Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 163 gasten en geen leden online

Jezus gezag over boze geesten?

Mattheüs 28:18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.
Jezus bevrijdJezus heeft toen Hij als mens op aarde wandelde laten zien de macht van God.
Hij heeft laten zien dat God macht heeft over de natuurwetten en deze aan Zijn wil kan onderwerpen.
Jezus heeft laten zien dat ziekte niet van God komt en dat Hij elke ziekte kan en wil genezen.
Wat het belangrijkste is dat Jezus heeft laten zien dat God macht heeft over de hele geestelijke wereld en dat alle boze geesten zich volledig aan Hem moeten onderwerpen.
Lucas 11:20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

Hoewel God alle macht had op hemel en aarde moest Hij toch mens worden om de mens te verlossen omdat de mens gezondigd had en daardoor de duivel rechtsgrond had gegeven om op aarde zijn macht uit te oefenen.
God had de aarde in beheer aan de mensen gegeven. Hij had de aarde aan de mensen toevertrouwd. De mens heeft door ongehoorzaamheid het beheer in handen van de satan gegeven. Nu moest God een oplossing zoeken om de mens en de aarde weer tot Zich te trekken. De enige weg was de weg van Liefde.
Omdat de mens niet meer tot God kon naderen vanwege de duisternis moest God in een mensengedaante naar de aarde komen om de mens weer tot Zich te trekken. God is heel bewust in Zijn Liefde in de huid van een kwetsbaar mens gekropen en heeft alle pijn, verdriet, angsten, verleidingen en ontberingen doorstaan die de mens ondergaat. Door deze weg te bewandelen zonder besmet te raken door de duisternis of zelfs maar in gedachte te zondigen tot de kruisdood toe, heeft Jezus de macht van de satan verbroken op aarde en voor de mensen een Weg gebaand tot God. Doordat Jezus veroordeeld is tot de dood zonder ooit gezondigd te hebben, heeft Hij geestelijk gezien de schuld van heel de mensheid betaald e kunnen mensen via Jezus weer tot God komen.
Johannes 1:29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
Ook God moet Zich aan de geestelijke wetmatigheden houden. Anders is Hij Zichzelf ontrouw. De duivel had rechtmatig macht over de mens en de aarde gekregen door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom moest Jezus naar de aarde komen om de schuld van de mensheid te betalen door onschuldig aan het kruis te sterven.

Na Zijn dood en opstanding kon Jezus Zijn macht en gezag over de boze geesten blijvend geven aan Zijn volgelingen door de uitstorting van de Heilige Geest.
Marcus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken,

Duivel, satan, Lucifer, demonen, boze geesten, duistere machten, klopgeesten, spoken, en andere griezels zijn voor veel mensen een realiteit. Ook zij die er niet in geloven krijgen dagelijks te maken met sterke of minder sterke negatieve invloeden die het ons bemoeilijken of belemmeren te zijn die we ten diepste willen zijn. We doen, denken en zeggen vaak dingen die we helemaal niet willen doen, denken of zeggen. Iets is dus sterker dan onze eigen wil. Onze wil zit dus gevangen in een sterkere macht.
We kunnen dit negatieve energie noemen maar deze energie lijkt vaak een eigen wil te hebben en een duidelijk plan. "Energieën" lijken elkaar zelfs op te zoeken en te versterken zodat er bolwerken ontstaan die groepen mensen, stammen, volken en zelfs naties in hun macht lijken te hebben en hen dingen laat doen die volkomen onmenselijk zijn.
De Bijbel heeft het over satan en zijn demonen. Dat zijn de gevallen engelen die hun invloed uitoefenen op de aarde en de mens van God probeert af te houden. Ze proberen meer macht te krijgen door de zielen van mensen te beïnvloeden en te misleiden. Omdat ze dicht bij God hebben geleefd hebben ze veel kennis van de geestelijke wereld en lokken daarmee de spiritueel nieuwsgierige mens. Ook kunnen ze hun kennis aanwenden voor beperkte wonderen om zo de mens te verleiden.
Het plan van satan is tweeledig. Hij houdt de mens onder de duim door angst of misleid de mens door het aanbieden van macht door hen te laten denken dat ze zelf god zijn. Hij maakt hen zo tot compagnon in zijn strijd tegen God.
Jezus bevrijdde mensen van boze geesten en maakte hen vrij zodat ze weer in hun oorspronkelijk plan gelukkig en stralend van liefde kunnen wandelen in een innige liefdesrelatie met God.
Geestesziektes maar ook lichamelijke ziektes kunnen soms een rechtstreeks gevolg zijn van boze geesten. Door bevrijding door Jezus van deze boze geesten treden dan ook regelmatig spontane genezingen op van diverse kwalen.
Het gezag van Jezus over boze geesten is absoluut.
Marcus 1:34 En Hij genas velen, die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten, en vele boze geesten dreef Hij uit en Hij liet de geesten niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.
Boze geesten zijn letterlijk als de dood voor Jezus. Ze vluchten voor Zijn Licht.
Jezus heeft ook zijn volgelingen macht gegeven in Zijn naam boze geesten uit te drijven.
Marcus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven
Johannes 10:10 De dief (satan) komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik (Jezus) ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.