Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 62 gasten en geen leden online

Karma

Wat is karma?

karmaKarma is een begrip uit het hindoeïsme wat aangeeft dat alles wat er om ons heen gebeurt een reactie is op eerdere gebeurtenissen. Alles staat in verband met elkaar en is met elkaar verbonden met de grote natuurwet van actie en reactie, van zaaien en oogsten. Je kunt daarom nooit een gebeurtenis op zichzelf zien. Het is een reactie op een complex van andere gebeurtenissen.
Ieder mens draagt een bepaald karma met zich mee gebaseerd op cultuur, erfelijkheid, opvoeding enz. waardoor sommige mensen positieve en andere negatieve gebeurtenissen naar zich toetrekken. Je hebt zogenaamde geluksvogels en pechvogels. Anderen spreken van het lot van de mens.
Sommige aspecten van ons karma kunnen we positief beïnvloeden door actief negatieve patronen te doorbreken door positief te gaan denken en actief positieve daden en uitspraken te gaan zaaien zodat we op den duur een positiever karma gaan ontwikkelen waardoor we meer geluk gaan ontmoeten in ons leven. Volgens de wet van karma is iedereen zelf verantwoordelijk voor wat hem overkomt door wat hij nu doet of in zijn vorige levens heeft gedaan. Volgens het boeddhisme zijn er drie soorten daden die je karma bepalen.
1 lichamelijke daden
2 verbale daden (spraak, woorden)
3 mentale daden (geestelijke daden)
De laatste wegen het zwaarst.
Een aantal daden kun je enigszins beheersen door jezelf te trainen andere aspecten van ons karma blijken echter heel hardnekkig te zijn en nauwelijks te beïnvloeden door eigen inspanning.
Vanuit het hindoeïsme gelooft men dat er een grote invloed uitgaat van wat we gedaan hebben in onze vorige levens. We dragen de gevolgen van deze levens met ons mee. Dat is fijn zolang deze gevolgen positief zijn. Maar wat als deze negatief zijn? Moeten we dan berusten in ons lot?

Karma en de Bijbel.

In de bijbel zien we dit karma principe ook duidelijk terugkomen. Het thema van oorzaak en gevolg, van zaaien en oogsten zien we in veel godsdiensten terugkomen. De bijbel leert ons dat zegen (positief karma) en vloek (negatief karma) worden doorgegeven in de geslachten. Je daden hebben dus ook invloed op je nageslacht. Dit is inmiddels ook al bevestigd door de wetenschap. Ons DNA heeft een geheugen dat gebeurtenissen kan opslaan. Zo heb je bv tweede generatie incestslachtoffers die zelf geen incest hebben meegemaakt maar wel last hebben van psychische gevolgen. Aan de andere kant kunt je ook speciale gaven en talenten erven van je voorouders.
De bijbel geeft richtlijnen hoe je een positief karma kunt ontwikkelen voor jezelf en je nageslacht. Een duidelijk voorbeeld hiervan staat in Deuteronomium 28 waar een opsomming staat van welke zegeningen en welke vloeken het volk stond te verwachten bij het al of niet gehoorzamen aan Gods wet. Het gaat hier God niet om het volk bang te maken zodat ze Gods wet zouden gehoorzamen maar het volk wordt hier gewoon onderwezen in de algemeen geldende natuurwetten.
Het overtreden van Gods wetten bewerkt een negatief karma.
Gehoorzamen bewerkt een positief karma.
Ook het nieuwe testament laat duidelijk zien dat de wet van oorzaak en gevolg werkzaam is in het leven van iedereen.
Galaten 6:7-8 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.
2 Corinthiërs 9:6 Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.

Gods bedoeling met de mens is dat deze gelukkig zal zijn en zich volledig zal ontplooien tot een liefdevol spiritueel volwassen wezen.
Zonde betekend letterlijk je doel missen. Gods wetten zijn de richtlijnen voor het leven om te groeien tot geestelijke volwassenheid.

Hoe kun je vrijkomen van negatief karma?

Ieder mens ervaart in zijn leven de gevolgen van negatief karma. Dit negatief karma blokkeert onze relatie met God . God is enkel liefde. In Zijn liefde is God naar ons toe gekomen om ons te bevrijden van ons negatief karma. God is geïncarneerd in Jezus die vanaf de conceptie zuiver en puur was en volledig vrij van negatief karma. Hij had daardoor een volmaakt open en transparante relatie met God zijn Vader. Hierdoor kon hij zeggen: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien (Joh 14:9)
Door zijn zuivere levenswandel heeft hij de dood overwonnen en kan hij nu ons bij God brengen en ons bevrijden van ons negatief karma.
Johannes 8:36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. (vrij van negatief karma)
Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. (karma)
Galaten 5:1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

Door zijn hulp in te roepen zal hij ons bevrijden (vergeven) en ons de Heilige Geest geven waardoor we geestelijk weer hersteld worden in onze relatie met God waardoor we weer kunnen groeien tot geestelijke volwassenheid. Door de Heilige Geest ontvangen we nu hulp van boven om volledig af te rekenen met ons negatief karma tot in het diepste niveau. Het blijft nog steeds onze persoonlijke verantwoordelijkheid om positief karma te ontwikkelen maar nu ontvangen we krachtige hulp van boven.

Zie ook onderstaande video waarin ik aan de hand van Karma en energetische velden de betekenis van het kruis van Jezus uitleg en wat Zijn lijden voor jou en mij kan betekenen.

Video: Laat je karma reinigen door Jezus.