Week boodschap

Het innerlijk paradijs

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 237 gasten en geen leden online

bijbelIs de Bijbel betrouwbaar? De Bijbel is duizenden jaren steeds opnieuw overgeschreven voordat de boekdrukkunst bestond. Hierdoor zijn volgens sommige de verhalen van de Bijbel onbetrouwbaar geworden.
Daarnaast gaan de verhalen de ronde dat de katholieke kerk bepaalde geschriften bewust uit de Bijbel heeft gehaald die het gewone volk niet mocht lezen.

Graag wil ik op deze dingen wat zeggen.

Fouten door overschrijven?

Het overschrijven van de Bijbelse geschriften was vroegen een apart vak. In kloosters werden zeer zorgvuldig de heilige geschriften overgeschreven. Als er per ongeluk een fout werd gemaakt moest het hele boek opnieuw worden overgeschreven.
overschrijven bijbelDe vondsten van de Dode Zee rollen hebben een wetenschappelijk bewijs gegeven dat de Bijbel een zeer betrouwbaar boek is. Deze bewuste Dode Zee rollen bevatten teksten van de Bijbel gedateerd vanaf 70 na Christus die nog exact overeenkomen met de ons toen bekende teksten. Deze rollen zijn dan ook het beste bewijs dat onze huidige Bijbel de tekst bevat zoals deze in Bijbelse tijden geschreven is. Overschrijf fouten zijn niet ontstaan. Slechts over enkele onbelangrijke passages uit de Bijbel blijkt enige twijfel te zijn omdat deze niet aanwezig zijn in de oudste schriften.
De huidige vertalingen die we nu hebben zijn gebaseerd op de oudste handschriften van de grondtekst zoals we die nu kennen.
Wat wel een belangrijk punt is, is de vertaling.
Het is onmogelijk de Bijbel te vertalen in een andere taal zonder iets aan betekenis te verliezen. Je kunt nooit volledige de waarde en de betekenis van woorden omzetten in een andere taal zonder de boodschap enigszins te verdraaien. De vertaler moet kiezen voor een juiste vertaling en doet dat per definitie vanuit zijn eigen denk/referentie kader. Daarom is het altijd verstandig verschillende vertalingen naast elkaar te lezen omdat ze elkaar aanvullen.

 

Heeft de kerk bewust schriften weggelaten uit de Bijbel?

Een ander punt van kritiek is dat de katholieke kerk diverse geschriften uit de Bijbel zou hebben geschrapt omdat deze ongeschikt zouden zijn voor het gewone volk.
Ook dat berust op een misverstand. Deze kritiek komt voornamelijk vanuit de esoterische hoek omdat deze richting moeite heeft met bepaalde Bijbel passages en ze hun leer graag bevestigt zien in buiten Bijbelse bronnen.
Door te beweren dat deze schriften oorspronkelijk in de Bijbel horen te zitten willen ze hun leer meer gezag geven. Ze doen precies hetzelfde als in het vroege christendom toen er na een bepaalde periode leringen van omringende volkeren begonnen binnen te dringen binnen het christendom die niet van de apostelen afkomstig waren.
Jezus, zelf heeft Zijn leerlingen de opdracht gegeven alles wat Hij hun had geleerd door te geven aan de volgelingen van Jezus.
Math 28: 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Jezus hield er geen geheime leer op na. Hij onderwees zijn leerlingen openlijk en gaf hen de opdracht alles door te geven.
Joh 18: 20 Jezus antwoordde hem: Ik heb vrijuit tot de wereld gesproken; Ik heb voortdurend in de synagoge geleerd en in de tempel, waar al de Joden bijeenkomen, en in het verborgen heb Ik niets gesproken.
Math 10: 26 Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. 27 Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken
Er waren wel zaken die Jezus wel aan Zijn leerlingen onderwees en niet aan het gehele volk maar dat kwam omdat de Heilige Geest nog niet was uitgestort waardoor mensen het nog niet konden begrijpen. Na de uitstorting van de Heilige Geest hadden de apostelen de taak dit onderwijs openlijk te onderwijzen wat de ook deden en ons bekent is geworden door de Bijbelbrieven.
Er bestaat niet iets van een mystiek evangelie. Dat gaat ook helemaal in tegen de essentie van het evangelie. Er bestaan geen geheime genootschappen van Christus of geheime inwijdingen. Geheime dingen kunnen het Licht niet verdragen. Alles wat wij kunnen en mogen weten is in de Bijbel geopenbaard. Er bestaan wel geheimenissen maar die staan gewoon in de Bijbel. Ze kunnen echter alleen begrepen worden door hen aan wie de Heilige Geest dat openbaart. Daar is geen speciaal geheim geschrift voor nodig maar een nauwe verbinding met Gods Geest vanuit een eenvoudig ontvangend hart.
Math 11: 25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard.

Wel spreekt de Bijbel dat al tijdens het leven van de apostelen er mensen waren die een valse leer verkondigden.
2 Kor 11: Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.
Gal 1: Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie,  
Al tijdens het leven van de apostelen waren er dus al mensen die de boodschap van Jezus gingen verdraaien. Al spoedig gingen mensen brieven met de naam van de apostelen ondertekenen om zo meer gezag aan hun geschriften te kunnen verlenen. Omdat door de jaren heen men steeds verder van de bron af kwam te staan en er steeds meer geschriften in omloop kwamen waarvan gezegd werd dat ze van de apostelen kwamen, werd het tijd dat de Kerk ging ingrijpen en goed gingen onderzoeken welke werkelijk van de apostelen waren, welke niet en over welke men nog twijfelde.
Het zijn niet de leiders van de Kerk geweest die bepaald hebben welke boeken goddelijke gezag hadden en daardoor officieel tot de Bijbel opgenomen werden. Het is een proces geweest van enkele eeuwen waarin steeds duidelijker werd welke boeken goddelijk gezag hadden. Deze boeken kwamen door Gods Geest als vanzelf boven drijven na getest te zijn door tienduizenden gelovigen vanuit hun relatie met God. Uiteindelijk is aan het eind van de vierde eeuw de Bijbel zoals we die nu kennen algemeen door de kerk aanvaard.

Dit proces is door Gods Geest zelf bewaakt en begeleid. Net zoals God mensen geïnspireerd heeft bij het schrijven van alle Bijbelboeken.
De Bijbel is een geestelijk boek en is ook alleen als zodanig te begrijpen. Als je eenmaal de Heilige Geest hebt ontvangen ga je ook begrijpen en zien waardoor de Bijbel uniek is. Je gaat het verschil ontdekken en proeven tussen de Bijbel en andere spirituele en geïnspireerde geschriften. Er is een duidelijk geestelijk verschil tussen gezaghebbende geschriften van de Bijbel en andere geschriften die nuttig zijn om te lezen maar niet tot de Bijbel behoren.

Wil je meer leren over de Bijbel als geestelijk boek dan kun je de mp3 cursus beluisteren.
Les 1 gaat over het ontstaan van de Bijbel.