Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 33 gasten en geen leden online

samenwerkenWe leven in een tijd van veranderingen. Dingen werken niet meer zoals ze eeuwen en decennia hebben gewerkt. Er vindt momenteel een shift plaats in het bewustzijn wereldwijd.
Informatie is door de moderne technologie overal en altijd beschikbaar waardoor en nauwelijks nog geheimen bestaan. Kennis maakt macht wordt vervangen door kennis delen geeft kracht.

Langzaam beginnen we met elkaar mondiaal te beseffen dat als we als mens-zijn willen overleven op deze planeet, er een radicale ommekeer in denken, handelen en bewustzijn moet komen.
Een ommekeer in denken waarin niet langer het succes van het individu centraal staat. Het streven naar zoveel mogelijk geld in een zo kort mogelijk tijdsbestek, maar waarin we tot besef gaan komen dat we een beheerderstaak hebben gekregen, een zorgtaak voor moeder aarde en elkaar.
Het denkgoed van milieubewust en maatschappijbewust ondernemen komt dan ook steeds vaker ter sprake.
Niet langer is winst maken het enige wat telt maar steeds sterker komt het belang naar voren van een zorgvuldig beheer van de schepping, de natuur en het sociaal bewust ondernemen waarbij het welzijn van de arbeider, de mens en maatschappij een veel belangrijkere plaats gaat innemen. Het individu met zijn specifieke gaven, talenten en wensen komt steeds meer centraal te staan en wordt in waarde geschat. Het ontwikkelen van het bewustzijn en tot ontplooiing komen als mens in relatie tot de ander mens en de schepping krijgt een steeds belangrijkere plaats in ons denken. Het zijn niet langer de elite die bepalen wat wij moeten doen. We leren door de overal en altijd beschikbare kennis zelf nadenken en meebeslissen over ons welzijn. We zien dat in de farmacie, de kerk, de politiek en het bedrijfsleven terugkomen. De mens als geheel groeit naar volwassenheid.
Juist als de mens gelukkig is en lekker in zijn vel zit zal hij ook beter presteren en worden zijn gaven optimaal benut. Dit zal ook zichtbaar worden in de bedrijfsresultaten op lange termijn en in de stabiliteit van de samenleving op lange termijn.

Welke plaats heeft ons godsbeeld in dit geheel?
We zien ook een enorme toename van het spiritueel bewustzijn. Alle geestelijke stromingen komen bij elkaar en er begint een alles overkoepelend spiritueel bewustzijn te ontwikkelen zonder veroordeling waarin elke godsdienst en levensovertuiging een plek mag hebben. Althans zo lijkt het.

De grondgedachte van dit alles is dat we niet langer vanuit ons ego moeten leven maar vanuit het besef dat we in het groter geheel met elkaar verbonden zijn en met elkaar deel uitmaken van het goddelijk bewustzijn. In de mate waarin we ons daarin leren bewegen en van daaruit leven en werken, zal de aarde helen en er verlossing aanbreken voor de aarde en de mensheid.

Dat alles klink heel mooi maar er lijken toch wat praktische problemen te zijn. Ondanks het groeiend bewustzijn dat alles zo zou moeten gebeuren lijkt het er nog niet op dat er echt een grootschalige verandering plaatsvindt.

Wat kunnen wij als ondernemers doen om vanuit dit nieuwe bewustzijn te ondernemen en daarin als voorbeeld en een genezende factor zijn voor de aarde?
Er is moed voor nodig om vanuit dit nieuwe denken te gaan ondernemen. Maar ik denk dat juist ondernemers de juiste spirit hebben om hier vorm aan te geven. Ondernemers zijn mensen die bereid zijn risico’s te nemen en hun nek uit te steken. Ondernemers zijn de voorlopers in het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten en zijn daardoor van nature open om een nieuw tijdperk in te luiden.
Zorg dat je het nieuwe denken eigen maakt en niet langer vanuit het oude vastgeroeste patroon gaat werken.
Ontwikkel nieuwe diensten en producten waarin de kwaliteit van de mens en natuur voorop staat en die meehelpt in het helen van de aarde. Durf daarin risico’s te nemen vanuit het bewustzijn dat je geholpen gaat worden door de kosmos die ik hierna God ga noemen.
God heeft een plan met de schepping en zal krachtig bijstaan allen die gaan meewerken aan deze tijd van transformatie.
Zij die zo moedig zijn hierin trendsetters te zijn zullen wonderen gaan ervaren van goddelijke voorzienigheid. Schroom niet om bewust leiding en zegen, inzicht en wijsheid te vragen aan God. Stel je afhankelijk op en wees je bewust van de onuitputtelijke Bron van wijsheid en kracht van God zelf.
Op het moment dat we als ondernemer stappen in de stroom van Liefde, zorg, dienstbaarheid en creatief beheer, zullen we goddelijke voorzienigheid gaan ervaren in onze onderneming en zal werkplezier, voldoening en uiteindelijk ook succes de vrucht zijn van onze arbeid.

