als wij ja zeggen tegen deze eeuwige liefde van God en via Jezus Christus in het heilig verbond met God stappen kan God zich met de Heilige Geest zich aan ons verbinden. We noemen dat ook wel wedergeboorte (nieuw goddelijke leven vanuit intimiteit met Jezus)
De vervulling met de Heilige Geest kan een diepe intense beleving zijn die een diepere vervulling kan geven dan seks tussen man en vrouw.
Paulus spreekt hierover als een geestvervoering. Hij was hier bekend mee.
2 Corinthiërs 5:13  Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God, hetzij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u.
Eeuwenlang heeft de kerk onderwezen dat seks alleen bedoeld is om kinderen te krijgen.
Tot op de dag van vandaag wordt er in de kerk nauwelijks over seksualiteit gesproken terwijl het toch een van de mooiste geschenken is die God de mensheid heeft gegeven. De kerk heeft heel het onderwerp seksualiteit aan de duivel gegeven. Hij mag er mee doen wat hij wil en de kerk heeft geen weerwoord. Het wordt tijd dat de kinderen van God de waarde en schoonheid van seksualiteit uit de handen van de duivel terug gaan roven en een mooie plek gaan geven zoals God dat heeft bedoeld.
Seksualiteit is een godsgeschenk voor iedereen. Los van je huwelijkse staat. Je wordt niet ineens een ander mens als je gaat trouwen. Ook buiten het huwelijk ben je een seksueel wezen. Zo heeft God de mens geschapen. Toen God de mens schiep wist Hij ook dat niet iedereen te allen tijde in een huwelijk zou leven. Dus de seksualiteit mag ook buiten het huwelijk om tot expressie gebracht worden. Sterken nog. Het kan niet anders. Want de seksuele energie is er gewoon. De geslachtsdaad, seksuele gemeenschap is uitsluitend voor in  het huwelijk. Maar de scheppende en verbindende energie van de seksualiteit waar je intens van kan en mag genieten kan door iedereen beleefd worden. Seksualiteit kun je niet onderdrukken, je kunt deze alleen kanaliseren. Zie ook http://agapecoach.nl/spiritualiteit/omgaan-met-seksuele-energie-en-goddelijke-liefde/
Mensen die zeggen dat er in de hemel geen seks is baseren dat op het onderwijs wat Jezus geeft dat er in de hemel geen huwelijken worden voltrokken maar we in de hemel zullen zijn als engelen. Jezus gaat hier echter in op de vraag of ons aards huwelijk zich in de hemel op deze wijze voortzet. Want dat zou problemen kunnen geven als iemand na het overlijden van zijn partner opnieuw gaat trouwen. Jezus onderwijst dat in de hemel we de lage aardse afspiegeling van het hemelse achterlaten en we gaan leven op een hemels niveau. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen.
Markus 12:25  Want wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet, en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemelen.
Het zou niet erg logisch zijn als er in de hemel een diepere beleving is van alle aardse genietingen behalve de seksualiteit.  Mensen met visioenen van de hemel beschrijven mooie hemelse muziek, hemelse kleuren en geuren die niet te vergelijken zijn met de aardse dingen. Ook het eten van hemelse vruchten wordt beschreven. Ik heb echter nog nooit een hemelse beschrijving van de seksualiteit gelezen. Maar dat is ook logisch omdat de bruiloft met Christus nog niet heeft plaatsgevonden.
In de hemel is dus zonder twijfel een diepe beleving van seksualiteit waarvan het aardse een afschaduwing is.
Seksualiteit op aarde is ook iets heiligs en puurs waar we volop van mogen genieten.
1 Timotheüs 4:4  Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt:
De seksuele energie is echter zo krachtig, vreugdevol, scheppend en verbindend, dat de satan er alles aan heeft gedaan om juist dit mooie geschenk van God kapot te maken.
Velen van ons hebben die negatieve invloed ervaren en hebben schade ondervonden in hun lichaam en ziel.
Hierdoor ontstaan blokkades en beschadigingen waardoor we niet meer de vreugde en kracht kunnen ervaren van de seksualiteit zoals God dat heeft bedoeld.
Veel mensen zitten vast in seksuele verslavingen, ongezonde seksuele zielsbanden, beschadigd vertrouwen door ontrouw, schuld en schaamte, negatief zelfbeeld,  enz. Omdat we één geheel zijn en onze geest, ziel en lichaam met elkaar verbonden zijn kan een negatieve seksuele beleving ook grote invloed hebben op ons maatschappelijk en geestelijke functioneren.
Onze seksuele beleving wordt vaak zwaar onderschat. Het is lastig om er over te praten. Toch heeft dit een grote invloed op ons functioneren. De seksuele energie die we van God hebben gekregen bepaalt voor een groot deel ons functioneren op aarde. Als die wordt geblokkeerd om welke reden dan ook dan heeft dat grote gevolgen en kan leiden tot relationele, psychische en zelfs lichamelijke problemen.

Worstel je zelf met een seksuele verslaving, pijnlijke negatieve ervaringen met seksualiteit, schuld of schaamte? Blijf er niet mee lopen en kom vrij. Seksualiteit maakt een groot deel uit van onze identiteit. Als je op dit gebied verwond bent kan het je hele leven tekenen en vreugde ontnemen die God voor je heeft bedoeld.
Als geestelijk coach/counselor begeleid ik mensen naar genezing en vrijheid ook op het gebied van seksualiteit. Zie www.agapecoach.nl
Maar ook als je verlangt naar die diepe eenwording met God, het ontvangen van de Heilige Geest in je leven kun je contact met me opnemen. Het is voor iedereen. Ongeacht je verleden en je fouten.

 

Video cursus: Heling seksualiteit

video seksualiteitWil je werken aan heling van je seksualiteit en kunnen genieten van je seksualiteit zoals God dat heeft bedoeld. Los van of je een seksuele relatie het of niet?
Dan is deze cursus wellicht iets voor je.
https://cursus.agapecoach.nl/courses/heling-seksualiteit/