Week boodschap

Het innerlijk paradijs

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 35 gasten en geen leden online

Huidige bediening van Jezus.

De huidige bediening van Jezus is veel krachtiger dan 2000 jaar geleden. Dat komt omdat Hij vanwege Zijn positie in de hoogste dimensie een veel grotere kracht ter beschikking heeft dan toe Hij is een lichaam was op aarde. Jezus beloofde zich met Zijn Geest te verbinden aan hen die zich aan Hem overgeven tot aan de voleinding der wereld.
Mattheüs 28:18-20 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Toen Jezus op aarde wandelde was het Zijn taak het koninkrijk God te brengen op aarde. Hij wandelde in volmaakte harmonie met God in volmaakte Liefde. Hij genas mensen, bevrijdde hen en vergaf hun zonden. Hij bracht de mens weer in contact met God en Zijn leven was een volmaakt voorbeeld van hoe God het leven bedoelt heeft.
Het leven van Jezus op aarde was bedoeld als voorbeeld functie en was noodzakelijk om het contact met God weer te herstellen. Het uiteindelijk doel is dat de mensheid zelf vanuit verbondenheid met God het koninkrijk van God weer gaat herstellen op aarde.
Jezus heeft hierin een sleutelrol. Vanuit Zijn positie in de hemel verbindt Hij zich aan Zijn volgelingen met Zijn Heilige Geest. Hierdoor kan de mensheid dezelfde werken doen die Jezus heeft gedaan.
Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;
Het gaat hierbij steeds om werken vanuit Gods Liefde. Als wij in Zijn wegen willen wandelen zal Hij Zich aan ons verbinden met Zijn Geest en bij ons komen wonen.
Johannes 14:23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.
Alleen nu Jezus niet meer fysiek op aarde aanwezig is zijn jij en ik de kanalen waardoor Gods Liefde en kracht op aarde stroom. God heeft ervoor gekozen te werken via de mens. Nu zijn jij en ik verantwoordelijk om de bediening van Jezus op aarde voort te zetten door de kracht van de Heilige Geest.