Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 123 gasten en geen leden online

Het woord zonde heeft een oudbollige betekenis gekregen. Zoiets van: Iets dat niet mag. Er wordt vaak lacherig over gedaan omdat het niet meer past in deze moderne tijd. Tegenwoordig moet alles kunnen en mogen. Iedereen is vrij en heeft zijn eigen waarheid. Je moet iedereen in hun eigen waarde laten.

In dit artikel wil ik dieper ingaan op de geestelijke/spirituele betekenis van zonde en de lading van het woord zonde een nieuwe begrijpelijke betekenis geven zonder het beeld van een oordelende en straffende God te gebruiken.


zondevalOorsprong en betekenis van het woord zonde

Spirituele betekenis van zonde
Erfzonde zondeval
Zondvloed
Ontstaan van zonde, wat is zondigen?
Vergeving, reiniging van zonde
Bevrijding van gevolgen van zonde

De onvergeeflijke zonde.

Oorsprong en betekenis van het woord zonde

zondeHet woord zonde komt vanuit het Griek.
Het woord: αμαρτια hamar’tia komt uit de griekse sportwereld van het boogschieten en betekent dan het doel missen.
Dus als je met pijl en boog je doel miste dan zondigde je.
De gevolgen van deze zonde varieerde afhankelijk van het doel.
Als je een spel speelde dan had je verloren maar als je op jacht bent en een brullende leeuw komt op je af dan kan zonde je dood betekenen.

Spirituele betekenis van zonde

Het woord zonde wordt in de hedendaagse taal vooral gebruikt om een verspilling aan te geven. bv. Als iemand een glas thee omgooit of een mooie vaas kapot gooit of als iemand veel geld verliest met gokken zeggen we dat het zonde is van de thee, vaas of al dat geld. Het kan niet meer gebruikt worden waarvoor het eigenlijk bedoeld is.
In religieus verband wordt het woord zonde vaak in verband gebracht met straf en oordeel maar dat is niet de betekenis van het woord zonde. Het woord zonde heeft daardoor een negatieve betekenis gekregen en de achterliggende spirituele betekenis wordt niet meer begrepen. Ook in spirituele betekenis moeten we het woord zonde plaatsen in het kader van het doel missen. We zijn allemaal geschapen met een doel. De hele schepping is geschapen met een bedoeling, een bestemming. Een appel pitje heeft deappelboom bestemming om uit te groeien tot een krachtige boom die een overvloed aan gezonde en heerlijke appels voortbrengt. Er zijn veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat het zaadje niet tot zijn bestemming kan komen maar slechts een zielig ziek boompje wordt met enkele vruchten die vroegtijdig afvallen. Deze boom leeft als het ware in zonde. De boom komt niet tot zijn ware bestemming. Nu kan de boom hier zelf niks aan doen omdat de boom zelf geen keuzes kan maken. De mens echter is geschapen met de mogelijkheid om keuzes te maken. Deze keuze mogelijkheid ofwel vrije wil, geeft ons eigen verantwoordelijkheid om tot onze bestemming te komen.
Het universum is geschapen vanuit de goddelijke Liefde. God is Liefde. De hele schepping draagt Gods Liefde in zich en komt tot volle bloei en functioneerd in harmonie zolang deze in Gods Liefde blijft functioneren.
De schepping zelf kan niet zondigen. Alleen de mens kan, omdat deze als enig schepsel een geest en vrije wil van God gekregen heeft, tegen de oorspronkelijke orde van God ingaan door het maken van keuzes vanuit het ego in plaats vanuit de liefde.
Elke keuze die gemaakt wordt vanuit het ego in plaats vanuit Gods Liefde brengt disharmonie in de schepping van God. De gevolgen van deze verkeerde keuzes zijn afhankelijk van de aarde van de 'zonde'. God straft dus niet de mens die zondigt maar de mens draagt de logische gevolgen van zijn keuzes. We moeten afstappen van het beeld van een straffende God die de mensen straft om hun zonden. Het is gewoon bizar om zo over God te denken. De God die de hele schepping vanuit Zijn volmaakte Liefde heeft geschapen en de mens daarin als beeld van Zijn heerlijkheid heeft geplaatst, kan onmogelijk een boosaardig wezen zijn die het leuk vind de mensen te straffen!
Het doel van de mens is om gelijkvormig aan God te worden en Zijn Licht en Liefde in ons leven te weerspiegelen. Iedere keer als we een verkeerde keuze in ons leven maken dooft er iets van God Licht en Liefde in ons hart totdat er nauwelijks nog iets van God in ons leven te zien is. (Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods, )
Om ons te helpen steeds de juiste keuzes in ons leven te maken heeft God ons de tien Woorden ofwel de tien Geboden gegeven. Deze tien geboden worden in de rest van de Bijbel uitgewerkt. De tien geboden staan in Exodus 34

