Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 124 gasten en geen leden online

ster van BethlehemAstrologie houdt zich bezig met het verband van het leven hier op aarde en de stand van de hemellichamen. Astrologie gaat er van uit dat de stand van sterren, zon en maan invloed uitoefent op het leven op aarde op een subtiele doch niet te ontkennen wijze. De sterren zouden de blauwdruk bevatten van het heden, verleden en de toekomst van het leven op aarde. Een bekende gedachte die terug te vinden is in de horoscopen is dat de stand van de hemellichamen op het moment van de geboorte bepalend is voor het karakter dat de mens meekrijgt.De wetenschappelijke tak van de sterrenkunde, de astronomie, wijst de gedachte van de astrologen af als onwetenschappelijk. Vanuit de kwantumfysica echter komt de gedachte dat alles met elkaar in verbinding staat weer terug vanuit een wetenschappelijke invalshoek en zou op die manier een brug kunnen vormen naar de astrologie. Eigenlijk komt de wetenschap op een terrein waar we nog maar heel weinig van weten. Er lijkt zich een veld aan te dienen, een krachtveld vanuit een ons onbekende dimensie waarmee alles met elkaar verbonden is. Zelfs het heden, verleden en de toekomst. Vanuit de kwamtumfysica ontdekt men dingen die alleen te verklaren zijn vanuit een ons nog onbekend krachtenveld. Er moet iets bestaan die elementen met elkaar verbind en informatie doorgeeft met een grotere snelheid dan het licht. Deze gedachte laat dan ook toe dat sterren die miljoenen lichtjaren weg staan of zelf al niet meer bestaan maar voor het oog nog wel zichtbaar zijn, toch nog invloed kunnen uitoefenen op ons leven.

Sterren zijn bronnen van energie met allemaal een eigen uniek spectrum van licht en straling. Al deze sterren bij elkaar vormen gezamenlijk een symfonie van energie frequenties die door het universum trillen.
Elke ster heeft een functie in het grote plan van God. Elke ster heeft God een spectrum, een locatie en een baan gegeven. God heeft clusters sterren bij elkaar gezet met een bedoeling en functie om het plan van God uit te voeren.
We lezen in de Bijbel dat God de hemellichamen heeft gemaakt om over de aarde te heersen.
Genesis 1:16-18 En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was.

God bepaald het aantal van de sterren en heeft ze allemaal een naam gegeven. Een naam geven betekent in de Bijbel een eigen identiteit ofwel persoonlijkheid geven.
Ps 147:4  Hij bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze alle bij name.

In de Bijbel worden ook verschillende sterrenbeelden genoemd bij name maar het geheimenis van hun functie en doel wordt niet prijsgegeven.
Ze worden genoemd om aan te geven hoe groot God is.
Job 9:9 Hij maakte de Grote Beer en de Orion, de Plejaden en de sterrenbeelden van het zuiden. Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen,
ja, wonderen zonder tal.

Wat God precies bedoelt met het heersen over de dag en de nacht van de sterren weten we niet precies, maar wellicht gaat het veel verder dan we vaak denken. Ik geloof nooit dat God al de hemellichamen alleen heeft geschapen om ons in de nacht te vermaken met lichtpuntjes. Ik denk dat er een veel groter en machtig plan achter zit.

De hemellichamen worden in de Bijbel als symbool gezien, voor kinderen van God, rechtvaardige zielen.
Daniël 12:3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

Filippensen 2:15 opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld,

Jezus zelf wordt vergeleken met de blinkende morgenster.
2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Openbaring 22:16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

Het opstandingslichaam van ons na de dood, wordt vergeleken met die van de sterren

1 Corinthiërs 15:41-42 De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid;

Verder lezen we dat er astrologen waren in de tijd van de geboorte van Jezus die uit de sterren hadden gelezen dat er een grote koning, een goddelijk kind geboren moest zijn. Zij kwamen om Jezus te aanbidden.

Mattheüs 2:2 en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.

De Bijbel sluit dus niet uit dat er een verband bestaat tussen de hemellichamen en het leven hier op aarde. Sterker nog. De Bijbel laat eigenlijk zien dat er op een of ander wijze een verbinding bestaat tussen de sterren en ons leven hier op aarde.

