Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 41 gasten en geen leden online

Jezus opstanding

opstandingDe meeste mensen geloven dat er iets is na dit leven. Er zijn veel verschillende ideeën over. Erg aansprekend zijn de verhalen van mensen met een bijna-dood-ervaring. Hoewel deze getuigenissen van mensen geen wetenschappelijk bewijs is van leven na de dood, is de wetenschap ook niet in staat deze te verklaren. Ze moffelen deze verhalen het liefste weg in de vergeethoek.
Bij de opstanding van Jezus is er iets heel bijzonders aan de hand. Er is hier geen sprake van een bijna-dood-ervaring.

Jezus stond op uit de dood in een verheerlijkt lichaam. Hij trad niet uit Zijn lichaam maar Zijn lichaam werd getransformeerd naar een verheerlijkt lichaam. Zijn lichaam zag geen ontbinding.

Hieronder noem ik een aantal bijzondere gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens Jezus sterven en opstanding.

Mattheüs 27:45 En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur.
Mattheüs 27:49-54 Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.
Johannes 19:34 maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.
Mattheüs 27:66 Zij gingen heen en verzekerden het graf met de wacht, na de steen verzegeld te hebben.
Mattheüs 28:2-6 En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.
Lucas 24:12 Doch Petrus stond op en liep snel naar het graf. En toen hij zich bukte, zag hij alleen de windsels. En hij ging weg, bij zichzelf verbaasd over wat er mocht gebeurd zijn
Lucas 24:36-43En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; en zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen.
Marcus 16:12 Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen op de weg, terwijl zij zich naar het land begaven.
Handelingen 1:3 aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.

Tijdens het sterven van Jezus trok God zich terug. De duistere machten stortten zich op Jezus en er kwam een letterlijke duisternis over die streek. Op het moment van sterven brak er geestelijk iets open. Het voorhangsel, het dikke gordijn wat voor het heilige der heilige hing in de tempel, waar niemand mocht komen dan alleen de hogepriester eens per jaar, scheurde open als teken dat de weg naar God vrij was. Graven gingen open en veel gestorven en begraven heiligen stonden op uit de dood en vertoonden zich aan de inwoners van de stad. Door het sterven van Jezus konden zielen van gestorven mensen tot hun bestemming komen. Door het sterven van Jezus werd er geestelijk een weg gebaand. Deze overleden mensen werden net als Jezus bekleed met een verheerlijk lichaam. De zielen kregen een nieuwe volmaakte tent om in te wonen.
De derde dag werd het lichaam van Jezus getransformeerd naar een verheerlijkt lichaam. Zijn aards lichaam is niet meer gevonden.
Het verheerlijkt lichaam van Jezus had vlees en beenderen. Hij kon eten, in afgesloten ruimtes komen en Zich in verschillende gedaantes vertonen. Men kon Jezus aanraken en vasthouden en gewoon met Hem praten. Na Zijn opstanding heeft Hij zich nog 40 dagen aan de aarde verbonden om Zijn discipelen te onderwijzen. Daarna is Jezus naar de hogere dimensie gegaan om van daaruit de mensheid te gaan helpen.