Het is niet alleen een nieuw denken wat wij moeten aannemen. We kunnen immers ons denken niet zomaar veranderen. We zijn geconditioneerd in een bepaald denken. Dat denken is een krachtveld geworden waar we niet zomaar uit kunnen stappen. We hebben hulp nodig om uit onze oude ego patronen te stappen.

Een oplossing hiervoor vinden we en de christelijke traditie. De Bijbel beschrijft in het boek handelingen de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is een bijzondere gebeurtenis geweest in de geschiedenis die door weinig mensen in waarde is geschat. Vanaf dat moment kwam de kracht Gods ter beschikking voor ieder individu op aarde.
Waar eerst Jezus alleen krachtige tekenen en wonderen kon doen vanuit de universele energie konden nu ook de volgelingen van Jezus deze tekenen en wonderen doen.
Dat is ook de reden waarom het christendom de eerste eeuwen als een vuurtje over de hele wereld is verspreid. Later is de kracht van de Geest uit de kerk verdwenen en is de kerk met haar vele dogma’s tot een levenloos instituut geworden. Dat neem niet weg dat de kracht van Gods Geest nog steeds beschikbaar is. De Bijbel voorspelt dat er in de laatste tijd voordat er een grote spirituele transformatie plaatsvindt die samenvalt met de wederkomst van Christus, de Geest uitgestort zal worden op alle vlees.

Handelingen 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:

In de laatste tijd zal de spirituele wereld voor ons opengaan en zal Gods Geest beschikbaar komen voor iedereen. De mens zal echter tot het laatst toe een vrije keus hebben om al of niet te kiezen voor deze geestelijk hogere weg van Liefde.

We leven nu in een tijd waarin Gods Geest krachtig werkt in ieder die zich daarnaar uitstrekt.
Waar vroegen alleen een enkeling bijvoorbeeld genezingsgave van God had gekregen en daarmee volle zalen trok zien we nu dat steeds meer gelovigen ontdekken dat ze zelf mensen de handen mogen opleggen en genezing door te geven in de kracht en de naam van Christus.

Christus blijft hierin een belangrijke rol spelen omdat Hij voor de mensheid de weg heeft vrijgemaakt tot verlichting. Jezus blijft hierin een rol spelen omdat ieder mens via Christus reiniging en verlossing kan ontvangen van zijn geconditioneerd denken.

De Bijbel noemt dat wedergeboorte door de Geest van God. Je kunt het ook geestelijk verlichting noemen of ontwaken in goddelijk bewustzijn maar je moet je wel goed realiseren dat er meerdere vormen van spiritueel ontwaken zijn en dat niet elk ontwaken ontstaat vanuit de Geest van God.

Op paranormaal en spiritueel vlak zijn er vele vormen van ontwaken. Ook door drugsgebruik, door traumatische ervaringen en spirituele initiëringen kan er een ontwaken plaatsvinden maar deze zijn meestal niet uit God en hebben dan ook niks te maken met de wedergeboorte uit Gods Geest.

Je kunt ook vanuit jezelf de spirituele wereld aanroepen maar dan weet je niet welke krachten er zich aan je openbaren.

Als ondernemer is het van grootst belang dat je tot de Bron nadert op een zuivere manier zodat je zeker weet de juist Bron aan te spreken. Jezus leert ons tot de Vader te bidden in Jezus naam.

Johannes 14:13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.

Kiezen voor het nieuwe ondernemerschap is kiezen de Geest van God, ofwel de Heilige Geest de leiding te geven over je onderneming en goddelijke principes te gaan hanteren.

Het gaat niet langer om zoveel mogelijk geld te verdienen maar om je door God gekregen gaven en talenten in te zetten voor Gods plan een koninkrijk van Liefde te bouwen op aarde.

Wil je meer weten over het ondernemen vanuit het nieuwe denken?
Beluister dan de lezingen op

http://ondernemenmetgod.nl/trainingen.html