  1. Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de eeuwige uw god, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
  5. Eer uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.


Jezus zelf vat deze geboden samen in het gebod van de liefde.
Mat 22:37-40 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Het probleem is echter dat het ons gewoon niet lukt om steeds de juiste keuzes te maken in liefde waardoor we niet in onze bestemming komen en veel van Gods Licht en Liefde in ons leven missen. Daarom hebben we keer op keer vergeving en reiniging nodig en moeten we ons steeds opnieuw afstemmen op Gods liefde.
1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Iedere verkeerde keuze is zonde en moet weer hersteld worden om in onze bestemming te kunnen komen. Dat we deze strijd nooit vanuit onszelf winnen komt door de zondeval.

Erfzonde

Iedereen wordt geboren in een bepaald emotioneel, cultureel en spiritueel klimaat en maakt onderdeel uit van een familiegeslacht. Je hebt hier niet voor gekozen maar je krijgt gratis een bepaalde erfenis mee van de huidige en vorige generaties. Je erft niet alleen lichamelijke genetische eigenschappen van je voorgeslacht maar ook ervaringen en gaven worden via de genen doorgegeven. We worden geboren in een onvolmaakte wereld en worden geboren met onvolmaakte erfelijke eigenschappen die het gevolg zijn van verkeerde keuzes van onze voorouders. Vanaf de geboorte hebben we dus al een lading negatieve energie bij ons. Niemand is daar vrij van. Zodra het bewustzijn van het kind zich gaat ontwikkelen zal deze negatieve energie zich in min of meerdere mate gaan manifesteren.

Oorspronkelijk is de mens geschapen in volmaakte liefde en leefde de mens in volmaakte harmonie met God en de schepping. Noodzakelijkerwijs moest de mens in zijn groei naar volwassenheid onderworpen worden aan testen om geestelijk te kunnen groeien. In dat bewustwordingsproces is er een moment geweest dat de mens verkeerde keuzes heeft gemaakt en daarmee heeft het de band met God verbroken. We kunnen dit verhaal lezen in de Bijbel in genesis hoofdstuk 3. We noemen dit de zondeval. Negatief zaad van egoïsme en trots werd in het hart van de mens gezaaid en als gevolg van de universele wet van oorzaak en gevolg, van zaaien en oogsten nam spoedig de duisternis steeds meer toe totdat als gevolg van de keuzes van de mens de hele schepping tot op atomair niveau beïnvloed werd door de duisternis. De mens vergat zijn oorsprong en bestemming en zakte steeds verder weg in de duisternis.

Het grootste probleem van de mens is dat het de eenheid met God is kwijtgeraakt en daarmee de Bron van Licht en Kracht om zuiver en puur te kunnen leven en zichzelf volgens zijn bestemming te ontwikkelen. De mens luisterde niet langer naar het innerlijk onderwijs van God maar ging zijn eigen weg bepalen en bepaalde zelf wat goed voor hem was en ging zich steeds meer overgeven aan zintuiglijk genot op zoek naar geluk. De Bijbel beschrijft dat als het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. De mens besloot het beter te weten dan God en wilde niet langer meer luisteren. Het gevolg was dat de weg naar de boom des levens werd afgesneden en de mens werd verdreven uit het paradijs, de plek van liefde en harmonie en gemeenschap met God