God waarschuwt ons echter wel om ons hier niet in te verdiepen omdat we dan bezig gaan met dingen die God niet aan de mens heeft gegeven. Dat is gevaarlijk terrein. We ontdekken dan dingen, krachten en geheimenissen waar we vervolgens niet mee om kunnen gaan en die ons dus in het geheel niet helpen de weg van de liefde te bewandelen. Ons drijfveer is eerder als God te willen zijn en te kunnen heersen over dingen die ons niet gegeven zijn. Door met deze dingen bezig te zijn valt men snel in een val van ego, macht en verwarring.

God weet dat deze dingen veel te wonderlijk zijn voor ons op dit moment van ons bestaan. Eens zullen we alle dingen doorgronden maar voor nu heeft God ons de eenvoudige Weg van de Liefde en vertrouwen gegeven. Daarom dat God de mens verbied zich in deze dingen te verdiepen.

Deuteronomium 18:10-11 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.
Deuterononomium 4:19 en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de HERE, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel –
Jer. 10:2 2 Zó zegt de HERE: Gewent u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken.
 


God zegt hier niet dat deze dingen onzin zijn of niet bestaan maar Hij zegt om ons te beschermen dat wij ons daar niet mee moeten bezighouden. Hij heeft een andere veel betere weg voor ons om in de geestelijke dimensie van Gods koninkrijk te functioneren.

Het probleem is dat wij mensen God willen doorgronden en begrijpen en het liefst zelfs willen beheersen en beïnvloeden en niet tot het inzicht willen komen dat Hij veel groter is dan ons begripsvermogen en dat we dus tot het inzicht en acceptatie zouden moeten komen dat we juist door overgave tot begrip komen en niet door het doorvorsen van geheimenissen iets van God gaan begrijpen.
Deut 29:29 De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.
Juist de overgave aan God, het vertrouwen in Hem, maakt dat Hij veel krachtiger met Zijn Geest in ons kan werken dan wat wij ooit kunnen bewerken door het verkrijgen van wijsheid en inzicht door het bestuderen van spirituele wijsheidsgeschriften.
1 Corinthiërs 8:1 De (spirituele) kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht.

Het is juist de eenvoud van de weg van Liefde die ons in contact met God brengt en niet de kennis der verborgen dingen. Dit verlangen naar (geheime) kennis is reeds vanaf het begin der schepping een val voor de mensen geweest.
God geeft de mens wijsheid en inzicht door openbaring vanuit gemeenschap met Hem. Uiteindelijk zullen we alle geheimenissen kennen omdat God ons die allen zal openbaren op het moment waarop wij daar aan toe zijn. (Lucas 12:2 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. )
Het buiten God om verdiepen in geheime, verborgen (occulte) kennis, zorgt dat we in contact komen met krachten en krachtvelden waar we niet mee om kunnen gaan en die dus vernietigend voor ons werken.
Door de weg die Jezus heeft vrijgemaakt kunnen wij de Heilige Geest ontvangen waardoor we van binnen opnieuw geboren worden door de Geest en we rechtstreeks kontakt kunnen hebben met God in de geestelijke wereld. Dat is de meest zuivere manier van kontakt hebben met God. Alle andere wegen bevatten zoveel valkuilen dat het maar weinig oprechte mensen lukt om via die weg zuiver te blijven en God te ontmoeten. Toch laat de Bijbel zien dat het mogelijk is. De wijze mannen uit het Oosten hadden de blinkende morgenster gezien en hadden toen hun land (leer) verlaten en waren naar het Kind gegaan om het te aanbidden en het geschenken te brengen. Zo zal God allen tegemoet komen die oprecht zoeken naar Hem die onze ziel kan verlossen en kan brengen in het eeuwig Licht.

De geheimenissen en antwoorden die mensen zoeken in de sterren en sterrenbeelden worden geopenbaard in contact met God door Jezus Christus.

Jezus licht

Jezus

15 Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene der ganse schepping,
16 want in Hem zijn alle dingen geschapen,
die in de hemelen en die op de aarde zijn,
de zichtbare en de onzichtbare,
hetzij tronen,
hetzij heerschappijen,
hetzij overheden,
hetzij machten;
alle dingen
zijn door Hem en tot Hem geschapen;
17 en Hij is voor alles
en alle dingen hebben hun bestaan
in Hem;