Week boodschap

Het innerlijk paradijs

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 78 gasten en geen leden online

Jezus en de kerk

hemelvaart kerkJezus is de stichter van het christendom maar heeft zelf nooit een kerk gesticht of hier zelfs toe aangezet. Jezus predikte een innerlijk koninkrijk en onderwees mensen hoe ze met God en elkaar om moesten gaan. In het plaatje hiernaast van de hemelvaart kun je eigenlijk goed zien wat de kerk van Jezus is. Jezus in de hemel als hoofd en Zijn volgelingen hier op aarde.
Jezus onderwees en predikte een nieuwe manier van leven vanuit een ander denken en vanuit verbinding met God. Jezus onderwees door woorden en door zijn eigen leven de weg van de Liefde. Jezus verwierp de idee van rangen en standen en liet zien dat we allemaal elkaars broeders en zusters zijn.
Jezus had een samenleving voor ogen waarin God centraal zou staan en de mensen elkaar zouden dienen in liefde. Jezus riep zijn volgelingen op God liefde te hebben en hun naaste als zichzelf waarbij de naaste ieder mens is die men in het leven ontmoet.
De kerk zoals we dat nu kennen met macht en dogma's en uiterlijk vertoon is een uitvinding van mensen. De echte kerk van Christus bestaat uit mensen die innerlijk met elkaar verbonden zijn door de liefde van God door Jezus en die de weg van Jezus willen bewandelen.
God heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar te bemoedigen en elkaar hierbij te helpen en van elkaar te genieten in vriendschaps relaties. Een plaatselijke kerk kan hierbij helpen maar is niet de enige manier waarop volgelingen van Jezus elkaar kunnen vinden.
De huidige kerk heeft vaak een machtsstructuur en een op zichzelf gerichtheid waardoor de liefde van God eerder geblokkeerd wordt dan de ruimte krijgt. Volgelingen van Jezus zijn bedoeld om tot zegen te zijn voor de maatschappij omdat ze in de samenleving de liefde van God laten zien door woord en daad.
De ware kerk van Christus is de onzichtbare kerk van mensen die leven vanuit innerlijke verbondenheid met God en elkaar en de liefde van God brengen op aarde. Deze kerk wordt gebouwd uit mensen uit alle lagen van de bevolking, uit alle stammen en rassen, mensen uit alle talen culturen en landen, uit mensen die de innerlijke weg van Jezus bewandelen hetzij bewust of onbewust.
1 Petrus 2:5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.
De ware kerk van Christus is een geestelijk huis waarin we mogen samenkomen om met elkaar God te ontmoeten en Hem te aanbidden. Overal waar twee of meer mensen elkaar ontmoeten en deze innerlijke verbinding met God met elkaar delen, door woord, gebed of daad, daalt de Heilige Geest van God neer en verbind God zichzelf met ons.
Mattheus 18:19 Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
Als volgelingen van Jezus elkaar ontmoeten en samenkomen in zuivere intentie, verbindt God daar Zijn kracht aan. Als een groep volgelingen van Jezus zich op die wijze met elkaar in liefde verbind ontstaat er een plaatselijk huis van God die een krachtig licht kan verspreiden in haar omgeving. Aan zo'n groep geeft God macht om zieken te genezen, om tekenen en wonderen te doen en om tot zegen te zijn voor de maatschappij door de liefde van God te tonen in woord en daad.
Zodra er een muur om deze kerk wordt gebouwd met menselijke structuur en uiterlijk vertoon en zucht naar eigen eer en roem, dooft het licht van God.
De kerk van Christus bestaat en is zeer krachtig maar ziet er anders uit en bevind zich op een ander plek dan waar onze huidige zichtbare kerken staan waar bisschoppen, priesters, dominees, voorgangers de macht proberen uit te oefenen.
Er bestaan mensen die door Jezus zijn geroepen met een speciale opdracht om Zijn kerk te dienen.
Efeze 4:11-13 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.
Deze mensen hebben een dienende houding en zullen nooit zichzelf verheffen. Ze zijn tot zegen voor de volgelingen van Jezus en helpen hen deze weg te bewandelen. Het is goed hen te erkennen en naar hen te luisteren. Ook deze mensen zijn niet volmaakt en kunnen fouten maken. Het blijft daarom belangrijk alles zelf te toetsen vanuit je persoonlijke relatie met God. Absolute gehoorzaamheid behoort alleen God toe.
Charismatische leiders kunnen tot grote zegen zijn maar kunnen ook veel stuk maken als ze niet meer vanuit de juiste intentie en verbondenheid met Jezus leven. Geestelijke leiders die een grote invloed hebben en door veel mensen worden geëerd hebben grote kans te vallen in de verleiding van hoogmoed en trots. Het is voor hen zeer moeilijk om zuiver te blijven in alles en geen eigen eer te zoeken. Daarom komen we vaak een krachtige kerk tegen in gebieden en landen waar volgelingen van Jezus worden vervolgd en in het geheim moeten samenkomen. Daar speelt eigen eer geen rol en is de zuivere liefde van en tot God vaak krachtig zichtbaar.