De zondvloed

ark van noachDoor de verkeerde keuzes van de mens en het zich afkeren van God nam de duisternis zo toe dat de mens een gevaar werd voor zichzelf en door oorzaak en gevolg het evenwicht van de schepping zo had verstoord dat er een grote natuurramp op komst was. God voorzag deze ramp en Hij redde Noach en zijn gezin omdat hij als een van de weinige nog een open relatie met God had en Hij Noach daardoor kon waarschuwen voor de komende ramp. God begon Zich vanaf dat moment aan de mensheid te openbaren op een uiterlijke manier omdat de mens Hem niet meer met zijn innerlijk kon verstaan. Noach, Abraham, Mozes en de profeten werden door God gebruikt om de mensheid voor te bereiden op de komst van Jezus Christus die de weg naar innerlijk contact met God weer zou herstellen.

Ontstaan van zonde

gedachteZondigen is een keuze. Hetzij bewust hetzij onbewust. De eerste zonde is gedaan toen de mens nog volledig in harmonie met God en zichzelf leefde, dus volledig bewust. Direct na de verkeerde keus besefte de mens wat hij gedaan had en voelde schuld en schaamte. Men probeerde deze onaangename gevoelens weg te drukken en te bedekken in plaats van deze onder ogen te zien en ervan te leren. De mens schoof de schuld af op de ander en bedekte zijn naaktheid zodat de ander zijn schuld en schaamte niet kon zien. De mens begon te verdringen en weg te lopen van zijn verantwoordelijkheid. Relaties werden verstoord en men begon een dubbel leven te leiden. Het onbewuste ontstond waarin pijn schaamte en schuld werd weggestopt.
Als Adam en Eva hun schuld hadden erkend en eerlijk onder ogen hadden gezien, was het gevolg van de zondeval veel minder ingrijpend geweest en zag de wereld er nu heel anders uit. God had direct met een oplossing kunnen komen. Adam en Eva gaven echter elkaar en de slang de schuld en verstopte zich voor God waardoor de zonde niet aan het licht werd gebracht en dus verder kon uitgroeien en heel de schepping kon beïnvloeden.
Als iedereen zijn fouten zou onderkennen en eerlijk aan elkaar zou belijden dan zouden er geen ruzies meer zijn en oorlogen, geen echtscheidingen en veel ellende zou zijn opgelost. Want het zijn niet in eerste instantie onze fouten en tekortkomingen maar eerder het niet willen erkennen van deze fouten en het weglopen van onze verantwoordelijkheid om deze fouten onder ogen te zien en de gevolgen te dragen die zoveel ellende veroorzaken.
Zonde begint altijd met een gedachte. Een gedachte die ingaat tegen de wet van liefde. Op het moment dat deze gedachte zich aandient kunnen we een keuze maken. Zodra we deze gedachte bewust toelaten geven we deze ruimte om te groeien tot een negatieve kracht die Gods Licht in ons hart dooft. Dit geldt zowel voor een bewuste als voor een onbewuste gedachte.
Het is de wet van oorzaak en gevolg, van zaaien en oogsten die in werking treed onafhankelijk van ons bewustzijn daarin. bv Als we een steen laten vallen zal deze met een bepaalde snelheid naar beneden vallen onafhankelijk van het feit of we dit bewust doen of onbewust. Als we onze auto verkeerd parkeren kunnen we een bon krijgen. Bezwaar indienen vanwege de reden dat we niet wisten dat we daar niet mochten parkeren heeft geen zin. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen.
Het is dus zaak ons bewust te worden van de geestelijke universele wetmatigheden omdat deze altijd in en om ons werkzaam zijn of we ons er nu van bewust zijn of niet.
Het bewustwordings proces en eerlijk onder ogen durven zien van onze fouten en tekortkomingen is een pijnlijk proces en kan ook alleen in een omgeving van Goddelijke liefde en aanvaarding. Anders gaan we er aan onderdoor.

