Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 166 gasten en geen leden online

Aquarius tijdperk en de Bijbel over de eindtijd

Het aquarius tijdperk is een periode gebaseerd op de stand van de sterren ten opzichte van de aarde en zon. De sterrenhemel is ingedeeld in 12 dierenriemtekens die ieder een bepaalde invloed op de aarde en haar bewoners zouden hebben. De aarde doorloopt ieder jaar door haar rondgang rond de zon al deze 12 dierenriem tekens. Op haar beurt loopt de zon zelf in 26.000 jaar een baan waarbij zij ook deze dierenriemtekens doorloopt in omgekeerde volgorde.
We staan nu op het punt waarbij de zon overgaat van het vissersman teken naar het aquarius(waterman) teken. Deze overgang vindt plaats tussen 1986 en 2012 waarbij het jaar 2012 een belangrijk punt is volgens verschillende voorspellingen onder andere vanuit de Maya cultuur. Vanaf het jaar 2012 gaat er een nieuwe fase in waarin vrede en harmonie centraal staan. In dit tijdperk is er een vernieuwd contact met onze goddelijke bron. Volgens deze gedachte leven we nu in een overgangsfase waarin er veel gebeurd in de wereld zowel op natuurlijk als spiritueel vlak die dit nieuwe tijdperk aankondigen.

De Bijbel geeft ons meer inzicht in deze nieuwe fase. Hoewel de Bijbel perse geen datum noemt en zelfs aangeeft dat deze niet bekend is bij mensen, geeft de Bijbel toch in grote lijnen dezelfde gedachte weer als hierboven beschreven. Jezus kwam met de boodschap dat een nieuw koninkrijk, het koninkrijk van God komende was. Door bekering en geloof in Jezus Christus konden mensen individueel binnengaan in dat Koninkrijk, maar in het einde der tijden als Jezus terug zou komen op aarde zou dat Koninkrijk ten volle op aarde geopenbaard worden. Na het eindoordeel waarbij de duisternis van het licht gescheiden wordt, komt er een nieuwe hemel en nieuwe aarde waarin vrede, liefde en harmonie zou zijn. Voordat deze eeuwige zijns toestand tot stand komt is er nog een tussenfase van het duizendjarig rijk. In deze periode gaan mensen anders om met God en elkaar en zal Jezus een bijzondere positie hebben op aarde. De mensen krijgen in deze periode een unieke kans om geestelijk door te groeien. Aan het eind van deze periode komt er nog een grote test. Daarna komt de volmaakte eenwording met God voor hen die God liefhebben. Dit alles is mogelijke gemaakt door de weg die Jezus als Christus 2000 jaar geleden doorlopen heeft op aarde.

Bijbelteksten over de eindtijd

Veel mensen maken zich zorgen over deze tijd. Leven we in de eindtijd? Vergaat de wereld binnenkort? Wat zegt de Bijbel over deze tijd?
Zeker na de recente ramp in Japan en de dreiging van een nucleaire ramp is deze vraag weer helemaal actueel.
Hieronder staan diverse bijbelgedeeltes die gaan over de eindtijd.
Zoek je hoop en troost en een manier om met al deze serieuze dreigingen van het einde van de wereld om te gaan dan wijs ik je op mijn boekje 'we kunnen de aarde helen'.

Tijdstip ingang aquarius tijdperk, wederkomst van Christus?

Marcus 13:24-26 Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid.

Marcus 13:32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.
Opvallend in deze verzen is dat hoewel het tijdstip niet bekend wordt geacht er net als bij de voorspellingen uit de Maya cultuur dit tijdstip samen schijnt te gaan met veranderingen in de sterrenhemel. Jezus wijst er op dat spiritueel waakzame mensen dit tijdstip zullen voelen aankomen en zich zullen voorbereiden, 

Het koninkrijk van God, astraal koninkrijk.

Matheus 4:17 Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
Marcus 1:15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.
Mattheüs 16:19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.
Efeziërs 2:6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

Het koninkrijk van God is een innerlijk koninkrijk waar we nu reeds in de geest via Jezus toegang toe hebben maar die straks bij de wederkomst van Jezus op aarde ook hier op aarde in het stoffelijke volledig manifest zal worden. Door het geloof kunnen we nu vanuit verbondenheid met Christus het koninkrijk van God op aarde manifesteren, zij het nog niet ten volle. Jezus heeft ons daartoe sleutels gegeven door gebruik te mogen maken van Zijn naam.
Johannes 14:12-14Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

Koninkrijk van God ingaan door wedergeboorte, rebirthing, bekering en geloof.

Marcus 1:15 en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
Johannes 3:5-6Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.

De wedergeboorte waar Jezus het hier over heeft is een spirituele wedergeboorte. Een rebirthing van onze geest door de Geest van God. Onze geest die is afgesneden van God moet weer in contact met God komen. Jezus is vanuit God gekomen om de Weg tot God te Zijn. Jezus heeft laten zien wat Liefde is. Liefde is de Weg tot God, Jezus is de manifestatie van de goddelijke Liefde. Bekering en geloof hebben te maken met keuzes maken. Door te kiezen voor de goddelijke Liefde en ons innerlijk te richten op deze Liefde door de Geest van Liefde ofwel de Geest van Christus uit te nodigen in ons leven om ons te leiden, ontvangen we kracht van God en worden we van binnenuit door de Geest van God vernieuwd. Deze vernieuwing door het geloof heet wedergeboorte. 
1 Johannes 4:16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. 

Nieuwe Hemel en nieuwe aarde, paradijs.

2Petrus 3:13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
Jesaja 65:25 De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Here.
Jesaja 25:8 Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de Here heeft het gesproken.
Hand 3:21 die (Jezus) in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld.
Openbaring 7:17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Openbaring 21:4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Een nieuw tijdperk staat voor de deur, een tijdperk van Liefde en vrede, een tijdperk waarin de duisternis is overwonnen. Zowel in de hemelse dimensies als op de aarde zal er enkel Liefde en vrede zijn. De keus is aan ons of we deel zullen gaan uitmaken aan dat nieuwe tijdperk. Mensen die de duisternis liever hebben dan het licht zullen met de duisternis verdwijnen.