Zonde begint dus in onze gedachte bewust of onbewust en deze gedachte kan zich manifesteren in woorden of daden en krijgt zo steeds meer gestalte. Maar ook als het slechts een gedachte blijft die we koesteren doet het toch zijn destructief werk omdat gedachten ook krachten zijn. Ook hiervoor geldt dat deze gedachten ook onbewust kunnen zijn.
Mattheüs 15:18-19 Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.
Mattheüs 5:28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd
Psalmen 139:23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;
Prediker 10:20 Vervloek zelfs in uw gedachten de koning niet, en vervloek in uw slaapkamer de rijke niet, want de vogelen des hemels zouden het geluid overbrengen en het gevogelte zou te kennen geven wat gij gezegd hebt.
Jesaja 55:7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.


Iedere gedachte die ingaat tegen de wet van de Liefde en die we toelaten, bewerkt in ons dat Gods Licht in ons dooft.
Deze gedachten kunnen zijn: boosheid, irritatie, haat, jaloesie, trots, hoogmoed, minachting, angst, wantrouwen, ongeloof, negatief wensen, oneerlijkheid, onreinheid, negatieve fantasie, gemeenheid, sadisme, enz.
Het gaat ten diepste om onze intenties van wat we doen of uitspreken.

We kunnen proberen onze daden en ons spreken in bedwang te houden maar het is onmogelijk onze gedachten volledig onder controle te krijgen. Daarvoor hebben we een diepe reiniging en transformatie nodig van binnenuit.
Religie en godsdienst richt zich vooral op uiterlijke reiniging van spreken en daden maar raakt zelden de essentie aan van iemands hart. De fout die veel kerken en geestelijken maken is wel de mensen wijzen op hun fouten en tekortkomingen maar zonder de daarbij noodzakelijke Goddelijke liefde en aanvaarding waardoor mensen in schuld en angst komen te zitten. De weg van bevrijding gaat juist andersom. Eerst moeten mensen weer in contact komen met Gods onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding. Van daaruit is er veiligheid en ruimte om onze fouten eerlijk onder ogen te zien en er samen met God aan te werken zonder veroordeling vanuit diepe vergeving.Jezus is in eerste instantie gekomen om ons de onvoorwaardelijke liefde van God te laten zien,
De Bijbel leert ons dat door wetten en regels en zelfdiscipline er geen echte reiniging van binnen plaatsvindt. Regels en wetten zijn nodig en geven ons een bepaalde bescherming maar ze kunnen onze ziel niet reinigen.
Galaten 3:24 De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.
Jezus is gekomen om ons de weg van genade en geloof te onderwijzen en voor te leven en voor ons de weg tot God te Zijn.

Vergeving, reiniging van zonde

Het woord vergeven betekent letterlijk gratis weggeven. Vergeven is dus de keus maken je recht op te geven en de ander van harte vrij te spreken van de schuld die hij bij je heeft gemaakt door je onrecht aan te doen. Vergeven kost een offer omdat je afziet van je recht boos te zijn of wraak te nemen. Vergeven zet in eerste instantie je eigen hart vrij maar maakt ook de weg vrij voor herstel van relatie.
Voordat we anderen van harte kunnen vergeven moeten we eerst zelf leren vergeving te ontvangen. Voordat we vergeving kunnen ontvangen is het eerst belangrijk te erkennen dat we vergeving nodig hebben, dat we door onze eigen keuzes negatieviteit in ons hart hebben toegelaten en God terzijde hebben geschoven. We hebben onszelf, onze naaste en God tekort gedaan door God niet als onze Schepper en Bron van ons leven te erkennen en onze eigen weg te gaan. God is een vergevend God en enkel Liefde maar we dienen deze vergeving wel bewust te ontvangen en te aanvaarden en de keus te maken God te erkennen als onze Bron van leven. Vergeving is echter niet hetzelfde als reiniging van zonde en eenwording met God. Je kunt steeds dezelfde zonde blijven doen en iedere keer vergeving ontvangen. Maar het is de bedoeling dat we diepe reiniging in ons hart ontvangen en ons verenigen met Gods Liefde.
Voor deze reiniging en bevrijding van zonde en de eenwording met God is Jezus Christus naar de aarde gekomen. Hij heeft voor ons de macht van de zonde verbroken en de collectieve schuld van de mensheid betaald zodat we totale reiniging en bevrijding van zonde kunnen ontvangen en eenwording met God door het geloof in Jezus.
1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Door het geloof in Jezus ontvangen we niet alleen vergeving maar ook reiniging en ontvangen we de Heilige Geest. We worden van binnenuit opnieuw geboren door de Geest van God en worden een kind van God. Deze nieuwe schepping in ons is zuiver en puur en leeft in diepe verbondenheid met God. Het is nu zaak deze innerlijke zuivere Bron ruimte te geven door intieme omgang met Jezus te ontwikkelen en te luisteren naar de innerlijke stem,
2 Corinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Bevrijding van gevolgen van zonde

Doordat Jezus als zoon van God de collectieve schuld van de mensheid op Zich heeft genomen en betaald, heeft Hij niet alleen de bevoegdheid en macht om ons te vergeven en te reinigen van de zonde, maar is Hij ook in staat de gevolgen van de zonde teniet te doen.
Hij is in staat verbroken relaties te herstellen, datgene wat vernietigt is te herscheppen, ziektes en kwalen te genezen, vloek om te keren in zegen en schulden in overvloed. Er zijn veel verhalen bekend van mensen die dit soort wonderen hebben meegemaakt nadat ze hun leven aan Jezus hadden toevertrouwd. Zolang er echter nog mensen zijn die het kwade koesteren zullen we blijven leven in een verbroken wereld. Er komt echter een dag wanneer Jezus terugkomt dat Jezus tot Zich zal trekken iedereen die tot Hem hoort. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waarin er geen duisternis meer zal zijn maar volmaakte harmonie in Liefde met God elkaar en de schepping. Dan zal er volkomen overwinning zijn over de duisternis. Tot die dag is er nog genade waarin God de mens tijd geeft om te leren juiste keuzes te maken en uiteindelijk voor Hem te kiezen. Er komt een dag, de dag van het oordeel waarna deze keus er niet meer is. Dan zal blijken dat er ook zijn die definitief voor de duisternis hebben gekozen. Er komt dan een grote definitieve scheiding tussen licht en duisternis. De kinderen van het Licht zullen het Licht tegemoet gaan. En de mensen die de duisternis liever hebben dan het Licht zullen door hun eigen keuze getrokken worden naar de duisternis.

Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.
Jesaja 66:22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.
Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.
Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

De onvergeeflijke zonde.

Veel chirstenen zijn bang dat ze de onvergeeflijke zonde hebben gedaan.
De Bijbel schrijft over de onvergeeflijke zonde of de zonde tot de dood. De zonde tegen de Heilige Geest.
Hebr 10: 26, 27  Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren.
Hebr 6:  4 -6 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben,
en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.
1 Johannes 5:16  Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood: daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen.
Mattheüs 12:32  Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

Bovenstaande teksten hebben veel christenen inclusief mezelf erg bang gemaakt. Want als je oprecht en serieus God wilt dienen dan kom je er achter dat het je niet lukt om zelf je zonden te overwinnen. Je gaat God beloven te stoppen en zondigt toch weer. Je doet het dus bewust en kiest er zelf voor omdat je zwak bent. Deze opzettelijke zonde vanuit zwakheid klaagt je dan aan dat er geen vergeving meer mogelijk is.
Als dat zo zou zijn dan zou echter niemand vergeven kunnen worden behalve degene die nooit geprobeerd hebben om  niet te zondigen.
Als je de Bijbel in zijn geheel leest begrijp je dat de mens zelf niet zonder zonde kan leven ook al doet hij nog zo zijn best.
De onvergeeflijke zonde KAN dan ook niet gedaan worden door mensen die proberen niet te zondigen.
De onvergeeflijke zonde is precies die zonde van mensen die vanuit volle overtuiging en het kennen van God heel bewust en definitief met volle overtuiging en bewustzijn God de rug toe keren en van geen vergeving WILLEN weten.
Die mensen bied God nog steeds Zijn vergeving aan net als alle andere mensen. Deze mensen echter WILLEN deze vergeving niet aanvaarden en zullen dus de gevolgen van hun zonden vrijwillig dragen.